КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

Бишкек шаары, 2020-жылдын 17-декабры ПЖ № 64

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө

COVID-19 дүйнөлүк пандемиясы глобалдуу экономикага, анын ичинде Кыргыз Республикасынын улуттук экономикасына өзүнүн таасирин тийгизди. 2020-жылы бир катар тармактарда экономикалык активдүүлүк басаңдады.

“Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу экономиканын бардык тармактарын санариптик трансформациялоо жана мамлекеттик башкаруу системасын электрондук форматка өткөрүү бюрократияны кыскартууга, мамлекеттик башкаруу системасын оптималдаштырууга, мобилдүү жана ийкемдүү мамлекетти түзүүгө жана азыркы мезгилдин бардык чакырыктарына, жарандар менен бизнестин суроо-талаптарына ыкчам чара көрүүгө мүмкүндүк берет.

Санариптик мамлекетти жана коомду куруу үчүн системалуу чечимдерди ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурууга убакыт келди.

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эсепке алуунун, көзөмөлдөөнүн инновациялык ыкмаларын колдонуу, мамлекеттик башкарууну оптималдаштыруу, Кыргыз Республикасынын жарандары жана ишкерлери үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алуунун жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү үчүн “Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясын киргизүүнү активдештирүү максатында, ошондой эле бийликтин мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бутактарында электрондук башкарууну киргизүүнүн артыкчылыгын белгилеп, токтом кылам:

1. Мамлекеттин, бизнестин жана жарандардын ортосунда туруктуу санариптик өз ара аракеттенүүнү түзүү жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик, муниципалдык органдарында электрондук башкарууну киргизүүнү тездетүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын эң маанилүү милдети деп эсептелсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жарандардын жашоо-турмушунун сапатын кыйла жакшыртууга жана өлкөдөгү экономикалык ишти активдештирүүгө мүмкүндүк берүүчү төмөнкү чараларды кабыл алуунун мүмкүнчүлүгүн кечиктирбестен карап чыгуу сунушталсын:

– 2021-жылдын 1-майына чейин санариптештирүү чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды ички карама-каршылыгы, коллизиялары жана боштуктары жагынан инвентаризациялоону, ошондой эле мыкты дүйнөлүк тажрыйбаларды эске алып, санарип экономиканы жөнгө салууну бириктирген бирдиктүү документ катары Кыргыз Республикасынын Санарип кодексинин долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизүү;

– 2021-жылдын 1-мартына чейин “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу мамлекеттик (муниципалдык) органдардын санариптик өз ара аракеттенүүсү жана Мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик жол-жоболоруна толук реинжиниринг жүргүзүүнү, аларды электрондук форматка өткөрүүнү эске алып, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн стандарттарына жана административдик регламенттерине өзгөртүүлөрдү киргизүү;

– 2021-жылдын 1-мартына чейин санарип чөйрөнүн шарттарында адам менен мамлекеттин өз ара аракеттенүүсүнүн жаңы философиясын төмөнкү принциптерде түптөгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүү:

мамлекеттик/муниципалдык кызматты электрондук форматта көрсөтүүнүн артыкчылыгы;

кагаз жүзүндөгү документтерге караганда маалыматтык системалардагы санариптик жазуулардын артыкчылыгы;

мамлекеттик/муниципалдык кызмат көрсөтүү үчүн зарыл болгон маалыматтарды машинанын окуй алышы;

мамлекеттик/муниципалдык органдардын кызмат көрсөтүүдөгү жалаң гана электрондук өз ара аракеттенүүсү;

“Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу мамлекеттик (муниципалдык) органдардын ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн алкагында мамлекеттик/муниципалдык кызмат көрсөтүү үчүн зарыл болгон маалыматтарды акысыз берүү жана алуу;

мамлекеттик (муниципалдык) органдарга барып мамлекеттик кызмат алуудан баш тартуу жана аларды калкты тейлөө борборлору аркылуу жана электрондук форматта берүүгө өтүү;

кызмат көрсөтүү жөнүндө суроо-талаптын бир жыйынды формасын колдонуу аркылуу арыз ээсине эки же андан көп мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматты көрсөтүү;

бирдиктүү талаптарды эске алып, турмуштук кырдаалга байланыштуу артыкчылыктуу кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыгууга өтүү;

эксаймактуулук – жеке жактардын жашаган жерине/турган жерине же юридикалык жактын жайгашкан жерине/катталган жерине карабастан мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү, анын ичинде аларды көрсөтүүнүн натыйжаларын алуусунун мүмкүндүгү;

проактивдүүлүк – арыз ээси иш жүзүндө кайрылганга чейин эле кызмат көрсөтүүнү баштоого мүмкүндүк берген укуктук шарттарды түзүү;

– 2021-жылдын 1-январына чейин министрликтер жана ведомстволор тарабынан мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн стандарттарын иштеп чыгуу боюнча нускаманын бир түрдүү сакталышын контролдоочу ыйгарым укуктуу органды аныктоо;

– 2021-жылдын 1-мартына чейин маалымкаттарды, документтерди талап кылуу жана берүү жол-жоболорун жоюу боюнча чараларды көрүү;

– 2021-жылдын 1-январына чейин санариптештирүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик ишканалардын кызматкерлеринин эмгек акысын жеке секторго салыштырганда атаандаштыкка жөндөмдүү кылып түзүүнү эске алып, мындай ишканаларды электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын бирдиктүү башкаруусун мыйзам менен бекитүү;

– 2021-жылдын 1-февралына чейинки мөөнөттө мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын санариптик трансформациялоо, маалыматтык-коммуникациялык технологияларды мамлекеттик/муниципалдык башкарууга киргизүү маселелери менен иштеген адистеринин эмгек акысын жогорулатуу мүмкүндүгүн карап чыгуу;

– 2021-жылдын 1-июнунан баштап Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн катышуучулары жөнүндө маалыматтарды идентификациялоонун колдонулуп жаткан формаларын сактап, анын ичинде аларды идентификациялоодо биометрикалык маалыматтарды колдонуп, жарандардын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү, тейлөөлөрдү алуусунун жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар, банктар, финансылык-кредиттик мекемелер, жеке сектордогу уюмдар менен өз ара аракеттенүүсүнүн мүмкүмдү1үн камсыз кылуу;

– 2021-жылдын 1-июнунан баштап Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу жеке жактарды өткөрүү пункттарынын автоматташкан системасын толук ишке киргизүүнү камсыз кылуу;

– 2021-жылдын 1-январына карата салмак-көлөмдү контролдоо системасы менен интеграциялоону жана товарларды жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү көзөмөлдөөнү ишке ашыруунун алкагында аны андан ары масштабдоонун мүмкүндүгүн эске алып, “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу Евразия экономикалык бирлигинин мүчө-мамлекеттеринин импортун контролдоо системасын ишке киргизүүнү камсыз кылуу;

– “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу алууга мүмкүн болгон, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ошондой эле алардын ведомстволук уюмдарынын карамагында турган маалымкаттарды жана документтерди жеке жана юридикалык жактардан талап кылууну болтурбоо (ушул Жарлыктын тиркемесине ылайык);

– 2021-жылдын 1-январынан баштап мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын ведомстволук уюмдарынын ортосунда “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы боюнча маалыматты, анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча маалыматты акысыз негизде берүүнү камсыз кылуу;

– 2021-жылдын 31-декабрына чейин кагаз жүзүндөгү документ жүгүртүүнү болтурбоо боюнча зарыл чараларды көрүп, 2021-жылдын 1-январынан баштап электрондук документ жүгүртүү системасын киргизүүнү баштоо жана мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинде документ жүгүртүүнү электрондук форматта жүргүзүү;

– калкты тейлөө борборлорунда төмөнкү принциптерде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнү уюштурууну камсыз кылуу:

арыз ээлерине маалымат жана консультация берүү;

мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүү үчүн зарыл болгон документтерди кабыл алуу, кызмат көрсөтүү жөнүндө суроо-талаптарды толтуруу;

мамлекеттик же муниципалдык кызматтардын, калкты тейлөө борборлорунун функцияларынын сапатына талаптарды, мындай кызматтарды көрсөтүүнүн ченемдерин белгилеп, ушундай кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды, органдарды/уюмдарды тартпастан, калкты тейлөө борборлорунун кызматкерлеринин аракеттерди белгиленген тартипте жүргүзүүсүн бекитип, мамлекеттик же муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн натыйжаларын, анын ичинде кагаз жүзүндөгү документтерди же башка материалдык объекттерди берүү;

– 2021-жылдын 1-июнуна карата санарип көндүмдөр жана киберкоопсуздук, санарип экономика шарттарында кызмат көрсөтүү боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программасын түзүү;

– азыркы билим берүү программаларынын стандарттарына таянбастан, эксперименталдык режимде бардык IТ-багыттар (анын ичинде программалоо, системалык администрациялоо, киберкоопсуздук ж.б.) боюнча мектептин “Информатика” сабагы жана жогорку кесиптик билим берүү үчүн инновациялык билим берүү программаларын иштеп чыгуу жана 2021-жылдын 1-сентябрынан баштап киргизүү;

– 2021-жылдын 1-майынан баштап коммерциялык финансылык-кредиттик уюмдардын жарандардан маалымкаттарды, документтерди талап кылуусун болтурбоону жана “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу маалыматты тоскоолдуксуз өз ара алмашуу боюнча мамлекеттик органдардын жана коммерциялык финансылык-кредиттик уюмдардын ортосундагы ишти уюштуруу жолу менен жарандар тууралуу бардык маалыматтарды алуу мүмкүндүгүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен бирдикте карап чыгуу.

Караңыз:

КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 17-февралындагы N 59-т (Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын веб-сайттарына талаптарды бекитүү тууралуу) тескемеси

3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине ушул Жарлыктан келип чыгуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү даярдаган мыйзам долбоорлорун кечиктирилгис катары кезексиз тартипте талкуулоону жана кабыл алууну камсыз кылуу сунушталсын.

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен бирдикте соттук системанын сот өндүрүшү чөйрөсүндө инновациялык санариптик чечимдерге болгон муктаждыгын 2021-жылдын 1-мартына чейин иштеп чыгуу сунушталсын.

5. Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисине жүктөлсүн.

6. Бул Жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына жүктөлсүн.

7. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

“Эркин Тоо” газетасынын 2020-жылдын 22-декабрындагы N 105 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Президентинин милдеттерин аткаруучу
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Т.Мамытов

Тиркеме

Мамлекеттик органдардын маалымкаттарды автоматташтыруу үчүн колдонулуучу
СЕРВИСТЕРИ

Маалымкаттын аталышыМамлекеттик органСервистин аталышы“Түндүк” ВЭАС каталогунда сервистин аталышыСтатус
1Салык төлөөчүнүн салык карызы жок экендиги тууралуу маалымкатМСКСалык карызы бар/жок экендигин текшерүү сервисиcentral-server/GOV/70000002/gns-service/taxpayerDataByInn/IМамлекеттик сатып алуулар порталында автоматташтырылган
2Камсыздандыруу взностору боюнча карыздын жоктугу жөнүндө маалымкатМСККамсыздандыруу взностору боюнча карызды текшерүүcentral-server/GOV/70000002/gns-service/getBalanceByPin/Мамлекеттик сатып алуулар порталында автоматташтырылган
3Салыктык каттоо жөнүндө маалымкатМСКЮридикалык жакты каттоону текшерүү сервисиcentral-server/GOV/70000002/gns-service/tpDataByINNVlЭСӨМ тарабынан автоматташтырылган
4Пенсияны алуу фактысы жөнүндө маалымкатСФПенсияны алуучу жөнүндө маалыматcentral-server/GOV/70000003/settlements-service/GetPensionInfoWithSumЭСӨМ тарабынан автоматташтырылган
5Камсыздандырылган адамдын жеке камсыздандыруу эсебинен көчүрмөСФКамсыздандырылган адамдын камсыздандыруу взносторун төлөгөндүгү жөнүндө маалыматcentral-server/GOV/70000003/settlements-service/GetWorkPeriodInfoWithSum/ЭСӨМ жана коммерциялык банктар тарабынан автоматташтырылган
6Ишкердик жөнүндө маалымкатМСКИшкердик жүргүзүү боюнча маалыматcentral-server/GOV/70000002/gns-service/TPBisinessActivityDateByInn/vlЭСӨМ тарабынан автоматташтырылган
7Кыймылдуу мүлктүн бар экендиги жөнүндө маалыматМККТранспорт каражаттары жөнүндө маалыматcentral-server/GOV/70000005/vehicles-service/transportCurrentInfo/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
8Каза болгондугу жөнүндө күбөлүкМКККаза болгондугу жөнүндө акт жазууларынан маалыматтар (ИЖН)central-server/GOV/70000005/zags-service/zagsPinDeathAct/vlЭСӨМ тарабынан автоматташтырылган
9Даректик маалымкатМККЖарандардын даректик каттоосу жөнүндө маалыматтар (ИЖН)central-server/GOV/70000005/asb-service/asbAdress/vlЭСӨМ тарабынан автоматташтырылган
10Ири мүйүздүү малы бар экендиги жөнүндө маалыматВФКМИКР жаранына катталган ири мүйүздүү малдын жана чочколордун бар экендигин текшерүүcentral-server/GOV/70000036/AITS/Data/vlЭСӨМ тарабынан автоматташтырылган
11Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык/же таандык эместиги жөнүндө маалымкатМККЖарандыкка кабыл алуу же жарандыктан чыгуу жөнүндө маалымат (ИЖН)central-server/GOV/70000005/citizenship-service/citizenshipStatusByPin/vlЭСӨМ тарабынан автоматташтырылган
12Кыймылсыз мүлкү жок экендиги жөнүндө маалымкатЖРМАФАА боюнча издөөcentral-server/GOV/70000019/dkrpni-service/SFPsearch/vlЭСӨМ тарабынан автоматташтырылган
13Товардык белгилер боюнча маалыматКыргызпатентСервис: товардык белгилердин маалыматтарынын улуттук базасы боюнча маалыматcentral-server/GOV/70000014/patent-service/GetTradeMark/vlМБК тарабынан автоматташтырылган. Алмашуу токтотулган
14Кыргыз Республикасынын аймагында соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалымат (толук эмес маалымкат)ИИМGetInformationFromScannedOSKcentral-server/GOV/70000006/osk-subsystem/GetInformationFromScannedOSK/vlМКК тарабынан автоматташтырган
15Аскердик кызматты өтөө менен байланышкан социалдык кепилдиктерден колдонгон башка мамлекеттердин аймагындагы согуш аракеттеринин катышуучулары жөнүндө маалыматКИМКБашка мамлекеттердин аймагындагы согуш аракеттеринин катышуучулары жөнүндө маалыматcentral-server/GOV/70000039/veteran/AnotherStateReference/ЭСӨМ тарабынан автоматташтырылган КИМК базаны актуалдуу маалыматтар менен толтурат
16Психоневрологиялык диспансерде эсепте турбагандыгы жөнүндө маалымат 083 МААЛЫМКАТЫССМКыргыз Республикасынын жаранында психикалык бузулуу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматcentral-server/GOV/70000015/mz-rcpz/GetPerson/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
17Наркологиялык диспансерде эсепте турбагандыгы жөнүндө маалымат 083 МААЛЫМКАТЫССМНаркологиялык бузулуунун бар же жок экендиги жөнүндө маалыматcentral-server/GOV/70000015/mz-narko/GetPerson/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
18Юридикалык жактардын, филиалдардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмөЮМАталышы боюнча юридикалык жакты каттоо жөнүндө маалыматтарcentral-server/GOV/70000024/minjust-service/getSubjectByName/Автоматташтыруу үчүн сервис бар
19Никелешүү жөнүндө күбөлүкМККНикелешүү жөнүндө актыларды жазуулардан маалымат (ИЖН)central-server/GOV/70000005/zags-service/zagsPinMarriadeACt/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
20Туулгандыгы тууралуу күбөлүкМККТуулгандыгы тууралуу актыларды жазуулардан маалымат (ИЖН)central-server/GOV/70000005/zags-service/zagsPinBirthAct/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
21Никени бузуу жөнүндө күбөлүкМККНикени бузуу жөнүндө актыларды жазуулардан көчүрмө (ИЖН)central-server/GOV/70000005/zags-service/zagsPinDivorceAct/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
22Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду боюнча камсыздандырылуу статусу жөнүндө маалымкатММКФМилдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча камсыздандырылуу статусуcentral-server/GOV/70000007/foms-service/MhiChek/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
23Патенттин көчүрмөсүМСКАктивдүү патенттери бар экендигин текшерүү сервисиcentral-server/GOV/70000002/gns-service/getPatentByPin/Автоматташтыруу үчүн сервис бар
24Эмгектик ишмердүүлүгү жөнүндө маалымкат (Иштеген жеринен маалымкат)МККМамлекеттик кызматчылар жөнүндө маалыматтар (ИЖН)central-server/GOV/70000062/kadry-service/employeeDataByPin/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
25Жумушсуздун расмий статусу жөнүндө маалымкатМТСРЖумушсуздун расмий статусу жөнүндө электрондук маалымкат (Эмгек рыногунун системасынан маалымат)central-server/GOV/70000012/mlsd-service/GetUnemployeeStatus/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
26МСЭКтен маалымкат (Майыптыгы жөнүндө күбөлүк)ЭСӨММСЭКтен электрондук маалымкат (ДМЧА боюнча маалымат)central-server/GOV/70000012/mlsd-service/MSECDetails/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
27Эмгекке жарамсыздык баракчасы (Оорунун баракчасы)ССМУюмдар боюнча берилген убактылуу эмгекке жарамсыздык баракчалары боюнча маалыматcentral-server/GOV/70000015/mzmishealth/getsikleave/Автоматташтыруу үчүн сервис бар
28ЧАЭСде кыйроонун кесепеттерин жоюуга катышкандыгы жөнүндө маалымкатКИМКЧернобыль АЭСтеги кыйроонун кесепеттерин жоюунун катышуучулары жөнүндө маалымкатcentral-server/GOV/70000039/veteran/ChernobylReference/ЭСӨМ тарабынан автоматташтырылган. КИМК базаны актуалдуу маалыматтар менен толтурат
29Согуш аракеттерине катышкандыгы тууралуу маалымкат (Улуу Ата Мекендик согуш)КИМКУлуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары жөнүндө маалыматтарcentral-server/GOV/70000039/veteran/GreatPatrioticWarReference/ЭСӨМ тарабынан автоматташтырылган КИМК базаны актуалдуу маалыматтар менен толтурат
30КИМК линиясы боюнча пенсиялык камсыз кылуу жөнүндө маалымкатКИМККИМК пенсионерлери жөнүндө маалыматтар, КИМК пенсионерлери жөнүндө объективдүү маалыматтарcentral-server/GOV/70000039/veteran/PensionerReference/ central-server/GOV/70000039/veteran/DetalisReference/Автоматташтыруу үчүн сервис бар
31Укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен кыймылдуу мүлккө талаптардын көчүрмөсүЮМКыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча талаптарды каттоо укугу жөнүндө (келишим боюнча) КМТУБМР көчүрмөcentral-server/GOV/70000024/czrkАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
32Медициналык ишмердүүлүккө лицензияССМСаламаттык сактоо уюмдарынын улуттук маалымат китепчесиcentral-server/GOV/70000015/mz-lpo/ozMZByLPO/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
33Спорттук наамдардын бар экендиги жөнүндө маалымкатЖДТСМАСпорттук наамдардын бар экендиги жөнүндө маалыматты берүүcentral-server/GOV/70000046/sport-titiles/GetData/Автоматташтыруу үчүн сервис бар
34Бошонгондугу жөнүндө маалымкаттын дубликатыЖАМКБошонгондугу жөнүндө маалыматcentral-server/GOV/70000026/certicateofexemption/gsin-freeprisoner/Автоматташтыруу үчүн сервис бар
35Диний уюмду эсептик каттоо жөнүндө күбөлүкДИМКДиний уюмдар жөнүндө маалыматcentral-server/GOV/70000009/gkdr-service/GetOrganizations/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
36Кыймылсыз мүлктү камакка коюу жөнүндө маалыматЖС караштуу Сот департаментиКыймылсыз мүлктү камакка коюу боюнча маалыматтарды берүү сервисиcentral-server/GOV/70000022/sot-service/getRestrictionsByEni/Автоматташтыруу үчүн сервис бар
37Кыймылдуу мүлктү камакка коюу жөнүндө маалыматЖС караштуу Сот департаментиКыймылдуу мүлктү камакка коюу боюнча маалыматтарды берүү сервисиcentral-server/GOV/70000022/sot-service/getRestrictionsByPin/Автоматташтыруу үчүн сервис бар
38Паспорттук маалыматтарМККЖарандардын паспорттук маалыматтары жөнүндө маалыматcentral-server/GOV/70000005/passort-service/zagsDataByPinExtended/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
39Аталыкты аныктоо жөнүндө маалымат (анын ичинде архивдик)МККАталыкты аныктоо жөнүндө актыларды жазуулардан маалымат (ИЖН)central-server/GOV/70000005/zags-service/zagsPinPaternityAct/v1Автоматташтыруу үчүн сервис бар
40Үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкатМККИЖН боюнча балдары жана ата-энеси жөнүндө маалыматтарcentral-server/GOV/70000005/zags-service/zagsStatement/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
41ФАА өзгөрткөндүгү жөнүндө маалымкатМККФАА өзгөрткөндүгү жөнүндө актыларды жазуулардан маалымат (ИЖН)central-server/GOV/70000005/zags-service/zagsPinNameChangeAct/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар
42Үй-бүлөлүк абалы жөнүндө маалыматМККҮй-бүлөлүк статусу жөнүндө маалымат (ИЖН)central-server/GOV/70000005/zags-service/zagsMaritalStatus/vlАвтоматташтыруу үчүн сервис бар