Сектор башчысы
БЕКЕНОВА
Гузель Аликовна


телефон. 961464
факс. 660354

Сектордун негизги милдеттери төмөнкүлөр:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын максаттары жана милдеттерине, адам ресурстарын башкаруунун учурдагы пландарына жана заманбап концепцияларына ылайык кадрдык саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, уюмдун ар түрдүү кесиптеги жана адистиктеги кадрлар менен муктаждыгын пландоо;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын алдында турган маселелерди чечүү үчүн түзүмдүк бөлүмдөрдү квалификациялуу персонал менен камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын номенклатурасына кирген кызмат орундар боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүн квалификациялуу персонал менен камсыз кылуу;
 • ведомстволук уюмдарды жетекчилик курамдын квалификациялуу кадрлар менен камсыз кылуу;
 • эмгек мыйзамынын жана мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдын нормаларынын сакталышын камсыз кылуу;
 • жеке курамды эсепке алуу жана ага системдик талдоо жүргүзүү, кадрдык резервди түзүү;
 • кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун баалоо системасын киргизүү жана өнүктүрүү, кызматкерлердин кесиптик компетенциясын баалоо, үзгүлтүксүз аттестацияны уюштуруу жана өткөрүү;
 • персоналды окутуу муктаждыгын аныктоо, персоналды окутуу жана өнүктүрүү процессин уюштуруу жана камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын корпоративдик маданиятынын элементтерин түзүү;
 • жаңы кабыл алынган кызматкерлерди жамаатка ыңгайлаштырууну жана кирүүнү камсыз кылуу;
 • персоналды башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн маалыматтык-талдоо базаны түзүү жана кармоо;
 • ведомстволук уюмдардын кадрдык ишин методологиялык жактан камсыз кылуу жана мониторинг жүргүзүү.