Бөлүм башчысы
АТКАНОВ Нургазы Анаркулович

телефон. 961464
факс. 660354

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

 • Иш башкармасын жана ведомстволук уюмдардын жетекчилик курамын квалификациялуу кадрлар менен камсыз кылуу;
 • уюмдун максаттарына жана милдеттерине, күндөлүк пландарга жана адам ресурстарын башкаруунун заманбап концепцияларына ылайык Иш башкармасынын бирдиктүү кадр саясатын жүзөгө ашыруу;
 • эмгек мыйзамдарынын жана мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдардын ченемдерин сактоону камсыз кылуу;
 • сектордун карамагына таандык болгон ченемдик укуктук актылардын жана башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу;
 • өздүк курамды эсепке алуу жана аны системалуу талдоо, кадрдык резервди түзүү;
 • ишти баалоо системасын түзүү жана өнүктүрүү, кызматкерлердин профессионалдык компетенциясын баалоо;
 • окутууга муктаждыкты аныктоо, кызматкерлерди окутуу жана өнүктүртүү, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу процессин уюштуруу жана камсыз кылуу;
 • карьералык пландоо жана кадрдык курамды өнүктүрүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу;
 • кадрларды башкаруу маселелери боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн маалыматтык-аналитикалык базаны түзүү жана колдоо;
 • Иш башкармасынын кызматкерлеринин эмгек тартибин сактоосун камсыз кылуу;
 • кадрдык иштер маселелери боюнча ведомстволук уюмдарга методикалык жардам көрсөтүү;
 • ведомстволук уюмдарда кадрдык иштерге мониторинг жүргүзүү.

Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

 • кадрдык потенциалды, ошондой эле Иш башкармасынын максаттарын жана милдеттерин эске алуу менен учурдагы жана келечектеги кадрларга болгон муктаждыктарды пландоо;
 • кызматкерлерди тандоонун бирдиктүү критерийлерин аныктоо жана иштеп чыгуу: квалификациялык мүнөздөмөлөрдү талдоо жана кызмат орундарына квалификациялык талаптарды иштеп чыгуу;
 • бош кызмат орундарын ээлөөгө тандоону уюштуруу жана өткөрүү;
 • мамлекеттик кызматчылардын ишинин натыйжалуулугун баалоону уюштуруу жана жүргүзүү;
 • Иш башкармасынын кадрдык резервин түзүү, кесипкөй жана лидерлик потенциалга ээ кызматкерлерди өнүктүрүү;
 • кадрлардын туура жайгашуусун, Иш башкармасынын учурдагы уюштуруучулук түзүмүн талдоо, Иш башкармасынын түзүмүн жана штаттык санын оптималдаштыруу боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу;
 • кызматкерлерди окутууга муктаждыктарды талдоо;
 • кызматкерлердин кызматтык нускамаларын иштеп чыгуу, Иш башкармасында этикалык стандарттарды өнүктүрүүгө шарт түзүүчү ченемдерди жана эрежелерди, жаңыдан кабыл алынган кызматкерлерди адаптациялоо системасын киргизүү;
 • мамлекеттик кызматчылардын декларацияларды тапшыруу процессин координациялоо;
 • кызыкчылыктардын кагылышуусун алдын алуу, аныктоо жана чечүү боюнча чараларды жүзөгө ашыруу;
 • иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык кызматкерлерди кабыл алууну, которууну жана бошотууну, ошондой эле кадр боюнча башка белгиленген документацияны өз убагында тариздөөнү камсыз кылуу;
 • эмгек келишимдерин түзүүнү жана тариздөөнү уюштуруу;
 • эмгек китепчелерин жүргүзүүнү жана сактоону уюштуруу;
 • Иш башкармасынын өздүк курамын, ведомстволук уюмдардын жетекчилигин эсепке алуу;
 • “Адам ресурстарын эсепке алуу жана башкаруу” автоматташтырылган маалымат системасы программалык камсыздоосун колдонуу менен кадрлардын сандык жана сапаттык курамы жөнүндө маалыматтардын банкын түзүү жана жүргүзүү;
 • табелдик эсепти жүргүзүүнү уюштуруу;
 • Иш башкармасынын кызматкерлеринин жана ведомстволук уюмдардын жетекчилик курамынын өргүүлөрүнүн графигин түзүү, бекитилген графиктерге ылайык өргүүлөрүн тариздөө, кезектеги өргүүлөрүн пайдаланууларын эсепке алуу;
 • иш-сапарларды тариздөө жана эсепке алуу;
 • кадр боюнча документ жүгүртүүнү системалаштыруу, кадрдык иш кагаздардын бирдиктүү стандарттарын жүргүзүү;
 • өзүнүн компетенциясынын чегинде кадрлар менен иштөө боюнча буйруктардын долбоорлорун, ошондой эле маалым каттарды жана башка аналитикалык документтерди даярдоо;
 • ведомстволук, өкмөттүк жана мамлекеттик сыйлыктарга сунушталуучу кызматкерлерге документтерди даярдоо;
 • Иш башкармасынын кызматкерлеринин ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоолорун, анын ичинде Киргизүүлөрдү башкарууну контролдоо системасынын (КБКС) маалыматтарын колдонуу менен контролдоо;
 • белгиленген кадрдык отчеттуулукту жүргүзүү, Иш башкармасынын жетекчилиги үчүн кадрдык иштер секторунун иши тууралуу отчетторду даярдоо;
 • ведомстволук уюмдарда кадрдык иш кагаздарды жүргүзүүнүн тууралыгын контролдоо;
 • ведомстволук уюмдардын кадрдык кызматтарынын кызматкерлерине кадрдык иш кагаздарды жүргүзүү маселелери боюнча методикалык жардам көрсөтүү жана консультация берүү;
 • Иш башкармасынын жетекчилиги тарабынан бекитилген тизмекке ылайык Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын ишине кураторлук кылуу.