Бөлүм башчысы

СЫДЫКОВА Жылдыз Жамгырчыевна

тел. +996(312) 961466
E-mail:

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

 • сатып алуулардын максималдуу натыйжалуулугун жана үнөмдүүлүгүн камсыз кылуу;
 • жабдуучуларга (подрядчыларга) карата айкындык, ачыктык, мыйзамдуулук жана калыстык;
 • сатып алууларды жүргүзүү процессинде жабдуучулардын (подрядчылардын) ортосунда атаандаштыкты өнүктүрүү жана катышууну кеңейтүү;
 • мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө жабдуучулар (подрядчылар) үчүн тең жана адилет шарттарды түзүү.
 • конкурстук өтүнмөлөрдүн мазмунунда, баанын өзгөрүсүн, же конкурстук өтүнмөлөргө карата бөлүмдүн сатып алуучу уюмдун конкурстук комиссиясынын жана жабдучуунун (подрядчы) ортосундагы коштосунда, эч кандай өзгөрүүлөрдү болбоо.
 • коммерциялык сыр болуп саналган маалыматтарды камтыган берилүүчү жана колдонулуучу маалыматтардын жашыруундук принцибин сактоо. Аларды үчүнчү жактарга Кыргызыг Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда гана берүүгө болот.
 • конкурстук документтерге өзгөрүүлөрдү жана толуктооолорду киргизүү жөнүндө жабдуучуга (подрядчыларга) кабарлоо.
 • өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн , Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкаруучусунун (мындан ары- иш башкаруучу) чечимдеринин жана тапшырмаларынын Иш башкармасынын ведомстволук түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан аткарылышын контролдоо.
 • өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде Иш башкармасынын ченемдик укуктук актыларынын, буйруктарынын, чечимдеринин жана башка документтеринин долбоорлорун даярдоого катышуу.

Бөлүм төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

 • кезектеги финансылык жылга мамлекеттик сатып алуулардын натуралай жана акчалай түрдө мамлекеттик сатып алуулардын планын иштеп чыгуу жана түзүү, аны мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жайгаштыруу. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Иш башкармасынын жана башка мамлекеттик органдарынын бөлүнгөн бюджеттик каражаттарына ылайык камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Иш башкармасынын иши тийиштүү түрдө функцияланышы үчүн сатып алууларды өз убагында уюштуруу жана материалдык-техникалык каражаттар менен камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Иш башкармасынын башка түзүмдүк бөлүмдөрү менен биргеликте мамлекеттик денгээлде өткөрүлүүчү иш-чараларды, самиттерди, уюштурууда камсыз кылуу;
 • Кыргыз Республикасынын жетекчилеринин чет өлкөлөргө расмий иш- сапарларын, расмий чет-өлкөлүк делегациялар үчүн сувенирлерди, белектерди, гүлдөрдү жана гүл композицияларын Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Иш башкармасынын тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөрү менен макулдашуу жана сатып алуу.
 • мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоюолорунун жүргүзүлүшүн мамлекеттик сатып алуу чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талабына ылайык келишин камсыз кылуу максатында аларды контролдойт.
 • ар бир өткөрүлүүчү конкурска сатып алуу методун аныктайт.
 • сатып алына турган товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө мониторинг жүргүзөт.
 • сатып алуу жол-жоболорун өткөрүү боюнча конкурстук документтерди жана башка документтерди иштеп чыгат.
 • конкурстук документтерди мамлекеттик сатып алуу веб-порталына жайгаштырат.
 • конкурстук өтүнмөлөрдү тапшыруу үчүн акыркы мөөнөттү белгилейт.
 • конкурстук документтер берилген бардык жабдуучуларга (подрядчыларга) суроо-талаптын булагына ачыкка талапкерлердин бардык суроо-талаптарына аларды алгандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде жооп берет жана түшүндүрмөлөрдү берет;
 • конкурстук документтерге өзгөртүүлөр киргизилген учурда, мындай толуктоо дароо жабдууучулар (подрядчылар) үчүн милдеттүү күчкөө ээ болгон жазуу жүзүндө бардык жабдуучуларга (подрядчыларга) берет.
 • эгерде бөлүм конкурстук документтерге катыштуу кандайдыр бир маселелерди түшүндүрүү үчүн жолугушуу өткөрсө, анда протокол түзүлөт, анда жолугушуунун жүрүшүндө берилген конкурстук документтерди түшүндүрүү жөнүндө суроо-талаптарды, ошондой эле булагы көрсөтүлбөстөн ошол суроо-талаптарга жоопторду камтыйт. Протокол конкурстук документтерди алган барды жабдуучуларга (подрядчыларга) берилет.
 • документтерди ачуу башталганча чейин конкурстук комиссиянын мүчөлөрү үчүн сатып алуу жол-жоболорун өткөрүү боюнча консультация жана инструктаж өткөрөт.
 • конкурстук комиссиянын чечиминин негизинде сатып алуучу уюмдун атынан жеңүүчүгө келишимди берүү жөнүндө чечим чыгарат, же болбосо конкурстук комиссия тарабынан конкурстук өтүнмөлөрдү кошумча карап чыгуу жөнүндө чечим чыгарат.
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген форма боюнча товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу тууралуу мезгил-мезгили менен (квартал сайын жана жылдык) жыйындыкталган отчетту берет.
 • жабдуучулардын (подрядчылардын) конкурстук өтүнмөлөрүн жана башка документтерди, анын ичинде мамлекеттик сатып алууларга тиешелүү болгон конкурстук документтерди электрондук версиясын үч жыл аралыгында топтоону жана сактоону камсыз кылат.
 •  “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболорунун сакталышын текшерүү үчүн мамлекеттик органдарынын талабы боюнча сатып алуулар жол-жоболоруна тиешелүү зарыл болгон документтерди көрсөтөт;
 •  материалдарды архивдейт, товардык-материалдык баалуулуктардын талаптагыдай сакталышын, аларды колдонуу жана андан ары эсептен чыгарып салууну контродойт;
 • сатып алынуучу товарлар, жумуштар жана кызматтар боюнча маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү;
 • ишенимсиз (ак ниетсиз) жабдуучуларды (подрядчыларды) маалымат базасына киргизүү демилгейт.