ТАЛИПОВ Чынгызбек Насирбекович  

Бөлүмүнүн башчысы 


тел. +996(312) 960335
e-mail: 

Бөлүмдун негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдун негизги милдеттери:

 • Иш башкармасынын милдеттерин жүзөгө ашырууну жана коюлган максаттарга жетүүнү камсыз кылуучу ченемдик укуктук базаны иштеп чыгуу;
 • Иш башкармасынын мүлктүк жана башка мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын укуктук ыкмалар менен коргоо;
 • Иш башкармасынын функцияларын жүзөгө ашырууну укуктук камсыз кылуу;
 • Иш башкармасынын ченемдик укуктук актыларынын, буйруктарынын, чечимдеринин жана укуктук мүнөздөгү башка документтеринин долбоорлорун даярдоого катышуу.

Бөлүмду төмөнкү функцияларды аткарат:

 • Иш башкармасынын профилдик түзүмдүкбөлүмдөрү менен биргеликте Иш башкармасы тарабынан иштелип чыгуучу ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун даярдоого катышат;
 • мамлекеттик органдар тарабынан Иш башкармасына макулдашууга киргизилген Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлоруна экспертиза жүргүзөт;
 • Иш башкармасынын мыйзам долбоорлоо иштерин координациялоону жана жалпылоону жүзөгө ашырат;
 • сот органдарында жана башка мамлекеттик органдарда укуктук маселелерди кароодо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Иш башкармасынын кызыкчылыктарын коргойт;
 • профилдик түзүмдүк бөлүмдөрдүн өтүнмөлөрү боюнча чарбалык мамилелерди жөнгө салуучу келишимдердин долбоорлорун иштеп чыгат;
 • Иш башкармасынын укуктук мүнөздөгү буйруктарынын, нускамаларынын жана башка документтеринин долбоорлорун макулдашат;
 • эмгек тартибин бекемдөө боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга катышат;
 • дооматтарды жана талаш-тартыштарды кароодо аныкталган Иш башкармасынын ишиндеги кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана жетекчиликке берет;
 • Иш башкармасында жана анын ведомстволук уюмдарында укуктук иштерге методикалык жетекчилик кылат, аталган иштин абалын текшерет, сектордун тажрыйба алмашуусун уюштурат, укуктук маселелер боюнча белгиленген тартипте кеңешмелерди чакырат жана семинарларды өткөрөт;
 • Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын туура колдонуу үчүн Иш башкармасынын түзүмдүк бөлөмдөрүнө методикалык жардам көрсөтөт, кемчиликтерди жана бузууларды жоюу боюнча сунуштарды киргизет;
 • Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан берилген материалдардын негизинде сотторго доо арыздарын, доо арыздарына каршы пикирлерди жана дооматтарды даярдайт,ошондой эле Иш башкармасына келтирилген зыяндардын ордун толтуруу боюнча башка процессуалдык иш аракеттерди аткарат;
 • ведомстволук уюмдардын укуктук иштери маселелери боюнча Иш башкармасына келип түшкөн даттанууларды, арыздарды өз убагында кароону жана алар боюнча корутундуларды даярдоону камсыз кылат;
 • тиешелүү учурларда профилдик түзүмдүк бөлүмдөр менен биргеликте Иш башкармасынын буйруктарынынжана башка документтеринин расмий түшүндүрмөлөрүн даярдайт;
 • ведомстволук уюмдардын уюмдаштыруу документтерин бекитүү боюнча Иш башкармасынын буйруктарынын тиешелүү долбоорлорун даярдайт.