Бөлүм башчысы
КАСЫМОВ Талантбек Идирисович

тел. +996(312) 960298
e-mail:

 

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери:

- иш башкаруучунун башкаруунун сапатын баалоо боюнча ишин, ошондой эле Иш башкармасынын жана анын ведомстволук уюмдарынын ишин жалпы өнүктүрүүнү жана өркүндөтүүнү камсыз кылуу;

- Иш башкармасынын жана анын ведомстволук уюмдарынын ишин пландоо, пландарды ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү боюнча иш-чараларды уюштуруу;

- иш башкаруучунун ишин, анын ичинде Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук уюмдары менен өз ара мамилелерде натыйжалуу уюштуруучулук жана функционалдык камсыз кылуу;

-иш башкаруучунун тапшырмасы боюнча иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү.

 Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

- Иш башкармасыны нведомстволук уюмдарында башкаруунуна балына жана сапатына мониторинг жүргүзөт, анализдейт, иш башкаруучуга жана анын орун басарларына тиешелүү сунуштарды киргизет;

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн сунуштарынын негизинде Иш башкармасынын жылдык иш планын түзөт жана аны ишке ашырууну контролдойт;

- иш башкаруучу тарабынан бекитилген бөлүмдүн карамагына таандык болгон иш-чаралардын пландарынын аткарылышына контроль жүргүзөт, алардын аткарылышы боюнча материалдарды жалпылайт;

- жогору турган органдар тарабынан бекитилген Иш башкармасына тиешелүү жана бөлүмдүн карамагына таандык болгон жааттагы иш-чаралардын пландарын ишке ашыруу боюнча сунуштарды даярдайт;

- ведомстволук уюмдарда башкаруунун абалынын жана сапатынын мониторингинин жыйынтыктары боюнча аткарылган иш-чаралар тууралуу квартал сайын отчет даярдайт;

- иш башкаруучунун күндөлүк ишин уюштуруучулук-техникалык камсыздоону, анын ичинде иш графигин пландоону, координациялоону жана жүргүзүүнү, жарандарды кабыл алууну уюштурууну жүргүзөт;

- иш башкаруучунун аймактарга баруулары боюнча даярдоо иштерин жүргүзөт;

- иш башкаруучуну ведомстволук уюмдардагы иштин абалы тууралуу маалымат менен камсыз кылат;

- иш башкаруучунун чечимдеринин жана тапшырмаларынын сапаттуу аткарылышын контролдоону камсыз кылат;

- бөлүмдүн карамагына таандык болгон иш башкаруучунун башка тапшырмаларын аткарат.

Уюштуруу иштери бөлүмүнүн милдеттерине жана функцияларына тиешелүү жоболор менен белгиленген укуктук иштер секторунун жана кадрдык иштер секторунун милдеттери жана функциялары кирет.