Кыргыз Республикасынын Президентинин
2011-жылдын 13-майындагы
N 111 Жарлыгы менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жөнүндө
ЖОБО

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы ПЖ N 25, 2012-жылдын 25-июнундагы ПЖ N 122, 2013-жылдын 4-июлундагы ПЖ N 157, 2014-жылдын 18-январындагы ПЖ N 12, 2014-жылдын 2-октябрындагы ПЖ № 166, 2017-жылдын 16-январындагы ПЖ № 4, 2017-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 82, 2018-жылдын 30-мартындагы ПЖ № 64 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы (мындан ары - Иш башкармасы) Кыргыз Республикасынын Президентине түздөн-түз баш ийген жана отчет берген мамлекеттик орган болуп саналат.

(КР Президентинин 2013-жылдын 4-июлундагы ПЖ N 157 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

2. Иш башкармасы өзүнүн компетенциясынын чектеринде, мыйзамда белгиленген тартипте төмөнкүлөрдүн ишин камсыз кылууну жүзөгө ашырат:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын;

- Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын.

3. Иш башкармасы өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарына жана буйруктарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик актыларына, ошондой эле ушул Жобого ылайык жүзөгө ашырат.

4. Иш башкармасы юридикалык жак болуп саналат, өз алдынча баланска, банктарда жана башка финансылык мекемелердеги эсептерине (анын ичинде эсептик) жана ага бекитилип берилген мүлккө, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн, өзүнүн аталышы жазылган мөөргө жана штамптарга, белгиленген үлгүдөгү бланктарга ээ.

5. Иш башкармасынын чектелген штаттык саны Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет.

6. Иш башкармасынын түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкаруучусу (мындан ары - иш башкаруучусу) тарабынан Кыргыз Республикасынын Президенти белгиленген штаттык сандын чегинде бекитилет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 4-июлундагы ПЖ N 157 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

7. Иш башкармасынын мамлекеттик ишкананын жана мекеменин уюштуруу-укуктук формасындагы ведомстволук уюмдары (мындан ары - ведомстволук уюмдар) бар.

(КР Президентинин 2017-жылдын 26-апрелиндеги ПЖ № 82 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

8. Иш башкармасы өз ишин аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары, башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана башка уюмдар менен өз ара аракетте жүргүзөт.

2. Негизги милдеттери, функциялары жана укуктары

9. Иш башкармасынын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин финансылык, материалдык-техникалык, транспорттук, социалдык-тиричилик, санаториялык-курорттук жана медициналык жактан камсыз кылуу;

2) Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, вице-премьер-министрлеринин ишин финансылык, материалдык-техникалык, транспорттук, социалдык-тиричилик жана медициналык жактан камсыз кылуу;

3) Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын (мындан ары - Президенттин Аппараты), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын (мындан ары - Өкмөттүн Аппараты) ишин финансылык, материалдык-техникалык, транспорттук жактан камсыз кылуу;

4) Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин катышуусу менен өткөрүлүүчү иш-чараларды, ошондой эле Президенттин Аппараты, Өкмөттүн Аппараты тарабынан өткөрүлүүчү кеңешмелерди, конференцияларды жана башка атайын иш-чараларды финансылык, материалдык-техникалык жана башкалар менен камсыз кылуу;

5) ишин камсыз кылуу Иш башкармасына жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан пайдаланылуучу мамлекеттик администрациялык имараттарды, объекттерди, жайларды жана жабдууларды эксплуатациялык-техникалык жактан тейлөөнү, ошондой эле көрсөтүлгөн имараттарды, объекттерди жана жайларды, жабдууларды тиешелүү абалда күтүүнү камсыз кылуу;

6) Иш башкармасынын оперативдүү башкаруусуна өткөрүп берилген мамлекеттик администрациялык имараттарды, объекттерди жана жайларды эсепке алууну жана эксплуатациялык-техникалык жактан тейлөөнү камсыз кылуу, ошондой эле көрсөтүлгөн имараттардын, объекттердин жана жайлардын сарамжалдуу пайдалануусу үчүн контролдукту ишке ашыруу;

7) Мамлекеттик компьютердик түйүндү программалык жана техникалык жактан камсыз кылуу, ошондой эле алардын маалыматтык коопсуздугун камсыз кылуу;

8) материалдык-техникалык жактан камсыз кылууну Иш башкармасы ишке ашырган мамлекеттик органдардын, анын ичинде Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын мамлекеттик администрациялык имараттарын, социалдык-тиричилик багыттагы объекттерин, ден соолукту чыңдоо мекемелерин жана башка объекттерин курууну, реконструкциялоону жана оңдоону уюштуруу.

10. Иш башкармасы төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

1) Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, вице-премьер-министрлеринин, Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын иши үчүн зарыл шарттарды түзүү максатында ведомстволук уюмдардын ишин уюштурат;

2) Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдарынын катышуусу менен өткөрүлүүчү протоколдук иш-чараларды жана мамлекеттик деңгээлдеги кабыл алууларды финансылык, материалдык-техникалык жана транспорттук тейлөөнү жүргүзөт;

3) ишмердигин камсыз кылуу Иш башкармасына, ошондой эле ведомстволук уюмдарга жүктөлгөн мамлекеттик органдардын чыгымдарынын сметаларын пландаштырат, иштеп чыгат жана бекитүүгө сунуш кылат;

4) ишмердигин камсыз кылуу Иш башкармасына жүктөлгөн мамлекеттик органдардын чыгымдарын оперативдүү, бухгалтердик жана статистикалык эсепке алууну, ошондой эле алардын чыгымдарынын сметасын аткарууну жүзөгө ашырат;

5) бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүү боюнча усулдук жетекчиликти ишке ашырат, ведомстволук уюмдардын эсепке алуу жана финансылык отчеттуулук абалын координациялайт;

6) ведомстволук уюмдардын ишин координациялайт, ведомстволук уюмдардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча бардык зарыл чараларды көрөт, алардын ишмердигинин натыйжаларын талдайт, алардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сакташына, анын ичинде ревизияларды жана башка текшерүүлөрдү жүргүзүү жолу менен контролдукту ишке ашырат;

7) ишмердигин камсыз кылуу Иш башкармасына жүктөлгөн мамлекеттик органдарды Иш башкармасынын оперативдүү башкаруусуна өткөрүп берилген мамлекеттик администрациялык имараттарга, объекттерге жана жайларга жайгаштырат;

8) мамлекеттик органдарды, мекемелерди, уюмдарды жана ишканаларды министрликтер менен ведомстволордун сунуштары боюнча Бишкек шаарында турган мамлекеттик администрациялык имараттарга жана жайларга жайгаштырат;

9) мыйзамда белгиленген тартипте товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууну уюштурат;

10) ишмердигин камсыз кылуу Иш башкармасына жүктөлгөн мамлекеттик органдардын кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорттук каражаттарды эсепке алууну, сатып алууну, бөлүштүрүүнү, жокко чыгарууну уюштурат;

10-1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген автотранспорттук каражаттардын лимитинин чегинде мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана ишканалардын оперативдүү башкаруусуна жана чарбалык карамагына, ошондой эле ыкчам пайдалануусуна кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорт каражаттарын борбордоштурулган камсыз кылууну, бөлүштүрүүнү жана өткөрүп берүүнү уюштурат;

11) ага караштуу ведомстволук санаторийлерге, пансионаттарга, ден соолукту чыңдоо мекемелерине жолдомолорду сатууну жана бөлүштүрүүнү камсыз кылат;

12) анын ведомстволук объекттеринде белгиленген тартипте мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзүүнү уюштурат;

13) Кыргыз Республикасына келген жогору даражалуу меймандар жана маанилүү адамдар үчүн Иш башкармасынын аңчылык чарбаларында аң уулоону уюштурат жана жүргүзөт;

14) мамлекеттик, кызматтык жана коммерциялык сырды түзгөн маалыматтарды жана жашыруун мүнөздөгү маалыматтарды, ошондой эле мындай маалыматтарды коргоо боюнча ведомстволук уюмдардын ишин контролдоо жана координациялоону Иш башкармасынын компетенциясынын чектеринде камсыз кылат;

15) Иш башкармасынын балансында турган мамлекеттик администрациялык имараттарды, объекттерди жана жайларды эксплуатациялоо жана күтүү боюнча чарбалык-техникалык кызматтарды түзөт;

16) турак-жайларды, социалдык-тиричилик жана өндүрүш багытындагы объекттерди долбоорлоону жана курууну уюштурат;

17) Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин, вице-премьер-министрлеринин, Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын жана Иш башкармасынын компьютердик системаларынын программалык-техникалык комплексинин, телекоммуникациялык жана аудио-видео жабдууларынын иштешин камсыз кылат;

18) тейленүүгө алынган органдардын жана адамдардын компьютердик системаларында маалыматтык-техникалык коргоо боюнча иш-чараларды уюштурат;

19) тейлөөгө алынган органдарда маалымат технологияларын колдонууну эске алуу менен аларды өнүктүрүүнүн келечектерин үйрөнүүнү жана божомолдоону уюштурат;

20) Иш башкармасынын компетенциясына кирген маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;

21) ишмердигин камсыз кылуу Иш башкармасына жүктөлгөн мамлекеттик органдардын мамлекеттик администрациялык имараттарында, объекттеринде жана жайларында коомдук тамактануу жана чекене сооданы уюштурат;

22) Иш башкармасынын ишин натыйжалуу камсыз кылуу боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет.

(КР Президентинин 2014-жылдын 18-январындагы ПЖ N 12 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

11. Өзүнө жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды жүзөгө ашырууда Иш башкармасы мыйзамда белгиленген тартипте төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Иш башкармасынын компетенциясына кирген маселелер боюнча бардык зарыл маалыматтарды, аныктама маалыматтарды мамлекеттик органдардан, жеке жана юридикалык жактардан суратууга;

2) ишмердигин камсыз кылуу Иш башкармасына жүктөлгөн мамлекеттик органдардын мамлекеттик администрациялык имараттарында, объекттеринде жана жайларында коомдук тамактанууну уюштурууга;

3) Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдарынын катышуусу менен протоколдук иш-чараларды жана мамлекеттик кабыл алууларды финансылык, материалдык-техникалык жана транспорттук тейлөөнү жүргүзүүгө;

4) Кыргыз Республикасына келүүчү жогорку даражалуу коноктор жана маанилүү адамдар үчүн аңчылыкты уюштуруу үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан ар жылдык жана кошумча квоталарды алууга;

5) ведомстволук уюмдарды түзүүгө, кайра уюштурууга жана жоюуга, ошондой эле бул уюмдардын уставдарын, жоболорун, түзүмүн, штаттык санын бекитүүгө;

6) анын ведомстволук уюмдары тарабынан берилүүчү товарлардын, көрсөтүлүүчү кызматтардын жана жумуштардын тизмесин белгилөөгө жана аныктоого;

7) ведомстволук уюмдардын ишин уюштурууга жана контролдоого;

8) негизги фонддорду жана өндүрүштүк кубаттуулуктарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында анын балансында жана ведомстволук уюмдардын балансында турган объекттерди реконструкциялоого, курууга жана өнүктүрүү үчүн инвесторлорду тартууга;

9) Иш башкармасынын мамлекеттик имараттар Департаментинин балансында турган бир мамлекеттик орган жайгашкан мамлекеттик администрациялык имаратты ошол мамлекеттик органдын пайдалануусуна кийин аны күтүүгө жана эксплуатациялоого контролдук жүргүзүү менен өткөрүп берүүгө;

10) аларга бекитилип берилген мүлктү ижарага берүүгө, мамлекеттик мүлктү ведомстволук уюмдардын оперативдүү башкаруусуна жана чарбалык карамагына берүүгө, ведомстволук уюмдарга бекитилип берилген мүлктү пайдалануу тартибин жана шарттарын аныктоого;

11) кадрларды тандоо жана жайгаштыруу, ведомстволук уюмдардын жетекчилерин, алардын орун басарларын жана башкы бухгалтерлерин дайындоо жана ээлеген кызматтарынан бошотуу маселелерин чечүүгө;

12) Иш башкармасынын бюджеттик жана бюджеттен тышкары каражаттарынын эсебинен адистерди контракттык негизде ишке тартууга;

13) Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актыларын аткаруу үчүн атайын комиссияларды, кеңештерди жана жумушчу топторун түзүүгө;

14) Иш башкармасынын карамагына таандык Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдеринин жана тапшырмаларынын тийиштүү мамлекеттик органдар менен кызмат адамдарынын аткарышын контролдоого;

15) өзүндө болгон каражаттарды өндүрүштүк жана өндүрүштүк эмес багыттагы капиталдык салымдарды каржылоого, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте чарбалык ишти жүзөгө ашырууга пайдаланууга;

16) ведомстволук уюмдардын кирешелерин Иш башкармасы тарабынан ишке ашырылып жаткан өндүрүштүк жана өндүрүштүк эмес багыттагы чыгымдарын түздөн-түз каржылоого, ошондой эле инвестициялык долбоорлорду даярдоого жана жүзөгө ашырууга жумшоого;

16-1) инвестицияларды тартуу менен турак-жайларды, социалдык-тиричилик жана өндүрүштүк багыттагы объекттерди, администрациялык имараттарды жана жайларды, анын ичинде үлүштүк катышуу тартибинде долбоорлоону жана курууну уюштурууга;

16-2) ишмердигин камсыз кылуу Иш башкармасына жүктөлгөн кызмат адамдарынын, Президенттин Аппаратынын, Өкмөттүн Аппаратынын кызматкерлеринин жана Иш башкармасынын кызматкерлеринин турак-жай-социалдык шарттарын жакшыртуу менен байланышкан кыймылсыз мүлктү сатып алуу жана башкаруу боюнча чараларды көрүүгө;

17) негизги милдеттерге жетишүү жана функцияларды аткаруу үчүн зарыл болгон башка укуктарды жана ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга.

(КР Президентинин 2013-жылдын 4-июлундагы ПЖ N 157, 2014-жылдын 2-октябрындагы ПЖ № 166 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

11-1. Иш башкармасы жана анын ведомстволук уюмдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтөт.

(КР Президентинин 2017-жылдын 16-январындагы ПЖ № 4 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

3. Мүлк жана каражаттар

12. Иш башкармасынын мүлкү жана каражаттары мамлекеттик менчик болуп саналат, Иш башкармасынын балансында чагылдырылат жана ага бекитилген негизги фонддордон жана жүгүртүү каражаттарынан, ошондой эле анын ишинин натыйжасында түзүлүүчү фонддордон турат.

13. Ведомстволук уюмдарга чарба жүргүзүүчү коомдордун жана шериктештиктердин уставдык капиталына взнос катары бекитилип берилген негизги фонддорду жана жүгүртүү каражаттарды пайдалануу, ошондой эле Иш башкармасынын уруксаты менен гана ведомстволук уюмдар башка жактар менен үлүштүк курулушка катыша алышат.

13-1. (КР Президентинин 2017-жылдын 16-январындагы ПЖ № 4 Жарлыгына ылайык күчүн жоготту)

14. Төмөнкүлөр Иш башкармасынын финансы каражаттарынын негизги булактары болуп саналат:

1) Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин камсыз кылууга республикалык бюджеттен бөлүнүүчү каражаттар;

2) ишмердигин камсыз кылуу Иш башкармасына жүктөлгөн мамлекеттик органдардын ишин камсыз кылууга республикалык бюджеттен бөлүнүүчү каражаттар;

3) атайын каражаттар, белгиленген ченемдерге ылайык ведомстволук уюмдардын кирешелеринен чегерүүлөр;

4) бюджеттен тышкары, демөөрчүлүк жана насыя каражаттары, гранттар, инвестициялар, коммерциялык банктардын жана башка кредиттик мекемелердин кредиттери;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка келип түшүүлөр.

15. Кыргыз Республикасынын Президентинин чечими менен бекитилген Иш башкармасынын атайын эсеби жөнүндө Жобого ылайык Иш башкармасы атайын эсепти өзүнүн чарбалык ишинин каражаттарынан, ведомстволук уюмдардын чегерүүлөрүнөн жана башка келип түшүүлөрдөн толтурат, ал каражаттарды ишин камсыз кылуу Иш башкармасына, ведомстволук уюмдарга жүктөлгөн кызмат адамдарынын жана мамлекеттик органдардын тийиштүү материалдык-техникалык базасын жана алардын иши үчүн тиешелүү шарттарды түзүү, алардын кызматкерлерин социалдык жактан коргоону жана кепилдик берүүнү камсыз кылуу, ошондой эле башка максаттар үчүн пайдаланат.

(КР Президентинин 2014-жылдын 2-октябрындагы ПЖ № 166 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

4. Ишти уюштуруу

16. Иш башкармасына иш башкаруучу жетекчилик кылат, ал Кыргыз Республикасынын Премьер-министри менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызмат ордунан бошотулат.

(КР Президентинин 2013-жылдын 4-июлундагы ПЖ N 157 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

17. Иш башкаруучунун орун басарлары, анын ичинде финансылык документтерге кол коюу укугу бар биринчи орун басары болот, алар иш башкаруучунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

Иш башкаруучунун жана анын орун басарларынын коомдук башталыштагы кеңешчилери болот, аларды иш башкаруучу дайындайт жана бошотот. Кеңешчилер иш башкаруучу бекиткен Кеңешчилер жөнүндө жободо белгиленген компетенцияга ылайык иштешет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 4-июлундагы ПЖ N 157, 2017-жылдын 16-январындагы ПЖ № 4 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

18. Иш башкаруучу жок болгон учурда анын функциялары анын биринчи орун басарына жүктөлөт.

(КР Президентинин 2013-жылдын 4-июлундагы ПЖ N 157 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

19. Иш башкаруучу:

1) Иш башкармасына жалпы жетекчилик кылат жана Иш башкармасына жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы үчүн жекече жоопкерчилик тартат;

2) өзүнүн орун басарларынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

3) Иш башкармасы жөнүндө жобону, Иш башкармасынын жана анын ведомстволук мекемелеринин штаттык санынын чегин Кыргыз Республикасынын Президентине бекитүүгө берет;

4) Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомстволук уюмдарынын милдеттерин жана иш тартибин аныктайт;

5) Иш башкармасынын компетенциясына кирген маселелер боюнча актылардын долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

6) Иш башкармасынын иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентине маалымат берет;

7) иш башкаруучунун орун басарларын, анын ичинде биринчи орун басарын дайындоо жана кызмат ордунан бошотуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Президентине сунуш киргизет;

8) Иш башкармасынын компетенциясына кирген маселелер боюнча буйруктарга жана тескемелерге кол коет, ошондой эле алардын аткарылышына текшерүү уюштурат;

9) иш башкаруучунун орун басарларын, анын ичинде биринчи орун басарын кошпогондо, Иш башкармасынын кызматчыларын алар менен эмгек келишимдерин түзүү жана бузуу жолу менен белгиленген тартипте кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот;

10) ведомстволук уюмдардын жетекчилерин жана алардын орун басарларын, башкы бухгалтерлерин, алар менен эмгек келишимдерин түзүү жана бузуу жолу кызмат орундарына дайындайт жана кызмат ордунан бошотот;

11) Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жобону бекитет, Иш башкармасынын кызматкерлеринин функциялык милдеттерин аныктайт;

12) ведомстволук уюмдардын, анын ичинде ведомстволук мекемелердин алар үчүн белгиленген штаттык сандын чегинде уставдарын, жоболорун, түзүмүн, штаттык расписаниесин жана штаттык санын бекитет;

13) Иш башкармасынын ишинин маселелери боюнча финансылык тартиптин сакталышын камсыз кылат;

14) мыйзамдарда белгиленген тартипте Иш башкармасынын акча каражаттарын жана мүлкүн тескейт;

15) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык колдо бар фонддорду пайдалануу маселелерин чечет;

16) Иш башкармасынын балансында турган объекттердин капиталдык курулушуна, реконструкциялоого жана капиталдык оңдоого сметаларды, долбоорлорду, титулдук барактарды белгиленген тартипте бекитет;

17) келишимдерди (контракттарды) түзөт, чарбалык, финансылык жана бухгалтердик операцияларды жүргүзөт, алардын аткарылышын Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө жана ведомстволук уюмдарына тапшырат, ишеним каттарды берет;

18) Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарын түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу маселелерин чечет;

19) ведомстволук уюмдар тарабынан берилүүчү товарлардын, көрсөтүлүүчү кызматтардын, аткарылуучу жумуштардын тизмесин, ошондой эле товарларга, жумуштарга, көрсөтүлүүчү кызматтарга баалардын (тарифтердин) прейскуранттарын белгиленген тартипте бекитет;

20) Иш башкармасынын коллегиясынын жыйналыштарында төрагалык кылат жана коллегиянын жыйналыштарында кабыл алынган чечимдерге кол коет;

21) мамлекеттик органдарда, соттордо, эл аралык жана башка уюмдарда Иш башкармасынын атынан иш алып барат;

22) Иш башкармасынын компетенциясына кирген маселелерди чечүү боюнча мамлекеттик органдар жана башка уюмдар менен өз ара аракеттенүүнү ишке ашырат;

23) Иш башкармасынын ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл маалыматты, документтерди, материалдарды мамлекеттик жана башка органдардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилеринен суратат;

24) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Иш башкармасынын жана ведомстволук уюмдардын өзгөчө айырмаланган кызматкерлерине ардак наамдарды ыйгарууга жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого көрсөтөт, башка сыйлыктар тууралу чечимдерди кабыл алат;

25) Иш башкармасынын кызматкерлерине, ведомстволук уюмдардын жетекчилерине, алардын орун басарларына, жана ведомстволук уюмдардын башкы бухгалтерлерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартип жазасын колдонот;

26) жарандарды кабыл алууну жүргүзөт, келип түшкөн сунуштарды, арыздарды жана каттарды карап чыгууну жана алар боюнча өз учурунда чараларды көрүүнү камсыз кылат;

27) иш кагаздарын жүргүзүүдө расмий тил менен бирге мамлекеттик тилди колдонуу, иш кагаздарын жүргүзүүнүн эрежелеринин сакталышы, архив ишин жүргүзүү, заманбап маалыматтык жана телекоммуникациялык технологияларды пайдалануу боюнча чараларды көрөт;

28) Кыргыз Республикасынын Президентинде, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринде, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Өкмөттүн, Жогорку Кеңештин аппараттарында болгон жыйналыштарга (кеңешмелерине) белгиленген тартипте катышат;

29) жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен өз ара аракеттенүү тартибин, Иш башкармасынын кызматчыларынын эл алдында чыгып сүйлөө эрежелерин жана кызматтык пайдалануу үчүн гана дайындалган маалыматты берүү тартибин аныктайт;

30) Иш башкармасы тарабынан иштелип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна виза коет, аларга негиздеме-маалымкаттарга кол коет, ошондой эле Иш башкармасына тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан макулдашууга киргизилүүчү ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна кол коет;

31) Иш башкармасынын компетенциясына кирген башка функцияларды ишке ашырат.

(КР Президентинин 2012-жылдын 25-июнундагы ПЖ N 122, 2013-жылдын 4-июлундагы ПЖ N 157, 2018-жылдын 30-мартындагы ПЖ № 64 Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

20. Иш башкармасында коллегия түзүлөт, анын курамы иш башкаруучунун чечими менен бекитилет.

21. Иш башкармасынын коллегиясынын курамына иш башкаруучу (коллегиянын төрагасы), анын орун басарлары жана Иш башкармасынын башка кызматкерлери кирет. Коллегиянын курамына Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын жетекчилери да кириши мүмкүн.

(КР Президентинин 2012-жылдын 25-июнундагы ПЖ N 122 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

22. Иш башкармасынын коллегиясы жөнүндө Жобо Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет.

5. Кайра уюштуруу жана жоюу

23. Иш башкармасын кайра уюштуруу жана жоюу жөнүндө чечимди Кыргыз Республикасынын Президенти кабыл алат.