Тиркеме

(Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 29-мартындагы ПБ № 63 буйругуна)

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын коллегиясы жөнүндө ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын коллегиясынын (мындан ары - коллегия) ишин регламенттейт.

2. Коллегия Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын (мындан ары - Иш башкармасы) ишин камсыз кылуунун кыйла маанилүү маселелерин кароону жүзөгө ашыруучу Иш башкармасынын консультациялык-кеңешүүчү органы болуп саналат.

3. Коллегия Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жөнүндө жободо аныкталган тартипте жана курамда түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрүнүн саны так, бирок 11 адамдан көп эмес болушу керек. Коллегияны Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкаруучусу (мындан ары - иш башкаруучу) жетектейт.

4. Коллегия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

5. Коллегиянын жыйналыштары жылына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Коллегиянын кезексиз жыйналышы каралып жаткан маселелердин актуалдуулугуна жараша иш башкаруучунун чечими боюнча чакыртылышы мүмкүн.

2. Коллегиянын негизги функциялары жана ыйгарым укуктары

6. Коллегия жүктөлгөн милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү:

1) карайт:

- ведомстволук уюмдарынын экономикалык өнүгүү пландарын жана аларды аткаруу жөнүндө отчетторун;

- ведомстволук уюмдарынын финансы-чарбалык ишинин текшерүүлөрүнүн жыйынтыктарын;

- ведомстволук уюмдарга бекитилип берилген мүлктү сактоо жана багыты боюнча пайдалануу маселелерин;

- Иш башкармасынын башкаруу системасын өркүндөтүү жана Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүн жана ведомстволук уюмдарын түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу маселелерин;

- ведомстволук уюмдар тарабынан жеткирилүүчү товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин, ошондой эле товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө баалардын (тарифтердин) прейскурантын;

2) угат:

- ведомстволук уюмдардын жетекчилеринин аларга жүктөлгөн милдеттерин аткаруу боюнча отчетторун;

- Иш башкармасында түзүлгөн комиссиялардын ишинин жыйынтыктарын;

3) киргизет:

- тейленүүчү мамлекеттик органдардын ишин материалдык-техникалык, финансылык жана социалдык-тиричиликтик камсыздоо маселелери боюнча Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана анын ведомстволук уюмдарынын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды жана сунуштамаларды;

- ведомстволук уюмдардын жетекчилерин тартип жоопкерчилигине тартуу жана алардын ээлеген кызмат ордуна ылайык келүүсүн кароо маселелери боюнча сунуштарды;

4) Иш башкармасына жүктөлгөн милдеттерге жана функцияларга ылайык башка маселелерди чечет.

7. Коллегиянын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

1) каралып жаткан маселелер боюнча сунуштарды киргизүүгө;

2) коллегиянын жыйналыштарындагы бардык маселелер боюнча талкууга катышууга;

3) коллегиянын жыйналышында кароо үчүн маселелерди киргизүү жөнүндө сунуштарды иш башкаруучуга киргизүүгө;

4) ыкчам чечүүнү талап кылган маселелер боюнча коллегиянын кезексиз жыйналышын өткөрүү жөнүндө сунуштарды иш башкаруучуга киргизүүгө.

3. Коллегиянын ишин уюштуруу

8. Коллегиянын жыйналышы анын мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн экиси катышса ыйгарым укуктуу деп эсептелет.

9. Коллегиянын чечими коллегиянын мүчөлөрүнүн ачык добуш берген жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Коллегиянын чечими Иш башкармасынын буйругу менен ишке ашырылат.

10. Ишти пландаштыруу, жыйналыштарды уюштуруу жана коллегияда кароо үчүн материалдарды дайындоо тартиби Иш башкармасынын ишинин регламенти менен аныкталат.

11. Жыйналыштын протоколун жүргүзүү, коллегиянын мүчөлөрүнүн катышуусу, ошондой эле коллегиянын ишин башка жагынан камсыздоо коллегиянын катчысына жүктөлөт.

12. Коллегиянын чечимдеринин аткарылышын контролдоо Иш башкармасынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө жана иш башкаруучунун орун басарларына жүктөлөт.