Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн

Иш башкармасынын

2019-жылдын

 27 августундагы № 121

буйругу менен бекитилди

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн

Иш башкармасынын

РЕГЛАМЕНТИ

I. Жалпы жоболор

II. Жетекчиликтин ишин уюштуруу

III. Иш башкармасынын ишин пландоо жана уюштуруу

IV. даярдоо жана өткөрүү тартиби

V. Документтер менен иштөөнүн тартиби

VI. Жарандардын кайрылуулары менен иштөөнү уюштуруу

VII. Иш башкармасынын иши жөнүндө маалыматка жетүүнү камсыз кылуу тартиби

VIII. Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомстволук  уюмдарынын өз ара аракеттенүү тартиби

I. Жалпы жоболор

1. Бул Регламент Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын (мындан ары – Иш башкармасы) ишинин негизги принциптерин, уюштуруу жана пландоо тартибин карайт.

2. Регламент Иш башкармасынын жана анын ведомстволук уюмдарынын жетекчилери жана кызматкерлери тарабынан милдеттүү түрдө жетекчиликке алууга жана аткарууга милдеттүү.

3. Иш башкармасынын жаңыдан кабыл алынган кызматкерлери ушул Регламент менен кол койдуруу менен тааныштырылат.

II. Жетекчиликтин ишин уюштуруу

1. Иш башкармасын Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкаруучусу (мындан ары – иш башкаруучу) башкарат, ал Иш башкармасына жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат жана Иш башкармасынын ишинин негизги багыттарын аныктайт.

2. Иш башкаруучу Иш башкармасынын ишин уюштурат, Иш башкармасынын коллегиясынын кеңешмелеринде жана жыйналыштарында төрагалык кылат, иш башкаруучунун орун басарларына, анын ичинде биринчи орун басарына, Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомстволук уюмдарынын жетекчилерине жана кызматкерлерине тапшырма берет, аткарган иштери тууралуу алардын отчётторун контролдойт жана суроо-талап кылат.

3. Иш башкаруучу Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан өткөрүлүүчү иш-чараларга, координациялык жана кеңешүүчү органдарга жана башка милдеттүү пландуу иш-чараларга катышуу зарылдыгын эске алуу менен өзүнүн ишин пландаштырат.

Иш башкаруучу өзүнүн компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгарат, алардын аткарылышын контролдойт.

Иш башкаруучу жок болгон учурда анын функциялары иш башкаруучунун биринчи орун басарына жүктөлөт.

4. Иш башкаруучунун жана анын орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү, Иш башкармасынын жетекчилигинин өз ара алмашуучулугу Иш башкармасынын буйругу менен бекителет.

5. Айрым жумуштарды аткаруу максатында Иш башкармасында Иш башкармасынын буйругу менен таризделүүчү туруктуу жана убактылуу комиссиялар, жумушчу топтор түзүлүшү мүмкүн.

6. Иш башкармасында жетекчилик кызматтардын төмөнкүдөй иерархиясы белгиленген:

- иш башкаруучу;

- иш башкаруучунун биринчи орун басары;

- иш башкаруучунун орун басары;

- бөлүм башчы;

- бөлүм башчынын орун басары;

- сектор башчы.

III. Иш башкармасынын ишин пландоо жана уюштуруу

3.1. Иш башкармасынын ишин пландоо

1. Иш башкармасынын, анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иши иш башкаруучу тарабынан бекитилген Иш башкармасынын негизги иш-чараларынын планынын негизинде түзүлөт.

2. Иш башкармасынын негизги иш-чараларынын планы Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жөнүндө жободо аныкталуучу негизги милдеттердин жана функциялардын толук көлөмдө аткарылышын камсыз кылууга тийиш.

3. Негизги иш-чаралардын планы төмөнкүлөрдү ишке ашыруу максатында түзүлөт:

- Иш башкармасынын компетенциясына кирген маселелерди козгогон мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актыларды;

- Иш башкармасы аткаруучу (кошо аткаруучу) катарында аныкталган иш-чараларды;

- Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрү жана (же) ведомстволук уюмдары тарабынан аткарылуучу иш-чараларды.

4. Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомстволук уюмдарынын иш планынын негизинде уюштуруу иштерин жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүм тарабынан пландалган мөөнөт башталганга чейин 10 күн мурун Иш башкармасынын негизги иш-чараларынын планынын долбоору түзүлөт.

5. Иш башкармасынын негизги иш-чараларынын планынын долбоору иш башкаруучунун орун басарлары, түзүмдүк бөлүмдөрдүн бардык жетекчилери менен макулдашылат (виза коюлат) жана пландалган мөөнөт башталганга чейин 5 күндөн кечиктирбестен иш башкаруучуга өтүп кеткен мезгилге негизги иш-чаралардын планынын аткарылышы жөнүндө маалыматтар менен бекитүүгө берилет.

6. Негизги иш-чаралардын жана иштин планынын түзүмү өзүнө төмөнкүдөй маалыматтарды камтыйт:

- аткарууга тийиш болгон иш-чаралардын катар номерин жана аталышын;

- иш-чараларды аткаруу мөөнөтүн;

- иш-чараларды аткаруу үчүн жооптуу (аткаруучулар жана кошо аткаруучулар) түзүмдүк бөлүмдөрдү (ведомстволук уюмдарды);

- иш-чараларды жана аларды аткаруу тартибин тактоо максатында мүмкүн болгон башка маалыматтарды.

7. Иш башкаруучу тарабынан бекитилген Иш башкармасынын негизги иш-чараларынын планы аткаруучуларга жана кошо аткаруучуларга маалымдалат.

8. Иш башкармасынын негизги иш-чараларынын планына ылайык аткарылууга тийиш болгон иштерден тышкары, башка иштерди аткаруу төмөнкүлөр менен пландалышы мүмкүн:

- Иш башкармасынын жетекчилигиндеги жыйналаштардын жана кеңешмелеринин чечимдери менен;

- Иш башкармасынын буйруктары менен;

- иш башкаруучунун өзүнүн орун басарларына, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана ведомстволук уюмдардын жетекчилерине берген тапшырмалары менен;

- иш башкаруучунун орун басарларынын түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана ведомстволук уюмдардын жетекчилерине берген тапшырмалары жана көрсөтмөлөрү менен.

9. Иш башкармасынын негизги иш-чараларынын планынын жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана ведомстволук уюмдардын иш пландарынын аткарылышын контролдоо иш башкаруучунун орун басарлары тарабынан тейлеген багыттары боюнча жүзөгө ашырылат.

3.2. Иш башкармасынын жетекчилигиндеги кеңешмелер

1. Иш башкармасынын жетекчилигиндеги кеңешмелер (мындан ары - кеңешмелер) келечектеги жана учурдагы иш пландарды аткаруу, Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомстволук уюмдарынын ишин ар дайым контролдоо, Иш башкармасынын жетекчилиги койгон милдеттерди чечүүдө алардын ишин координациялоону камсыз кылуу максатында өткөрүлөт.

2. Кеңешмелер иш башкаруучу тарабынан бекитилген тартипте жана мөөнөттө жума сайын өткөрүлөт.

3. Кеңешмеде иш башкаруучу же иш башкаруучунун орун басарларынын бири төрагалык кылат.

Кеңешменин ишине төмөнкүлөр катышат:

- иш башкаруучунун орун басарлары;

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери, алар жок болгон болгон учурда, аларды алмаштыруучу кызматкерлер;

- зарылчылыкка жараша ведомстволук уюмдардын жетекчилери;

- иш башкаруучунун жардамчылары.

Төрагалык кылуучунун көрсөтмөсү боюнча Кеңешмеге башка адамдар да катыша алат.

4. Кеңешмеде коюлган милдеттерге, түзүмдүк бөлүмдөр, ведомстволук уюмдар тарабынан иш планын аткарууга катыштуу маселелер, ошондой эле учурдагы көйгөйлөр талкууланат.

Документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүм аткаруу тартиби боюнча маалыматтарды берет (контролдо турган документтердин, анын ичинде кеңешмеде айтылган протоколдук тапшырмалардынаткарылышы жөнүндө).

5. Зарылчылыкка жараша кеңешменин протоколун жүргүзүү документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүмгө жүктөлөт.

6. Кеңешмелерде кабыл алынган чечимдер жана тапшырмалар 2 күндөн кеч эмес протокол менен таризделет, ага төрагалык кылуучу кол коёт.

Протоколго жетекчиликтин колу коюлгандан кийин Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүмү бардык түзүмдүк бөлүмдөргө, зарыл учурларда Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарына кеңешменин протоколун жеткирет. Эгерде протоколдук тапшырмада аткаруу мөөнөтү катары мезгил аралыгы белгиленген болсо, анын башталышы болуп тапшырмага кол койгон күн эсептелет.

7. Протоколдук тапшырмалардын аткарылышын контролдоо тейлеген багыттары боюнча иш башкаруучунун орун басарлары алардын аткарылышы тууралуу иш башкаруучуга ар жумалык баяндама кылуу менен жүзөгө ашырат.

3.3. Иш башкармасынын кызматтык тартиби

3.3.1. Кызматкерлерди жумушка кабыл алуу жана бошотуу тартиби

1. Кызматкерлерди жумушка кабыл алуу жана бошотуу Кыргыз Республикасынын эмгек мызамдарынын, мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын жана Иш башкармасынын мамлекеттик жарандык кызматка кирүүнүн өзгөчө тартибин регламенттөөчү Кыргыз Республикасынын башка чечемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык жүргүзүлөт.

2. Жумушка кабыл алуу кызматкерге кол койдуруу менен жарыялануучу Иш башкармасынын буйругу менен таризделет .

3. Жумушка кабыл алуу, эреже болуп катары 1 айдан 3 айга чейинки узактыкта сыноо мөөнөтүн өтүү менен жүзөгө ашырылат, ал эми ведомстволук уюмдардын жетекчилери жана алардын орун басарлары, башкы бухгалтерлер үчүн сыноо мөөнөтү 6 айдан ашпоого тийиш.

4. Сыноо жөнүндө шарт буйрукта так көрсөтүлүшү керек.

5. Кызматкер Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жөнүндө жободо белгиленген максаттарды, милдеттерди жана функцияларды ишке ашыруу боюнча кесиптик ишти жүзөгө ашырат.

Кызматкерлердин кесиптик кызматтык иши иш башкаруучу тарабынан бекитилүүчү кызматтык милдеттерге жана түзүмдүк бөлүмдөр жөнүндө жобого ылайык жүзөгө ашырылат.

6. Жаран жумушка кирүүдө:

1) тийиштүү түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси:

- кызматкердин укуктарын жана милдеттерин түшүндүрөт;

-кызматкерди тапшырылган жумушу, мамлекеттик кызматтын шарттары, иштөө убактысы жана эс алуу убактысы, эмгек акы төлөө системасы жана формасы менен тааныштырат;

- жумуш ордунда баштапкы инструктажды өткөрөт;

2) Иш башкармасынын кадрдык иштер чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмү кызматкерди төмөнкүдөй документтер менен тааныштырат:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жөнүндө жобо менен;

- түзүмдүк бөлүм жөнүндө жобо менен;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасында купуя маалымат жөнүндө жобо менен;

- кызматтык нускамасы менен;

- ушул Регламент менен жана Иш башкармасынын башка локалдык актылары менен;

3) функционалдык милдеттерине коопсуздук техникасы жана эмгекти коргоо маселелери кирген кызматкер:

- коопсуздук техникасы, өндүрүштүк санитария, эмгек гигиенасы, өрткө каршы коргоо жана эмгекти коргоонун башка эрежелери боюнча инструктажды өткөрөт.

7. Өздүк иш Иш башкармасынын кадрдык иштер чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

Кызматкердин өздүк ишине мыйзамдарда белгиленген документтердин тизмегинен тышкары кызматкердин Иш башкармасы менен эмгек мамилелерине тиешелүү башка документтер жана маалыматтар тиркелиши мүмкүн.

Мамлекеттик жарандык кызматчыны башка мамлекеттик органга которууда анын өздүк иши жазуу жүзүндөгү суроо-талапка ылайык көрсөтүлгөн мамлекеттик жаңы кызмат орду боюнча өткөрүлүп берилет.

Мамлекеттик жарандык кызматчыны Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн аппараттарына которууда анын өздүк иши тиешелүү коштомо кат менен кадр кызматынын оозеки суроо-талабына ылайык өткөрүлүп берилет.

8. Кызматкер иштен бошогон күнү Иш башкармасынын кадрдык иш чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмүнө кызматтык күбөлүгүн, ошондой эле бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмгө бошонуу барагын берүүгө милдеттүү.

3.3.2. Иштөө режими

1. Иш башкармасынын кызматкерлеринин жумуш убактысынын узактыгы эки дем алыш күнү - ишемби жана жекшемби менен жумасына 40 саатты түзөт, мында:

- иштин башталышы 9-00дө;

- иштин аякташы 18-00дө;

- бир сааттык тыныгуу (12-30дан 13-30га чейин).

Техникалык жана кенже тейлөө персоналы үчүн иштөө режими Иш башкармасынын материалдык-техникалык камсыздоо чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмдүн башчысы тарабынан аныкталуучу жана иш башкаруучунун кураторлук кылган орун басары тарабынан бекитилүүчү атайын иш графиги менен белгиленет.

Ведомстволук уюмдардын кызматкерлеринин жумуш убактысынын узактыгы ведомстволук уюмдардын ички эмгек тартибинин эрежелерине ылайык белгиленет.

Календардагы кызыл даталар жумуш эмес майрам жана дем алыш күндөрү болуп саналат. Майрам алдындагы жумуш күнү бир саатка кыскарат.

2. Түзүмдүк бөлүмдөрдө кызматкерлердин жумушка келүүсүн жана кетүүсүн контролдоону уюштурууну Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери жүзөгө ашырат.

Иш башкармасынын кадрдык иштер чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмү кызматкерлердин жумушка келүүсүн жана кетүүсүн контролдоону Киргизүүлөрдү башкарууну контролдоо системасынын маалыматтары (КБКС (СКУД)) боюнча жүргүзөт жана зарыл учурда же жетекчинин суроо-талабы боюнча эмгек тартиби боюнча маалыматтарды берет.

Кызматкер кечиккен учурда бул тууралуу түздөн-түз жетекчисине (Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын ишин камсыз кылуу боюнча топтордун кызматкерлери – Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын алар бекитилген түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисине) кабарлайт. Жүйөлүү себеп болгондо жана журналда белгиленген өз убагындагы эскертүүдө, кечигип калуу эмгек тартибин бузуу катары каралбайт.

Жумуштан кетүү зарыл болгон учурда кызматкер өзүнүн түздөн-түз жетекчисинен уруксат алууга милдеттүү. Жумушта жок болгон убактысы ар бир түзүмдүк бөлүмдөгү жок болгон кызматкерлерди эсепке алуу журналында (мындан ары - журнал) белгилениши керек. Журнал көктөлүп, барактары номерленүүгө тийиш.

Түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси жумуштан кетүү зарыл болгон учурда иш башкаруучудан же иш башкаруучунун кураторлук кылган орун басарынан уруксат алууга милдеттүү. Жумушта жок болгон убактысы иш башкаруучунун кабылдамасындагы жок болгон жетекчилерди эсепке алуу журналында (мындан ары - журнал) белгилениши керек.

Түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси кечиккен учурда бул тууралуу иш башкаруучунун кураторлук кылган орун басарына жана иш башкаруучунун кабылдамасына кабарлоого тийиш. Жүйөлүү себеп болгондо жана журналда белгиленген өз убагындагы эскертүүдө, кечигип калуу эмгек тартибин бузуу катары каралбайт.

Ар бир кызматкер жумуш ордунда жок болгондугу тууралуу ошол эле күнү жок болгондугунун себебин көрсөтүү менен түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисине кабарлайт.

3. Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Аппараттарынын ишин камсыз кылуу боюнча жумуштун өзгөчөлүгүнө байланыштуу мамлекеттик кызматчы болуп саналган Иш башкармасынын кызматкерлерине, ошондой эле тизмеги Иш башкармасынын жетекчилиги тарабынан аныкталуучу айрым кызматкерлерге жумуштун өзгөчө режими белгиленет, ага ылайык кызматкерлер жумуш убактысынын нормалдуу чегинен тышкары өзүнүн эмгек функцияларына аткарууга тартылышы мүмкүн.

Дем алыш (жекшемби) жана жумушчу эмес майрам күндөрү иштөө Иш башкармасынын буйругу менен таризделет жана колдонуудагы эмгек мыйзамдарына ылайык төлөнүп берилет.

4. Ар жылдык өргүүлөрдү берүүнүн кезектүүлүгү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат, эмгек чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына жана жамааттык келишимге ылайык белгиленет.

Келээрки календардык жылга өргүүлөрдүн графиги Иш башкармасынын кадрдык иштер чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмү тарабынан түзүлөт. Келээрки жылдын өргүүлөрү боюнча сунуштарды түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери ошол жылдын 5-декабрына чейин Иш башкармасынын кадрдык иштер чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмүнө берет. Өргүүлөрдүн графиги календардык жыл башталганга чейин 2 жумадан кечиктирбестен иш башкаруучу тарабынан бекитилет.

5. Иш башкаруучуга ар жылдык эмгек өргүүсү Кыргыз Республикасынын Президентинин макулдугу менен берилет.

Иш башкаруучунун орун басарларына, анын ичинде биринчи орун басарына ар жылдык эмгек өргүүсү иш башкаруучу тарабынан берилет.

Иш башкаруучунун чечими боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык кызматкер (анын макулдугу боюнча) өргүүсүнүн пайдаланылбаган бөлүгү кызматкердин каалоосу боюнча ошол иш жылдын ичинде өзүнө ыңгайлуу мезгилде берүү менен же кийинки жылы өргүүсүнө кошуу менен ар жылдык өргүүдөн чакыртып алынышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык үй-бүлөдөгү шарттар жана башка жүйөлүү себептер боюнча Иш башкармасынын кызматкерлерине эмгек акысы сакталбаган өргүү берилиши мүмкүн.

 3.3.3. Ишиндеги жетишкендиктер үчүн сыйлоо

1. Иш милдеттерин үлгүлүү жана ак-ниеттүү аткаргандыгы, иштин майнаптуулугун жана сапатын жогорулаткандыгы, өзгөчө маанилүү жана татаал тапшырмаларды аткаргандыгы, үзүрлүү жана кынтыксыз кызматы, ишке чыгармачылык менен мамиле кылгандыгы жана ишиндеги башка жетишкендиктери үчүн кызматкерлер сыйлык берүүгө жана сыйлоого көрсөтүлүшү мүмкүн.

2. Сыйлоо жана сыйлык берүү жөнүндө сунуштарды жана өтүнүчтөрдү кароо Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын ведомстволук сыйлыктары жана сыйлоо жана сыйлык берүү жөнүндө сунуштарды жана өтүнүчтөрдү кароо тартиби жөнүндө жобого ылайык жүзөгө ашырылат.

3. Сыйлоо жана сыйлык берүү жөнүндө чечим Иш башкармасынын буйругу менен түзүлгөн сыйлоо жана сыйлык берүү жөнүндө сунуштарды жана өтүнүчтөрдү кароо боюнча комиссиянын сунуштарынын негизинде иш башкаруучу тарабынан кабыл алынат.

4. Сыйлоо жана сыйлык берүү жөнүндө буйруктар Иш башкармасынын жамаатына жеткирилет, кызматкердин эмгек китепчесине тийиштүү жазуу киргизилет, буйруктун көчүрмөсү өздүк ишине тиркелет.

 3.3.4. Эмгек тартибин бузгандыгы үчүн жазалар

1. Мамлекеттик кызматчы болуп саналган кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндөгү Мыйзамдарында белгиленген тартиптик жазалар колдонулат.

Мамлекеттик кызматчы болуп саналбаган кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында белгиленген тартиптик жаза колдонулат.

2. Тартип жазасы колдонулганга че йин кызматкерден жазуу жүзүндө түшүнүк кат талап кылынууга тийиш.

Эгерде кызматкер мындай түшүнүк катты берүүдөн баш тартса, тиешелүү акт түзүлөт. Кызматкердин жазуу жүзүндө түшүнүк кат берүүдөн баш тартуусу тартиптик жазаны колдонуу үчүн тоскоолдук болуп саналбайт.

Кызматкердин тартип жоругун жасоо фактысын аныктоо же тастыктоо үчүн Иш башкармасынын жетекчилиги тарабынан дайындалган кызматтык териштирүү жүргүзүлүшү мүмкүн. Кызматтык териштирүүнүн натыйжалары жазуу жүзүндө жетекчиликке билдирилет.

3. Кызматкерге карата тартиптик жазалар түзүмдүк бөлүмдүн түздөн-түз жетекчиси же жогору турган жетекчиликтин, ошондой эле эмгек тартибин бузуулар боюнча Иш башкармасынын кадрдык иштер чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинин сунушу боюнча Иш башкармасынын буйругунун негизинде колдонулат.

4. Жазаны колдонууда жасалган жоруктун оордугу, ал жасалган жагдайлар, кызматкердин мурдагы иши жана жүрүм-туруму эске алынышы керек.

Иш башкармасынын мамлекеттик жарандык кызматчылары тарабынан жасалган жоруктардын оордугун, мүнөзүн жана жагдайларын аныктоо үчүн тартиптик комиссия түзүлөт, анын курамы Иш башкармасынын буйругу менен бекитилет.

Тартиптик комиссия келип түшкөн документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча жазанын конкреттүү түрүн колдонуу жөнүндө сунуш киргизет.

5. Тартип жазасын колдонуу жөнүндө буйруктар милдеттүү түрдө кызматкер түздөн-түз баш ийүсүндө болгон түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси менен макулдашылууга тийиш.

Тартип жазасын колдонуу жөнүндө буйрук чыгарылгандан кийин 3 жумуш күндүн ичинде кызматкерге кол койдуруу менен кабарланат. Кызматкер аталган буйрукка кол коюудан баш тарткан учурда тиешелүү акт түзүлөт.

Тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө буйрук тарбиялык таасир этүү максатында бардык түзүмдүк бөлүмдөргө жөнөтүлөт жана түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси тарабынан кызматкерлердин бардыгына жеткирилет.

Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын жетекчилерине карата тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө буйрук бардык ведомстволук уюмдарга жөнөтүлөт.

6. Ар бир эмгек тартибин бузуу үчүн бир гана тартиптик жаза салынышы мүмкүн. Тартип жазасы салынган мөөнөт ичинде кызматкерге сыйлоо чаралары колдонулбайт. Кызматкерге тартип жазасы салынган мөөнөттүн ичинде кызмат ордунан жогорулатыла албайт.

Эгерде тартиптик жаза салынган күндөн тартып бир жыл ичинде кызматкер жаңы тартиптик жазасына кабылбаса, анын тартиптик жазасы жок болуп эсептелет.

Тартиптик жаза белгиленген тартипте мөөнөтүнөн мурда алынышы мүмкүн.

 3.4. Кызматтык иш-сапарлар

1. Иш башкармасынын кызматкерлердин кызматтык иш-сапарларды жүзөгө ашыруу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн иш планына ылайык, ошондой эле ушул максаттарга Иш башкармасынын чыгымдар сметасында бекитилген ассигнованиелерди эске алуу менен кызматтык зарылчылык пайда болгон учурларда жүзөгө ашырылат.

Пландан тышкары иш сапарлар иш башкаруучунун же анын орун басарларынын чечими боюнча гана жүргүзүлөт.

2. Жетекчиликке түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси тарабынан кызматкерди иш сапарга жөнөтүү жөнүндө кызматтык кат киргизилет.

Кызматтык кат иш башкаруучу же анын биринчи орун басарлары тарабынан Иш башкармасынын кадрдык иштер чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмүнө жиберилет, ал эки жумуш күнүнүн ичинде иш-сапарга жөнөтүү жөнүндө буйруктун долбоорун даярдайт, иш сапар күбөлүгүнүн бланкын толтурат жана аларды Иш башкармасынын жетекчилигине кол коюуга берет.

Өндүрүштүк же кызматтык зарылчылыкка байланыштуу чакыртылган кыска мөөнөттүү иш-сапардан кийин кызматкерлер Иш башкармасынын жетекчилигине иш-сапардын жыйынтыктары тууралуу оозеки түрдө баяндама берет, белгиленген форма боюнча аванстык отчетту түзөт жана үч жумуш күнүнүн ичинде Иш башкармасынын бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмгө берет.

Окууга, такшалмадан өтүүгө, семинарга катышууга ж.б. байланышкан иш-сапарлардан кайткандан кийин кызматкерлер үч жумуш күнүнүн ичинде жетекчиликке иш-сапардын жыйынтыктары жөнүндө баяндама берет. Жетекчилик таанышкандан кийин иш-сапардын жыйынтыктары жөнүндө баяндамалар Иш башкармасынын кадрдык иш чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмгө сактоо үчүн өткөрүлүп берилет.

3. Ведомстволук уюмдардын жетекчилеринин кызматтык иш сапарлары иш башкаруучунун уруксаты менен жүзөгө ашырылат, анын атына кызматтык иш-сапардын зарылчылыгын негиздөө менен тийиштүү кат жөнөтүлөт.

4. Кыргыз Республикасынан тышкары чегинен сырткары кызматтык иш-сапарга баруучулар Кыргыз Республикасынын Президенттинин Аппаратынын режимдик-жашыруун ишинин инспекторунан инструктаж өтүүгө милдеттүү.

 IV. Иш башкармасынын коллегиясын даярдоо жана өткөрүү тартиби

4.1. Иш башкармасынын коллегиясынын жыйналышына материалдарды даярдоо жана киргизүү

1. Түзүмдүк бөлүмдөр кезектеги коллегиянын жыйналышы башталганга чейин 10 күндөн кеч эмес иш башкаруучуга же анын тапшырмасы боюнча иш башкаруучунун орун басарларына коллегиянын жыйналышында карала турган маселелерди аларды кароону негиздөө менен киргизет.

Киргизилген сунуштардын негизинде коллегиянын катчысы коллегиянын жыйналышынын күн тартибинин долбоорун түзөт.

2. Коллегиянын жыйналышына киргизилүүчү маселелер боюнча материалдарды даярдоону ошол маселе компетенциясына таандык болгон түзүмдүк бөлүмдөр жүзөгө ашырат.

Коллегиянын кароосуна киргизилип жаткан ар бир маселе боюнча төмөнкүлөр берилет:

коллегиянын чечиминин так түзүлгөн долбоору;

маселенин маңызы көрсөтүлгөн жана ушул актыны кабыл алуунун зарылчылыгын негиздеген маалымкат;

сунушталган чечимдерди ишке ашырууда социалдык-экономикалык, финансылык жана башка кесепеттердин зарыл эсептери, негиздемелери жана болжолдору;

талкууланып жаткан маселе боюнча Иш башкармасынын буйругунун долбоору;

аты-жөнүн (толук), ээлеген кызматын жана иштеген жерин, байланыш телефондорун көрсөтүү менен коллегиянын жыйналышына чакырылган адамдардын тизмеси.

3. Иш башкармасынын коллегиясынын чечиминин долбоору иш башкаруучунун орун басарлары, Иш башкармасынын укуктук иштер, экономика, бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмдөрү, ошондой эле башка кызыкдар түзүмдүк бөлүмдөр менен макулдашылууга тийиш.

4. Иш башкармасынын коллегиясынын жыйналышында кароого тийиштүү материалдарды даярдоо жүктөлгөн түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери даярдык көрүүнүн сапатына жана өз убагында берилишине жеке жоопкерчилик тартышат.

5. Коллегиянын жыйналышынын белгиленген мөөнөтүнө чейин 5 күндөн кечиктирилбестен коллегиянын жыйналышына материалдар даярдалат жана коллегиянын катчысына киргизилет.

Коллегиянын жыйналышына чейин 3 күн мурун коллегиянын жооптуу катчысы кызыкдар түзүмдүк бөлүмдөр менен биргеликте тийиштүү материалдардын акыркы долбоорлорун даярдайт, алар иш башкаруучу же анын тапшырмасы боюнча иш башкаруучунун орун басарлары менен макулдашылат.

Күн тартиби макулдашылгандан кийин кошумча маселелер коллегиянын жыйналышына иш башкаруучунун макулдугу менен гана киргизилиши мүмкүн. Иш башкармасынын коллегиясынын жыйналышынын күн тартиби түздөн-түз жыйналышта бекитилет.

Күн тартибинин долбоору жана даярдалган материалдар коллегиянын мүчөлөрүнө жана коллегиянын жыйналышынын катышуучуларына коллегияга чейин 1 күн мурда берилет.

 4.2. Иш башкармасынын коллегиясынын жыйналышынөткөрүү тартиби

1. Иш башкармасынын коллегиясынын жыйналышына коллегиянын мүчөлөрү, түзүмдүк бөлүмдөрдүн, ведомстволук уюмдардын жетекчилери жана төрагалык кылуучунун уруксаты менен катышууга жол берилген башка кызмат адамдары чакырылат.

Коллегиянын жыйналышына чакырылгандардын катышуусун Иш башкармасынын жетекчилиги тарабынан бекитилген тизмеге ылайык коллегиянын катчысы, ошондой эле уюштуруу иштерин жүзөгө ашыруучу түзүмдүк боүм камсыз кылат. Чакырылгандардын тизмеси коллегиянын жыйналышына маселе киргизип жаткан түзүмдүк бөлүм тарабынан даярдалат.

2. Коллегиянын жыйналыштарында иш башкаруучу төрагалык кылат. Ал жок болгондо анын тапшырмасы боюнча төрагалык кылуучунун милдеттерин иш башкаруучунун биринчи орун басары аткарат.

Төрагалык кылуучу коллегиянын жыйналышын алып барат. Коллегиянын жыйналышы анда коллегиянын мүчөлөрүнүн жарымынан кем эмеси катышкан шартта укук ченемдүү деп эсептелет.

3. Коллегиянын жыйналышында маселелер түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери, ошондой эле башка кызмат адамдары тарабынан баяндалат. Баяндамалар үчүн 10-15 мүнөт, кошумча баяндамалар жана чыгып сүйлөөлөр үчүн 5 мүнөт, маалымдамалар үчүн 3 мүнөт белгиленет. Айрым учурларда төрагалык кылуучу жыйналышта башка убакыт белгилеши мүмкүн.

Коллегиянын жыйналышы жумуш убагында өткөрүлөт.

4. Коллегиянын чечими коллегиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүктүн ачык добуш берүүсү менен кабыл алынат. Коллегиянын жыйналышында д обуштар тең болгон учурда, төрагалык кылуучу тарабынан добуш берген чечим кабыл алынды деп эсептелет.

Коллегиянын чечимине макул болбогон коллегиянын мүчөлөрү өздөрүнүн өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө төрагага жибере алышат.

Иш башкармасынын коллегиясынын жыйналышында кабыл алынган уюштуруучулук-тескөөчү мүнөздөгү чечимдер Иш башкармасынын буйруктары менен жүзөгө ашырылат.

Иш башкармасынын коллегиясынын жыйналышынын протоколу талкууланып жаткан маселенин аталышын, талкуулоо учурундагы баяндамачылардын жана чыгып сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнүн көрсөтүү менен катчы тарабынан жүргүзүлөт жана жыйналыш аяктагандан кийин 3 күндөн кечиктирбестен белгиленген тартипте таризделет, төрагалык кылуучу тарабынан кол коюлат.

Коллегиянын жыйналышынын ар бир протоколуна календардык жылдын чегинде иреттик номер берилет.

5. Коллегиянын чечиминин жана буйруктарынын долбоорлору өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду эске алуу менен коллегиянын жыйналышынан кийин эгерде башка мөөнөт белгиленбесе, үч күндүк мөөнөттө, тийиштүү материалдарды даярдоо жүктөлгөн түзүмдүк бөлүм тарабынан жеткире иштелип чыгат жана коллегиянын мүчөлөрүнө виза коюуга берилетт, андан кийин төрагалык кылуучу тарабынан кол коюлат жана белгиленген тартипте тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөргө жеткирилет.

6. Коллегиянын чечимдерин Иш башкармасынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук уюмдары тарабынан аткарылууга милдеттүү.

7. Иш башкармасынын коллегиясынын жыйналыштарында кино-, видеого- жана сүрөткө тартууларды, ошондой эле үн жаздырууну жүргүзүүнү Иш башкармасынын маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүм тарабынан уюштурулат.

8. Коллегиянын жыйналышынын материалдары Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучутүзүмдүк бөлүмүндө сакталат.

 V. Документтер менен иштөөнүн тартиби

1. Документтер менен иштөө Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага ылайык жүзөгө ашырылат.

Документтик камсыз кылуу, усулдук колдонмону берүү, Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүндө жана ведомстволук уюмдарында иш кагаздарын жүргүзүүнүн белгиленген тутумунун сакталышын контролдоо, документтердин аткарылышы боюнча контролдоо-талдоо иши Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүм үнө жүктөлөт.

Документтер менен иштөөнүн абалы, алардын өз убагында аткарылышы, материалдардын сапаттуу даярдалышы, ошондой эле Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүндө, ведомстволук уюмдарында документтердин эсепке алынышы жана сакталышы үчүн алардын жетекчилери жоопкерчилик тартат.

Ушул Регламентте каралган документтер менен иштөө талаптары Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ведомстволук уюмдарынын бардык кызматкерлери үчүн милдеттүү.

2. Документтерди түзүү, каттоо жана сактоо процесстерине катышкан түзүмдүк бөлүмдөр жана ведомстволук уюмдар документтердин сакталышы сыяктуу эле, алар жөнүндө маалыматтардын сакталышы үчүн да жоопкерчилик тартышат.

Документтер жоголгон учурда кызматкерлер дароо түзүмдүк бөлүмдүн түздөн-түз жетекчисине кабарлайт, ал бул факты боюнча кызматтык териштирүүнү демилгелейт.

Башка органдарга, уюмдарга жана башка жактарга алардын жазуу жүзүндөгү суроо-талабысыз, жетекчинин уруксатысыз жана тиешелүү тариздөөсүз буйруктардын жана башка документтердин көчүрмөлөрүн берүүгө тыюу салынат.

Иш башкармасына келип түшкөн документтер менен иштөөдө аларга түзөтүүлөрдү киргизүүгө, белги коюуга, алар менен кызматтык бөлмөлөрдөн тышкары иштөөгө уруксат берилбейт.

3. Кызматкер өргүүгө, иш-сапарга чыккан, ооруган мезгилде жетекчинин көрсөтмөсү боюнча анын аткаруусунда турган документтерди башка кызматкерге акты боюнча өткөрүп берет, ал эми кызматтан бошогон учурда, анда болгон документтерди түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисине тапшырат.

4. Мекемелер жана жарандар менен кат алышуу мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүлөт.

 5.1. Келип түшкөн кат-кабарларды иштеп чыгуу

1. Жашыруун эмес мүнөздөгү кызматтык кат-кабарлар (кириш, чыгыш, ички) милдеттүү түрдө Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүмүндө жана документтердин аткарылышын контролдоонун автоматташтырылган тутуму (мындан ары - АСКИД) аркылуу катталууга жана мындан кийинки ар бир документтин карточкасы сакталууга тийиш.

2. Ар бир келип түшкөн документтин биринчи бетинин төмөнкү оң бурчуна штамп коюлат, анда иреттик каттоо номери, келип түшкөн датасы, негизги документтин жана тиркемелеринин барактарынын саны көрсөтүлөт.

Документтин контролго алынгандыгы жөнүндө белги “контроль” деген сөз менен биринчи барактын сол талаачасында, аталыштын деңгээлинде коюлат.

Кириш кат-кабар катталган күнү алдын-ала иштеп чыгуудан кийин Иш башкармасынын жетекчилигине берилет.

Тез аткаруу зарыл болгон учурда келип түшкөн документ ыкчам тартипте жетекчиликтин кароосуна берилет, Иш башкармасынан жетекчилиги тарабынан документти алганга чейин аткаруучуга анын мазмуну менен таанышууга жол берилет.

Документти аткаруу боюнча тапшырма резолюция түрүндө берилет, анда аткаруучу, аракеттердин мазмуну, аткаруу мөөнөтү көрсөтүлөт, жеке колу жана датасы коюлат.

Жетекчиликтин резолюциясы бар документтер аткаруучуларга (тийиштүү түзүмдүк бөлүмгө же ведомстволук уюмга) эсепке алуу карточкасына белгилөө менен кол койдуруу аркылуу берилет. Андан кийин карточкада ушул документтин бүтүндөй жүрүшү жана каралышы белгиленет.

Бир нече түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан аткарылуучу документтер бир учурда көчүрмөлөрү түрүндө берилет. Түп нускасы резолюцияда биринчи же “жыйын” сөзү менен белгиленген негизги аткаруучуга берилет. Кош аткаруучулар документти аткарууга берилген мөөнөттүн биринчи жарымында түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси кол койгон сунуштарды беришет. Кош аткаруучулар бирдей деңгээлде документтин өз убагында жана сапаттуу аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартышат.

Кол койдурууга киргизилгенде, бир нече аткаруучуга жиберилгендокументтин жыйынтыктоочу корутундусуна же жообуна негизги аткаруучуга жөнөтүлгөн кошо аткаруучулардын сын-пикирлери жана сунуштары тиркелет.

3. Маалыматтык-маалымдамалык мүнөздөгү документтер, жетекчиликтин, түзүмдүк бөлүмдөрдүн суроо-талаптарына жооптор Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүндө каттоодон өткөндөн кийин тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөргө берилет.

Жетекчиликтин атына жөнөтүүлүчү документтер (кызматтык каттар, маалыматтар, отчеттор ж.б.) ушул Регламентте белгиленген тартипте жана мөөнөттө Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмү аркылуу берилет.

4. Аткарылган документ бардык тиркелген материалдары менен (документ боюнча жооптордун көчүрмөлөрү, маалымкаттар, маалыматтар, кеңешмелердин протоколдору ж.б.) жетекчиликтин контролдон алып салуу жөнүндө резолюциясы же “көктөмөгө” деген визасы менен учурдагы архивдештүүрүгө Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

5. Жетекчиликке почта саат 10-00гө жана 16-00гө түзүлөт. Жетекчиликке түзүмдүк бөлүмдөр жана ведомстволук уюмдар тарабынан бериле турган кат-кабарлар Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүмүнө саат 9-30га жана 15-30га чейин киргизилет.

6. Жетекчиликтин дарегине жиберилүүчү документтер маселенин маңызы боюнча кыска, так, мазмундуу баяндалып, А-4 форматындагы ак кагазга, “Times New Roman” 14-шрифти менен аткарылып, аткаруучунун колу жана дата коюлушу керек. Мында сол талаа 30 мм, оң тарабы – 15 мм, үстүңкү жана төмөнкү талаа – 20 мм. болууга тийиш.

7. Туура эмес келип түшкөн/жиберилген документтер тиешелүүлүгү боюнча Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүмү тарабынан кайра жөнөтүлөт.

 5.2. Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүндө жана ведомстволук уюмдарында документтердин эсепке алынышы жана өтүшү

1. Бөлүмдүн иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкери Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмдө эсеп карточкасына кол коюу менен документти алат, документтердин жана алардын тиркемелеринин бар экендигин текшерет, андан кийин түзүмдүк бөлүмдөрдүн же ведомстволук уюмдардын жетекчилерине берет.

Түзүмдүк бөлүмдөрдүн, ведомстволук уюмдардын жетекчилери документтерди ыкчам кароого жана тийиштүү тапшырмалар менен аткаруучуларга берүүгө милдеттүү. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн, ведомстволук уюмдардын каттоо журналдарында документтердин жүрүшү жана кароонун жүрүшү чагылдырылат.

Документтерди бир түзүмдүк бөлүмдөн башкага берүү алардын жетекчилеринин ортос ундагы макулдашуу боюнча Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмү аркылуу маалыматтар базасында жана каттоо карточкасында тийиштүү белги аркылуу жүзөгө ашырылат.

2. Документ боюнча маселелер толук чечилгенден кийин, аткаруучу документке тиешелүү материалдар менен топтомо папканы комплектейт, журналга маселе кантип жана качан чечилгендиги жөнүндө жазат, түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисине маалымдайт жана жетекчинин “көктөмөгө” визасы менен Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүно күндөлүк архивдөөгө өткөрүп берет.

Эгерде маселе оозеки чечилсе, анда документте аткаруучу тарабынан сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн аткаруучунун ээлеген кызматы жана аты-жөнү, анын кыскача мазмуну жана датасы жазылат.

 5.3. Чыгыш кат-кабарды тариздөө

1. Чыгыш документтер Иш башкармасынын фирмалык бланкында таризделет

Таризделген документтер жетекчиликке кол коюуга документке кол коюу укугуна жана милдеттерди бөлүштүрүүгө ылайык жөнөтүлөт.

Мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын жетекчилерине жөнөтүүлүчү документтерге иш башкаруучу тарабынан, ал жок болгон учурда иш башкаруучунун биринчи орун басары тарабынан кол коюлат.

Башка учурларда чыгыш документтерге алардын компетенциясына кирген маселелер боюнча иш башкаруучунун орун басарлары кол коюлат. Мында документке кол койгон адамдын иш жүзүндөгү кызмат орду жана анын фамилиясы көрсөтүлөт.

Көктөмөлөрдүн номенклатурасына ылайык көктөмөгө жайгаштырылуучу документтин экинчи нускасына аткаруучунун, тийиштүү түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин визалары, документтин даярдалган күнү, зарыл учурда кимге жөнөтүлгөндүгү коюлат.

Башка түзүмдүк бөлүмдөрдүн маселелерине катыштуу даярдалган документтерге милдеттүү түрдө тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөр кол коет. Бул документтин мазмуну менен алардын макул экендигин ырастоо үчүн жасалат.

Туура эмес таризделген документтер аткаруучуга жеткире иштеп чыгууга кайтарылат.

Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун макулдашуу барагына иш башкаруучу, ал жок болгон учурда иш башкаруучунун биринчи орун басары кол коет.

2. Документтерди жөнөтүүгө даярдоодо милдеттүү реквизиттердин белгиленген комплексин жана жайгаштыруу тартибин, мамлекеттик башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин жана башка даректердин расмий белгиленген аталыштарын так көрсөтүү менен аларды тариздөөнүн бирдейлиги камсыз кылынат.

Документтин тексти ачык, кыска жана негиздүү болууга, анда баяндалган маалыматты так жана бир мааниде кабыл алууну камсыз кылууга тийиш. Текст колдонуудагы орфография жана пунктуация эрежелерине ылайык расмий-иштиктүү стилде баяндалат.

3. Иш башкармасынан кетүүчү чыгыш документте документке кол койгон жетекчинин, түзүмдүк бөлүмдүн индексинен жана датадан (күнү, айы, жылы) турган каттоо номери болууга тийиш, ошондой эле төмөнкү сол бурчунда аткаруучунун фамилиясы, байланыш телефону, электрондук дареги көрсөтүлөт.

Чыгыш документ тууралуу маалыматтар компьютердик маалыматтар базасына киргизилет. Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмү жетекчинин колу коюлган чыгыш кат-кабарын каттайт, жөнөтүүнүн түрүн аткаруучу менен макулдашат, дарегин тактайт, кат-кабарды таратуу үчүн экспедицияга өткөрүп берет.

4. Суроо-талаптарга жооптор болуп саналган каттарда бланктын белгиленген жеринде жооп берилип жаткан документтин номери жана датасы көрсөтүлөт. Документтер мекемеге же конкреттүү кызмат адамына (мындай учурда анын кызматы жана аты-жөнү милдеттүү түрдө көрсөтүлөт) даректелет. Кабарчынын почта дареги көрсөтүлөт.

Жогору турган органдарга, министрликтерге жана ведомстволорго жөнөтүүлүчү документтерге дареги коюлбайт. Документ 4төн ашык даректи камтыбайт: 4төн ашык дарекке документтерди жөнөтүүдө таратуу тизмеси (реестр) түзүлөт жана ар бир документте бир гана дарек көрсөтүлөт. Ар бир нускага кол коюлушу керек. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү даректи белгилөөнүн алдында “көчүрмө” деген сөз жазылбайт.

Эгерде документтин текстинде аталбаган тиркемелер бар болсо, анда алардын аталышын тексттен кийин барактардын санын көрсөтүү менен санап кетүү зарыл.

5. Ички кат алышуу үчүн кызматтык кат алышуу колдонулат.

Кызматтык каттар жетекчилик тарабынан каралат, андан кийин алар Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүндө катталат жана тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөргө жана ведомстволук уюмдарга аткарууга берилет.

6. Факс менен жиберүүгө талапка ылайык таризделген документтер гана кабыл алынат (документке кол коюлуп, чыгыш номери жана датасы болушу керек). Жөнөтүлгөндөн кийин жана журналда эсепке алынгандан кийин жиберилген так убактысы жөнүндө биринчи барактын артындагы оператордун белгиси менен документ Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүнө өткөрүлүп берилет.

 5.4. Иш башкармасынын буйруктарын даярдоо жана тариздөө

1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорунун, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актыларынын негизинде жана аткаруу максатында негизги жана ыкчам маселелерди чечүү максатында Иш башкармасы буйруктарды чыгарат, ошондой эле аларды уюштурат, аткарылышын текшерет жана камсыз кылат.

2. Буйруктар мамлекеттик жана расмий тилдерде чыгарылат.

3. Буйруктардын долбоорлору белгиленген үлгүдөгү бланкттарда басып чыгарылат жана төмөнкүдөй талаптарга ылайык мамлекеттик жана расмий тилдерде бирдей таризделет.

- үстүңкү талаа бланктын чектери менен белгиленет, мында сол талаа 30 мм, оң талаа -15 мм, төмөнкү – 20 мм түзөт. Буйруктун долбоорун эки жана андан ашык беттерде тариздөөдө үстүңкү талаа 20 мм түзөт.

- буйруктун аталышы кыска болушу керек жана документтин мазмунуна шайкеш келүүгө тийиш, барактын үстүңкү четинен 80 мм кем эмес аралыкта кара шрифт менен басылат жана 1 сап аралык интервал менен барактын борбору боюнча тегизделет. Аталыштын узундугу бир сапта 130 мм ашпоого тийиш, аталыштын аягында чекит коюлбайт.

- буйруктун тексти аталышынан 2 сап аралык интервал менен бөлүнөт жана тексттин талаачасынын сол четинен Times New Roman шрифти менен 14 өлчөмүндө барактын туурасы боюнча тегизделет, сап аралык интервал - 1, абзацтык чегинүү – 125 мм түзөт.

- констатация бөлүгүндө (преамбуласында) буйрукту чыгарууга негиз болгон максаттар жана милдеттер, фактылар жана окуялар баяндалат. Ал “максатында”, “аткаруу үчүн” деген сөздөр менен аякташы мүмкүн. Эгерде буйрук башка документтин негизинде чыгарылса, анда ал документтин толук аталышы, автору, датасы, номери жана аталышы көрсөтүлөт;

- тескөөчү бөлүгүнүн пункттарында буйрук берүү аракеттери баяндалат, аларды аткаруу үчүн жооптуулар көрсөтүлөт жана аткаруу мөөнөтү белгиленет;

- мурда кабыл алынган буйруктарды жокко чыгаруу зарыл учурда, буйруктун датасы, номери жана аталышы же жокко чыгарылууга тийиш болгон буйруктун айрым пункту көрсөтүлөт.

- буйруктун акыркы пункту, эреже катары, буйруктун толугу менен аткарылышы үчүн жоопкерчиликти белгилейт.

- буйруктун долбооруна, эреже катары, буйрукту кабыл алуунун максатка ылайык экендигин негиздөө менен кызматтык кат же анын негизинде иштелип чыккан документ тиркелет.

4. Буйрук менен өз алдынча документтер (пландар ж.б.у.с. комиссиялардын курамдары ж.б.) бекитилген учурда, же буйрукка башка документтер тиркелгенде, алар текстте тиркеме түрүндө көрсөтүлөт. Тиркемелер кагаздын өзүнчө барактарында Times New Roman 14 шрифти менен таризделет, таблицаларда (текст батпай калганда) өлчөмү 12-10 чейин кыскартууга жол берилет.

“Тиркеме” сөзү документтин биринчи барагынын үстүңкү оң жак бурчунда, документтин сол жак четинен чегинүү менен жайгашат. Ар бир тиркеменин сөзсүз түрдө аталышы болот, ал буйруктун текстинде келтирилген аталышка шайкеш келүүгө тийиш. Бир нече тиркемелер болгон учурда, алар номерленет. Тиркемелердин катар номеринин алдына номер (“№”) деген белгиси коюлбайт. Буйрукка карата тиркемелерге долбоорду даярдаган түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси виза коет.

5. Буйруктун долбоорлору түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдалат, иш башкаруучунун орун басарлары менен макулдашылат жана бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук, укуктук иштер, документтик камсыздоо жана контролдоо чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары, буйруктун долбоорун даярдоо үчүн конкретүү жооптуу адамды көрсөтүү менен аткаруучу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси жана башка кызыкдар болгон адамдар тарабынан виза коюлат.

Ведомстволук уюмдардын ишинин маселелерине тийиштүү буйруктун долбооруна милдеттүү түрдө тийиштүү кураторлор тарабынан виза коюлат.

Визалар буйруктун мамлекеттик тилдеги долбоорунун акыркы барагынын арткы бетинде кызмат орундарынын иерархиясына ылайык коюлат.

Мында күндөлүк кадр маселелери боюнча буйруктарда (өргүүлөр, иш-сапарлар ж.б.) визалар “колу” реквизитинен кийин коюлат.

6. Буйруктардын долбоорлору чыгыш каттар сыяктуу эле, Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүндө текшерилет.

Документтин долбоорунун арткы бетинде төмөнкү сол жак бурчунда аткаруучу менен бирге милдеттүү түрдө төмөнкүлөр кол коет жана жоопкерчилик тартат:

-документтин долбоорун мамлекеттик тилге которгон же анын кыргыз тилинин эрежелерине жана иш кагаздарын жүргүзүүнүн талаптарына шайкеш келүүсүнө экспертиза жүргүзгөн Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүнүн референти;

-документттин долбоорун орус тилинин эрежелерине же иш кагаздарынын талаптарына шайкеш келтирүү предметине экспертиза жүргүзгөн Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүмүнүн референти.

7. Буйруктардын долбоорлорунун мазмунуна жана сапатына жоопкерчилик, ошондой эле аларды кызыкдар болгон түзүмдүк бөлүмдөр менен макулдашуу үчүн жжопкерчилик долбоорду киргизген түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерине жүктөлөт.

Буйруктар жөнөтүлө турган түзүмдүк бөлүмдөрдүн тизмеги аткаруучу тарабынан аныкталат, ар бир буйруктун долбооруна таратуунун көрсөткүчүн тиркөө зарыл.

Буйруктардын жана чыгыш каттардын туура таризделишин контролдоону Иш башкармасынын иш кагаздарын жүргүзүүнү жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмү жүзөгө ашырат.

8. Буйруктарга иш башкаруучу кол коет, ал жок болгон учурда анын тапшырмасы боюнча иш башкаруучунун орун басарлары кол коет.

Иш башкармасынын негизги иши боюнча буйруктарга кол коюлгандан кийин Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүнө каттоого, таанышууга жана таратуу көрсөткүчүнө ылайык таратууга өткөрүп берилет.

 5.5. Документтердин жана протоколдук тапшырмалардын аткарылышын контролдоо

1. Контролдоонун максаты болуп кириш, чыгыш, ички документтерди, белгилүү чечимдерди жана аракеттерди көрүүнү талап кылуучу жетекчиликтин тапшырмаларынын өз убагында жана сапаттуу аткарылышын камсыз кылуу саналат.

Документтердин, протоколдук тапшырмалардын аткарылышын контролдоону уюштуруу Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмү тарабынан камсыз кылынат.

Документтердин аткарылышын контролдоо боюнча иш аракеттер өзүнө түздөн-түз документтердин аткарылышынын жүрүшүн текшерүүнү жана жөнгө салууну, документтерди аткаруунун натыйжаларын эсепке алууну жана талдоону камтыйт.

2. Аткарууну контролдоого белгилүү бир чечимдерди кабыл алууну, аткарууну жана аларга жооп түзүүнү талап кылган өтө маанилүү кириш, чыгыш жана ички документтер кирет.

Төмөнкүлөр милдеттүү түрдө контролдонууга тийиш:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн келип түшкөн документтер, каттар, арыздар;

- министрликтерден, ведомстволордон жана башка уюмдардан келип түшкөн Иш башкармасынын жетекчилигинин визаларына ылайык контролго коюлган документтер;

- аткарууну талап кылуучу Иш башкармасында чыгарылган документтер (протоколдук тапшырмалар, буйруктар, коллегиянын чечимдери).

Контролдоо “АСКИД” программасынын жардамы менен жүргүзүлөт.

3. Документтердин аткарылышын контролдоонун этаптары:

а) документти контролго коюу - аткаруу мөөнөтүн контролдоону талап кылуучу документтерди аныктоо. Документке каттоо-контролдук карточкасын толтуруу. Документтин аткаруу мөөнөтүн белгилөө;

б) контролдоону жүргүзүү – аткаруучунун аты-жөнүн көрсөтүү менен документтин, протоколдук тапшырманын үстүндө иштөөнүн мөөнөтү жакындап калгандыгы шы жөнүндө түзүмдүк бөлүмдөргө жана ведомстволук уюмдарга жазуу жүзүндө билдирүүлөрдү жума сайын берүү. Документти, протоколдук тапшырмаларды аткаруу, аткарылган документтерди жана протоколдук тапшырмаларды контролдон алып салуу, документтерди жана протоколдук тапшырмаларды аткаруунун жүрүшү, ошондой эле аткаруу мөөнөтүн бузуунун себептери жөнүндө жетекчиликке дайыма маалымдоо боюнча кызматкерлер менен иш алып баруу.

в) документти контролдон алып салуу этабы – эгерде документте коюлган маселелер чечилсе жана кабарчыга маңызы боюнча коюлган маселелерге толук жооп берген учурда гана документ аткарылды деп эсептелинет жана контролдон алып салынат.

4. Иш башкармасынын буйруктарынын аткарылышын контролдоо алар кабыл алынгандан кийин дароо белгиленет жана козголгон маселелерди чечүү иш чөйрөсүнө кирген түзүмдүк бөлүмдөргө жана буйрукту толук аткарууга жооптуу кызмат адамына жүктөлөт.

5. Документтерди аткаруу мөөнөтү аларды Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүндө катталган датадан тартып календардык күн менен эсептелинет.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын суроо-талаптары, эгерде башка мөөнөттөр белгиленбесе, катталган күндөн тартып 30 күндөн кечиктирилбестен каралат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Аппараттарынан келип түшкөн тапшырмаларга жана суроо-талаптарга, эгерде башка мөөнөттөр белгиленбесе, аларды алган күндөн тартып жети күндүк мөөнөттө жооп берилет. Мында, эгерде резолюцияда же тапшырмада “өтө шашылыш” деп көрсөтүлсө, тапшырма эки жумуш күнгө чейин, ал эми “шашылыш” деп көрсөтүлсө үч жумуш күнгө чейин аткарылууга тийиш.

Өкмөттүн макулдашууга келип түшкөн, анын ичинде Жогорку Кеңештин кароосуна мыйзам долбоорлорду киргизүү жөнүндө токтомдорунун долбоорлору, 7 жумуш күндүк, буйруктардын долбоорлору 3 жумуш күндүк мөөнөттө каралат.

Эгерде объективдүү себептер боюнча документти белгиленген мөөнөттө аткаруу мүмкүн болбосо, анда документ келип түшкөн жогорку органга себебин жана аткаруу пландалып жаткан датаны көрсөтүү менен аткаруу мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат жөнөтүлөт.

Иш башкармасынын жетекчилигинин тапшырмалары түзүмдүк бөлүмдөр, ведомстволук уюмдар тарабынан, эгерде резолюцияда башка мөөнөттөр белгиленбесе, бир жумалык мөөнөттө аткарылат. Эгерде резолюцияда “өтө шашылыш” деп көрсөтүлсө, анда тапшырма эки жумуш күнгө чейинки мөөнөттө, эгерде “шашылыш” деп көрсөтүлсө үч жумуш күнгө чейинки мөөнөттө аткарылат.

Жетекчиликтин протоколдук тапшырмасынын аткаруу мөөнөтү эреже катары, протоколдо белгиленген жана кеңешме өткөрүлгөн датадан тартып эсептелинет.

Чечим кабыл алууну же жообун талап кылуучу башка документтер резолюцияда көрсөтүлгөн мөөнөттө, мөөнөтү белгиленбегенде - бир айдын ичинде аткарылат.

6. Тапшырманы жокко чыгарууга, документтерди аткарууну токтотуп турууга же аткаруу мөөнөтүн узартууга резолюциянын автору же ал жок болгондо аны түзүмдүк бөлүмдүн тийиштүү негизделген жазуу катынын негизинде аткарууга алмаштыруучу адам укуктуу болот.

7. Аткаруучулар дайыма контролдо турган жогорку органдардын документтерин, буйруктарды, жетекчиликтин тапшырмаларын аткаруунун жүрүшүнө көз салууга, аткарылган иштин натыйжаларын талдоого жана объективдүү баа берүүгө, алардын аткарууга тоскоол болгон себептерди ачууга, аларды четтеттүү боюнча ыкчам тартипте чара көрүүгө, зарыл учурларда тийиштүү сунуштарды жетекчиликке киргизүүгө милдеттүү.

Ар бир контролдогу документ боюнча түзүмдүк бөлүмдөр белгиленген мөөнөттө Иш башкармасында аткаруучулук тартиптин маалымат базасына жана мониторинг жүргүзүү үчүн документтердин жана тапшырмалардын аткарылышы жөнүндө Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашырган түзүмдүк бөлүмгө маалымдап турууга тийиш.

VI. Жарандардын кайрылуулары менен иштөөнү уюштуруу

1. Жарандардын жазуу жүзүндөгү (электрондук) жана оозеки кайрылуулары менен иштөөнү уюштуруу “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат.

2. Жарандардан келип түшкөн жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуулар жана аларды кароонун натыйжалары жөнүндө жооптор Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүнө, андан ары АСКИДге тийиштүү маалыматтарды киргизүү менен катталат. Документтин биринчи бетине индекс менен каттоо штампы коюлат, ал арыз берүүчүнүн аты-жөнүнүн биринчи тамгасынан, иреттик номердин жана келип түшкөн датадан турат. Арыз ээсине жиберилүүчү жооптун чыгыш номери кириш номериндей эле болот, бирок анда кол коюлган дата көрсөтүлүшү керек.

3. Аты-жөнү жана жооп жөнөтүлө турган почта дареги көрсөтүлбөгөн жарандын жазуу жүзүндөгү кайрылуусу тоголок кат деп таанылат жана кароого жатпайт. Башка учурларда, эгерде катта конкреттүү фактылар көрсөтүлсө, жетекчинин каалоосу боюнча текшерүү уюштурулат, тийиштүү чаралар көрүлөт.

4. Жарандардын электрондук кайрылууларын кабыл алуу үчүн ведомстволук сайтта электрондук почтанын расмий дареги жайгашытырылат.

Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмү жаранга электрондук кайрылууну алгандан кийин 3 жумуш күндүн ичинде кайрылуунун келип түшкөн датасын жана убактысын, ага берилген кириш номерин жана тийиштүү маалымдама телефондорун көрсөтүү менен аны кароого кабыл алынгандыгы жөнүндө же баш тартуунун себептерин негиздөө менен кароодон баш тартуу жөнүндө электрондук билдирүү-кабарламаны жөнөтөт.

Андан кийин электрондук кайрылуу басып чыгарылат жана андан ары аны менен мыйзамда белгиленген тартипте иш жүргүзүлөт.

Электрондук кайрылууну кароонун жүрүшүндө электрондук кайрылууну алган кызматкер электрондук кат алышуу менен же кайрылууда көрсөтүлгөн телефон аркылуу кайрылуунун маңызын тактоого укуктуу.

Электрондук жооптон тышкары, арыз берүүчүгө жазуу жүзүндө жооп жөнөтүлөт.

5. Календардык жылдын ичинде автор бир эле маселени козгогон кайталанган кайрылууда биринчи кайрылуунун каттоо номери коюлат, ал эми электрондук “АСКИД” каттоо карточкасына “кайталоо” белгиси коюлат; кайрылуу үч же андан көп ирет келип түшкөн учурда “көп жолу кайталануучу” деген белги коюлат. Кайрадан кайрылуулардын мазмунун кароо ошол эле автордун мурда келип түшкөн кайрылуулары жана ага берилген жооптордун жана түшүндүрмөлөрдүн мазмуну боюнча кабыл алынган чараларды эске алуу менен жүзөгө ашырылат. Кайрадан кайрылууларды алууда, аларга мурдагы кайрылууларды кароо материалдары тиркелет.

Жаңы жүйө-далилдер же жаңы ачылган жагдайлар келтирилбеген жана алар боюнча текшерүүнүн жетиштүү материалдары бар жана белгиленген тартипте жарандарга жооп берилген жарандардын кайрадан кайрылуулары каралбайт жана бул жөнүндө кайрылуунун авторлоруна билдирилет.

6. Жарандардын кайрылуулары эгерде жетекчиликтин резолюциясында башка көрсөтүлбөсө, катталган күндөн тартып 14 жумуш күндүк кароо мөөнөтүн белгилөө менен контролго алынат.

7. Эгерде кайрылууну кароо үчүн атайын текшерүү (экспертиза) жүргүзүү, кошумча материалдарды талап кылуу, же болбосо башка чараларды кабыл алуу талап кылынса, арыз берүүчүгө бул тууралуу билдирүү менен кароо мөөнөтү 30 календардык күндөн ашпаган убакытка иш башкаруучу же иш башкаруучунун биринчи орун басары тарабынан узартылышы мүмкүн.

Жогору турган органдардан келип түшкөн жана контролго алынган жарандардын кайрылууларын чечүү мөөнөтү ошол органдардын жана алардын кызмат адамдарынын макулдугу менен гана узартылышы мүмкүн.

8. Жарандардын кайрылууларын кароо бир нече түзүмдүк бөлүмдөргө тапшырылган болсо, резолюцияда биринчи көрсөтүлгөн аткаруучу аны координациялайт. Арыз берүүчүгө ал жооп даярдайт.

9. Чечими же иш аракети даттанылып жаткан жарандардын кайрылууларын ошол түзүмдүк бөлүмдөрдүн, ведомстволук уюмдардын же кызмат адамынын кароосуна жөнөтүүгө жол берилбейт.

10. Жазуу жүзүндөгү кайрылуулар каралган болсо, аларда коюлган маселелер боюнча зарыл болгон чаралар көрүлсө жана жарандарга мыйзамда белгиленген мөөнөттө жазуу жүзүндө жооп берилсе, жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылуулары чечилди деп таанылат.

11. Жарандардын кайрылууларына жазуу жүзүндөгү жоопторго иш башкаруучу жана компетенциясына ылайык иш башкаруучунун кураторлук кылган орун басары кол коет.

Жарандарга жазуу жүзүндөгү жооптор алар кайрылган тилде берилет.

Кайрылууну кароонун натыйжалары жөнүндө билдирүү менен арыз ээсине кайрылуунун өзүн кошпогондо, андан келип түшкөн түп нуска документ кайтарылып берилет.

12. Жарандардын каралган кайрылуулары бардык материалдары менен Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүнө кайтарылып берилет, анда көктөмөлөр түзүлөт жана белгиленген сактоо мөөнөтүнө ылайык сакталат. Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүнүн учурдагы архивиндеги кайрылууларды текшерүү материалдары Иш башкармасынын кызматкерлерине документтерди эсепке алуу карточкаларына кол койдуруу менен Иш башкармасынын документтик камсыздоону жана контролдоону жүзөгө ашыруучу түзүмдүк бөлүмүнүн башчысынын макулдугу менен берилет.

 VII. Иш башкармасынын иши жөнүндө маалыматкажетүүнү камсыз кылуу тартиби

1. Иш башкармасынын иши жөнүндө маалыматка жарандардын жана уюмдардын жетүүсүн камсыз кылуу (жетүү чектелген маалыматты албаганда) Иш башкармасынын маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмүнө жүктөлөт.

2. Иш башкаруучу же болбосо анын тапшырмасы боюнча иш башкаруучунун орун басарларынын бири төмөнкүлөрдү аныктайт:

- Иш башкармасынын маалыматтык ресурстарын түзгөн, жарандардын жана уюмдардын жетүүсү үчүн ачык болгон Иш башкармасынын иши жөнүндө маалыматтардын курамын (мындан ары – маалыматтык ресурс);

- маалыматтык ресурсту жайгаштыруу схемасын;

- маалыматтык ресурска жарандардын жана уюмдардын жетүүсүн камсыз кылуу тартибин;

- телефон аркылуу берилүүчү жана маалыматтык стенддерде жана Иш башкармасынын жайларында жайгаштырылуучу маалымдамалык мүнөздөгү маалыматтардын тизмегин жана көлөмүн.

3. Маалыматтык ресурсту түзүү жана жаңылоо боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдүн өз ара аракеттенүү тартиби ушул Регламент жана Иш башкармасынын башка актылары менен белгиленет.

4. Маалыматтык ресурс өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- Иш башкармасы жөнүндө маалымдамалык мүнөздөгү маалыматтарды (анын ичинде почта дарегин, электрондук почта дарегин, факсимилдик байланышы үчүн телефон номерин, маалымдама үчүн телефон номерин, иш башкаруучунун, иш башкаруучунун орун басарларынын, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана ведомстволук уюмдардын жетекчилеринин аты-жөнүн);

- почта дарегин, электрондук почта дарегин, кабылдаманын телефон номерин, анын иштөө режимин жана Иш башкармасынын жетекчилиги тарабынан жарандарды жана уюмдардын өкүлдөрүн кайрылуулары менен кабыл алуу графигин, кабыл алууга жазылуу тартиби жөнүндө жана кабыл алуу жерине жетүү жөнүндө маалыматтарды;

Иш башкармасынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды;

- Иш башкармасынын иши жөнүндө көп берилүүчү суроолорго жоопторду;

- бош кызмат орундарын ээлөөгө сынак өткөрүү жөнүндө маалыматты.

5. Иш башкармасынын маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмүндө маалыматтык ресурсту түзүү боюнча тийиштүү маалыматтарды өз убагында берүү, алардын аныктыгы жана толуктугу үчүн Иш башкармасынын тийиштүү түзүмдүк бөлүмүнүн же ведомстволук уюмунун жетекчилери жоопкерчилик тартат.

6. Иш башкармасынын иши жөнүндө маалыматка жетүүнүн жеке расмий булагы болуп Иш башкармасынын www.ud.gov.kg веб-сайты саналат.

Иш башкармасынын веб-сайты Иш башкармасынын маалыматташтыруу жана телекоммуникациялар чөйрөсүндөгү түзүмдүк бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.

VIII. Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомстволук уюмдарынын өз ара аракеттенүү тартиби

1. Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомстволук уюмдарынын өз ара аракеттенүүсү Иш башкармасынын ишинин майнаптуулугун камсыз кылуу боюнча уюштуруучулук жана практикалык чараларды ишке ашырууда макулдашууга жетишүү максатында жүзөгө ашырылат.

2. Өз ара аракеттенүүгө төмөнкүлөр аркылуу жетүүгө болот:

- ар кандай маселелерди өз ара макулдашуу жана чечүү аркылуу;

- үзгүлтүксүз байланышты уюштуруу жана колдоо, өз ара туруктуу маалымат алмашуу аркылуу;

- биргелешкен пландарды жана алынган милдеттенмелерди ишке ашырууда ыкчамдык жана жоопкерчилик аркылуу;

- коюлган маселелерди аткарууда макулдашылган тартибинин так аткарылышын контролдоо аркылуу.

3. Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомстволук уюмдарынын өз ара аракеттенүүсү каттар, көрсөтмөлөр, кызматтык каттар, суроо-талаптар, отчеттор түрүндө жүзөгө ашырылат.

4. Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарына даректелген түзүмдүк бөлүмдөрдүн каттары, көрсөтмөлөрү, суроо-талаптары түздөн-түз даректүү мүнөздө болууга жана иш башкаруучунун кураторлук кылган орун басарынын кол коюусу менен жөнөтүлүүгө тийиш. Ведомстволук уюмдарда күндөлүк маселелер боюнча каттарга Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери кол кое алат.

5. Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнөн башка түзүмдүк бөлүмдөрүнө каттар, кызматтык каттар, суроо-талаптар жана отчеттор түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин колу менен жөнөтүлөт.