Тиркеме

(Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 29-мартындагы ПБ № 63 буйругуна)

Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын коллегиясы жөнүндө ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын коллегиясынын (мындан ары - коллегия) ишин регламенттейт.

2. Коллегия Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын (мындан ары - Иш башкармасы) ишин камсыз кылуунун кыйла маанилүү маселелерин кароону жүзөгө ашыруучу Иш башкармасынын консультациялык-кеңешүүчү органы болуп саналат.

3. Коллегия Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы жөнүндө жободо аныкталган тартипте жана курамда түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрүнүн саны так, бирок 11 адамдан көп эмес болушу керек. Коллегияны Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкаруучусу (мындан ары - иш башкаруучу) жетектейт.

4. Коллегия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

5. Коллегиянын жыйналыштары жылына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Коллегиянын кезексиз жыйналышы каралып жаткан маселелердин актуалдуулугуна жараша иш башкаруучунун чечими боюнча чакыртылышы мүмкүн.

2. Коллегиянын негизги функциялары жана ыйгарым укуктары

6. Коллегия жүктөлгөн милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү:

1) карайт:

- ведомстволук уюмдарынын экономикалык өнүгүү пландарын жана аларды аткаруу жөнүндө отчетторун;

- ведомстволук уюмдарынын финансы-чарбалык ишинин текшерүүлөрүнүн жыйынтыктарын;

- ведомстволук уюмдарга бекитилип берилген мүлктү сактоо жана багыты боюнча пайдалануу маселелерин;

- Иш башкармасынын башкаруу системасын өркүндөтүү жана Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүн жана ведомстволук уюмдарын түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу маселелерин;

- ведомстволук уюмдар тарабынан жеткирилүүчү товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесин, ошондой эле товарларга, жумуштарга, кызмат көрсөтүүлөргө баалардын (тарифтердин) прейскурантын;

2) угат:

- ведомстволук уюмдардын жетекчилеринин аларга жүктөлгөн милдеттерин аткаруу боюнча отчетторун;

- Иш башкармасында түзүлгөн комиссиялардын ишинин жыйынтыктарын;

3) киргизет:

- тейленүүчү мамлекеттик органдардын ишин материалдык-техникалык, финансылык жана социалдык-тиричиликтик камсыздоо маселелери боюнча Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана анын ведомстволук уюмдарынын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды жана сунуштамаларды;

- ведомстволук уюмдардын жетекчилерин тартип жоопкерчилигине тартуу жана алардын ээлеген кызмат ордуна ылайык келүүсүн кароо маселелери боюнча сунуштарды;

4) Иш башкармасына жүктөлгөн милдеттерге жана функцияларга ылайык башка маселелерди чечет.

7. Коллегиянын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

1) каралып жаткан маселелер боюнча сунуштарды киргизүүгө;

2) коллегиянын жыйналыштарындагы бардык маселелер боюнча талкууга катышууга;

3) коллегиянын жыйналышында кароо үчүн маселелерди киргизүү жөнүндө сунуштарды иш башкаруучуга киргизүүгө;

4) ыкчам чечүүнү талап кылган маселелер боюнча коллегиянын кезексиз жыйналышын өткөрүү жөнүндө сунуштарды иш башкаруучуга киргизүүгө.

3. Коллегиянын ишин уюштуруу

8. Коллегиянын жыйналышы анын мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн экиси катышса ыйгарым укуктуу деп эсептелет.

9. Коллегиянын чечими коллегиянын мүчөлөрүнүн ачык добуш берген жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Коллегиянын чечими Иш башкармасынын буйругу менен ишке ашырылат.

10. Ишти пландаштыруу, жыйналыштарды уюштуруу жана коллегияда кароо үчүн материалдарды дайындоо тартиби Иш башкармасынын ишинин регламенти менен аныкталат.

11. Жыйналыштын протоколун жүргүзүү, коллегиянын мүчөлөрүнүн катышуусу, ошондой эле коллегиянын ишин башка жагынан камсыздоо коллегиянын катчысына жүктөлөт.

12. Коллегиянын чечимдеринин аткарылышын контролдоо Иш башкармасынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө жана иш башкаруучунун орун басарларына жүктөлөт.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2017-жылдын 3-октябры № 641

"Кыял" Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси" мамлекеттик ишканасын Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын карамагына өткөрүп берүү жөнүндө

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд "Кыял" Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси" мамлекеттик ишканасын (мындан ары - мамлекеттик ишкана) мүлктүк комплекси менен Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын карамагына өткөрүп берсин.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы:

- ушул токтомдун 1-пунктунда аталган мамлекеттик ишкананы өзүнүн карамагына кабыл алсын;

- мамлекеттик ишкананын уставын иштеп чыксын жана бекитсин;

- мамлекеттик ишкананын иш багытынын сакталышын жана кыргыз элдик кол өнөрчүлүк искусствосун өнүктүрүү милдеттеринин ишкана тарабынан аткарылышын камсыз кылсын;

- мамлекеттик ишкананын имараттарын, жайларын жана жер участокторун анын иш багытына ылайык пайдаланууну камсыз кылсын;

- юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик ишкананы кайра каттоо боюнча чараларды жана ушул токтомдон келип чыгуучу башка чараларды көрсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 134 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун маселелери" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 5-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун башкаруу схемасында:

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы "Кыял" Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси" мамлекеттик ишканасы" позициясы алынып салынсын.

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 5-мартындагы № 135 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун алдындагы "Кыял" Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси" мамлекеттик ишканасы жөнүндө" токтомунун 1 жана 2-пункттары;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-сентябрындагы № 550 "Кыял" Улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси" мамлекеттик ишканасынын ишин уюштуруу жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 595 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 2-пункту.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

С.Исаков

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

2011-жылдын 30-декабры N 767

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту азайтуунун эсебинен мамлекеттик бюджеттин каражатын үнөмдөө боюнча чаралар жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-майындагы N 308, 2012-жылдын 6-августундагы N 551, 2013-жылдын 18-октябрындагы N 565, 2013-жылдын 21-октябрындагы N 575, 2014-жылдын 14-февралындагы N 92, 2015-жылдын 5-июнундагы № 343, 2016-жылдын 21-ноябрындагы № 601 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинен каржылануучу мамлекеттик органдарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын күтүүгө бөлүнүүчү бюджеттик каражаттарды тартипке келтирүү жана сарамжалдуу пайдалануу, кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту пайдаланууну катуу чектөө режимин киргизүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Персоналдык кызматтык автотранспорттун кызматын пайдалануу укугуна ээ кызмат адамдарынын тизмеси N 1 тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр белгиленсин:

- мамлекеттик органдарды тейлөө үчүн нөөмөттүк жеңил автотранспорттун санынын лимити (атайын автомашиналардан башкасы), 2-тиркемеге ылайык;

- жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөө үчүн нөөмөттүк жеңил автомашиналардын санынын лимити 3-тиркемеге ылайык;

- мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана бюджеттик мекемелердин кызматтык жеңил автотранспортту эксплуатациялашынын максимум мөөнөтү - автотранспортту алган күндөн баштап 7 жылга чейин.

3. Мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту:

- мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын тикелей функциялык милдеттерин аткарууга байланышпаган максаттарга, анын ичинде дем алыш жана майрам күндөрү, ошондой эле жумуштан тышкары убакта пайдаланууга;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин үй-бүлө мүчөлөрүн тейлөө үчүн пайдаланууга тыюу салынсын.

4. Төмөнкүлөр белгиленсин:

- ушул токтомдун 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн кызмат адамдарын тейлөө үчүн кызматтык автомашиналардан башка, пайдаланылуучу кызматтык жана нөөмөттүк жеңил автомашиналардын кыймылдаткычынын көлөмү 2700 куб.см ашпоого тийиш;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жетекчилигине, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасына, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасына бекитип берилгенден башка кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорттун майынын сарпталышы айына 240 литрден ашпоого тийиш, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар үчүн - айына 500 литрден ашпоого тийиш, ал эми алыскы калктуу конуштары бар жергиликтүү мамлекеттик администрациялар үчүн - айына 550 литрден ашпоого тийиш;

- "KG" сериясындагы номердик белгилер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөлөрү үчүн кызматтык автомобилдерге гана берилет;

- чыккан күндөн баштап 10 жылдан ашык убакыт пайдаланылган автотранспортту алууга тыюу салынат;

- 1-тиркемеде көрсөтүлгөн кызмат адамдарынан башка кызматтагы адамдарды тейлөө үчүн баасы 750000 сомдон ашпаган жеңил автотранспорт каражаттар алынат;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын Автотранспорт бирикмесинен жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иш башкармасынын Автотранспорт ишканасынан башка мамлекеттик органдарда жана бюджеттик уюмдарда транспорттук кызмат көрсөтүүдөн алынган кирешенин эсебинен атайын каражаттарды түзүүгө болбойт.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-октябрындагы N 565 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына төмөнкүлөргө уруксат берилсин:

- белгиленген лимиттин чегинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын Автотранспорт бирикмеси же жеке ишканалар менен келишимдерди түзүү аркылуу транспорттук кызмат көрсөтүүнү жалдоого;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген нормалар боюнча компенсация төлөө менен жеке менчиктеги автотранспортту пайдаланууга.

6. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасына ушул токтомдун 2-пункту менен белгиленген автотранспорттук каражаттардын лимитинин чегинде анын оперативдик башкаруусунда, ведомстволук уюмдарынын чарбалык карамагында турган кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорт каражаттарын мамлекеттик органдардын, ошондой эле мамлекеттик мекемелердин жана ишканалардын оперативдик башкаруусуна, чарбалык карамагына жана ыкчам пайдалануусуна өткөрүп берүү укугу берилсин.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-февралындагы N 92 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы менен бирдикте белгиленген тартипте:

- ушул токтомдун 2 жана 3-тиркемелерине ылайык мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бошотулган автомашиналары боюнча сунуш киргизсин;

- мамлекеттик органдар менен бирдикте бюджеттик мекемелердин кызматтык автотранспортуна, ошондой эле атайын автомашиналарга инвентаризация жүргүзсүн.

8. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен бирдикте Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык мекемелерин жана өкүлчүлүктөрүн тейлөө үчүн кызматтык жана нөөмөттүк автомашиналардын санынын лимитин жана баасын аларды кыскартууну эсепке алуу менен белгилөө боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун эки айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизсин.

9. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратына, соттук бийликтин органдарына жана башка мамлекеттик органдарга автотранспорт каражат менен камсыздоонун тартибин жана шарттарын бекитүүдө ушул токтомду жетекчиликке алуу сунушталсын.

10. Бул токтомдун күчү Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн органдарына жана мекемелерине, башка аскердик түзүмдөргө , укук коргоо органдары, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Сот экспертизасынын мамлекеттик борбору, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык мекемелерине жана өкүлчүлүктөрүнө карата колдонулбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-майындагы N 308 токтомунун редакциясына ылайык)

11. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп эсептелсин:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 9-декабрындагы N 908 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 1-июнундагы N 198 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 20-февралындагы N 109 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 14-июнундагы N 429 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 23-октябрындагы N 747 "Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине кызматтык автотранспорттун лимитин белгилөө тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу министрликтерди, мамлекеттик комитеттердеги, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорундагы жана аткаруу бийлигинин башка органдарындагы кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 24-августундагы N 371 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу министрликтерди, мамлекеттик комитеттердеги, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорундагы жана аткаруу бийлигинин башка органдарындагы кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 24-ноябрындагы N 561 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 14-декабрындагы N 591 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 4-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 28-апрелиндеги N 189 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу министрликтерди, мамлекеттик комитеттердеги, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорундагы жана аткаруу бийлигинин башка органдарындагы кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 10-июлундагы N 371 "Кыргыз Республикасынын министрликтеринде, мамлекеттик комитеттеринде, администрациялык ведомстволорунда жана аткаруу бийлигинин башка органдарында кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 22-июлундагы N 393 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 14-августундагы N 443 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 11-декабрындагы N 689 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 5-мартындагы N 149 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу министрликтерди, мамлекеттик комитеттердеги, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорундагы жана аткаруу бийлигинин башка органдарындагы кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-декабрындагы N 797 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 25-декабрындагы N 813 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу министрликтерди, мамлекеттик комитеттердеги, Кыргыз Республикасынын администрациялык ведомстволорундагы жана аткаруу бийлигинин башка органдарындагы кызматтык жеңил автомашиналарды пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги N 137 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 15-январындагы N 12 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29-октябрындагы N 668 "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк министрлиги жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтомунун 3-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-мартындагы N 140 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтомунун 2-пункту.

12. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын финансы жана кредиттик саясат бөлүмүнө, экономика жана инвестициялар бөлүмүнө, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгына жүктөлсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 5-июнундагы № 343 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Ө.Бабанов

 

 

 

1-тиркеме

Персоналдык кызматтык автотранспорттун кызматын пайдалануу укугуна ээ кызмат адамдарынын
ТИЗМЕСИ

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-октябрындагы N 565 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри;

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлери;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси - министри;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басарлары;

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасынын орун басары;

мамлекеттик органдын жетекчиси;

жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары;

республикалык маанидеги шаарлардын мэрлери.

 

 

 

2-тиркеме

Мамлекеттик органдарды тейлөө үчүн нөөмөттүк жеңил автотранспорттун (атайын автотранспорттон башкасы) санынын
ЛИМИТИ

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 6-августундагы N 551, 2016-жылдын 21-ноябрындагы № 601 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Негизги персоналдагы кызматкерлердин саны (адам)

Нөөмөттүк автотранспорттун саны (бирдик)

Борбордук аппарат

 

50гө чейин

1

51ден 100гө чейин

3

101ден 175ке чейин

4

176дан 250гө чейин

6

251ден ашык

9

Ведомствого караштуу бөлүктөр

 

50гө чейин

1

51ден 100гө чейин

2

101ден ашык

3

Аймактык бөлүктөр

 

-

1

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинде нөөмөттүк автотранспорттун 3 бирдигине чейин уруксат берилет.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин аймактык бөлүнүштөрүн тейлөө үчүн нөөмөттүк жеңил автотранспорт каралбайт.

 

 

 

3-тиркеме

Жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөө үчүн нөөмөттүк жеңил автотранспорттун санынын
ЛИМИТИ

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

Нөөмөттүк автотранспорттун саны (бирдик)

Облустук мамлекеттик администрациялар, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары

5

Райондук мамлекеттик администрациялар

3

Облустук жана райондук маанидеги шаарлардын мэриялары

3

Айылдык аймактар

1

Эскертүү: Жергиликтүү кеңештердин депутаттардын транспорттук тейлөө райондук мамлекеттик администрациялардын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын, облустук жана райондук маанидеги шаарлардын мэрияларынын эсебинен, нөөмөттүк автотранспорттун бекитилген лимитинин чегинде ишке ашырылат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИНИН БУЙРУГУ

2012-жылдын 27-марты N 356

(КР Премьер-министринин 2013-жылдын 6-сентябрындагы N 436, 2014-жылдын 27-январындагы N 41, 2014-жылдын 4-сентябрындагы № 374, 2015-жылдын 10-сентябрындагы № 420, 2016-жылдын 27-январындагы № 37, 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйруктарынын редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 30-декабрындагы N 767 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту азайтуунун эсебинен мамлекеттик бюджеттин каражатын үнөмдөө боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна ылайык:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратын тейлөө үчүн кызматтык жеңил жана нөөмөттүк автотранспорттун санынын лимити 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөт мүчөлөрүн, Кыргыз Республикасынын административдик ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук уюмдарынын жетекчилерин тейлөөчү кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортко "000 АС" сериясындагы мамлекеттик номердик белгилерди бекитүү тартиби 2-тиркемеге ылайык.

(КР Премьер-министринин 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйругунун редакциясына ылайык)

2. Төмөнкүлөргө бекитип берилген кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорттун майынын сарпталышы төмөнкүчө белгиленсин:

- командировкалык барууларды эсепке алуу менен ушул буйруктун 1-тиркемесиндеги алтынчы-он үчүнчү пунктунда аталган кызмат адамдары, түзүмдүк бөлүнүштөрү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты үчүн айына 300 литрден ашпоого тийиш;

- ушул буйруктун 3-тиркемесинин биринчи-үчүнчү абзацтарында аталган кызмат адамдары үчүн командировкалык барууларды эсепке албаганда айына 500 литрден ашпоого тийиш;

- ушул буйруктун 3-тиркемесинин төртүнчү жана бешинчи абзацтарында аталган кызмат адамдары үчүн командировкалык барууларды эсепке алуу менен айына 500 литрден ашпоого тийиш.

(КР Премьер-министринин 2014-жылдын 27-январындагы N 41, 2014-жылдын 4-сентябрындагы № 374, 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйруктарынын редакцияларына ылайык)

3. (КР Премьер-министринин 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйругуна ылайык күчүн жоготту)

4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси - министр Т.Бековго жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Ө.Бабанов

 

 

 

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратын тейлөө үнүн жеңил кызматтык жана нөөмөттүк автотранспорттордун санынын
ЛИМИТИ

(КР Премьер-министринин 2016-жылдын 25-октябрындагы № 581 буйругунун редакциясына ылайык)

Кызмат адамы жана нөөмөттүк автотранспорт

Машиналардын саны

1

Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер министри

1

2

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

1

3

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

1

4

Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри

1

5

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр

1

6

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары(*)

1

7

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү(*)

1

8

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү(*)

1

9

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарлары(*)

2

10

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн протокол сектору

1

11

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кызматкерлеринин командировкага баруулары үчүн транспорт

1

12

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кат-кабарын жеткирүү үчүн транспорт

2

13

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын нөөмөттүк автомашинасы

3

Баардыгы:

17

Эскертүү:

(*) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчисинин орун басарларына бекитилген автотранспорт каражаттары түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан нөөмөттүк автотранспорт катары пайдаланылышы мүмкүн.

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2000-жылдын 26-октябрындагы
N 637 токтому менен
бекитилди

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2002-жылдын 4-февралындагы N 45, 2005-жылдын 3-февралындагы N 54, 2008-жылдын 27-октябрындагы N 596, 2012-жылдын 28-декабрындагы N 863, 2015-жылдын 26-мартындагы № 160, 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 191 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

I. Жалпы жоболор

1.1. Ушул Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартиби (мындан ары - Тартип) аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине (тизмегине), Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестрине (мындан ары - мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестри) жана уруксат берүүчү документтердин реестрине киргизилген мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк жана аймактык бөлүктөрү, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө (мындан ары - акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр) (иштерге) тарифтерди (бааларды) түзүү боюнча бирдиктүү көрсөтмө болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-декабрындагы N 863, 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1.2. Ушул Тартиптин негизги милдеттери болуп төмөндөгүлөр эсептелет.

- кызмат көрсөтүүчү (иштерге) тарифтерди (баа) негизсиз белгилөөдөн жана жогорулатуудан ишкерлер менен керектөөчүлөрдү коргоо;

- акы талөтүп кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик органдар, алардын ведомстволук жана аймактык бөлүмчүлөрүнүн, уюмдардын жана мекемелердин жетекчилеринин тарифтерди (баа) макулдашуу тууралу берилген материалдардын аныктыгы үчүн жоопкерчиликтерин жогорулатуу;

- акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүчү иштер рыногунда монополизациялоону жана кыянаттык менен пайдаланууларды четтетүү жана ага жол бербөө;

- акы төлөтүп кызмат көрсөтүүгө тарифтерди (баа) түзүүнүн негиздерын өркүндөтүү.

II. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүгө (иштерге) тарифтерди (баа) түзүүнүн негизги принциптери

2.1. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөргө (иштерге) тарифтер (баалар) акы төлөтүп кызмат көрсөтүүгө укуктуу органдын сарптоолорунан наркты көбөйүү жагына сомго чейин тегеректөө менен гана аныкталат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 26-мартындагы № 160 токтомунун редакциясына ылайык)

2.2. (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

2.3. Аткаруу бийлик органы акы төлөтүп кызмат көрсөтүүчүнүн (иштердин) тарифтеринин (баа) долбоору Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органы менен макулдашылат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет , эгерде мындай бекитүү мыйзамдарда каралган болсо, ал эми калган учурларда мамлекеттик органдын жетекчиси бекитет. Билим берүүнүн акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрүнө (иштерине) тарифтер (баалар) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлөт, бекитилет жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу талап кылынбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 191 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

2.4. Мамлекеттик органдардын ведомстволук жана аймактык бөлүмчөлөрү, уюмдар менен мекемелер акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн (иштердин) тарифтери (баа) Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органынын аймактык бөлүктөрү менен макулдашылат жана анын жогору турган органы тарабынан бекитилет.

Муниципалдык мекемелер тарабынан көрсөтүлгөн акы төлөнүүчү кызматтарга тарифтер (баалар) Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органынын аймактык бөлүктөрү менен макулдашуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары тарабынан бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2008-жылдын 27-октябрындагы N 596, 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

2.5. (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-декабрындагы N 863 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

2.6. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине киргизилген кызматтарды көрсөтүүчү мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк жана аймактык бөлүктөрү, мекемелер акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрдүн (жумуштардын) бааларынын прейскурантын түзүшөт жана алар милдеттүү түрдө жарыяланууга тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-декабрындагы N 863, 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

III. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн (иштердин) тарифтерин (баа) макулдашуу жана бекитүү үчүн берилүүчү документтер

3.1. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн (иштердин) (баа) макулдашууда Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органына, анын аймактык бөлүктөрүнө төмөндөгүлөр берилет:

акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн (иштердин) тарифтеринин (баа) прейскурантынын долбоору;

прейскурантка киргизилген кызмат көрсөтүүлөрдүн (иштердин) мүнөздөмөсү;

материалдык, эмгектик жана башка чыгымдарды расшифровкалоо менен кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү боюнча өздүк наркты чыгаруу;

суммардык жана сандык түрдө акы төлөнүүчү кызматтардын ар бир түрү боюнча пайдаланылып жаткан тарифтеринин (баа) колдонулушуна жүргүзүлгөн талдоо;

акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүгө (иштерге) тарифтердин (баа) деңгээлинин өзгөрүшүнүн себептеринин негиздемеси;

бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча чыгымдар менен кирешелердин сметасынын иш жүзүндө аткарылышы жөнүндөгү отчет;

колдонулуп жаткан тарифтердин (баалардын) салыштырмалуу таблицасы жана тарифтердин (баалардын) долбоору.

Эсеп-кысап материалына акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүчү орган жөнүндө кыскача мүнөздөмө камтылган түшүндүрмө кат, буга кызмат көрсөтүүнүн нормативдик-укуктук негиздемеси тиркелүүгө тийиш.

(10-абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

Эсеп-кысап материалдарын кароонун жүрүшүндө зарылчылык болсо тарифтердин (баалардын) деңгээлин тактоо жана макулдашуу үчүн кошумча түрдө керектүү маалыматтардын талап кылынышы мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2002-жылдын 4-февралындагы N 45, 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

3.2. Кароого тарифтердин (баалардын) прейскурантынын долбоору үч нускада, ал эми алардын негиздемесинин материалдары бир нускада берилет.

Тарифтердин (баалардын) прейскурантынын түшүндүрмө каты жана долбоору тийиштүү мамлекеттик органдарынын, алардын ведомстволук жана аймактык бөлүмчөлөрүнүн, уюмдардын, мекемелердин жетекчилигине кол коюу үчүн берилет. Эсеп-кысап материалына башкармалыктын (бөлүмдүн), акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүгө (иштерге) тарифтердин (баалардын) долбоорлорун иштеп чыгуу тапшырылган ыйгарым укуктуу уюмдардын структуралык бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери кол коет.

(КР Өкмөтүнүн 2008-жылдын 27-октябрындагы N 596 токтомунун редакциясына ылайык)

3.3. Акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөргө (иштерге) тарифтерди (баа) макулдашуу үчүн берилүүчү материалдардын толуктугуна жана тууралыгына жоопкерчиликти акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрдүн жана уруксат берүүчү документтердин реестрине киргизилген мамлекеттик органдардын жана анын ведомстволук жана аймактык бөлүмчөлөрүнүн, мекемелердин жетекчилери тартышат.

(КР Өкмөтүнүн 2008-жылдын 27-октябрындагы N 596, 2012-жылдын 28-декабрындагы N 863 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

IV. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн (иштердин) тарифтеринин (бааларынын) экономикалык негиздемеси

4.1. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн (иштердин) тарифтеринин (бааларынын) экономикалык негиздемеси болуп органдын тийиштүү кызмат көрсөтүүлөрдү (иштерди) аткарууга кеткен негизделген чыгымдарынын базасында аныктала турган өздүк нарк эсептелет.

Прейскуранттын ар бир позициясынын калькуляциясы чыгымдардын бардык статьясы боюнча толукталып түзүлөт.

Кызмат көрсөтүүнүн (иштердин) ушул түрүнө кеткен түз чыгымдарды аныктоо мүмкүн болбой калган учурда иш жүзүндөгү чыгымдарды жана жогору турган орган бекиткен же акыркы 2 жыл үчүн иш жүзүндө калыптанган убакытты аныктоочу норма-сааттын эсеп-кысаптык наркы колдонулат.

(КР Өкмөтүнүн 2005-жылдын 3-февралындагы N 54 токтомунун редакциясына ылайык)

4.2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине киргизилген кызматтарды көрсөтүүчү мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк жана аймактык бөлүктөрү, мекемелер акы төлөнүүчү кызматтын ар бир түрү боюнча өзүнчө эсеп жүргүзүүгө милдеттүү.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-декабрындагы N 863, 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

V. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн (иштердин) өздүк наркына кошулуучу чыгымдардын курамы

5.1. Кызмат көрсөтүүлөрдүн (иштердин) өздүк наркы төмөндөгү статьялар боюнча түзүлөт:

- материалдык чыгымдар;

- уюмдар менен мекемелер үчүн эмгек акыга кеткен чыгымдар жана социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөр;

- негизги каражаттардын отчеттук мезгилде амортизациясы жана материалдык эмес активдер;

- учурдагы ремонт алгачкы мезгилинин баланстык (калдык) наркынан 10% (пайыз);

- коммуналдык чыгымдар;

- транспорттук чыгымдар. Автомашиналарды оңдоого кеткен чыгымдар транспортко амортизациялык которуулардан орду толтурулат;

- кошумча чыгымдар;

- башка чыгымдар.

Бул статьяда бөлөк жерден алынган материалдардан алынуучу нарк чагылдырылат, кызмат көрсөтүү (иш) негизги тутумдардан болуп эсептелинет. КНСти эске албастан, эгер ишкана КНС төлөөчү болбосо, анда нарк кошумча наркка салыкты эске алуу менен аныкталат.

Уюмдар менен мекемелер үчүн эмгек акыга кеткен чыгымдар.

Бул статьяда төмөндөгү чыгымдар чагылдырылат:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чегерилген иш жүзүндө аткарылган жумуш үчүн эмгекке акы төлөө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эсептелген, иш жүзүндө аткарылган жумуш үчүн эмгек акыны төлөө. Кызмат көрсөтүүлөрдүн (иштердин) өздүк наркына өзүн-өзү каржылаган мамлекеттик жана муниципалдык органдардын, алардын ведомстволук жана аймактык бөлүктөрүнүн, кызматкерлерине эмгек акы атайын каражаттардын эсебинен штаттык ырааттама менен каралган түзүмдөрдүн гана эмгек акы төлөөгө кеткен чыгымдар кирет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сыйлык, тарифтик ставкага карата үстөк, отпуска үчүн төлөө жана компенсация;

- ишкананын, уюмдун штатына кирбеген жумушчулар эгерде жумушчулар аткарган иш үчүн эсеп-кысапты ишкана, уюм жүргүзсө келишим боюнча иш аткаргандыгы үчүн акы төлөө;

- эмгекке акы төлөө фондусуна белгиленген тартипке ылайык киргизилген төлөөлөрдүн башка түрлөрү.

Социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөр.

Социалдык камсыздандыруу боюнча чегерүүлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин амортизациясы.

Бул статьяда кызматтарды көрсөтүүдө (жумуштарды аткарууда) түздөн-түз пайдаланылчу негизги каражаттардан жана материалдык эмес активдерден амортизациялык которуулардын суммасы нормативдерге ылайык же эксплуатациялоо мөөнөтүнө жараша чагылдырылат.

Учурдагы ремонт.

учурдагы ремонттун акы төлөтүп кызмат көрсөтүү наркына баланстык баасынын 10 проценти өлчөм киргизилет.

Коммуналдык чыгымдар.

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн наркына бюджеттик эмес (атайын) каражаттардын эсебинен алынган акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүү процессине түздөн-түз тиешеси бар электр жана жылуулук энергиясына, суу менен жабдууга, байланыш кызматына төлөөлөргө кеткен чыгымдар кирет. Бюджеттин эсебинен жабылчу чыгымдардын суммасы кызмат көрсөтүүнүн баасын аныктоого кигизилбейт.

"Транспорттук чыгымдар.

Бул статьяда автомашиналарга күйүүчү-майлоочу материалдардын сарпталуу нормалары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чагылдырылат.

Кошумча чыгымдар:

Кошумча чыгымдар негизги эмгек акыга иштин жыйынтыктары боюнча эсептелет

Башка чыгымдар.

- уруксат берүүчү документтерге кеткен чыгымдар;

- белгиленген тартипте аныкталган өлчөмдөрдүн чектеринде банк кредити боюнча төлөөлөр;

- нормативдик актыларга ылайык командировкалык чыгымдар;

- өрт өчүрүүгө жана күзөт күзөтүүгө төлөөлөр;

- ижарага тапшыруу;

- мезгилдүү, илимий-техникалык жана нормативдик методикалык адабиятка жазылуу;

- канцелярдык чыгымдар;

- баалуу змес бат жыртылуучу жана бат эскирүүчү буюмдар;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык салык жана башка милдеттүү чегерүүлөр.

(КР Өкмөтүнүн 2002-жылдын 4-февралындагы N 45, 2005-жылдын 3-февралындагы N 54, 2008-жылдын 27-октябрындагы N 596, 2012-жылдын 28-декабрындагы N 863, 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

5.2. Кызмат көрсөтүүчү (иштердин) өздүк наркына төмөндөгүлөр кошулбайт.

- материалдык жардам, турак-жайды жакшыртууга процентсиз ссуда жана башка социалдык төлөөлөр;

- дарыланууга жана эс алууга, экскурсияга, саякатка жана башкаларга берилүүчү путевкаларга төлөөлөр;

- эмгекке акы төлөөгө түздөн-түз байланышпаган төлөөлөрдүн башка түрлөрү;

- сот ишине кеткен сарптоолор;

- финансылык-чарбалык иштерди текшерүүгө кеткен чыгымдар;

- чарбалык иштердин эрежесин бузгандыгы үчүн айыптар, пенялар жана санкциялардын башка түрлөрү;

- уурдап-тоноодон тарткан зыян;

- өкүлчүлүккө кеткен чыгымдар;

- социалдык инфраструктуралын объектилерин күтүүгө кеткен чаралар;

- маданий агартуу, ден соолукту чыңдоо иш чараларына, конференцияларды өткөрүүгө кеткен чыгымдар;

- келишим боюнча медициналык жана башка мекемелердин көрсөткөн кызматына төлөөгө кеткен чыгымдар;

- бардык түрдөгү демөөрчүлүк жардам көрсөтүү;

- турак-жайга, жатаканага төлөөлөр;

- бюджеттик каражаттардын эсебинен алынчу негизги каражаттарга эсептелүүчү амортизациянын суммасы;

- кызмат көрсөтүүлөрдү (иштерди) аткарууга түздөн-түз тиешелүү эмес башка чыгымдар;

бюджеттик эмес (атайын) каражаттардын эсебинен алынган.

(КР Өкмөтүнүн 2005-жылдын 3-февралындагы N 54, 2012-жылдын 28-декабрындагы N 863, 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

VI. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүнүн (иштердин) реестрин түзүүнүн тартиби

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 28-декабрындагы N 863 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

VII. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүгө (иштерге) тарифтерди (бааларды) макулдашуунун жана колдонууга киргизүүнүн тартиби

7.1. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органы, анын аймактык бөлүктөрү акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөргө (иштерге) тарифтердин (баалардын) берилген долбоорлорун карашат жана ушул Тартипте каралган бардык эсеп-кысап жана маалымат материалдар толук көлөмдө келип түшкөн күндөн тартып 20 жумуш күндөн кечиктирбеген мөөнөттө макулдашат.

Тарифтердин (баалардын) прейскурантынын долбоору боюнча позициялардын саны 20 ашса, макулдашуу мөөнөтү бардык эсеп-кысап жана маалымат материалдары толук көлөмүндө алынган күндөн тартып 30 жумушчу күнүнө чейин белгиленет.

Берилген документтер толук көлөмүндө болбосо же ушул Тартиптин койгон талаптары аткарылбаса ал алынган күндөн тартып беш күндүк мөөнөттөн кечиктирбестен толуктап иштеп чыгууга кайтарып берилет.

7.2. Акы төлөтүп кызмат көрсөтүүгө (жумуштарга) тарифтер (баалар) Тартиптин экинчи бөлүмүндөгү тартипке ылайык бекитилген учурдан тартып колдонулат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомунун редакциясына ылайык)

VIII. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүгө (иштерге) тарифтерди (бааларды) түзүүнүн тууралыгына мамлекеттик көзөмөл

8.1. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүгө (иштерге) тарифтерди (бааларды) түзүүнүн тууралыгына жана ушул токтомдун талаптарынын бузулбай сакталышына мамлекеттик көзөмөлдүк жүргүзүүнү Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органы, анын аймактык бөлүктөрү жүзөгө ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомунун редакциясына ылайык)

IX. Ушул Тартипти бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

9.1. Ушул Тартипти бузгандыгы үчүн административдик жоопкерчилиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын Кодексине жана башка нормативдик укуктук актыларына ылайык айып салынат.

9.2. Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органынын, анын аймактык бөлүктөрүнүн токтомунун негизинде ушул Тартиптин эрежелерин бузуунун натыйжасында алынган кирешелер Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органынын, анын аймактык бөлүктөрүнүн айып санкцияларын төлөөгө көз карандысыз өндүрүү жөнүндөгү чечими тапшырылган күндөн тартып 30 күндүк мөөнөттө республикалык бюджетке тапшырылууга тийиш.

Өз убагында чегерилбеген учурда ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн 0,5 процент өлчөмүндө пени кармалат. Муну төлөөдөн баш тарткан учурда Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органы, анын аймактык бөлүктөрү мыйзамсыз түрдө алынган кирешени жана төлөнө турган айыпты мажбурлап алуу жөнүндө сот органдарына доо менен кайрылат.

(КР Өкмөтүнүн 2002-жылдын 4-февралындагы N 45, 2015-жылдын 27-октябрындагы № 757 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

9.3. Мыйзамсыз түрдө алынган ккрешенин суммасын аныктоо мүмкүн болбой калган учурда аткарылган кызматтын (жумуштун) орточо айлык көлөмүнүн 25 процент өлчөмүндө айып салынат.

9.4. Акы төлөнчү кызматтарга (жумуштарга) тарифтерди (бааларды) белгилөөнүн ушул тартиби бузулган учурда Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

9.5. Материалдарды макулдашууга бербегендик үчүн Кыргыз Республикасынын монополияга каршы органы тийиштүү көрсөтмө берет. Көрсөтмөнүн талаптары аткарылбаган учурда бир айлык кирешенин суммасынын 5 проценти өлчөмдө айып салынат. Туура эмес маалымат бергендик үчүн Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине ылайык айып салынат.

(КР Өкмөтүнүн 2002-жылдын 4-февралындагы N 45, 2005-жылдын 3-февралындагы N 54 токтомдорунун редакцияларына ылайык)