Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукционго (конкурска) катышууга БИЛДИРYY

ЗАЯВКА на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора аренды государственного имущества 

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү  келишимин түзүү укугун аукционго (конкурска) коюу жөнүндө АРЫЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ о выставлении на аукцион (конкурс) права заключения договора аренды государственного имущества 

Мамлекеттик, анын ичинде администрациялык курулмаларды, имараттарды пайдалануу үчүн ижаралык акыны эсептөө тартиби жөнүндө НУСКАМА

ИНСТРУКЦИЯ о порядке начисления арендной платы за пользование государственными сооружениями, зданиями, в том числе административными 

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукцион өткөрүү ТАРТИБИ

ПОРЯДОК проведения аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын мамлекеттик мүлкүн ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу

Об утверждении Временного положения о порядке предоставления государственного имущества Управления делами Президента Кыргызской Республики в аренду

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукциондун жыйынтыгынын ПРОТОКОЛУ

ПРОТОКОЛ итогов аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукциондун жыйынтыгынын ПРОТОКОЛУ

ПРОТОКОЛ итогов конкурса на право заключения договора аренды государственного имущества

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын мамлекеттик мүлкүн ижарага берүү боюнча комиссиянын курамы

Состав комиссии по предоставлению государственного имущества Управления делами Президента Кыргызской Республики в аренду

Мамлекеттик кыймылсыз мүлктү ижарага берүүнүн ТИПТYY КЕЛИШИМИ

ТИПОВОЙ ДОГОВОР аренды государственного недвижимого имущества

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукциондун катышуучуларын каттоо ВЕДОМОСТУ

ВЕДОМОСТЬ регистрации участников аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын мамлекеттик мүлкүн ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө УБАКТЫЛУУ ЖОБО

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления государственного имущества Управления делами Президента Кыргызской Республики в аренду

Мамлекеттик мүлктү пайдалангандыгы үчүн ижара акысы жөнүндө ОТЧЕТ

ОТЧЕТ об арендной плате за пользование государственным имуществом