Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция

 

г. Бишкек,  Московская көч., 194

Иш убактысы:09:00 – 18:00  

 

 

Директор

ТУРСУНБЕКОВ Марат Турсунбекович 

   

 

ФИО

Должность

 Телефон 

1

ТУРСУНБЕКОВ Марат Турсунбекович

Директор

 

2

КОКОЧАРОВ Урматбек Курманбекович

Директордун орун басары

 
       

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

2021-жылдын 21-декабры ПЖ № 571

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекцияны түзүү жөнүндө

Инвестицияларды тартуу жана Кыргыз Республикасынын аймагында инфраструктураны өнүктүрүү максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66, 71-беренелерине ылайык токтом кылам:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция (мындан ары - Мамлекеттик дирекция) түзүлсүн.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети белгиленген тартипте:

- эки жумалык мөөнөттө Мамлекеттик дирекция жөнүндө жобону бекитсин;

- ушул Жарлыктан келип чыгуучу финансылык, уюштуруучулук жана башка маселелерди чечсин.

3. Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

4. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 

Кыргыз Республикасынын Президенти

 

С.Жапаров

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукционго (конкурска) катышууга БИЛДИРYY

ЗАЯВКА на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора аренды государственного имущества 

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү  келишимин түзүү укугун аукционго (конкурска) коюу жөнүндө АРЫЗ

ЗАЯВЛЕНИЕ о выставлении на аукцион (конкурс) права заключения договора аренды государственного имущества 

Мамлекеттик, анын ичинде администрациялык курулмаларды, имараттарды пайдалануу үчүн ижаралык акыны эсептөө тартиби жөнүндө НУСКАМА

ИНСТРУКЦИЯ о порядке начисления арендной платы за пользование государственными сооружениями, зданиями, в том числе административными 

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукцион өткөрүү ТАРТИБИ

ПОРЯДОК проведения аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын мамлекеттик мүлкүн ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу

Об утверждении Временного положения о порядке предоставления государственного имущества Управления делами Президента Кыргызской Республики в аренду

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукциондун жыйынтыгынын ПРОТОКОЛУ

ПРОТОКОЛ итогов аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукциондун жыйынтыгынын ПРОТОКОЛУ

ПРОТОКОЛ итогов конкурса на право заключения договора аренды государственного имущества

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын мамлекеттик мүлкүн ижарага берүү боюнча комиссиянын курамы

Состав комиссии по предоставлению государственного имущества Управления делами Президента Кыргызской Республики в аренду

Мамлекеттик кыймылсыз мүлктү ижарага берүүнүн ТИПТYY КЕЛИШИМИ

ТИПОВОЙ ДОГОВОР аренды государственного недвижимого имущества

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна аукциондун катышуучуларын каттоо ВЕДОМОСТУ

ВЕДОМОСТЬ регистрации участников аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын мамлекеттик мүлкүн ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө УБАКТЫЛУУ ЖОБО

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления государственного имущества Управления делами Президента Кыргызской Республики в аренду

Мамлекеттик мүлктү пайдалангандыгы үчүн ижара акысы жөнүндө ОТЧЕТ

ОТЧЕТ об арендной плате за пользование государственным имуществом

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

2021-жылдын 2-декабры ПЖ № 540

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын ишин материалдык-техникалык жана финансылык камсыздоону өркүндөтүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын ишин материалдык-техникалык жана финансылык камсыздоо системасын андан ары оптималдаштыруу жана өркүндөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66, 71-беренелерин жетекчиликке алып, токтом кылам:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иш башкармалыгынын базасында Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы түзүлсүн.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иш башкармалыгынын укук улантуучусу болуп эсептелсин.

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын ишин материалдык-техникалык жана финансылык камсыздоону жүзөгө ашырат деп белгиленсин.

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине өзүнүн чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирүү сунушталсын.

5. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы белгиленген тартипте:

- өткөрүп берүү актысын, штаттык расписаниесин, Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жөнүндө жобонун долбоорун бекитүүгө киргизсин;

- өзүнүн чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин;

- ушул Жарлыктан келип чыгуучу уюштуруучулук жана башка чараларды көрсүн.

6. Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгына жүктөлсүн.

7. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти                                                       С.Жапаров

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

2021-жылдын 11-октябры № 122

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө

1-глава. Жалпы жоболор

1-берене. Жөнгө салуу предмети. Аткаруу бийлигинин органдарынын тутуму

1. Ушул конституциялык Мыйзам төмөнкүнү аныктайт:

1) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетин (мындан ары - Министрлер Кабинети), аткаруу бийлигинин башка органдарын түзүүнүн жана ишин уюштуруунун тартибин, алардын укуктук статусун;

2) Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин, алардын орун басарларынын укуктарын, милдеттерин, жоопкерчилигин, укуктук коргоосун жана социалдык кепилдиктерин.

2. Аткаруу бийлигинин органдарынын тутумун төмөнкүлөр түзөт:

1) Кыргыз Республикасынын Президенти (мындан ары - Президент);

2) Министрлер Кабинети;

3) министрликтер жана мамлекеттик комитеттер;

4) администрациялык ведомстволор;

5) Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү (мындан ары -ыйгарым укуктуу өкүл);

6) жергиликтүү мамлекеттик администрациялар.

3. Президент аткаруу бийлигине башчылык кылат жана ишин жетектейт.

4. Президент Президентке караштуу мамлекеттик органдарды жана мекемелерди түзүүгө укуктуу.

2-берене. Министрлер Кабинетинин укуктук статусу

1. Министрлер Кабинети Президентке баш ийген жана отчет берген аткаруу бийлигинин жогорку коллегиалдуу органы болуп саналат.

2. Министрлер Кабинети ага баш ийген органдардын ишин жетектейт.

3. Министрлер Кабинети өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын (мындан ары - Конституция), ушул конституциялык Мыйзамдын, мыйзамдардын жана Президенттин актыларынын негизинде жана аткаруу үчүн жүргүзөт.

3-берене. Министрлер Кабинетинин ишинин негизги принциптери

Министрлер Кабинети өз ишинде төмөнкү негизги принциптерге негизденет:

1) адилеттиктин жана мыйзамдын үстөмдүгү;

2) Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн коллегиалдуулугу, жеке жоопкерчилиги;

3) коомго пайдалуулук;

4) мамлекеттик органдардын ортосундагы, ошондой эле мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосундагы функцияларды жана ыйгарым укуктарды чектөө;

5) айкындык жана ачыктык;

6) өз иши үчүн Президенттин алдындагы жоопкерчилиги;

7) Конституцияда жана ушул конституциялык Мыйзамда каралган формада Президентке жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине (мындан ары - Жогорку Кеңеш) отчеттуулугу.

2-глава. Министрлер Кабинетинин түзүмү жана курамы. Министрлер Кабинетинин курамын түзүүнүн тартиби

4-берене. Министрлер Кабинетинин түзүмү

1. Министрлер Кабинети өзүнө министрликтерди жана мамлекеттик комитеттерди камтыйт.

2. Министрлер Кабинетинин түзүмүн Президент аныктайт. Министрлер Кабинетинин түзүмүн Министрлер Кабинетинин ишинин жүрүшүндө Президент жеке демилгеси боюнча же Министрлер Кабинетинин Төрагасынын сунушу боюнча өзгөртүшү мүмкүн.

3. Министрлер Кабинетинин түзүмүнүн өзгөрүшү Министрлер Кабинетинин кызматтан кетүүсүнө алып келбейт.

5-берене. Министрлер Кабинетинин курамы

1. Министрлер Кабинети Министрлер Кабинетинин Төрагасынан, анын орун басарларынан, министрлерден жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан турат.

Министрлер Кабинетинин Төрагасы Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчиси болуп саналат.

2. Министрлер Кабинетинин курамын Конституцияда жана ушул конституциялык Мыйзамда аныкталган тартипте Президент аныктайт.

6-берене. Министрлер Кабинетинин курамын түзүүнүн, бош кызмат орундарына Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүн дайындоонун тартиби

1. Министрлер Кабинетинин Төрагасын, анын орун басарларын, министрлерди жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларын (мындан ары - Министрлер Кабинетинин мүчөлөрү) Жогорку Кеңештин макулдугу менен Президент дайындайт.

Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүн дайындоо ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген талаптарды жана чектөөлөрдү эске алуу менен жүргүзүлөт.

2. Президент кызматка киришкен күндөн баштап 3 жумуш күндүн ичинде Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн талапкерлигин Жогорку Кеңешке макулдашууга киргизет.

Министрлер Кабинетинин иштеп жаткан курамы (айрым мүчөсү) кызматтан кеткен учурда Президент Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн (айрым мүчөсүнүн) талапкерлигин мындай кызматтан кетүүнү кабыл алган күндөн баштап 3 жумуш күндүн ичинде киргизет.

3. Жогорку Кеңеш 7 календардык күндүн ичинде Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн (айрым мүчөлөрүнүн) талапкерлигин карайт жана дайындоого макулдук берүү жөнүндө же макулдук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимди кабыл алат.

Эгерде Жогорку Кеңеш киргизилген талапкерлер боюнча чечимди белгиленген мөөнөттө кабыл албаса, анда алар макулдашылды деп эсептелет.

4. Министрлер Кабинетинин курамына (айрым мүчөсүнө) макулдашылган талапкерлер боюнча Президент аларды дайындоо жөнүндө жарлыкты 2 жумуш күндүн ичинде чыгарат.

5. Эгерде Жогорку Кеңеш Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана башка мүчөлөрүнүн (айрым мүчөсүнүн) дайындалышына макулдук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алса, Президент 3 жумуш күндүн ичинде Жогорку Кеңешке башка талапкерлерди же мурда сунушталган талапкерлерди кайталап макулдашууга киргизет.

Министрлер Кабинетинин Төрагасын дайындоого макулдук берүүдөн баш тартуу Министрлер Кабинетинин башка мүчөлөрүнүн талапкерлигин Жогорку Кеңеш тарабынан кароосунун токтотулушуна алып келет.

6. Жогорку Кеңеш Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана башка мүчөлөрүнүн (айрым мүчөсүнүн) кайталап киргизилген же жаңы талапкерлигин 7 календардык күндүн ичинде карайт жана дайындоого макулдук берүү жөнүндө же макулдук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимди кабыл алат.

7. Эгерде ушул берененин 6-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде Жогорку Кеңеш жаңы же кайталап киргизилген талапкерлерди карабаса же карап жана макулдук бербесе, анда Президент ушул мөөнөт аяктагандан кийин аларды Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана башка мүчөлөрүнүн (айрым мүчөсүнүн) кызмат ордуна дайындоого укуктуу.

8. Кызмат ордуна дайындалган Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана башка мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары ант берген күндөн баштап пайда болот.

7-берене. Министрлер Кабинетинин мүчөсүнүн анты

1. Министрлер Кабинетинин Төрагасы жана башка мүчөлөрү кызмат ордуна дайындалгандан кийин төмөнкү мазмундагы ант беришет:

"Мен ... Кыргыз Республикасынын ... кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого; өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын.".

2. Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана башка мүчөлөрүнүн анты Президенттин, Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусунда берилет.

8-берене. Министрлер Кабинетинин мүчөлөрү, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилери үчүн белгиленген талаптар жана чектөөлөр

1. Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана Министрлер Кабинетинин башка мүчөсүнүн, аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчисинин кызмат орундарын жогорку билимге ээ, мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 10 жылдан кем эмес иш стажы бар, анын ичинде жетекчи кызмат орундарында 5 жыл, ошондой эле тийиштүү иш чөйрөсүндө 10 жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы бар адамдар ээлей алат.

2. Министрлер Кабинетинин Төрагасы жана Министрлер Кабинетинин башка мүчөсү, аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчиси болуп төмөнкү адамдар дайындалышы мүмкүн эмес:

1) Кыргыз Республикасынын жараны болбогон;

2) башка мамлекеттин жарандыгы бар;

3) ушул берененин 1-бөлүгүндө белгиленген талаптарга ылайык келбеген;

4) сот тарабынан аракетке жөндөмсүз же чектелүү аракетке жөндөмсүз деп табылган, же болбосо ага карата соттун чечими менен мамлекеттик кызматчы катары ишти жүзөгө ашырууга же мамлекеттик кызматта кызмат ордун ээлөөгө тыюу салынган;

5) мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган соттуулугу барлар.

3. Министрлер Кабинетинин мүчөсү, аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчиси төмөнкүлөргө укуксуз:

1) Жогорку Кеңештин же башка шайлануучу органдын депутаты болууга;

2) мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында башка кызматтарды ээлөөгө;

3) ишкердик иш жүргүзүүгө, коммерциялык уюмда кызмат ордун ээлөөгө;

4) мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында үчүнчү жактардын иштери боюнча өкүл болууга;

5) кызматтык иш үчүн арналган маалыматтарды, материалдык-техникалык, финансылык жана маалыматтык камсыз кылуу каражаттарын кызматтык эмес максаттарда пайдаланууга;

6) кызматтык ыйгарым укуктарды аткаруу менен байланышкан аракеттерди (аракетсиздикти) жасагандыгы үчүн белек, акча жана кызмат көрсөтүү түрүндө сый акыларды жеке жана юридикалык жактардан алууга, буга протоколдук жана башка расмий иш-чараларды өткөрүүдөгү символикалуу сувенирлер кирбейт;

7) жеке жана юридикалык жактардын эсебинен кызматтык иш сапарларга жана башка кыдырууларга барууга, буга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдар менен макулдашуулары боюнча өз ара негизде жүргүзүлүүчү кызматтык иш сапарлар кирбейт;

8) эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкача каралбаса же мамлекеттик бийлик органдарынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдар менен макулдашуулары боюнча өз ара негизде, Кыргыз Республикасынын аймагында иштеген чет өлкөлүк коммерциялык эмес өкмөттүк эмес уюмдардын, алардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башкаруу органдарынын, камкордук же байкоочу кеңештеринин курамына кирүүгө;

9) мамлекеттик кызматчынын өзүнүн жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн, ошондой эле анын жакын туугандары болуп эсептелген адамдардын жеке кызыкчылыктарына түздөн-түз таасир тийгизген маселелерди чечүү максатында өзүнүн кызматтык абалын пайдаланууга;

10) өзүнүн кызматтык ишине байланыштуу жана кызмат убагында саясий партияларды түзүүгө, катышууга же алардын ишине кандайдыр бир формада көмөк көрсөтүүгө;

11) референдум жана шайлоо өнөктүгүнүн мезгилинде кызмат ордунун же кызмат абалынын артыкчылыктарын жана административдик ресурстун башка түрлөрүн колдонууга;

12) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштешине тоскоолдук жаратуучу иш таштоолорду, митингдерди жана башка иш-чараларды уюштурууга же аларга катышууга.

4. Министрлер Кабинетинин мүчөсү, аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчиси аталган кызматка киришкен күндөн баштап бир айдын ичинде коммерциялык уюмдардын уставдык капиталындагы өзүнүн менчигинде турган үлүшүн (акциялардын пакетин) кызмат ордунда болгон мезгилге мыйзамда белгиленген тартипте ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүүгө милдеттүү.

5. Министрлер Кабинетинин мүчөсүнүн, аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчисинин милдеттеринен жеке кызыкчылыгын жогору коюусуна (кызыкчылыктардын кагылышуусуна) жол берилбейт. Министрлер Кабинетинин мүчөсү, аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчиси мамлекеттик кызматчынын этикасын сактоого милдеттүү.

6. Министрлер Кабинетинин мүчөсү, аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчиси аталган кызматка киришкен күндөн баштап 7 жумуш күндөн кечиктирбестен Министрлер Кабинетинин мүчөсүнүн, аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчисинин кызматына ылайык келбеген ыйгарым укуктарын жана милдеттерин токтотууга, ошондой эле Министрлер Кабинетинин Төрагасына өздүк (жеке) кызыкчылыктар жөнүндө декларация тапшырууга тийиш.

7. Ушул беренеде белгиленген талаптарды жана чектөөлөрдү бузган учурда Министрлер Кабинетинин мүчөсү, аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчиси ээлеген кызматынан бошотулат.

9-берене. Министрлер Кабинетинин мүчөсүнүн ишинин кепилдиктери

1. Министрлер Кабинетинин мүчөсү ага ишенип берилген органдын ишин уюштуруу жана ага жүктөлгөн ыйгарым укуктарды аткарууну камсыздоо, өзүнүн милдеттерин аткаруу менен байланыштуу айтылган ой-пикирлери, Министрлер Кабинетинин кабыл алынган чечимдери же мурда кабыл алынган ченемдик укуктук актыларын аткаруу үчүн куугунтуктоого алынышы мүмкүн эмес.

Министрлер Кабинетинин мүчөсүнө карата анын кесиптик ишине байланыштуу кылмыш-жаза иши Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору тарабынан гана козголушу мүмкүн.

2. Министрлер Кабинетинин мүчөсү өзүнүн кызматтык иши үчүн республикалык бюджеттин эсебинен акчалай сыйакы алат жана Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган социалдык пакет менен камсыздалат.

3. Министрлер Кабинетинин мүчөсү Министрлер Кабинети белгилеген учурларда жана шарттарда кызматтык турак жай алуу укугуна ээ. Кызматтык турак жай менчиктештирилүүгө жатпайт. Министрлер Кабинетинин мүчөсү кызматтык турак жайды Министрлер Кабинетинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтоткон күндөн баштап бир айлык мөөнөттө бошотот.

4. Мамлекеттик орган жоюлгандыгына, кайра уюштурулгандыгына байланыштуу, ошондой эле Министрлер Кабинетинин кызматтан кетүүсүнөн улам кызматынан бошотулган Министрлер Кабинетинин мүчөсү эки орточо айлык эмгек акы өлчөмүндө компенсация алат.

Эгерде Министрлер Кабинетинин кызматтан бошотулган мүчөсү Министрлер Кабинетинин жаңы курамынын мүчөсү же болбосо административдик ведомствонун жетекчиси болуп дайындалса же башка ишке өтсө, ушул бөлүктө каралган компенсация төлөнүп берилбейт.

5. Кызматтык ишин аткарууга байланыштуу өмүрүнө, ден соолугуна жана мүлкүнө кол салуу коркунучу бар болгондо Министрлер Кабинетинин мүчөсү мамлекеттик коргоо менен камсыз кылынат. Зарыл болгондо коопсуздук чаралары Министрлер Кабинетинин мүчөсүнүн жубайына жана жакын бир туугандарына карата колдонулушу мүмкүн.

Коопсуздук чараларын колдонуунун шарттары жана тартиби Министрлер Кабинетинин чечими менен белгиленет.

6. Ушул берененин 1-5-бөлүктөрүндө каралган кепилдиктер аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине карата да колдонулат.

10-берене. Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү

1. Министрлер Кабинети Президенттик ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн чегинде иштейт.

2. Жаңы шайланган Президенттин кызматка киришүүсү Министрлер Кабинетинин бүткүл курамынын кызматтан кетүүсүнө жана анын ыйгарым укуктарынын токтотулушуна алып келет.

11-берене. Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн кызматтан кетүүсү. Министрлер Кабинетинин мүчөсүнүн кызматтан бошотулушу

1. Министрлер Кабинети же болбосо Министрлер Кабинетинин айрым мүчөсү кызматтан кетүү жөнүндө өтүнүч берүүгө укуктуу. Кызматтан кетүүнү Президент кабыл алат же четке кагат.

2. Президенттин Министрлер Кабинетинин Төрагасынын кызматтан кетүүсүн кабыл алуусу жана аны кызматтан бошотуусу Министрлер Кабинетинин бүткүл курамынын кызматтан кетүүсүнө алып келбейт.

3. Президент өзүнүн демилгеси боюнча же болбосо Жогорку Кеңештин же Элдик Курултайдын сунушун эске алып, Министрлер Кабинетинин Төрагасын же Министрлер Кабинетинин башка мүчөсүн кызматтан бошотуу жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.

4. Министрлер Кабинетинин Төрагасы же Министрлер Кабинетинин башка мүчөсү ээлеген кызматынан төмөнкү учурларда бошотулушу мүмкүн:

1) Президент аныктаган мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттары менен макул болбосо же аларды талаптагыдай эмес ишке ашырса;

2) ишеним жоголсо;

3) республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө Министрлер Кабинетинин отчету Жогорку Кеңеш тарабынан канааттандырарлык эмес деп таанылса;

4) ал антты бузса;

5) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкса же болбосо башка мамлекеттин жарандыгын алса;

6) башка ишке которулса же шайлануучу кызматка шайланса, ээлеген кызмат ордуна шайкеш келбеген иш менен алектенсе;

7) ал жетектеген мамлекеттик орган кайра уюштурулса жана жоюлса;

8) ага карата соттун айыптоочу өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирсе;

9) ага карата медициналык мүнөздөгү мажбурлоочу чараларды колдонуу же болбосо медициналык корутундуга ылайык ден соолугунун абалы боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарын жүргүзүшү мүмкүн эместиги жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирсе;

10) каза болсо же сот адамды каза болгон же дайынсыз жок болгон, аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелүү деп тааныса;

11) ушул конституциялык Мыйзамда белгиленген талаптарды жана чектөөлөрдү бузса.

5. Министрлер Кабинети кызматтан кеткен учурда Министрлер Кабинетинин мурдагы курамы Министрлер Кабинетинин жаңы курамы түзүлгөнгө чейин өзүнүн милдеттерин аткарууну улантат.

6. Министрлерди, мамлекеттик комитеттердин төрагаларын кызмат ордунан бошотуу жөнүндө чечим соттук тартипте даттанылууга жатпайт.

7. Ушул берененин 4-бөлүгүнүн жоболору министрлердин орун басарларына, мамлекеттик комитеттердин төрагаларынын орун басарларына, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине жана алардын орун басарларына карата да бирдей колдонулат.

12-берене. Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын аткаруудан четтетүү

1. Министрлер Кабинетинин мүчөсү ага карата кызматтык тергөө жүргүзүү мезгилине же тергөө жана соттук териштирүү мезгилинде өзүнүн ыйгарым укуктарын аткаруудан Президент тарабынан мыйзамга ылайык четтетилиши мүмкүн.

2. Министрлер Кабинетинин мүчөсү өзүнүн ыйгарым укуктарын аткаруудан четтетилген мезгилде ага эмгек акы эсептөө жана төлөө токтотулуп турат.

3. Эгерде баштапкы тергөөнүн, тергөөнүн же соттук териштирүүнүн жыйынтыгы боюнча Министрлер Кабинетинин мүчөсүнүн күнөөсү ырасталбаса, ага четтетүү мезгилиндеги эсептөөсү жана төлөөсү токтотулуп турган эмгек акысынын орду толтурулат.

3-глава. Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктары жана жоопкерчилиги

13-берене. Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктары

1. Министрлер Кабинети Конституцияга жана мыйзамдарга ылайык Президенттин жана Жогорку Кеңештин, соттордун, өзгөчө статуска ээ башка мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясына кирген маселелерден тышкары, мамлекеттик башкаруунун бардык маселелерин чечет.

2. Министрлер Кабинети:

1) Конституцияны, мыйзамдарды жана Президенттин актыларын аткарууну камсыз кылат, Конституциянын, мыйзамдардын, Президенттин актыларынын, кайрылууларынын жана тапшырмаларынын негизинде жана аларды аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында аткарууга милдеттүү болгон токтомдорду жана тескемелерди чыгарат, алардын аткарылышын контролдоону камсыз кылат;

2) мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашырат;

3) улуттук программаларды иштеп чыгат жана Президентке бекитүүгө киргизет жана алардын ишке ашырылышын камсыз кылат;

4) мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу, коомдук тартипти коргоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча чараларды ишке ашырат;

5) мамлекеттик эгемендикти, аймактык бүтүндүктү коргоо, конституциялык түзүлүштү сактоо боюнча чараларды, ошондой эле коргонуу жөндөмдүүлүгүн, улуттук коопсуздукту чыңдоо жана укуктук тартипти камсыз кылуу боюнча чараларды ишке ашырууну камсыз кылат;

6) бюджеттик-финансылык, баалык, тарифтик, инвестициялык, тышкы экономикалык, салыктык жана бажылык саясатты аткарууну камсыз кылат;

7) социалдык-экономикалык чөйрөдө, жаштар саясаты, маданият, искусство, туризм, спорт, илим, интеллектуалдык менчик, билим берүү, саламаттык сактоо, эмгек, ишке орноштуруу жана миграция, этностор аралык мамилелер, балдарды коргоо жана гендердик теңдик, социалдык камсыз кылуу, жаратылышты коргоо, экологиялык коопсуздук жана жаратылышты пайдалануу, жер ресурстарын башкаруу жана жер мамилелерин жөнгө салуу; архитектура, шаар куруу жана курулуш иши, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат, статистика, мамлекеттик тилди, тоолуу аймактарды өнүктүрүү жана башка чөйрөлөрдө бирдиктүү мамлекеттик саясатты аткарууну камсыз кылат;

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдердин аткарылышын камсыз кылат; Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте эл аралык келишимдерди түзүү жөнүндө чечим кабыл алат, мындай келишимдерди узартат же бузат; Кыргыз Республикасынын жарандарын анын аймагынан тышкары жерлерде коргойт; Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер, эл аралык уюмдар менен өз ара мамилелерди өнүктүрүүнү камсыз кылат;

9) Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн жана консулдук мекемелерин жана Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлчүлүктөрүн ачууну камсыз кылат;

10) республикалык бюджетти иштеп чыгат жана Жогорку Кеңешке берет жана анын аткарылышын камсыз кылат;

11) менчиктин бардык түрлөрүн өнүктүрүүнүн бирдей шарттарын камсыз кылуу жана аларды коргоо, мамлекеттик менчик объекттерин башкаруу боюнча чараларды ишке ашырат;

12) мамлекеттик мүлктүн менчик ээсинин укуктарын ишке ашырат, мамлекеттик ишканаларды жана мекемелерди түзөт, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик менчигин менчиктештирүүнү уюштурат;

13) мамлекеттик материалдык резервдин объекттерин, товардык-материалдык баалуулуктарын башкаруу жана Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чараларды көрөт;

14) жалпы мамлекеттик программаларды иштеп чыгат, бекитет жана алардын ишке ашуусун камсыз кылат;

15) тышкы экономикалык ишти жүргүзүүнү камсыз кылат;

16) техникалык жөнгө салуу жаатындагы ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат; товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн ата мекендик өндүрүүчүлөрүнүн кызыкчылыктарын коргоо боюнча чараларды көрөт;

17) бирдиктүү монополияга каршы жана атаандаштык саясатын жүргүзүүнү камсыз кылат;

18) экономикалык мейкиндиктин бирдейлигин жана экономикалык иштин эркиндигин, товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн жана финансылык каражаттардын эркин жүгүртүлүшүн камсыз кылат;

19) республиканын экономикалык жана финансылык тутумун чыңдоо боюнча чараларды иштеп чыгат жана жүргүзөт;

20) бажы-тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуунун чараларын иштеп чыгат, бекитет жана ишке ашырат;

21) мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча чараларды көрөт;

22) ушул конституциялык Мыйзамда каралган учурларда мыйзамдардын долбоорлоруна расмий корутундуларды берет;

23) министрлердин, мамлекеттик комитеттердин төрагаларынын, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин, ошондой эле өткөрүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар жагында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчыларынын отчётторун угат;

24) министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жоболорун, башкаруу схемаларын жана чектик штаттык санын бекитет;

25) консультациялык-кеңеш берүүчү органдарды түзөт;

26) эркин экономикалык зоналар жөнүндө жобону жана аларды өнүктүрүү программаларын бекитет;

27) Министрлер Кабинетинин Ардак грамотасын жана башка сыйлыктарды уюштурат, алар менен сыйлоонун негиздерин жана тартибин аныктайт;

28) класстык чендерди, аскердик наамдарды жана атайын наамдарды ыйгаруу тартибин аныктайт;

29) министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын актыларын жокко чыгарат;

30) мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдарынын материалдык-техникалык жактан камсыз болушун уюштурат;

31) жарандык коом жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара аракеттенүүнү камсыз кылат;

32) Конституция, ушул конституциялык Мыйзам жана мыйзамдар менен анын карамагына кирген башка ыйгарым укуктарды аткарат.

3. Министрлер Кабинети ушул конституциялык Мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктардан алганда, аларды аткаруу боюнча функцияларды министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын ортосунда бөлүштүрөт.

4. Министрлер Кабинетинин иши Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы тарабынан камсыз кылынат.

14-берене. Министрлер Кабинетинин отчеттуулугу жана жоопкерчилиги

1. Министрлер Кабинети өз ишинде Президент тарабынан аныкталуучу мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашырууга Президенттин алдында отчет берет жана жооптуу.

Министрлер Кабинетинин Президент менен өз ара аракеттенүүсүнүн Конституция жана ушул конституциялык Мыйзам менен жөнгө салынбаган маселелери Президент тарабынан аныкталат.

Президент Министрлер Кабинетинин Төрагасына, Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнө жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине тартиптик жаза чарасын колдонууга, ошондой эле аларга сыйлоо чараларын колдонууга укуктуу.

2. Министрлер Кабинети жыл сайыл 1-майдан кечиктирбестен республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө Жогорку Кеңешке отчет берет.

3. Жогорку Кеңеш республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө Министрлер Кабинетинин отчеттук угуунун жыйынтыктары боюнча канааттандырарлык эмес деп таанууга укуктуу.

Министрлер Кабинетинин отчету канааттандырарлык эмес деп таанылган учурда Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги Президент тарабынан каралат.

4-глава. Министрлер Кабинетинин ишин уюштуруу тартиби

15-берене. Министрлер Кабинетинин иши

1. Министрлер Кабинетинин ишин Министрлер Кабинетинин Төрагасы Министрлер Кабинетинин мүчөлөрү менен жыйналыштарды, консультацияларды жана жолугушууларды өткөрүү, алардын чыгып сүйлөөлөрү жана чечимдерди кабыл алуу аркылуу уюштурат.

2. Министрлер Кабинетинин ишин уюштуруунун жогорку формасы жыйналыш болуп саналат. Министрлер Кабинетинин жыйналыштары зарылчылыкка жараша, бирок айына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

Президент Министрлер Кабинетинин жыйналыштарында төрагалык кылат.

Министрлер Кабинетинин жыйналыштары Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан чакырылышы жана анын төрагалыгы астында өткөрүлүшү мүмкүн.

Президент Министрлер Кабинетинин кезексиз жыйналыштарын чакырууга укуктуу.

3. Министрлер Кабинетинин жыйналыштарынын күн тартиби төрагалык кылуучу тарабынан аныкталат.

4. Министрлер Кабинетинин мүчөлөрү Министрлер Кабинетинин жыйналыштарына катышат жана жеке добуш берет. Төрагалык кылуучунун чечими боюнча Министрлер Кабинетинин жыйналышына башка адамдар да чакырылышы мүмкүн.

5. Министрлер Кабинетинин жыйналышы, эгерде ага Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн үчтөн экисинен кем эмеси катышса ыйгарым укуктуу болот.

6. Министрлер Кабинетинин жыйналыштарында чечимдер Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең чыккан учурда төрагалык кылуучу добуш берген чечим кабыл алынды деп эсептелет.

Министрлер Кабинетинин жалпы улуттук, стратегиялык маанидеги, ошондой эле бүтүндөй мамлекеттин кызыкчылыгын козгогон маселелер боюнча чечимдери Министрлер Кабинетинин жыйналыштарында гана кабыл алынат.

Министрлер Кабинети өзүнүн жабык жыйналыштарында айрым маселелерди кароого укуктуу.

7. Министрлер Кабинетинин жыйналыштарын даярдоо, өткөрүү жана чечимдерди кабыл алуу тартиби, ошондой эле бүтүндөй мамлекеттин кызыкчылыгын козгогон жана жалпы улуттук, стратегиялык маанидеги маселелердин тизмеги Министрлер Кабинети бекиткен Министрлер Кабинетинин Регламенти менен аныкталат.

Ушул берененин 6-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маселелерди кошпогондо, аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары тарабынан демилгеленген Министрлер Кабинетинин чечимдеринин долбоорлору Министрлер Кабинетинин кароосуна Министрлер Кабинетинин Регламентинде аныкталган Министрлер Кабинетинин мүчөлөрү жана демилгечилер менен милдеттүү макулдашуу менен гана киргизилет.

8. Министрлер Кабинети өзүнүн жыйналыштарында каралууга жаткан маселелер жана алар боюнча кабыл алынган чечимдер жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жарандарга маалымат берет.

9. Министрлер Кабинетинин ачык жыйналышынын видео жана аудио жазып алуулары толук көлөмдө, кыскартылбай, жыйналыш өткөрүлгөндөн кийин 2 жумуш күндүн ичинде Министрлер Кабинетинин расмий сайтына же болбосо Министрлер Кабинетинин расмий сайтына шилтемелерди милдеттүү жайгаштыруу менен жалпыга жеткиликтүү видеопорталдарга жарыяланат. Министрлер Кабинетинин жыйналышынын видео же аудио жазып алууларын белгиленген мөөнөттө жарыялоого мүмкүн болбогондо, коомчулук жазып алуулар жарыялана турган мөөнөт жөнүндө маалымдалууга тийиш.

Жабык жыйналыштарды жазып алуулар жашырындуулук режимин сактоо менен сакталат.

10. Министрлер Кабинетинин чечимдери Министрлер Кабинетинин Регламентинде каралган тартипте Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнөн жазуу жүзүндө сурап-билүү жолу менен жыйналыш өткөрбөстөн кабыл алынууга тийиш.

16-берене. Министрлер Кабинетинин кеңеш берүүчү органдары жапа жумушчу топтору

Экономиканын тармактарын же мамлекеттик башкаруу чөйрөлөрүн өнүктүрүү менен байланышкан сунуштарды даярдоо, Министрлер Кабинетинин чечимдеринин долбоорлорун иштеп чыгуу жана алар боюнча пикир келишпестиктерди кароо, ошондой эле Президенттин, Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын айрым тапшырмаларын аткаруу үчүн комиссиялар, жумушчу, эксперттик топтор жана башка консультативдик-кеңеш берүүчү органдар түзүлүшү мүмкүн.

17-берене. Министрлер Кабинетинин ченемдик жана ченемдик эмес укуктук актылары, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын актылары

1. Министрлер Кабинетинин ченемдик укуктук актылары токтомдор түрүндө, ченемдик эмес укуктук актылары тескемелер түрүндө кабыл алынат.

2. Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелери анын компетенциясына кирген маселелер боюнча чыгарылат.

3. Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилери алар тарабынан киргизилген жана макулдашылган Президенттин, Министрлер Кабинетинин же Министрлер Кабинетинин Төрагасынын актыларынын долбоорлорунун, ошондой эле Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын мыйзам чыгаруу демилгелеринин алкагында демилгеленген мыйзам долбоорлорунун мыйзамдуулугу, негиздүүлүгү жана аныктыгы үчүн жеке жоопкерчилик тартышат.

4. Президенттин жарлыктары, тескемелери, Министрлер Кабинетинин токтомдору жана тескемелери, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелери Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында министрликтер, мамлекеттик комитеттер, аткаруу бийлигинин башка органдары, башка мамлекеттик органдар, мекемелер жана уюмдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары жана жарандар тарабынан аткарылууга милдеттүү.

5. Министрлер Кабинетинин ченемдик жана ченемдик эмес укуктук актыларын кабыл алуу тартиби, ошондой эле Министрлер Кабинетинин Төрагасынын мыйзам чыгаруу демилгесинин алкагында демилгеленген мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүү тартиби ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамдар жана Министрлер Кабинетинин Регламенти менен аныкталат. Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелерин кабыл алуу тартиби Министрлер Кабинетинин Регламенти менен аныкталат.

6. Министрлер Кабинетинин токтомдоруна жана тескемелерине алар Президент төрагалык кылган Министрлер Кабинетинин жыйналыштарында кабыл алынган учурларды кошпогондо, Министрлер Кабинетинин Төрагасы кол коёт, ал эми ал жок болгон учурда - Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары кол коёт.

7. Мамлекеттик же башка мыйзам менен корголуучу сырды түзгөн маалыматтарды, ошондой эле купуя мүнөздөгү маалыматтарды камтыган актыларды кошпогондо, Министрлер Кабинетинин ченемдик укуктук актыларын расмий жарыялоо аларды колдонуу үчүн милдеттүү шарт болуп саналат.

Министрлер Кабинетинин ченемдик укуктук актыларын расмий жарыялоонун тартиби Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

8. Министрлер Кабинетинин токтомдорун жана тескемелерин колдонуу аларды жокко чыгаруу же күчүн жоготууга берүү жолу менен токтотулушу мүмкүн. Министрлер Кабинетинин токтомдору жана тескемелери Президенттин жарлыктары жана тескемелери, Министрлер Кабинетинин токтомдору жана тескемелери, ошондой эле Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелери Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелери менен жокко чыгарылышы мүмкүн.

9. Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын ченемдик жана ченемдик эмес укуктук актыларын жокко чыгаруу тартиби, негиздери жана кесепеттери ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамдар менен аныкталат.

10. Министрлер Кабинетинин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын актылары сотто даттанылышы мүмкүн.

5-глава. Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары жана жоопкерчилиги

18-берене. Министрлер Кабинетинин Төрагасынын ыйгарым укуктары

1. Министрлер Кабинетинин Төрагасы Министрлер Кабинетине жетекчиликти жүзөгө ашырган, анын ишинин багытын аныктаган жана анын ишин уюштурган аткаруу бийлигинин кызмат адамы болуп саналат.

2. Министрлер Кабинетинин Төрагасы:

1) Министрлер Кабинетин жетектейт, анын иши үчүн Конституцияда жана ушул конституциялык Мыйзамда каралган чектерде Президенттин, Жогорку Кеңештин алдында жеке жоопкерчилик тартат;

2) Конституцияны, мыйзамдарды жана Президенттин актыларын жана тапшырмаларын аткаруу бийлигинин бардык органдары тарабынан аткарылышын камсыз кылат;

3) Кыргыз Республикасында жана анын чегинен тышкары Министрлер Кабинетинин атынан чыгат;

4) Президент тарабынан аныкталуучу мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын багыттарынын алкагында Министрлер Кабинетинин ишинин негизги багыттарын аныктайт;

5) Президентке Кыргыз Республикасынын тышкы жана ички саясатынын негизги багыттары, Министрлер Кабинетинин түзүмүн өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизет;

6) Министрлер Кабинетинин жана ага баш ийген аткаруу бийлигинин органдарынын ишин уюштурат;

7) жыйналыштарда Президент төрагалык кылган учурларды кошпогондо, Министрлер Кабинетинин жыйналыштарында төрагалык кылат;

8) Министрлер Кабинетинин токтомдоруна, тескемелерине, Министрлер Кабинетинин жыйналыштарынын протоколдоруна кол коёт;

9) анын компетенциясына кирген маселелер боюнча тескемелерди чыгарат;

10) Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларына ыйгарым укуктарды бөлүп берет;

11) Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын, министрлердин, мамлекеттик комитеттердин төрагаларынын, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин ишин координациялайт жана контролдойт;

12) мыйзамда белгиленген тартипте сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана өкмөттөр аралык жана башка эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга кол коёт;

13) мыйзам долбоорлорун Жогорку Кеңештин кароосуна киргизет;

14) Жогорку Кеңеш тарабынан кезексиз тартипте каралууга тийиш болгон кечиктирилгис мыйзам долбоорлорунун тизмесин аныктайт;

15) Президент тарабынан кызматка дайындала турган жана кызматтан бошотула турган коргоо, коомдук тартипти камсыз кылуу, улуттук коопсуздук маселелерин тейлеген мамлекеттик органдардын жетекчилеринин орун басарларын (анын ичинде биринчи орун басарын) кошпогондо, министрлердин жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынын сунушу боюнча министрлердин жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынын орун басарларын (анын ичинде биринчи орун басарын) кызматка дайындайт;

16) кабыл алынган чечимдерге жана саясий жетекчилик тарабынан жүргүзүлүп жаткан саясатка аткарган иши ылайык келбеген негиздер боюнча Президент тарабынан кызматтан бошотула турган коргоо, коомдук тартипти камсыз кылуу, улуттук коопсуздук маселелерин тейлеген мамлекеттик органдардын жетекчилеринин орун басарларын (анын ичинде биринчи орук басарын) кошпогондо, саясий жетекчиликтин ишенимин жоготуу учурунда, ошондой эле ушул конституциялык Мыйзамдын 11-беренесинин 4-бөлүгүндө каралган башка негиздер боюнча министрлердин жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынын орун басарларын (анын ичинде биринчи орун басарын) кызматтан бошотот;

17) коргоо, коомдук тартипти камсыз кылуу, улуттук коопсуздук маселелерин тейлеген мамлекеттик органдардын жетекчилеринин орун басарларынын, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн кызмат орундарына талапкерлерди Президенттин кароосуна киргизет;

18) аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилеринин сунушу боюнча алардын орун басарларын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

19) ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн сунушу боюнча алардын орун басарларын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

20) акимдин сунушу боюнча акимдин биринчи орун басарын (орун басарын) кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

21) Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана анын орун басарларынын кеңешчилерин жана жардамчыларын дайындайт жана бошотот;

22) мамлекеттик ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин жетекчилерин, Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналардын башкы директорлорун, алардын орун басарларын, ошондой эле дайындоо жана бошотуу Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемеси менен ишке ашырылуучу кызмат орундарынын номенклатурасына кирген башка адамдарды белгиленген тартипте дайындайт жана бошотот;

23) министрлерге, мамлекеттик комитеттердин төрагаларына, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

24) дайындоо жана бошотуу Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемеси менен ишке ашырылуучу кызмат орундарынын номенклатурасына кирген өзү тарабынан дайындалуучу жана бошотулуучу башка адамдарга сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

25) Министрлер Кабинетинин Ардак грамотасы жана Министрлер Кабинетинин башка сыйлыктары менен сыйлайт, адамдарды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого, жогорку аскердик наамдарды, жогорку класстык чендерди, ардактуу жана Кыргыз Республикасынын башка атайын наамдарын ыйгарууга көрсөтөт;

26) Конституцияда жана мыйзамдарда каралган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

19-берене. Министрлер Кабинетинин Төрагасынын ордун алмаштыруунун тартиби

1. Министрлер Кабинетинин Төрагасы жок болгон убакта анын милдеттерин Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары аткарат.

2. Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары жок болгон учурда аны Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары алмаштырат.

3. Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана анын орун басарларынын бир учурда иште жок болушуна жол берилбейт.

20-берене. Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарынын (анын ичинде биринчи орун басарынын) ыйгарым укуктары

Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары (анын ичинде биринчи орун басары):

1) Министрлер Кабинетинин жыйналыштарына катышат;

2) бекитилген милдеттерди бөлүштүрүүгө ылайык тиешелүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, аларга берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин жана алардын бирикмелеринин ишин координациялоону жүзөгө ашырат;

3) өзүнүн компетенциясынын чектеринде министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, аткаруу бийлигинин башка органдарына, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, аларга берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик ишканаларга, уюмдарга, мекемелерге аткаруу үчүн милдеттүү болгон тапшырмаларды жана көрсөтмөлөрдү берет;

4) мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат;

5) Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын мыйзам чыгаруу демилгелеринин алкагында демилгеленүүчү мыйзам долбоорлорун даярдоого катышат;

6) Президенттин актыларынын, Министрлер Кабинетинин токтомдорунун жана тескемелеринин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелеринин долбоорлорун даярдоого катышат, кабыл алынгандан кийин алардын аткарылышын камсыз кылат жана аларды ишке ашырууга жоопкерчилик тартат;

7) Министрлер Кабинетине киргизилген мыйзамдардын, Президенттин актыларынын, Министрлер Кабинетинин токтомдорунун жана тескемелеринин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелеринин долбоорлорун алдын ала карайт;

8) Президентке андан ары киргизүү үчүн Министрлер Кабинетинин Төрагасына министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине сыйлоо же тартиптик жаза чараларын колдонуу жөнүндө сунуштарды киргизет;

9) Министрлер Кабинетинин Төрагасы жок убакта анын милдеттерин аткарат;

10) мыйзам менен каралган башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

21-берене. Министрлердин, мамлекеттик комитеттердин төрагаларынын ыйгарым укуктары

1. Министрлердин, мамлекеттик комитеттердин төрагалары:

1) Министрлер Кабинетинин жыйналыштарына катышат;

2) тийиштүү чөйрөдө мамлекеттик саясатта иштеп чыгууну жана ишке ашырууну жүзөгө ашырат;

3) Конституциянын, конституциялык мыйзамдардын, мыйзамдардын, актылардын, Президенттин кайрылууларынын жана тапшырмаларынын, Министрлер Кабинетинин токтомдорунун жана тескемелеринин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемелеринин негизинде жана аларды аткаруу үчүн буйруктар менен тескемелерди чыгарат, алардын аткарылышын уюштурат;

4) Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ченемдик жана ченемдик эмес укуктук актыларынын долбоорлорун, мыйзам долбоорлорун, алардын компетенциясына кирген маселелер боюнча башка материалдарды Президенттин Администрациясынын жооптуу кызматкерлери менен биргеликте иштеп чыгууну уюштурат жана алардын кароосуна киргизет;

5) Президенттин, Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тапшырмасы боюнча Жогорку Кеңеште Президенттин жана Министрлер Кабинетинин атынан чыгат;

6) белгиленген тартипте соттордо Министрлер Кабинетинин кызыкчылыктарын билдирет;

7) Президенттин тапшырмасы боюнча эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга кол коёт;

8) коргоо, коомдук тартипти камсыз кылуу жана улуттук коопсуздук маселелерин тейлеген мамлекеттик органдардын жетекчилеринин орун басарларын кошпогондо, министрдин, мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басарларын (анын ичинде биринчи орун басарын) кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерлер боюнча сунуштарды Министрлер Кабинетинин Төрагасына киргизет;

9) өзүнүн ыйгарым укуктарынын чектеринде тиешелүү аскер наамдарын, класстык чендерди, дипломатиялык рангдарды, атайын класстык чендерди жана башка атайын наамдарды ыйгарат;

10) өзүнүн орун басарларына жана аткаруу бийлик органдарынын аларга баш ийген башка жетекчилерине сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот; орун басарларга карата ээлеген кызмат ордунан бошотуу түрүндөгү тартиптик жазаны колдонуу жөнүндө Министрлер Кабинетинин Төрагасына сунуштарды киргизет;

11) ушул конституциялык Мыйзамда, башка мыйзамдарда, Президенттин жана Министрлер Кабинетинин актыларында каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

2. Министрлер, мамлекеттик комитеттердин төрагалары төмөнкүлөр үчүн жеке жоопкерчилик тартышат:

1) өзүнүн иши үчүн жана тийиштүү мамлекеттик органдын иши үчүн;

2) берилген маалыматтын чындыкка шайкеш келиши үчүн.

3. Министрлер, мамлекеттик комитеттердин төрагалары Министрлер Кабинетинин жыйналыштарында каралуучу, ошондой эле башка министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана башка мамлекеттик органдар менен макулдашууну талап кылган маселелерден тышкары, аларга тапшырылган иш чөйрөлөрүнө тиешелүү болгон маселелер боюнча өз алдынча чечимдерди кабыл алышат.

4. Бул берененин жоболору ушундай эле аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине карата да колдонулат.

6-глава. Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын (административдик ведомстволордун жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын) статусу

22-берене. Министрликтер жана мамлекеттик комитеттер

1. Министрлик - иштин тиешелүү чөйрөсүндө (тармагында) мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу, ишке ашыруучу жана башкарууну жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин борбордук мамлекеттик органы. Министрлер Кабинети министрликке тармактар аралык координациялоо функциясын жүктөөгө укуктуу.

2. Мамлекеттик комитет - иштин тиешелүү чөйрөлөрүндө (тармактарында) мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу, ишке ашыруучу жана бул максаттарда тармактар аралык координациялоону жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин борбордук мамлекеттик органы.

3. Министрликтер жана мамлекеттик комитеттер юридикалык жак статусуна ээ. Алар түзүлгөн күндөн тартып алар түзүлдү деп эсептелет.

Министрликтердин жана мамлекеттик комитеттердин курамдарында алардын ишин камсыз кылуучу түзүмдүк бөлүмдөр иштейт.

4. Министрликтерге министрлер, мамлекеттик комитеттерге төрагалар башчылык кылат.

5. Министрликтердин жана мамлекеттик комитеттердин карамагында алардын айрым ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруучу ведомстволук бөлүмдөр иштеши мүмкүн. Бөлүнүп берилген ыйгарым укуктарга ылайык ведомстволук бөлүмдөр министрликтерге жана мамлекеттик комитеттерге отчет беришет. Ведомстволук бөлүмдөр Министрлер Кабинетинин чечимдери менен түзүлөт, кайра уюшулат жана жоюлат.

6. Ведомстволук бөлүмдөр төмөнкү формаларда түзүлөт.

1) лицензиялык-уруксат берүү чөйрөсүн кошкондо өз алдынча аткаруу үчүн айрым функциялар, ошондой эле башка мамлекеттик органдар менен координациялоо функциялары бөлүнүп берилген департаменттер жана кызматтар;

2) акча каражаттарын топтоштуруу жана товардык-материалдык баалуулуктарды топтоо максаттарында түзүлүүчү фонддор;

3) мамлекеттик монополиялык кызматтарды көрсөтүү үчүн түзүлгөн борборлор.

Министрликтердин жана мамлекеттик комитеттердин ведомстволук бөлүмдөрүнүн түрлөрү жана укуктук статусу Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

7. Министрликтер жана мамлекеттик комитеттер өздөрүнүн актыларын буйруктар жана тескемелер түрүндө чыгарат.

Министрликтерге жана мамлекеттик комитеттерге Министрлер Кабинетинин атынан токтомдорду жана тескемелерди чыгаруу боюнча ыйгарым укуктар бөлүнүп берилиши мүмкүн.

23-берене. Администрациялык ведомстволор

1. Администрациялык ведомстволор мамлекеттик органдар болуп саналат алар Министрлер Кабинетинин Төрагасынын сунушу боюнча Президенттин чечимдери менен түзүлөт, жоюлат жана кайра уюшулат.

Администрациялык ведомстволор юридикалык жактын статусуна ээ. Алар түзүлгөн күндөн тартып алар түзүлдү деп эсептелет.

2. Администрациялык ведомстволор өз ишин Министрлер Кабинетинин алдында жана анын жетекчилиги астында жүзөгө ашырат жана Министрлер Кабинети тарабынан аныкталган тартипке ылайык мамлекеттик агенттиктер, мамлекеттик кызматтар жана мамлекеттик инспекциялар түрүндө түзүлөт.

Мамлекеттик агенттик жана мамлекеттик кызмат деп иштин тиешелүү чөйрөсүндө Министрлер Кабинетинин функцияларын жүзөгө ашыруучу администрациялык ведомстволор түшүнүлөт.

Мамлекеттик инспекция деп иштин тиешелүү чөйрөсүндө Министрлер Кабинетинин контролдоо жана инспекциялоо функцияларын жүзөгө ашыруучу администрациялык агенттик түшүнүлөт.

3. Администрациялык ведомстволор тарабынан кабыл алынуучу чечимдер администрациялык ведомстволордун жетекчилеринин буйруктары жана тескемелери менен таризделет. Администрациялык ведомстволордун жетекчилеринин буйруктары жана тескемелери ченемдик эмес укуктук актылар болуп эсептелет.

24-берене. Ыйгарым укуктуу өкүлдөр

1. Ыйгарым укуктуу өкүл Президенттин атынан иш алып барган жана мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун, тиешелүү облустун чектеринде мамлекеттик саясаттын ишке ашырылышын камсыз кылган кызмат адамы болуп саналат.

2. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн статусун жана ишинин уюштурулушун Президент аныктайт.

3. Ыйгарым укуктуу өкүлдөр тарабынан кабыл алынган чечимдер алардын буйруктары жана тескемелери менен жол-жоболоштурулат. Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн буйруктары жана тескемелери ченемдик эмес укуктук актылар болуп саналат.

25-берене. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар

1. Жергиликтүү мамлекеттик администрация мамлекеттик орган болуп эсептелет, ал администрациялык-аймактык бирдиктин тиешелүү аймагында аткаруу бийлигин жүзөгө ашырат.

2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын статусу жана анын ишин уюштуруу мыйзам менен аныкталат.

3. Жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабынан кабыл алынган чечимдер жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жетекчисинин токтомдору жана тескемелери менен жол-жоболоштурулат. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өзүнүн компетенциясынын чегинде кабыл алынган чечимдери берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар бөлүгүндө тийиштүү аймакта жайгашкан бардык мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына аткарууга милдеттүү.

26-берене. Мамлекеттик ишканалар жана мекемелер

1. Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын сунушу боюнча Президент жана Министрлер Кабинети мамлекеттик ишканаларды жана мекемелерди түзүүгө укуктуу.

2. Президент жана Министрлер Кабинети мамлекеттик ишканаларды жана мекемелерди түзүү, жоюу, кайра уюштуруу жана алардын уставдарын бекитүү боюнча ыйгарым укуктарын министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге жана аткаруу бийлигинин башка органдарына бере алат.

3. Мамлекеттик ишканалардын ишин башкаруунун жана координациялоонун натыйжалуулугун камсыз кылуу максатында тармактык багыттагы холдингдер жана концерндер түзүлүшү мүмкүн.

4. Каржылоо булагын аныктабастан, мамлекеттик ишканаларды жана мекемелерди түзүүгө жол берилбейт.

5. Мамлекеттик ишканалардын жана мекемелердин башка юридикалык жактарды уюштуруусуна жол берилбейт.

6. Мамлекеттик ишканаларды жана мекемелерди түзүүнүн жана алардын иштөөсүнүн тартибин Министрлер Кабинети аныктайт.

7-глава. Министрлер Кабинетинин мыйзам чыгаруу ишине катышуусу. Министрлер Кабинетинин Жогорку Кеңеш менен өз ара аракеттенүүсү

27-берене. Мыйзам чыгаруу ишине катышуу

1. Президентке жана Министрлер Кабинетинин Төрагасына мыйзам чыгаруу демилге укугу берилген.

Президент же Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан Жогорку Кеңешке киргизилген мыйзамдын долбоорун сунуштоо үчүн министрлерден, мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан, аткаруу бийлигинин башка органдарынын, башка мамлекеттик органдардын жетекчилеринен, башка кызмат адамдарынан расмий өкүл дайындалат.

2. Мыйзам чыгарууну демилгелөө укугу мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана Жогорку Кеңешке киргизүү жолу менен ишке ашырылат. Мыйзам долбоорлору Президент, Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын сунуштары боюнча киргизилет.

Президент, Министрлер Кабинетинин Төрагасы Жогорку Кеңешке киргизилген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алганга чейин чакыртып алууга укуктуу.

3. Министрлер Кабинети Президент жана Министрлер Кабинетинин Төрагасы демилгелегендерди кошпогондо, мыйзам чыгаруу ишине мыйзам чыгарууну демилгелөө укугуна ээ болгон башка субъектилер демилгелеген мыйзамдардын долбоорлоруна расмий корутунду берүү жолу аркылуу да катышат.

4. Төмөнкүлөрдү караштырган мыйзамдардын долбоорлору расмий корутунду берүү үчүн Министрлер Кабинетине алдын ала жөнөтүлүүгө тийиш:

1) республикалык бюджет жөнүндө мыйзамдын долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү;

2) мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабыла турган чыгымдарды көбөйтүү же анын киреше бөлүгүн кыскартуу;

3) республикалык бюджет жөнүндө мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүү;

4) салыктарды киргизүү же жокко чыгаруу, аларды төлөөдөн бошотуу;

5) мамлекеттин финансы милдеттенмелерин кабыл алуу жана өзгөртүү;

6) Министрлер Кабинетинин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын ыйгарым укуктарын өзгөртүү.

5. Ушул берененин 4-бөлүгүндө каралган мыйзамдардын долбоорлоруна Министрлер Кабинетинин расмий корутундусу Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемеси менен, ал эми калган учурларда Министрлер Кабинетинин Төрагасы же анын орун басары кол койгон кат жүзүндө таризделет.

Мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылуучу чыгымдардын көбөйүшүн караган мыйзам долбоорлору Министрлер Кабинети каржылоо булагын аныктагандан кийин Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынат.

6. Министрлер Кабинети мыйзам долбоорун ал келип түшкөн күндөн баштап 30 күндөн кечиктирбестен карайт. Мыйзам чыгаруу демилгесинин субъекти менен макулдашуу боюнча ал мөөнөт узартылышы мүмкүн.

7. Министрлер Кабинетине көз каранды болбогон жагдайлар боюнча (зарыл маалыматтарды бербөө, анын ичинде финансылык-экономикалык негиздемелер, социалдык-экономикалык болжол жана долбоорду кабыл алуунун башка кесепеттери) корутундуну өз убагында берүү мүмкүнчүлүгү жок болгондо жазуу жүзүндөгү корутунду берүүнүн мөөнөтү жөнүндө маселе мыйзам чыгаруу демилгесинин субъекти менен Министрлер Кабинетинин ортосундагы макулдашуу боюнча чечилет.

8. Министрлер Кабинетинин корутундулары мыйзамдардын долбоорлорун Жогорку Кеңештин жыйналыштарында кароодо милдеттүү түрдө таркатылууга жана жарыяланууга тийиш.

28-берене. Министрлер Кабинетинин Жогорку Кеңеш менен өз ара аракеттенүүсү

1. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, аткаруу бийлигинин башка органдары органдын карамагындагы маселелер боюнча мыйзам долбоорлоо ишин, Жогорку Кеңеш тарабынан каралуучу мыйзам долбоорлору боюнча Министрлер Кабинетинин Төрагасынын көз карашын аныктоо боюнча сунуштардын даярдалышын уюштурат, Жогорку Кеңештин чечимдеринин жана аткаруу бийлигинин органынын карамагындагы маселелер боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарынын суроо-талаптарынын аткарылышын камсыз кылат.

2. Жогорку Кеңештин депутаттарынын суроо-талаптары жиберилген Министрлер Кабинети, министрликтер, мамлекеттик комитеттер, аткаруу бийлигинин башка органдары мыйзамдарда белгиленген мөөнөттө аларга жооп берүүгө милдеттүү.

3. Министрлер Кабинетинин Төрагасы Жогорку Кеңештин жана анын комитеттеринин жыйналыштарына катышууга, талкууланып жаткан маселелер боюнча өз пикирин айтууга укуктуу.

4. Жогорку Кенештин жана анын комитеттеринин чечими боюнча Министрлер Кабинетинин мүчөлөрү, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилери Жогорку Кеңештин жана анын комитеттеринин жыйналыштарына белгиленген тартипте катышууга укуктуу.

5. Министрлер Кабинети Жогорку Кеңештин комитеттеринин жана комиссияларынын Министрлер Кабинетинин же ага караштуу органдардын ишине тиешелүү чечимдерин карайт, чечимдерди кароонун натыйжалары же алар боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө маалымдайт.

8-глава. Министрлер Кабинетинин жана сот бийлигинин органдарынын, атайын статуска ээ башка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жарандык коомдун өз ара мамилелеринин негиздери

29-берене. Министрлер Кабинетинин жана сот бийлигинин органдарынын өз ара мамилелери

1. Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылуу, мыйзамдуулукту сактоо, соттук чечимдерди аткаруу маселелери боюнча Министрлер Кабинетинин жана сот бийлигинин органдарынын өз ара мамилелери Конституциянын, ушул конституциялык Мыйзамдын жана башка мыйзамдардын негизинде түзүлөт.

2. Министрлер Кабинети мыйзамда белгиленген тартипте сот бийлигинин органдарынын бюджетинин аткарылышына камсыз кылат.

3. Министрлер Кабинети жарандардын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылууга, сот статистикасына жана практикасына тиешелүү суроо-талаптар менен сот органдарына кайрылууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жана Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрагалары жана алардын орун басарлары Министрлер Кабинетинин жыйналыштарында катышууга укуктуу.

4. Жогорку сот жана Конституциялык сот Министрлер Кабинетинин Регламентинде аныкталган тартипте мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун демилгелөө жөнүндө сунуш менен Министрлер Кабинетине кайрылууга укуктуу.

30-берене. Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын өз ара мамилелери

1. Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын (мындан ары - Башкы прокуратура) өз ара мамилелери Конституциянын, ушул конституциялык Мыйзамдын жана башка мыйзамдардын негизинде түзүлөт.

2. Башкы прокуратура аткаруу бийлигинин органдарынын тутумундагы мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө Министрлер Кабинетине белгиленген тартипте маалымдайт. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору жана анын орун басарлары Министрлер Кабинетинин жыйналыштарына катышууга укуктуу, Министрлер Кабинетинин Төрагасы, анын орун басарлары, ошондой эле Министрлер Кабинетинин мүчөлөрү Башкы прокуратуранын жыйналыштарына жана коллегияларына катышууга укуктуу.

3. Министрлер Кабинети жана Башкы прокуратура Министрлер Кабинетинин түзүмүнө кирүүчү мамлекеттик органдардын, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жана прокуратура органдарынын ортосундагы ишти координациялоону камсыз кылат.

4. Министрлер Кабинети жарандардык укуктары менен эркиндиктеринин мыйзамдуулугун, коомдук тартипти коргоону, кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү жана мамлекеттик кызыкчылыктарды коргоону камсыз кылууга карата суроо-талаптар жана сунуштамалар мекен прокуратурага кайрылууга укуктуу, аларга мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө жооп берилүүгө тийиш.

5. Прокуратура органдары Министрлер Кабинетине, министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, аткаруу бийлигинин башка органдарына прокурордук чара көрүү актыларын белгиленген тартипте жиберүүгө укуктуу.

Прокурордук чара көрүү актылары четке кагылган же алар мыйзамда белгиленген мөөнөттө карабаган учурда прокуратура органдары сотко кайрылууга укуктуу.

6. Башкы прокуратура Министрлер Кабинетинин Регламентинде аныкталган тартипте мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун демилгелөө жөнүндө сунуш менен Министрлер Кабинетине кайрылууга укуктуу.

31-берене. Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын өз ара мамилелери

1. Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - Улуттук банк) өз ара мамилелери Конституциянын, ушул конституциялык Мыйзамдын жана башка мыйзамдардын негизинде түзүлөт.

2. Улуттук банк акча-кредиттик жана валюталык саясатты жүргүзүүдө Министрлер Кабинети менен өз ара аракеттенет.

Министрлер Кабинети Улуттук банк менен биргелешкен же макулдашылган актыларды чыгарууга укуктуу.

3. Улуттук банк Министрлер Кабинетинин Регламентинде аныкталган тартипте мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун демилгелөө жөнүндө сунуш менен Министрлер Кабинетине кайрылууга укуктуу.

32-берене. Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын өз ара мамилелери

1. Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын (мындан ары - Эсептөө палатасы) өз ара мамилелери Конституциянын, ушул конституциялык Мыйзамдын жана башка мыйзамдардын негизинде түзүлөт.

2. Министрлер Кабинети Эсептөө палатасына Министрлер Кабинетине баш ийген мамлекеттик органдарда жана алардын ведомстволук бөлүмдөрүндө жана уюмдарында аудитордук текшерүү жүргүзүүнүн зарылдыгы жөнүндө сунушту киргизүүгө укуктуу.

3. Эсептөө палатасынын аудитордук текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча токтомдору Министрлер Кабинетине берилет.

4 Эсептөө палатасы Министрлер Кабинетинин Регламентинде аныкталган тартипте мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун демилгелөө жөнүндө сунуш менен Министрлер Кабинетине кайрылууга укуктуу Эсептөө палатасынын төрагасы Министрлер Кабинетинин жыйналыштарына катышууга укуктуу, Министрлер Кабинетинин Төрагасы, анын орун басарлары, ошондой эле Министрлер Кабинетинин башка мүчөлөрү Эсептөө палатасынын жыйналыштарына катышууга укуктуу.

33-берене. Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын өз ара мамилелери

1. Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын өз ара мамилелери Конституциянын, ушул конституциялык Мыйзамдын жана башка мыйзамдардын негизинде түзүлөт.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы Министрлер Кабинетинин Регламентинде аныкталган тартипте мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун демилгелөө жөнүндө сунуш менен Министрлер Кабинетине кайрылууга укуктуу.

34-берене. Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) өз ара мамилелери

1. Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) өз ара мамилелери Конституциянын, ушул конституциялык Мыйзамдын жана башка мыйзамдардын негизинде түзүлөт.

2. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) Министрлер Кабинетинин Регламентинде аныкталган тартипте мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун демилгелөө жөнүндө сунуш менен Министрлер Кабинетине кайрылууга укуктуу.

35-берене. Министрлер Кабинетинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара мамилелери

1. Мыйзамда каралган учурларда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын суроо-талаптары боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктар аларга мыйзамдарда белгиленген тартипте берилиши мүмкүн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө аларды ишке ашыруу үчүн зарыл материалдык, финансылык жана башка каражаттар бир убакта берилүүгө тийиш.

2. Министрлер Кабинети жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аларга берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча ишин жетектейт, ошондой эле аларга жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдарга ылайык өз функцияларын ишке ашырууда көмөк көрсөтөт.

3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча Министрлер Кабинетине же ал ыйгарым укук берген мамлекеттик органдарга отчет берет.

4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча Министрлер Кабинетине кайрылууга укуктуу.

36-берене. Министрлер Кабинетинин жана жарандык коомдун өз ара мамилелери

1. Министрлер Кабинетинин саясий партиялар, диний уюмдар, башка коммерциялык эмес уюмдар, ошондой эле мамлекеттик эмес жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара мамилелери Конституциянын, мыйзамдардын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин талаптарынын, ошондой эле конструктивдүү мамлекеттик-коомдук диалогдун принциптеринде, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерине тиешелүү чечимдерди кабыл алууда коомдук пикирди эсепке алуунун негизинде түзүлөт.

2. Министрлер Кабинети жарандык коом менен өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу максатында:

1) адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзөт, адам укуктары боюнча эл аралык уюмдарга мезгилдүү баяндамаларды даярдоону камсыз кылат, укук коргоо ишин жүзөгө ашыруучу укук коргоочулардын жана коммерциялык эмес уюмдардын катышуусу менен адам укуктары боюнча эл аралык органдардын сунуштамаларын аткаруу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат;

2) Жогорку Кеңештин кароосуна жиберилгенге чейин Министрлер Кабинетинин расмий Интернет-порталына жарыялоону камсыз кылуу менен адамдын жана жарандын укуктарына менен эркиндиктерине тиешелүү мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоону жүзөгө ашырат;

3) адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылууга багытталган сунуштамаларды талкуулоо жана иштеп чыгуу максатында жарандык коомдун өкүлдөрү жана башка кызыкдар тараптар менен жолугушууларды өткөрөт;

4) адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин сактоо жана камсыз кылуу маселелери боюнча Министрлер Кабинетинин жана ага баш ийген аткаруу бийлик органдарынын ишине мониторингди жүзөгө ашыруучу жарандык коомдун өкүлдөрүнө көмөк көрсөтөт.

3. Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын алдында чечимдерди кабыл алуунун жана аларды ишке ашыруунун жол-жоболорунун ачык-айкындуулугун жогорулатуу боюнча мамлекеттик органдын жана жарандык коомдун өз ара аракеттенүүсү үчүн коомдук кеңештер түзүлүшү керек. Коомдук кеңештердин курамына коммерциялык эмес уюмдардын, илимий чөйрөлөрдүн, бизнес-ассоциациялардын, кесиптик жана тармактык бирликтердин, мамлекеттик органдын ишине аралашкан чөйрөлөрдүн эксперттик жамааттарынын өкүлдөрү кирет.

9-глава. Өтмө жоболор 

37-берене. Ушул конституциялык Мыйзамдын күчүнө кириши

1. Ушул конституциялык Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 18-июнундагы № 85 конституциялык Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2012-ж., № 6, 2396-ст.);

2) "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 19-июлундагы № 150 конституциялык Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., № 7, 936-ст.);

3) "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 19-июлундагы № 151 конституциялык Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., № 7, 937-ст.);

4) "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 30-декабрындагы № 228 конституциялык Мыйзамы ("Эркин Тоо" газетасы, 2014-жылдын 10-январы, № 1);

5) "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 24-майындагы № 75 конституциялык Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2014-ж., № 5, 390-ст.);

6) "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 15-июлундагы № 116 конституциялык Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2016-ж., № 7, 834-ст.).

3. Ушул конституциялык Мыйзам күчүнө кирген күндөп тартып бардык мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар ушул конституциялык Мыйзамга каршы келбеген бөлүгүндө колдонулат.

4. Президентке эки айлык мөөнөттө өз чечимдерин ушул конституциялык Мыйзамга ылайык келтирүү сунушталсын.

5. Министрлер Кабинети үч айлык мөөнөттө:

1) өз чечимдерин ушул конституциялык Мыйзамга ылайык келтирсин;

2) мыйзамдарды ушул конституциялык Мыйзамга ылайык келтирүү жөнүндө мыйзамдардын долбоорлорун даярдасын жана Жогорку Кеңешке киргизсин.

 

Кыргыз Республикасынын Президенти

 

С.Жапаров

 

 

 

2021-жылдын 6-октябрында

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

КР Конституциялык Мыйзамы "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө"

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

2021-жылдын 27-майы ПЖ № 230

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын карамагына чарабакер коомдогу мамлекеттик үлүштү жана ишкананы өткөрүп берүү маселелери жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын материалдык-техникалык базасын чыңдоо жана анын ведомстволук уюмдарынын ишин күчөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесин жетекчиликке алып, токтом кылам:

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети:

- "Гознак" жоопкерчилиги чектелген коомдун уставдык капиталындагы Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондуна таандык 65% мамлекеттик үлүштү мүлктүк комплекси менен кошо Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын "Типография" мамлекеттик ишканасынын карамагына өткөрүп берсин;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун алдындагы "Ысык-Көл Аврора санаторийи" мамлекеттик ишканасын Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын карамагына өткөрүп берсин жана аны Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу "Ысык-Көл Аврора санаторийи" мамлекеттик ишканасы деп кайра атасын.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы:

- өзүнүн чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин;

- ушул Жарлыктан келип чыгуучу уюштуруучулук жана башка чараларды көрсүн.

3. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти           С. Жапаров

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

2021-жылдын 5-майы ПЖ № 114

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө 

2021-жылдын 11-апрелинде референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен башкаруунун президенттик формасы, аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлигинин органдарын түзүүнүн жаңы тартиби орнотулду.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү кызматтан кетти деп эсептелгендигин көңүлгө алып, "Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 5-майындагы № 59 Мыйзамынын 4-беренесин жетекчиликке алып, токтом кылам:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети болуп кайра түзүлсүн.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн укук мурастоочусу деп эсептелсин.

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төмөнкүдөй түзүмү аныкталсын:

- Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Айыл, токой жана суу чарба министрлиги; 

- Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги;

- Кыргыз Республикасынын Экология жана климат боюнча министрлиги; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети.

4. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети төмөнкүлөрдөн турат:

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын биринчи орун басары;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары - экономика жана финансы министри; 

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары - санариптик өнүктүрүү министри; 

- Кыргыз Республикасынын министрлери;

- мамлекеттик комитеттердин төрагалары.

5. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу төмөнкү аткаруу бийлигинин органдары иштейт:

- Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги;

- Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги;

- Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги;

- Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы.

6. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети ушул Жарлыктан келип чыгуучу чараларды көрсүн, ошондой эле өзүнүн чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин.

7. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Президенти

 

С. Жапаров

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

2021 - жылдын 7 - майы ПЖ №134     

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 1-бөлүгүнүн 7-пунктуна, 71-беренесине ылайык жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин ишин натыйжалуу камсыз кылуу максатында токтом кылам:

     1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын базасында Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы түзүлсүн.

     2. Төмөнкүлөр бекитилсин:

     - Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы жөнүндө жобо 1-тиркемеге ылайык;

    - Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын кызмат орундары боюнча түзүмү жана штаттык саны 2-тиркемеге ылайык.

    3. Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчиси бир айлык мөөнөттө ушул Жарлыктан келип чыгуучу тийиштүү сунуштарды киргизсин жана зарыл чараларды көрсүн.

     4. Төмөнкүлөр күчүн  жоготту деп табылсын:

   - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 16-январындагы № 4 "Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты жөнүндө" Жарлыгы;

     - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 6-февралындагы № 14 КПҮ Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын штаттык расписаниесин бекитүү жөнүндө" Жарлыгы;

     - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 8-октябрындагы № 194 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 16-январындагы "Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Жарлыгы;

    - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 8- октябрындагы № 195 КПҮ  "Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту;

     - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 18-октябрындагы № 209 КПҮ  "Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту;

     - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 4- декабрындагы   № 243 "Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын   бөлүмдөрү жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту;

     - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 9- мартындагы № 50 КПҮ  "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 6-февралындагы "Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын штаттык расписаниесин бекитүү жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Жарлыгы;

     - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 13-майындагы № 63 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 16-январындагы "Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүү киргизүү тууралуу Жарлыгы;

     - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 13-майындагы № 64 КПҮ "Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту;

     - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 5- ноябрындагы № 148 КПҮ  "Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту;

   - Кыргыз Республикасьшын Президентинин 2020-жылдын 13-январындагы № 3 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 16-январындагы "Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүү киргизүү тууралуу" Жарлыгы;

    - Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын 13-январындагы № 4 КПҮ  "Кыргыз Республикасынын Президентинин айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту.

5. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет. 

 

Кыргыз Республикасын Президенти                 С.Н. Жапаров

Бишкек ш., 2021-жылдын 7-майы ПЖ № 134

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы жөнүндө жобо

      1. Жалпы жоболор

  1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы (мындан ары - Президенттин Администрациясы) Кыргыз Республикасынын Президентине түздөн-түз  баш ийген, Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген ыйгарым укуктарын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин (мындан ары - Президент) жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин (мындан ары - Министрлер Кабинети) ишин, ошондой эле ыйгарым укуктарын Президент аныктоочу Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик катчысынын (мындан ары - Мамлекеттик катчы) жана Кыргыз Республикасынын Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн  (мындан ары - Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл) ишин камсыз кылган мамлекеттик орган болуп эсептелет.

      2. Президенттин Администрациясы өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

      3. Президенттин Администрациясы юридикалык жактын статусуна ээ, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөрү, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы, казыналык системада алыш-бериш жана башка эсептери болот.

   2. Президенттин Администрациясынын негизги милдеттери жана функциялары

      4. Президенттин Администрациясы Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ишин маалыматтык-талдоочулук, укуктук, протоколдук, уюштуруучулук, документтик жана башка жагынан камсыз кылат.

      5. Президенттин Администрациясынын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

      1) Президенттин ишин камсыз кылуу:

      - элдик бийликтин үстөмдүгү чөйрөсүндө;

      - Конституциянын, адамдын жана жарандын укуктарынын, эркиндиктеринин кепили катары;

  - мамлекеттик бийликтин биримди жана уланмалуулугу, мамлекеттик органдардын макулдашылган иштөөсү жана өз ара аракеттенүүсү чөйрөсүндө;

  - мамлекеттик бийликтин мыйзам чыгаруу жана сот бутактары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү чөйрөсүндө;

    - Кыргыз Республикасынын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн коргоо, коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана мамлекеттик коопсуздукту камсыз кылуу  чөйрөсүндө;

     - Кыргыз Республикасынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика,  финансы жана социалдык чөйрөдөгү, процесстерге чара көрүү маселелеринде;

     - мамлекеттик башкаруу саясаты жана кадрдык саясат чөйрөсүндө;

     - ички жана тышкы саясат чөйрөсүндө;

     - маалымат чөйрөсүндө;

     - мамлекеттик өнүктүрүү, диний жана этностор аралык саясат чөйрөсүндө;

   2) Президенттин аткаруу бийлигинин ишин жетектөөсүн  камсыз кылуу;

 3) Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын ишин камсыз кылуу;

   4) Мамлекеттик катчынын ишин камсыз кылуу;

   5) Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн ишин камсыз кылуу,

  6) Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана мыйзамдарында белгиленген башка милдеттерди камсыз кылуу.

    6. Президенттин Администрациясы Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын Элдик Курултай менен өз ара аракеттенүүсү боюнча ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн:

       - Элдик Курултайды чакыруу зарыл болгон учурда Президент үчүн сунуштарды жана материалдарды даярдайт;

      - мамлекетти жана коомду өнүктүрүүнүн, адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин маанилүү маселелери, анын ичинде улуттук маданияттын, тилдин, конфессиялар аралык жана этностор аралык мамилелерди бекемдөө маселелери, башка коомдук маанилүү маселелер боюнча чечимдер кабыл алынышы мүмкүн болгон Элдик Курултайдын жыйналыштарына материалдарды даярдоого катышат;

   - Элдик Курултайдын жыйналыштарында жана чогулуштарында Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын сөз сүйлөөсүн уюштурат жана материалдарын даярдайт;

      - аткаруу бийлигинин органдарынын кызмат адамдарынын ээлеген кызматына ылайыксыздагы жөнүндө Элдик курултайдын сунуштарын Президенттин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, мамлекеттик органдардын кароосуна киргизүүнү камсыз кылат.

      7. Президенттин Администрациясы ички саясаттын негизги багыттары боюнча төмөнкүлөргө катышат:

  - коомдогу тынчтыкты жана ынтымакты, элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин, Конституциянын, адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин бузулбастыгын камсыз кылуу боюнча Президент аныктаган саясатты иштеп чыгууга жана ишке ашырууга;

      - өлкөнүн эгемендигин, улуттук коопсуздугун жана аймактык бүтүндүгүн коргоо, мамлекеттик бийликтин биримдигин жана уланмалуулугун, бардык мамлекеттик органдардын макулдашылган иштөөсүн жана өз ара аракеттенүүсүн, алардын элдин алдындагы жоопкерчилигин камсыз кылуу боюнча Президенттин саясатын ишке ашыруу боюнча зарыл чаралардын комплексин иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга;

      - өлкөнү социалдык-экономикалык өнүктүрүүгө  багытталган документтерди, ошондой эле аны ишке ашыруу, экономикалык, социалдык, саясий жана маданий чөйрөлөрдө реформаларды жана бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнүн механизмдерин жана тактикасын өркүндөтүү  боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгууга;

      - коомдук ынтымактын жана саясий туруктуулуктун конституциялык принциптерин ишке ашырууга;

      - Президенттин элге, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине (мындан ары - Жогорку Кеңеш), Элдик Курултайга өлкөдөгү абал, мамлекеттин ички жана тышкы саясаттагы негизги багыттары жөнүндө ар жылдык кайрылуулары жана анын сүйлөөчү сөздөрү үчүн материалдарды даярдоого;

      - Министрлер Кабинетинин Төрагасынын Жогорку Кеңештеги жана башка иш-чаралардагы сүйлөөчү сөздөрүн жана материалдарын даярдоого;

      - Президенттин конституциялык ыйгарым укуктарды ишке ашыруусу үчүн башка материалдарды даярдоого.

      8. Мыйзамдуулук, адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери чөйрөсүндөгү Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ишин камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы төмөнкү функцияларды жүзөгө  ашырат:

      - укуктук саясат, укук коргоо, сот жана башка мамлекеттик органдардын ишиндеги мыйзамдуулукту камсыз кылуу, адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, алардын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү   жаатындагы документтерди иштеп чыгуу боюнча ишти уюштуруу жана ушул багыттардагы ишти жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү;

      - мыйзамдуулукту бекемдөө маселелери боюнча мамлекеттик органдар жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу;

      - соттук системаны реформалоо маселелери боюнча мамлекеттик органдар жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүүнү  камсыз кылуу;

      - коррупцияга каршы күрөшүү   боюнча мамлекеттик саясатты түзүү  жана ишке ашыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, алардын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү жана ушул багыттагы ишти жакшыртуу;

      - мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарында коррупцияга каршы күрөшүү жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, мамлекеттик жана муниципалдык кызматты реформалоо жана өнүктүрүү  боюнча сунуштарды даярдоо;

    - коррупцияны профилактикалоо боюнча чараларды көрүү, мамлекеттик кызмат орундарын, мамлекеттик кызматтын кызмат орундарын жана менчигинде мамлекеттин үлүшү бар уюмдарда, фонддордо жана башка уюмдарда жетектөөчү кызмат орундарын ээлөөгө талапкер болгон жарандар берген кирешелер, чыгашалар жөнүндө, мулку жана мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелер жөнүндө маалыматтардын аныктыгын жана толуктугун текшерүүнү, ошондой эле Президенттин, Министрлер Кабинетинин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тапшырмаларына ылайык башка текшерүүлөрдү жүргүзүү;

   - адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо маселелери боюнча, ошондой эле жарандык жана ырайым кылуу маселелери боюнча материалдарды даярдоо;

      - Президенттин, Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын ишин камсыз кылуу, анын ичинде Жогорку Кеңеш кабыл алган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана мыйзам долбоорлорун, ошондой эле Президенттин, Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын актыларынын долбоорлорун экспертизалоону жүргүзүү;

      - Президенттин, Министрлер Кабинетинин прокуратура органдарына карата конституциялык ыйгарым укуктарын ишке ашыруу жана алардын өз ара аракеттенүүсү боюнча ишин камсыз кылуу.

      9. Мамлекеттик бийликтин мыйзам чыгаруу жана сот бутактары, жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдары жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү боюнча Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ишин камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы төмөнкү функцияларды жүзөгө  ашырат:

   - Жогорку Кеңештеги мыйзам чыгаруу процессинин абалы жана аларда каралуучу маселелер жөнүндө Президентти жана Министрлер Кабинетинин Төрагасын үзгүлтүксүз маалымдап туруу, мыйзам долбоорлору боюнча Президенттин жана Министрлер Кабинетинин позициясын түшүндүрүү;

   - Президенттин жана Министрлер Кабинетинин тапшырмаларына ылайык алардын Жогорку Кеңештеги, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы (мындан ары - Конституциялык сот) өкүлчүлүгүнүн   функцияларын жүргүзүү;

      - Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын Конституциялык сотко кайрылууларынын долбоорлорун даярдоо;

      - Президент жана Министрлер Кабинетинин Төрагасы мыйзам чыгаруу демилгеси тартибинде Жогорку Кеңешке киргизүүсү үчүн мыйзам долбоорлорун даярдоону уюштуруу;

      - Жогорку Кеңеш кабыл алган мыйзам долбоорлоруна түзөтүүлөрдү  даярдоону уюштуруу;

      - Президенттин кол коюусуна киргизилүүчү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын экспертизалоону жүргүзүү;

      - Президент кол койгон мыйзамдарды жарыялоо же болбосо мыйзамдарды анын каршы пикири менен кайтаруу;

      - Президенттин төмөнкүлөр боюнча ыйгарым укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу:

      Жогорку Кеңешке шайлоону дайындоо же Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө чечимди кабыл алуу;

      зарыл болгон учурларда каралууга жаткан маселелер боюнча сунуштарды иштеп чыгуу менен Жогорку Кеңештин көзексиз жыйналыштарын чакыруу;

      - Президент тарабынан киргизилген талапкерлерди шайлоо, дайындоо, бошотуу жана макулдук берүү үчүн сунуштоо;

      - судьяларды шайлоо, дайындоо, бошотуу, алардын ыйгарым укуктарын токтото туруу, кызматынан четтетүү, ротациялоо маселелери боюнча Президенттин ыйгарым укуктарын жүзөгө  ашырууну камсыз кылуу;

   - сот органдарында конкреттүү иштер боюнча Президенттин жана Министрлер Кабинетинин кызыкчылыктарына өкүлчүлүктү жүзөгө   ашыруу;

      - сот системасын реформалоо маселелери боюнча мамлекеттик органдар жана жарандык коомдун институттары менен Президенттин өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу;

      - жергиликтүү  өз алдынча башкаруу жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча сунуштарды даярдоо;

      - жергиликтүү  кеңештерге шайлоо жана аларды таратуу маселелери боюнча Президенттин ыйгарым укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу;

      - жергиликтүү  жамааттардын потенциалын күчөтүү  жана жарандык коомдун институттарын өнүктүрүү  боюнча сунуштарды андан ары иштеп чыгуу менен алардын ролуна жана ишмердигине талдоо жүргүзүү   .

      10. Кыргыз Республикасын өнүктүрүү  маселелеринде Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ишин камсыз кылуу, экономикадагы, финансы жана социалдык чөйрөдөгү процесстерге чара көрүү  максатында Президенттин Администрациясы төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:

     - өлкөдөгү социалдык-экономикалык кырдаалдын өнүгүү процесстерине мониторинг жүргүзүү, талдоо жана болжолдоо жана келечектүү багыттар боюнча сунуштамаларды жана сунуштарды иштеп чыгуу;

     - мамлекеттик ресурстарды башкарууну уюштуруу жана юоординациялоо;

     - жагымдуу бизнес-чөйрөнү жана инвестициялык климатты түзүү  жана илгерилетүү;

     - өлкөнү инновациялык өнүктүрүү  боюнча артыкчылыктуу багыттарды аныктоо жана координациялоо;

     - республиканы экономикалык жана аймактык өнүктүрүү  сценарийлерин жана болжолдорун даярдоо;

     - өлкөнүн экономикасындагы башкаруучулук процесстерге талдоо жүргүзүү ;

  - дүйнөдө жана региондо экономикалык кырдаалга талдоо жүргүзүү   жана потенциалдуу тобокелдиктерди жана коркунучтарды баалоо жана аларды минималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

     - ички саясаттын негизги багыттарын аныктоочу документтерди, анын ичинде аларды ишке ашыруу боюнча документтерди иштеп чыгуу же бул маселелер боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялоо;

     - ички саясаттын негизги багыттарын аныктоочу документтерге, анын ичинде аларды ишке ашыруу боюнча документтерге мониторинг жүргүзүү, баа берүү жана аларды түзөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

      - аймактык өнүктүрүү  жана башкаруу, анын ичинде аймактык жана региондук өнүктүрүү, өлкөнун аймагында инфраструктураны модернизациялоо жана жайгаштыруу системасын пландоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу системасын түзүү  жана өркүндөтүү ;

      - региондорду өнүктүрүү  жана аймактарды башкаруу жаатьшда мамлекеттик саясатты ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү, талдоо жана баа берүү;

     - Кыргыз Республикасын өнүктүрүү  саясатын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү   жана баа берүү;

   - Президент тарабынан түзүлгөн коомдук институттардын ишин камсыз кылуу.

   11. Министрлер Кабинетине карата Президенттин ыйгарым укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы төмөнкүдөй функцияларды жүзөгө   ашырат:

     - Министрлер Кабинетинин жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын түзүмүн өркүндөтүү  боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

   - аткаруу бийлигинин ишине жетекчиликти жүзөгө  ашыруу боюнча Президенттин ишин камсыз кылуу, Президент үчүн Министрлер Кабинетине жана ага баш ийген органдарга тапшырмаларды даярдоо, Президенттин тапшырмаларын аткаргандыгы жөнүндө материалдарды жана маалыматты суроо, Министрлер Кабинетинин жана ага баш ийген органдардын актыларын жокко чыгаруу жөнүндө, Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүн кызматтан убактылуу четтетүү жөнүндө сунуштарды киргизүү;

    - Президентке анын төрагалыгы астында Министрлер Кабинетинин жыйналыштарын өткөрүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө сунуштарды киргизүү, күн тартибин түзүү , тийиштүү материалдарды даярдоо;

      - Министрлер Кабинетинин, анын ичинде Президенттин төрагалыгы астында өткөн жыйналыштарда иштелип чыккан Министрлер Кабинетинин чечимдеринин долбоорлорун макулдашуу;

      - Министрлер Кабинетинин актыларынын долбоорлоруна, анын ичинде Министрлер Кабинетинин Төрагасы Жогорку Кеңешке киргизүүчү мыйзамдардын долбоорлоруна экспертиза жүргүзүүнү жана макулдашууну камсыз кылуу;

      - Министрлер Кабинетинин жыйналыштарын, Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын оперативдүү жана башка кеңешмелерин өткөрүүнү уюштуруу, чакырылган адамдардын катышуусун камсыз кылуу, жыйналыштарды жана кеңешмелерди протоколдоштуруу, алардын жыйынтыгы боюнча чечимдердин долбоорлорун даярдоо.

      12. Жергиликтүү  мамлекеттик администрацияларга карата жана региондук саясат чөйрөсүндө Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы төмөнкү функцияларды жүзөгө  ашырат:

      - жергиликтүү  мамлекеттик администрациялардын ишинин натыйжалуулугуна баа берүүнү уюштуруу жана аны белгиленген тартипте өткөрүүнү камсыз кылуу;

     - региондордун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө мониторинг жана талдоо жүргүзүү   жана региондордогу абал жөнүндө Президентке маалымат берүү;

   - жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин калк менен отчеттук жолугушууларды өткөрүүсүнө контролдук кылуу;

      - Президентке жана Министрлер Кабинетинин Төрагасына төмөнкүлөр жөнүндө сунуштарды киргизүү:

      жергиликтүү  мамлекеттик администрациялардын ишин өркүндөтүү жөнүндө;

   жергиликтүү  мамлекеттик администрациялардын актыларынын колдонулушун жокко чыгаруу же болбосо толук же жарым-жартылай токтотуу жөнүндө;

     региондук өнүктүрүү  жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүсүнүн маселелери боюнча;

     жергиликтүү  кеңештердин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу маселеси боюнча.

    13. Тышкы саясат жана эл аралык кызматташуу чөйрөсүндө Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ишин камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы төмөнкү функцияларды жүзөгө  ашырат:

     - дүйнөлүк өнүгүү  процесстерине, ошондой эле эл аралык мамилелердин актуалдуу көйгөйлөрүнө мониторинг жүргүзүү , талдоо жана болжолдоо, тышкы саясий багытты түзүү  боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

     - эгемендүүлүктү жана аймактык бүтүндүктү коргоону камсыз кылуу, ошондой эле эл аралык аренада Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызыкчылыктарын илгерилетүү боюнча сунуштарды даярдоо;

     - эл аралык-укуктук актылардын долбоорлорун, Кыргыз Республикасынын эл аралык долбоорлорун түзүү, токтото туруу жана токтотуу маселелери боюнча чечимдерди даярдоого катышуу;

     - Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдарынын, эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдардын кызмат адамдары, ошондой эле чет мамлекеттердин саясий жана коомдук ишмерлери менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу;

     - Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын катышуусунда иш-сапарларды жана тышкы саясий иш-чараларды пландоо жана өткөрүү , анын ичинде аларды мазмундуу жана протоколдук-уюштуруучулук жактан камсыз кылуу;

     - бирдиктүү тышкы саясатты жүргүзүү   маселелери боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын ишин контролдоону жана координациялоону жүзөгө  ашыруу.

     14. Мамлекеттик башкаруу жана кадрдык иштер чөйрөсүндө Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ишин камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы төмөнкү функцияларды жүзөгө  ашырат:

     - мамлекеттик башкаруу жана кадрдык иштердин сапатына мониторинг жүргүзүү   жана баа берүү ;

  - мамлекеттик башкаруу саясатынын негизги багыттарын иштеп чыгууга катышуу жана ишке ашырылышын жалпы координациялоо, коомдук-саясий, социалдык-экономикалык процесстер жөнүндө талдоо материалдарын даярдоо;

      - мамлекеттик органдардын макулдашылган ишин жана өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

      - Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, анын орун басарларынын региондорго жумушчу барууларын уюштуруу;

      - Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тапшырмасы боюнча Президенттин жана Министрлер Кабинетинин карамагындагы мамлекеттик органдарды инспекциялык текшерүүлөрдү жүргүзүү;

      - кадр маселелери боюнча ыйгарым укуктарды ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

    - мамлекеттик жана муниципалдык кызматты реформалоо жана өнүктүрүү  жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча сунуштарды даярдоо;

      - мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик органдардын жана башка мамлекеттик уюмдардын ишин координациялоо;

      - мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо, ардак наамдарды, жогорку аскердик, атайын наамдарды, атайын класстык чендерди, квалификациялык класстарды жана дипломатиялык рангдарды ыйгаруу боюнча Президентке жана Министрлер Кабинетинин Төрагасына сунуштарды киргизүү;

      - кадр маселелери боюнча сунуштарды киргизүү, кызматка дайындоодо жана бошотууда, Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын номенклатурасына кирген кызмат адамдарынын мамлекеттик кызмат өтөөсү менен байланышкан башка маселелерди чечүүдө материалдарды тариздөө, ошондой эле алардын өздүк иштерин жүргүзүү  .

    15. Маалымат чөйрөсүндө Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ишин камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы төмөнкү функцияларды жүзөгө   ашырат:

       - мамлекеттик маалыматтык саясатты түзүү  боюнча сунуштарды жана сунуштамаларды иштеп чыгуу;

  - санариптик инфраструктураны өнүктүрүүгө, мамлекеттик жана муниципалдык башкарууда маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонууга көмөк  көрсөтүү ;

      - Президент жүргүзгөн ички жана тышкы саясатты түшүндүрүү, анын ишин жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырууну камсыз кылуу;

      - Президент кол койгон мыйзамдарды жана анын актыларын жарыялоону камсыз кылуу;

      - өлкөдө жана чет өлкөдө социалдык-экономикалык жана саясий процесстер жөнүндө маалыматты чогултуу, иштетүү жана талдоо жүргүзүү, Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ишине тиешелүү актуалдуу темаларга өз убагында чара көрүүнү камсыз кылуу.

     16. Жарандык өнүктүрүү , диний жана этностор аралык саясат чөйрөсүндө Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ишин камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:

     - этностор, этностор аралык мамилелер, дин жана жарандык коомду өнүктүрүү  жаатында мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын иштеп чыгуу;

     - этностор аралык жана конфессиялар аралык мамилелер маселелери боюнча жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүүнү  камсыз кылуу;

     - мамлекеттик жаштар саясаты, билим берүү, илим, саламаттык сактоо, тарых, маданият, тил саясаты жана спорт багыттарын өркүндөтүү  боюнча сунуштарды жана сунуштамаларды иштеп чыгуу;

     - элдин биримдигин консолидациялоо жана сактоо боюнча ишти уюштуруу.

     17. Коргоо жөндөмдүүлүгү, улуттук коопсуздук жана укук тартиби чөйрөсүндө Президенттин ишин камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы төмөнкү функцияларды жүзөгө  ашырат:

   - Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн (мындан ары - Куралдуу Күчтөр) Башкы колбашчысынын ыйгарым укуктарын жүзөгө  ашыруу боюнча Президенттин ишин камсыз кылуу;

     - улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча Куралдуу Күчтөрдүн, укук коргоо жана башка мамлекеттик органдардын ишине мониторинг жүргүзүү   жана бул багыттагы ишти жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү;

      Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын функцияларынын жана ыйгарым укуктарынын алкагында улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча Куралдуу Күчтөрдүн, укук коргоо жана башка мамлекеттик органдардын ишин координациялоону жана контролдоону жүзөгө  ашыруу;

     - өзгөчө же согуштук абал киргизүү маселелери, өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоо, конституциялык түзүлүштү жана коомдук тартипти сактоо боюнча мыйзамдар менен каралган башка чаралар боюнча Куралдуу Күчтөрдүн Башкы колбашчысы катары Президенттин кабыл алуусу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу;

     - Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин ишин камсыз кылуу;

     - коомдук укук тартибин, коомдук коопсуздукту, конституциялык түзүлүштү, коомдук тартипти коргоону, кылмыштуулукка каршы күрөштү, коррупцияны алдын алууну камсыз кылган укук коргоо органдарынын ишин координациялоо.

      18. Айрым функцияларды аткаруу боюнча Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ишин камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы:

      - Президенттин Администрациясынын компетенциясына кирген маселелер боюнча жана Президентин жана Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктарын жүзөгө  ашыруу үчүн жумушчу комиссиялардын, топтордун, консультативдик кеңештердин жана комиссиялардын ишин координациялайт;

      - Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ишин документ жагынан камсыз кылуу, анын ичинде талаптагыдай документ жүгүртүү, иш кагаздарын жүргүзүү    эрежелеринин сакталышына контролдук кылуу жана мамлекеттик тилди колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү жолу менен ишке ашырат;

      - мыйзамдарды кодификациялоону жана системалаштырууну жүргүзөт;

   - Президенттин жана Министрлер Кабинетинин жана Министрлер Кабинетинин жетекчилигинин жарлыктарынын жана буйруктарынын жоболорун расмий түшүндүрүү  жөнүндө чечимдердин долбоорлорун даярдоону камсыз кылат;

      - кол коюлган мыйзамдарды, Президенттин актыларын, Министрлер Кабинетинин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын актыларын каттоону жүргүзөт, аларды жарыялоону, таратууну жана сактоону камсыз кылат;

    - Президенттин актыларынын жана тапшырмаларынын, Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын актыларынын жана тапшырмаларынын сапаттуу аткарылышына контролдукту камсыз кылат;

      - Президентке кол коюуга келип түшкөн мыйзамдарды, Президенттин актыларынын долбоорлорун, Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын актыларын, жыйналыштардын жана кеңешмелердин протоколдорун, Президентке жана Министрлер Кабинетинин Төрагасына кол коюуга киргизилүүчү каттарды жана башка документтерди лингвистикалык экспертизалоону камсыз кылат;

    - жарандарды кабыл алууну уюштурат, Кыргыз Республикасынын жарандарынын, чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын Президентке, Министрлер Кабинетине, Министрлер Кабинетинин жетекчилигине жана Президенттин Администрациясына даректелген кайрылууларын кароону жүргүзөт, бул кайрылуулар боюнча тапшырмалардын аткарылышын контролдойт;

      - Президенттин жана Министрлер Кабинетинин коомдук кабылдамаларынын ишин камсыз кылат.

      19. Ушул Жобонун жогоруда көрсөтүлгөн пункттары менен каралбаган маселелер боюнча Министрлер Кабинетинин ишин камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы төмөнкү функцияларды жүзөгө  ашырат: 

     - Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Министрлер Кабинетинин токтомдорун жана тескемелерин жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын аткаруу бийлик органдарынын аткаруусун координациялоо, мониторинг жана талдоо жүргүзүү;

     - Министрлер Кабинетинин Регламентинин талаптарынын аткарылышын контролдоону жүргүзүү;

     - Коомдук кеңештердин мүчөлөрүн тандоо боюнча комиссиянын катчылыгынын функцияларын жүзөгө ашыруу;

     - эл аралык делегациялардын жана уюмдардын, коомдук жана диний уюмдардын өкүлдөрүн кабыл алууну уюштуруу;

     - ЕврАзЭБде Министрлер Кабинетинин атынан иш алып баруу;

     - мамлекеттик органдардын ишин координациялоо, делимитация жана чек ара аймактарын өнүктүрүү  маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана мониторинг, талдоо жүргүзүү  ;

     - мамлекеттик органдар жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жүргүзүлгөн коррупцияга каршы чараларды ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү жана баа берүү;

     - аткаруу бийлик органдарынын түзүмдөрүнүн  ишин өркүндөтүү  жана оптималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

     - электрондук документ жүгүртүү жана «электрондук Министрлер Кабинетин» иштеп чыгуу жана киргизүү боюнча аткаруу бийлик органдарынын ишине бирдиктүү координацияны жүргүзүү;

     - Министрлер Кабинетинин иш кагаздарын жүргүзүүнү, ошондой эле жашырындуулук режимин сактоону жана мамлекеттик сырды түзгөн маалыматтарды жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголуучу башка маалыматтарды коргоону уюштуруу.

     20. Мамлекеттик катчысынын ишин камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы:

     - анын маданият, тарбия берүү, этностор аралык жана конфессиялар аралык маселелер боюнча жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат;

     - мамлекеттик жаштар саясаты, билим берүү, илим, саламаттык сактоо, тарых, маданият, тил саясаты жана спорт багыттарын өркүндөтүү  боюнча сунуштарды жана сунуштамаларды киргизет;

     - иш кагаздарын жүргүзүүнү, документтерди сактоону жана архивдештирүүнү, жумушчу топторду түзүү ну жана алардын катышуусун жүзөгө  ашырат, аньш тапшырмаларынын аткарылышын контролдойт жана иши менен байланышкан башка функцияларды аткарат.

     21. Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн  ишин камсыз кылуу максатында Президенттин Администрациясы:

     - балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо маселелери боюнча анын мамлекеттик органдар, жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдары, коомдук уюмдар менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат;

      - балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого багытталган мыйзам чыгаруу базасын өркүндөтүү  боюнча сунуштарды жана сунуштамаларды киргизет;

      - иш кагаздарын жүргүзүүнү, документтерди сактоону жана архивдештирүүнү, жумушчу топторду түзүүнү жана алардын катышуусун жүзөгө  ашырат, тапшырмалардын аткарылышын контролдойт жана анын иши менен байланышкан башка функцияларды аткарат.

      22. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жана (же) Президент жана Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан аныкталган башка функцияларды аткарат.

    3. Президенттин Администрациясынын укуктары

      23. Президенттин Администрациясы төмөнкү укуктарга ээ:

      1) тапшырма берүүгө:

      министрликтерге жана башка аткаруу бийлик органдарына;

      атайын статусу бар мамлекеттик органдарга;

      сот адилеттигин жүргүзүүнүн, жазыктык куугунтуктоонун, алгачкы текшерүүнүн, алдын ала тергөөнүн, изин суутпай издөө ишинин функцияларын жүргүзүү    менен байланышпаган маселелер боюнча сот жана укук коргоо органдарына;

      соттук өз алдынча башкаруу жана судьялардын кызмат орундарына талапкерлерди тандоо менен байланышпаган маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине жана Сот адилеттиги иштери боюнча кеңешине;

      2) мамлекеттик органдардан жана кызмат адамдарынан зарыл маалыматты, документтерди жана башка материалдарды суроого жана алууга;

   3) тиешелүү мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдарынын ишин координациялоого жана контролдоого, Президенттин, Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана Президенттин Администрациясынын актыларынын жана тапшырмаларынын аткарылышына, анын ичинде Министрлер Кабинетинин, аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, алардын жетекчилигинин актыларынын Кыргыз Республикасынын Конституциясына, мыйзамдарына, Президенттин, Министрлер Кабинетинин актыларына ылайыктыгына текшерүүлөрдү  уюштурууга;

   4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин жана Министрлер Кабинетинин жетекчилигинин актыларын жана тапшырмаларын аткаруунун жүрүшүндө табылган бузууларды жана кемчиликтерди жоюуну талап кылууга;

      5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Президенттин жана Министрлер Кабинетинин актыларын бузууларды, аларды сактабоонун, Президенттин жана Министрлер Кабинетинин жетекчилигинин тапшырмаларын аткарбоонун фактыларын жоюу боюнча сунуштамаларды иштеп чыгууга;

     6) тиешелүү кызмат адамдарынан оозеки жана жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөрдү угууга жана талап кылууга;

    7) Президентке жана Министрлер Кабинетинин жетекчилигине Президенттин Администрациясы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн натыйжалары жөнүндө дайыма баяндама берип турууга;

    8) мамлекеттик органдарга, жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарына, уюмдарга жана мекемелерге Кыргыз Республикасынын жарандарынын, чет элдик жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын кайрылууларын кароого жиберүүгө;

    9) Президенттин Администрациясынын компетенциясына кирген маселелер боюнча жумушчу комиссияларды, топторду, консультативдик кеңештерди жана комиссияларды белгиленген тартипте түзүүгө;

     10) Президенттин, Министрлер Кабинетинин жетекчилигинин тапшырмасы боюнча жана жеке демилгеси менен белгиленген тартипте кызматтык териштирүүлөрдү жүргүзүүгө, анын жыйынтыгы боюнча Президенттин жана Министрлер Кабинетинин жетекчилигинин чечимдерин жана тапшырмаларын аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарган мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине карата тартиптик таасир этүү чараларын колдонуу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө.

     11) мамлекеттик кызмат орундарын уюштуруу жана алар жөнүндө жоболорду бекитүү боюнча Президентке сунуш киргизет.

     Президенттин Администрациясы өзүнүн милдеттерин жана функцияларын ишке ашыруу үчүн башка укуктарды жүзөгө  ашырат.

4. Президенттин Администрациясынын жетекчилиги жана анын түзүмдүк бөлүмдөрү

     24. Президенттин Администрациясынын Жетекчиси Президенттин Администрациясын жетектейт.

     Президенттин Администрациясынын Жетекчиси Президенттин түздөн-түз  жетекчилиги астында иштейт, ушул Жобо менен белгиленген компетенциялардын чегинде Президенттин ыйгарым укуктарын ишке ашыруу боюнча аткаруу, контролдоо жана тескөө функцияларын жүргүзөт.

     Президенттин Администрациясынын Жетекчиси Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер Кабинетинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын ишин уюштурат, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана анын орун басарларынын тапшырмаларынын аткарылышын камсыз кылат.

      25. Президенттин Администрациясынын Жетекчисинин Президент тарабынан кызматка дайындалган жана кызматтан бошотулган орун басарлары бар.

 26. Президенттин Администрациясынын Жетекчиси болбогон мезгилде Президенттин Администрациясынын ишин Президенттин Администрациясынын Жетекчисинин биринчи орун басары камсыз кылат.

     Орун басарлардын ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү Президенттин Администрациясынын Жетекчиси тарабынан жүзөгө ашырылат.     

      27. Президенттин Администрациясынын Жетекчиси:

      - Президенттин Администрациясын жалпы жетектөөнү жүзөгө  ашырат;

     - Президенттин Администрациясынын милдеттерин жана функцияларын чечүү максатында мамлекеттик органдар жана алардын кызмат адамдары менен өз ара аракеттенет;

      - мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдарга ылайык Президенттин Администрациясынын кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, буга Президент жана Министрлер Кабинетинин Төрагасы дайындаган кызмат адамдары кирбейт;

      - Президенттин Администрациясынын кызматкерлерин кесиптик кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу жана стажировкасын уюштурууну камсыз кылат;

      - айрым маселелерди изилдөө үчүн коомдук башталышта кеңешчилерди жана эксперттерди дайындайт (Президенттин Администрациясынын штаттык санынан тышкары);

      - Президенттин Администрациясынын кызматкерлерине карата сыйлоо жана тартиптик таасир этүү чараларын колдонот;

     - Президенттин Администрациясынын компетенциясына кирген маселелер боюнча аткарууга милдеттүү тескемелерди чыгарат;

      Президент тарабынан дайындалуучу Президенттин Администрациясынын кызматкерлерине карата сыйлоо жана тартиптик таасир этүү чараларын колдонуу жөнүндө Президентке сунуш киргизет;

      - белгиленген тартипте жумушчу комиссияларды, топторду түзөт;

    - Президенттин Администрациясынын чыгымдар сметасынын чегинде финансы каражаттарын башкарат;

      - ушул жобого ылайык Президенттин Администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрү жөнүндө жобону бекитет;

      - Президенттин Администрациясынын өкүлчүлүктөрү үчүн, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгын кошпогондо, соттордо доогер жана жоопкер катары ишеним каттарга кол коет;

      - Президенттин Администрациясынын милдеттерин жана функцияларын ишке ашыруу үчүн башка ыйгарым укуктарды аткарат.

   28. Президенттин Администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери Президенттин Администрациясынын Жетекчисинин сунушу боюнча Президент тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат, буга Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын басма сөз- катчысы кирбейт.

         Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Президент тарабынан дайындалат.

    Министрлер Кабинетинин Төрагасынын басма сөз-катчысы Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан дайындалат.

     Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин орун басарлары жана башка кызматкерлери тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин сунушу боюнча Президенттин Администрациясынын Жетекчиси тарабынан дайындалат.

     29. Түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси бөлүмдү  жетектейт жана Президенттин Администрациясынын кызмат адамдары, башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары менен мамилелерде анын атынан иш жүргүзөт.

     30. Түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси төмөнкү укуктарга ээ:

     - мамлекеттик жана башка органдар, кызмат адамдар менен Президенттин Администрациясынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн карамагында болгон маселелер боюнча кызматтык кат алышууга;

     - белгиленген тартипте Жогорку Кеңештин жана анын комитеттеринин, Министрлер Кабинетинин, башка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү  оз алдынча башкаруу органдарынын жыйналыштарына катышууга;

     - мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин Президенттин Администрациясынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн карамагында болгон маселелер боюнча маалыматын угууга;

   - белгиленген тартипте мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин, ошондой эле башка уюмдардын өкүлдерүн тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн милдеттерине жана функцияларына кирген маселелерди чечүүгө катышууга тартууга;

     - ушул Жободо жана тиешелүү түзүмдүк бөлүм жөнүндө жободо каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө  ашырууга.

5. Президенттин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын, Президенттин Администрациясынын Жетекчисинин кеңешчилери жана жардамчылары

     31. Президенттин кеңешчилери жана жардамчылары Президент тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

      Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын кеңешчилери жана жардамчылары Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

      Президенттин Администрациясынын Жетекчисинин кеңешчилери жана жардамчылары, Президенттин Администрациясынын Жетекчисинин орун басарынын жардамчылары Президенттин Администрациясынын Жетекчиси тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

   Президенттин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Президенттин Администрациясынын Жетекчисинин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана Президенттин Администрациясынын Жетекчисинин орун басарларынын кеңешчилери жана жардамчылары (мындан ары - кеңешчилер жана жардамчылар):

      - Президенттин Администрациясынын түзүмүнө кирет;

     - ушул Жободо, башка актыларда жана Президенттин, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын жана Президенттин Администрациясынын Жетекчисинин тапшырмаларында белгиленген компетенцияга ылайык иштейт.

      32. Айрым маселелерди изилдөө үчүн Президент жана Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан коомдук башталышта кеңешчилер жана жардамчылар дайындалат (Президенттин Администрациясынын штаттык санынан тышкары).

      33. Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын кеңешчилеринин негизги милдеттери болуп тейлеген багыттары боюнча өлкөдөгү жана чет өлкөдөгү абал жөнүндө талдоо жүргүзүү   жана Президентке жана Министрлер Кабинетинин Төрагасына маалымат берүү , алардын ишинин ар турдүү багыттары боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана берүү , алардын тапшырмалары боюнча чет элдик кызмат адамдары менен сүйлөшүүлөрдү жана консультацияларды жүргүзүү    эсептелет.

      Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын жана Президенттин Администрациясынын Жетекчисинин кеңешчилеринин милдеттери Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарлары жана Президенттин Администрациясынын Жетекчиси тарабынан аныкталат.

    Жардамчылардын негизги милдеттери болуп Президентке, Министрлер Кабинетинин Төрагасына, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарларына жана Президенттин Администрациясынын Жетекчисине конкреттүү багыттар боюнча алардын өз ишин жүргүзүү  суне жардам жана көмөк көрсөтүү эсептелет.

      Президент жана Министрлер Кабинетинин Төрагасы алардын алдында турган биринчи кезектеги жана маанилүү милдеттерге жараша кеңешчилерге жана жардамчыларга ушул Жободо каралгандардан айырмалуу башка милдеттерди жана ыйгарым укуктарды жүктөй алышат. Президент жана Министрлер Кабинетинин Төрагасы Президенттин Администрациясынын штаттык санынын чегинде кеңешчилердин жана жардамчылардын санын жана ишинин багытын аныктайт.

     34. Кеңешчилер жана жардамчылар өз компетенциясынын чегинде:

     - Президенттин жана Министрлер Кабинетинин, Президенттин Администрациясынын катышуусу менен иш-чараларды уюштурууга катышат;

   - Президенттин, Министрлер Кабинетинин, Президенттин Администрациясынын Жетекчисинин актыларын, тапшырмаларын мамлекеттик органдардын, жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын талаптагыдай аткаруусун контролдоо боюнча ишке катышат;

   - Президенттин Администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары, ошондой эле башка органдар менен өз ара аракеттенет жана зарылдыгына жараша белгиленген тартипте алардын кызматкерлерин кеңешчилердин жана жардамчылардын карамагында болгон маселелерди чечүүгө тартат;

     - Президент, Министрлер Кабинетин, Президенттин Администрациясынын Жетекчисин өлкөнү жана анын региондорун өнүктүрүүнүн ар турдүү багыттары боюнча жүргүзүлгөн мониторингдин жана талдоонун негизинде зарыл маалыматтык-талдоочулук жана маалымдама материалдары менен тиешелүү түрдө камсыз кылат, тиешелүү сунуштарды жана сунуштамаларды киргизет;

     - Президенттин жана Министрлер Кабинетинин жетекчилигинин дарегине багытталган кат-кабарды, кызматтык документтерди жана жарандардын кайрылууларын карайт, жарандарды кабыл алат.

   35. Тиешелүү кеңешчилер жана жардамчылар арасында милдеттерди бөлүштүрүү Президент, Министрлер Кабинетинин Төрагасы, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басарлары жана Президенттин Администрациясынын Жетекчиси тарабынан бекитилет.

6. Башка жоболор

     36. Президенттин Администрациясынын кызматкерлери мамлекеттик кызматчылар болуп эсептелет. Президенттин Администрациясынын түзүмү жана штаттык саны Президент тарабынан аныкталат.

  Президенттин Администрациясынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Президент тарабынан белгиленет.

     37. Президенттин Администрациясынын ишин финансылык, материалдык-техникалык жана башка камсыз кылуу Президенттин Иш башкармасы тарабынан жүргүзүлөт.

     38. Президенттин Администрациясын кайра уюштуруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1999-жылдын 22-октябры N 125

Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө

(КР 2002-жылдын 23-июлундагы N 127, 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2006-жылдын 24-февралындагы N 62, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондунун документтерин топтоонун, каттоонун, сактоонун жана пайдалануунун, Кыргыз Республикасында документ жүргүзүүнү башкаруунун уюштуруу-укуктук жана экономикалык негиздерин белгилейт жана жөнгө салат.

I Глава
Жалпы жоболор

1-статья. Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду

Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду (мындан ары Улуттук архив фонду) - бул Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнүн ар түрдүү этаптарында мамлекеттик, экономикалык, коомдук-саясий, социалдык-маданий чөйрөлөрдөгү иш процессинде түзүлгөн документтердин жыйындысы. Улуттук архив фондунун документтери элдин тарыхый жана маданий мурасы жана энчиси, анын документтештирилген тарыхы болуп саналат жана коом менен мамлекеттин муктаждыктарын канааттандырууга, жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын жүзөгө ашырууга кызмат кылат.

Улуттук архив фонду мамлекеттик архивдердин, ведомстволук архивдердин, менчигинин түрү ар кандай болгон юридикалык жактардын архивдеринин документтеринен, коомдук бирикмелер менен жеке адамдардын документтеринен түзүлөт.

1-1-статья. Негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр пайдаланылат:

архив - архивдик документтерди сактоону, комплектөөнү, эсепке алууну жана пайдаланууну жүзөгө ашырган мекеме же уюмдун түзүмдүк бөлүмү;

Кыргыз Республикасында архив иши (мындан ары - архив иши) - Улуттук архив фондунун документтерин сактоону, комплекттөөнү, эсепке алууну жана пайдаланууну уюштуруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, уюмдардын жана жарандардын иши;

архив документи - аны идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү реквизиттери бар, жарандар, коом жана мамлекет үчүн маалыматтын маанилүүлүгүнөн улам сакталууга жаткан маалымат жазылган материалдык алып жүрүүчү;

негизги иш боюнча документтер - алар түзүлгөн учурдан тартып жоюлганга чейинки мекемелердин, уюмдардын жана ишканалардын негизги ишин чагылдыруучу архивдик документтер;

өздүк курам боюнча документтер - кызматчынын жумуш берүүчү менен эмгек мамилелерин чагылдыруучу архивдик документтер;

Улуттук архив фондунун документи - мамлекеттик эсепке алынган жана катталууга жаткан документтин баалуулугу экспертизадан өткөн архивдик документ;

өзгөчө баалуу документ - көөнөргүс маданий-тарыхый жана илимий маанилүүлүгү, коом жана мамлекет үчүн өзгөчө мааниси бар жана ага карата эсепке алуунун, сактоонун жана пайдалануунун өзгөчө режими белгиленген улуттук архив фондунун документи;

уникалдуу документ - өзүндө камтылган маалымат жана (же) анын белгилери боюнча теңдеши жок, жоготулса өз маанисинин жана (же) автографиялуулугунун көз карашынан калыбына келтирилгис өзгөчө баалуу документ;

электрондук документ - документтин милдеттүү реквизиттерин кошуп алганда, анда маалымат электрондук түрдө жазылган документ;

электрондук кол коюу - электрондук документке кол койгон авторду же адамды идентификациялоо үчүн электрондук документ жүгүртүүнүн башка субъекттери тарабынан колдонулуучу электрондук документтин милдеттүү реквизити;

фонд (коллекция) - бири-бири менен тарыхый же логикалык жактан байланышкан архивдик документтердин жыйындысы;

илимий-маалымдама аппарат - документтерди жана документтик маалыматтарды издөө үчүн арналган архивдик маалымдамалардын (делолордун тизими, каталогдор, фонддор боюнча жол көрсөткүчтөр, документтердин баяндамасы), маалыматтар базасынын комплекси;

электрондук архив - маалымат электрондук түрдө жазылган архив;

Улуттук архив фондунун документтерин туруктуу сактоо - документтерди мөөнөтүн аныктабастан (мөөнөтсүз) сактоо;

документтерди убактылуу сактоо - документтерди ченемдик укуктук актыларда белгиленген мөөнөттүн ичинде жок кылынганга чейин сактоо;

Улуттук архив фондунун документтерин убактылуу сактоо - мекемелер тарабынан ушул Мыйзамда белгиленген тартипте Улуттук архив фондунун документтерин аларды мамлекеттик архивге сактоого өткөрүп бергенге чейин сактоо;

документтердин баалуулугуна экспертиза жүргүзүү - документтерди сактоо мөөнөтүн аныктоо жана аларды Улуттук архив фондунун курамына киргизүү үчүн тандап алуу максатында алардын баалуулугунун критерийлеринин негизинде документтерди изилдөө;

архивдик документтерди тартипке келтирүү - архив ишин башкаруунун республикалык органы тарабынан белгиленген эрежелерге ылайык архивдик документтерди сактоо бирдиктерине (делого) түзүү боюнча иштердин комплекси;

архивдик документтердин менчик ээси - архивдик документтерге ээлик кылууну, пайдаланууну жана мыйзамда же келишимде белгиленгендердин чегинде аларды тескөө боюнча ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруучу мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы же болбосо юридикалык же жеке жак;

архивдик документтерди пайдалануучу - маалыматты пайдалануу максатында аны алуу үчүн архивдик документтерге кайрылуучу жеке же юридикалык жак;

электрондук документтин автору - электрондук документти түзгөн жеке же юридикалык жак.

(КР 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-статья. Архивдер

Мамлекеттик, ведомстволук архивдер, менчигинин түрү мамлекеттик эмес юридикалык жактардын архивдери жана жеке адамдардын менчик архивдери - архивдердин негизги түрлөрү болуп саналат.

Архив документтерин пайдалануучулардын кызыкчылыгы үчүн бул документтерди кабыл алып жана туруктуу сактаган мамлекеттик архив мекемеси мамлекеттик архив катары түшүнүлөт.

Өз ишканасында, мекемесинде жана уюмунда документтерди белгилүү мөөнөткө сактаган мамлекеттик ишкананын, мекеменин жана уюмдун же алардын структуралык бөлүмдөрүнүн архиви ведомстволук архив катары түшүнүлөт.

Архивдик документтерди кабыл алган жана туруктуу сактаган архивдер менчигинин түрү мамлекеттик эмес юридикалык жактардын архиви катары түшүнүлөт.

Жеке адам, үй-бүлө же бир уруктагылар түзгөн же мыйзамдуу негизде сатып алган (сатып алышкан) жана анын (алардын) ээлигинде турган архивдик документтердин комплекси өздүк архив катары түшүнүлөт.

3-статья. Архив фондун түзүүдө юридикалык жактардын милдеттери

Мамлекеттик органдар, юридикалык жактар менчигинин түрүнө карабастан архив иши боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык архивдик документтердин топтолушун, катталышын, сакталышын жана пайдаланылышын камсыз кылууга милдеттүү.

II Глава
Улуттук архив фонду

4-статья. Улуттук архив фондунун курамы

Улуттук архив фонду Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары жерлерде иштеген жана азыр да иштеп жаткан ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын менчигинин түрүнө карабастан, иш процессинде түзүлгөн документтерден турат. Буга:

жогорку жана жергиликтүү мамлекеттик органдардын, прокуратуранын, соттордун, улуттук коопсуздук, баңгизаттарды контролдоо боюнча, ички иштер, коргоо органдарынын жана алардын окуу жайларынын, нотариаттын, загстардын;

өнөр жай, айыл чарба жана экономиканын башка тармактарынын ишканаларынын;

илим, маданият, билим берүү, саламаттык сактоо, кинематография, телекөрсөтүү, радио жана басма сөз мекемелеринин жана башка киновидеофотофоночыгаруучу ишканалардын уюмдарынын;

саясий партиялардын, коомдук бирикмелердин, кесиптик жана чыгармачыл союздардын, кооперативдик жана башка уюмдардын;

диний уюмдардын;

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жайгашып келген же азыр жайгашып турган ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын;

Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдардын алдындагы өкүлчүлүктөрүнүн;

мамлекет карамагына алган архивдердин;

өздүк архивдердин документтери;

мамлекеттин менчигине мыйзамдуу негизде түшкөн башка документтер;

Улуттук архив фондуна ошондой эле мамлекеттин менчигине түшкөн башка документтер, Кыргыз Республикасынын чегинен тышта сакталып турган жана эл аралык келишимдерге ылайык кайра берилүүгө тийиш болгон архивдик документтер кирет.

Улуттук архив фонду ошондой эле юридикалык жактардын менчигиндеги, жарандардын жеке менчигиндеги, ошондой эле башка мамлекеттен түшкөн баалуу документтерди тартуулоо, мурастоо, сатып алуу жолу менен да толукталат.

Улуттук архив фондунун документтери мамлекеттин маалымат ресурстарынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана башка маалымат ресурстары менен катар мыйзам тарабынан корголот.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2006-жылдын 24-февралындагы N 62, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

5-статья. Улуттук архив фондунун курамына киргизилүүчү документтердин түрлөрү

Улуттук архив фондунун курамына мыйзам актылары, Кыргыз Республикасынын Президентинин указдары жана буйруктары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору жана буйруктары, министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун токтомдору, буйруктары жана нускамалары, эл аралык эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдер, тышкы саясатка тиешелүү башка документтер, прокуратуранын жана соттордун материалдары, башкарууга тийиштүү, статистикалык, илимий, технологиялык, ченемдик-техникалык, долбоорлоо-конструкторлук, патенттик, картографиялык, геологиялык, телеметрикалык жана машина окуй турган документтер, кино -, фото -, фонодокументтер, көркөм киноленталар, видеотасмалар, илимий, адабий, көркөм, музыкалык жана башка кол жазмалар, колго тартылган сүрөттөр, күндөлүктөр, мемуарлар, өздүк курам боюнча документтер жана документтердин башка түрлөрү кирет.

5-1-статья. Улуттук архив фондунун өзгөчө баалуу жана уникалдуу документтери

Улуттук архив фондунун документтерин өзгөчө баалуу документтердин, анын ичинде уникалдуу документтердин катарына кошуу тартиби, мындай документтерди эсепке алуу жана сактоо, алардын камсыздандыруу көчүрмөлөрүн түзүү жана сактоо тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Өзгөчө баалуу жана уникалдуу документтер архивдин адистештирилген документтерди сактоого оптималдуу шарттар түзүлгөн сактоочу жайларында сакталат. Бул документтердин камсыздандыруу көчүрмөлөрү милдеттүү тартипте түзүлөт.

(КР 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

6-статья. Документтерди Улуттук архив фондуна таандык кылуу тартиби

Документтерди Улуттук архив фондунун курамына киргизүү, аларды пайдалануу, категориялары боюнча бөлүштүрүү же андан документтерди чыгаруу архив кызматкерлери жана ар түрдүү тармактарында иштеген адистер курамына кирген эксперттик комиссиялар тарабынан бул документтердин баалуулугун аныктаган экспертизанын негизинде жүргүзүлөт. Эксперттик комиссияларды түзүү жана иштетүү тартиби архив ишин башкаруучу республикалык орган тарабынан бекитилет.

Документтерди Улуттук архив фондуна таандык кылуу же андан чыгаруу жөнүндөгү маселелерди чечүүдө пайда болуучу талаш-тартыш соттук тартипте чечилет.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

7-статья. Улуттук архив фондунун мамлекеттик бөлүгү

Улуттук архив фондунун мамлекеттик бөлүгү өзүнүн түзүлгөн убактысына жана сакталган жайына карабастан мамлекеттик органдардын, мамлекеттик ишканалардын, мекемелер менен уюмдардын, уставдык капиталында мамлекеттик менчиктин үлүшү көп болгон аралаш менчик түрүндөгү ишканалардын, мекемелер менен уюмдардын документтерин, ошондой эле менчигинин түрү мамлекеттик эмес юридикалык жактар, чет мамлекеттердин архивдери мамлекеттик сактоого берген, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте конфискацияланган жана реквизиттелген жана мамлекеттик архивдерге берилген документтерди камтыйт.

Мамлекеттик ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда менчиктин түрү өзгөрсө, өзгөргөнгө чейинки түзүлгөн жана жыйналган документтер Улуттук архив фондунун мамлекеттик бөлүгүн түзөт. Бул документтер сөзсүз түрдө мамлекеттик архивдерге сакталуу үчүн өткөрүлүүгө тийиш.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-статья. Менчиктин мамлекеттик эмес түрүндөгү юридикалык жактардын архив фонддору

Кыргыз Республикасынын аймагындагы уставдык капиталында мамлекеттик эмес үлүштөрү басымдуулук кылган менчиктин аралаш түрүндөгү, менчиктин мамлекеттик эмес түрүндөгү ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын, саясый партиялардын, коомдук бирикмелердин жана диний уюмдардын документтери - Улуттук архив фондунун мамлекеттик эмес бөлүгүн түзөт.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

9-статья. Өзүмдүк архив фондулары

Бир адамдын, үй-бүлөнүн же бир уруунун жашоо жана иштөө процессинде топтолгон, жыйналган же алар мурас катары сатып алган жана мамлекеттин менчигине бербеген документтер жеке адамдардын өзүмдүк архив фондуларын түзөт жана Улуттук архив фондунун мамлекеттик эмес бөлүгү болуп саналат.

10-статья. Өздүк курам боюнча документтер

Мамлекеттик органдар, менчигинин түрү мамлекеттик болбогон ишканалар, мекемелер, уюмдар, юридикалык жактар жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын камсыз кылуу максатында өздүк курам боюнча документтерди жүргүзүүгө милдеттүү.

11-статья. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жердеги тарыхый мурастар жөнүндө

Мамлекет өзүнүн аймагынын чегинен тышкары жердеги тарыхый мурастарды түзгөн документтерди кайтарып келүүгө карата чара көрөт, топтолгон жана тарыхый жактан Кыргыз Республикасы менен байланышкан документтерди издөөнү жана кайтарып келүүнү кубаттайт жана каржылайт.

III Глава
Улуттук архив фондунун документтерин менчиктөө укугу

12-статья. Улуттук архив фондунун мамлекеттик бөлүгүндөгү документтерди менчиктөө укугу

Улуттук архив фондунун мамлекеттик курамына кирген документтер сакталган жайына карабастан мамлекеттин менчиги болуп эсептелинет. Алар сатып алууга, сатып жиберүүгө, белекке тартуулоого жана бөлөк менчикке өтүп кете тургандай башка аракеттердин объектиси боло албайт жана убактылуу пайдаланууга гана берилет. Архивдик документтерди убактылуу пайдаланууга алган юридикалык жактар алардын сакталышын камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликте болушат.

Документтердин түп нускасын мамлекеттик архивдерден чыгарып алууга тыйуу салынат.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

13-статья. Ведомстволук архивдердин документтерин менчиктөө укугу

Ведомстволук архивдер документтерди мамлекеттик архивдерге туруктуу сактоого өткөрүп бергенге чейин архивдик документтерге ээ болууга, пайдаланууга жана аны тескөөгө укуктуу. Ведомстволук архивдердин документтери соода-сатык жана аларды ээликтен ажыратып алуу боюнча башка бүтүм түзүүлөрдүн объектиси боло албайт жана сактоо мөөнөтү бүткөндөн кийин мамлекеттик архивдерге акысыз берилүүгө тийиш. Ведомстволук архивдерден документтердин түп нускасын алууга тыюу салынат.

(КР 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

14-статья. Менчигинин түрү мамлекеттик эмес юридикалык жактардын документтерин менчиктөө укугу

Менчигинин түрү мамлекеттик эмес юридикалык жактардын менчиги болуп саналган архивдик документтер Улуттук архив фондунун мамлекеттик эмес бөлүгүн түзөт жана алардын ээлигинде, пайдалануусунда жана тескөөсүндө болот. Аталган архивдик документтердин менчик ээлери өздөрүнө таандык болгон архивдик документтерди ыктыярдуу башталышта акысыз түрдө же белгилүү өлчөмдөгү акыга мамлекеттин менчигине берүүгө же аларды мамлекеттик архивдерде убактылуу сактоого укуктуу. Мамлекеттик архивдерге убактылуу сактоого документтерди берүүдө бул документтердин ээлери аларды менчиктөө укугун сактап калышат жана аларды сактоо боюнча ыгым-чыгымдарды мамлекеттик архивдерге компенсациялап берет. Менчиктөөчүнүн документтерди берүүсүнүн, пайдалануусунун тартиби жана сакталышы үчүн акы төлөөнүн өлчөмү мамлекеттик архив менен документтердин ээсинин ортосунда түзүлгөн макулдашуу менен аныкталат.

15-статья. Өзүмдүк архивдердин документтерин менчиктөө укугу

Өзүмдүк архивдин документтерин менчиктөөчү Кыргыз Республикасынын архив иши боюнча мыйзамдарында каралган чектөөлөрдү кошпогондо өзүнө таандык болгон архивдик документтерге ээ болууга, пайдаланууга жана тескөөгө укуктуу.

Документтерди мамлекеттин менчигине берүүдө же мамлекеттин архивдерине сактоого коюуда ушул Мыйзамдын 14-статьясында баяндалган эрежелер колдонулат.

IV Глава
Улуттук архив фондунун документтерин сактоону уюштуруу жана сактоо тартиби

16-статья. Улуттук архив фондунун документтерин сактоо тартиби

Улуттук архив фондунун документтерин туруктуу сактоону мамлекеттик архивдер, улуттук коопсуздук, баңгизаттарды контролдоо боюнча, коргоо, ички иштер, тышкы иштер чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын ведомстволук архивдери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жана анын мекемелери жүзөгө ашырат. Мекемелер ошондой эле тармактык фонддордун - геологиянын жана минералдык ресурстардын, жерге жайгаштыруунун, геодезиянын жана картографиянын, стандартташтыруунун жана метрологиянын, патенттин, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоонун, жарандык абалдын актыларын каттоонун өзгөчө документтерин туруктуу сактоону да жүзөгө ашырат.

Улуттук архив фондунун документтери, ошондой эле мамлекеттин менчигиндеги архив мекемелеринин имарат жайлары менчиктештирилүүгө жатпайт.

Улуттук архив фондунун мамлекеттик эмес бөлүгүнүн документтерин туруктуу сактоону мамлекеттик музейлер, китепканалар, менчигинин түрү мамлекеттик эмес болгон юридикалык жактар жана жеке жактар ишке ашырышы же мамлекеттик архив кызматынын мекемелери менен макулдашуу боюнча аларды мамлекеттик архивдерге сактоого бериши мүмкүн.

Мамлекеттик музейлерди жана китепканаларды, ошондой эле коомдук, диний бирикмелердин жана уюмдардын архивдерин, менчик архивдерди Улуттук архив фондунун мамлекеттик бөлүгүнүн түп нуска документтери менен комплектөөгө тыюу салынат.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2006-жылдын 24-февралындагы N 62, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

17-статья. Улуттук архив фондунун мамлекеттик бөлүгүнүн документтерин комплектөө булактары бар уюмдарда убактылуу сактоо

Улуттук архив фондунун мамлекеттик бөлүгүнүн документтери мамлекеттик архивдерге туруктуу сактоого берилгенге чейин кызматтык, илимий жана башка максаттарда пайдалануу үчүн, ошондой эле жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын камсыз кылуу үчүн мамлекеттик органдарда, ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда сакталат.

Бул документтерди сактоо жана алар менен иш жүргүзүү үчүн ведомстволук архивдер түзүлөт, алар атайын имарат жайлар, жабдуулар, адистер жана зарыл окуу-методикалык адабияттар менен камсыз кылынат.

Ведомстволук архивдерде документтерди сактоонун төмөндөгүдөй чектүү мөөнөттөрү белгиленет:

жогорку мамлекеттик органдардын, республикалык маанидеги ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын мамлекеттин менчигинде турган документтери үчүн - 15 жыл;

областтык баш ийүүдөгү жергиликтүү аткаруу жана тескөө органдарынын, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын документтери үчүн - 10 жыл, шаардык жана райондук баш ийүүдөгүлөр үчүн - 5 жыл;

илимий техникалык документация үчүн - 25 жылга чейин;

жарандык абалдын актыларынын жана нотариалдык аракеттердин жазуулары, өздүк курам боюнча документтер үчүн - 75 жыл;

аудиовизуалдык документтер үчүн - көчүрүү аяктагандан кийин, телерадио берүүлөр үчүн - эфирге чыккандан кийин, машина окуучу документтер үчүн - 3 жыл.

Мамлекеттик архив кызматынын мекемелери келишим түзүү аркылуу Улуттук архив фондунун документтерин сактоо мөөнөттөрүн өзгөртө алышат.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

18-статья. Улуттук архив фондунун документтерин туруктуу мамлекеттик сактоого берүү

Улуттук архив фондунун документтерин министрликтерде, мамлекеттик комитеттерде, административдик ведомстволордо, мамлекеттик комиссияларда, мамлекеттик ишканаларда, бирикмелерде жана уюмдарда ушул Мыйзамдын 17-статьясында белгиленген сактоо мөөнөтү бүткөндө, бул документтер, сөзсүз түрдө, атайын архивдик кутуларда, папкаларда, тубустарда алардын эсебинен иреттелип, белгиленген тартипте толукталып, тиешелүү илимий-маалымат аппараты менен мамлекеттик архивге туруктуу сактоого өткөрүлүүгө тийиш.

Электрондук документтер менен кошо, керектүү учурларда аларды кайра жаздыруу үчүн программалык каражаттар да өткөрүлөт. Мамлекеттик менчик түрүндөгү аудиовизуалдык продукцияларды иштеп чыгаруучулар өз продукциясынын бирден нускасын сөзсүз түрдө мамлекеттик сактоого акысыз өткөрүүгө милдеттүү. Ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилери документтердин мамлекеттик бөлүгүн Улуттук архив фондуна сактоого өз убагында жана толук эмес өткөргөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликте болушат.

Улуттук архив фондунун документтерин мамлекеттик архивдерге туруктуу сактоого өткөрүү тартиби Кыргыз Республикасынын архив иштери боюнча мыйзамдарында аныкталат.

Мамлекеттик түзүмдөрдүн катышуусу менен түзүлгөн эл аралык уюмдардын, биргелешкен ишканалардын документтери, эгерде эл аралык келишимде башкача каралбаса, мамлекеттик архивдерге сакталууга өткөрүлөт.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

19-статья. Улуттук архив фондунун документтерин туруктуу сактаган мамлекеттик архивдердин тармагы

Улуттук архив фондунун документтерин туруктуу сактаган мамлекеттик архивдердин тармагы борбордук, облустук, шаардык жана аймактык мамлекеттик архивдерден, ошондой эле Электрондук документтердин мамлекеттик архивинен турат.

Мамлекеттик архивдер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому, аткаруу бийлигинин жергиликтүү органдарынын чечимдери менен архив ишин башкаруучу республикалык органдын сунушу боюнча түзүлөт.

Республикалык мамлекеттик архивдер Улуттук архив фондунун документтери менен иш жүргүзүү боюнча республикалык илимий методикалык жана илим изилдөө борборлору, областтык архивдер уюштуруу-методикалык борборлор болуп саналышат.

Мамлекеттик архивдер белгиленген тартипте мамлекеттин тарыхый-маданий мурастары сакталган өзгөчө баалуу объектилерге киргизилиши мүмкүн жана мындай учурда маданий-мурастардын өзгөчө баалуу объектилеринин мамлекеттик тизмесине киргизилет жана колдонуудагы мыйзамдарга ылайык күзөттүн жана пайдалануунун өзгөчө режимине алынат.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

20-статья. Юридикалык жактарды кайра уюштурууда же жоюуда жана менчик ээсин жоготууда архивдик документтерди менчиктөө укугу

Мамлекеттик ишканаларды, мекемелерди жана уюмдарды кайра уюштурууда же жоюуда же фондду кармоочу документтердин сакталышын камсыз кыла албаган учурда, алардын документтик фондулары укук жолдоочуларга, же жогору турган уюмдун архивине ал эми алар жокто мамлекеттик архивдерге сактоого берилет. Документтерди жана мүлктү берүү үчүн түзүлгөн комиссиялардын курамына мамлекеттик архив кызматынын өкүлдөрү жана башка юридикалык жактардын адистери кирет.

Мураскору болбогон менчиктин мамлекеттик эмес түрүндөгү ишканалар, мекемелер жана уюмдар жоюлган мезгилде, алардын илимий-тарыхый баалуулугу бар документтери жана өздүк курамы боюнча документтери мамлекеттик архивге сакталууга өткөрүлүшү керек.

Ар кайсы ишкананын, мекеменин, уюмдун жоюлушу, алардын документтеринин сакталуучу жайы тууралу мамлекеттик архивдин корутундусу болгондо гана жүзөгө ашырылат.

Менчик ээсин жоготкон же менчик ээси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бул документтерди менчиктөө укугунан ажыраган илимий-тарыхый баалуулугу бар архивдик документтер мамлекеттик архивге берилет.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

V Глава
Улуттук архив фондунун документтерин мамлекеттик каттоого алуу жана сакталышын камсыз кылуу

21-статья. Улуттук архив фондунун документтерин мамлекеттик каттоого алууну уюштуруу

Улуттук архив фондунун документтери кайсы жерде сакталганына карабастан фонддор (коллекциялар), эсеп бирдиктери жана сактоо бирдиктери боюнча борбордоштуруп мамлекеттик каттоого алынууга тийиш. Мекеме - мамлекеттик архивдерди комплекттөө булактары архив документтеринин көлөмү жана сактоонун шарттары жөнүндө белгиленген тартипте статистикалык отчет берүүгө милдеттүү. Улуттук архив фондунун документтерин мамлекеттик каттоого алуунун тартиби архив ишин башкаруунун республикалык органы тарабынан белгиленет.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

22-статья. Улуттук архив фондунун документтеринин сакталышын камсыз кылуу

Мамлекеттик органдар, мамлекеттик архив кызматынын мекемелери, менчигинин түрү мамлекеттик эмес юридикалык жактар жана архив документтерин менчиктөөчүлөр (түзүүчүлөр) болуп саналган жарандар архив документтерин тиешелүү илимий-маалымат аппараты менен иреттелген абалда сактоого, бул документтердин сакталышын камсыз кылууга, архивдердин имарат жайларын тийиштүү тартипте кармоого, алардын кайтарылышын уюштурууга, архив документтерин сактоо үчүн зарыл болгон технологиялык режимди колдоого, документтердин камсыздандыруу көчүрмөлөрүн жана пайдалануу фондуларын түзүүгө милдеттүү. Сактоо талаптарына жооп бербеген жайларга архив документтерин жайгаштырууга тыюу салынат.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

23-статья. Жарандардын менчигиндеги Улуттук архив фондунун документтеринин сакталышы

Жеке менчигинде Улуттук архив фондунун документтери болгон жеке адамдар алардын сакталышын камсыз кылышат жана камсыздандыруу көчүрмөлөрүн алуу үчүн аларды архив мекемелерине беришет. Бул документтер ээлигинен ажыратыларда менчиктөөчү аны сатып алууга артыкчылык укугу бар мамлекеттик архив мекемелерине бул туурасында кабарлайт.

Эгерде аталган документтердин ээси аларды сактоо шарттарын түзүү боюнча мамлекеттик архив кызматынын көрсөтмөсүн аткарбаса, ошондой эле бул документтерди сатып алууга мамлекеттик архив мекемелеринин артыкчылык укугун бузуу менен документтерди ээсинен ажыраткан учурда мамлекеттик архив кызматынын мекемелери бул документтерди мамлекеттик сактоого берүү жөнүндө маселени чечүү үчүн сотко кайрылууга укуктуу.

24-статья. Документтерди жок кылуу тартиби

Документтерди жок кылуу тартиби архив ишин башкаруучу республикалык орган тарабынан берилет. Документтердин тарыхый маанисин аныктоо үчүн ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда мамлекеттик архив кызматынын жана башка тиешеси бар уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен эксперттик комиссиялар түзүлөт.

Улуттук архив фондун түзүү булагы болуп саналган юридикалык жактарга мамлекеттик архив кызматынын органдарынын уруксатысыз архив документтерин жок кылууга тыюу салынат.

VI Глава
Ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иш кагаздарын уюштуруу жана жүргүзүү

25-статья. Иш кагаздарын жүргүзүү тартиби

Иш кагаздарын жүргүзүүнүн белгиленген тартибине ылайык мамлекеттик органдарда, ишканаларда, мекемелерде жана менчигинин түрүнө карабастан уюмдарда иш кагаздарын уюштурууну жана жүргүзүүнү жөнгө салган ченемдик-методикалык типтүү документтерди иштеп чыгуу архив ишин башкаруунун республикалык органына жүктөлөт.

Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, мамлекеттик комиссиялар тармактык архивдик документтердин сакталуу мөөнөтү көрсөтүлгөн тизмелерди түзүүгө жана аларды бекитүүгө архив иштерин жетектөөчү республикалык органга көрсөтүүгө милдеттүү.

Ишканалар, мекемелер жана менчигинин түрүнө карабастан уюмдар документтер менен иштөө, аларды иштеп чыгуу, аларга илимий-маалымат аппаратын түзүү, кыймылга келтирүү жана сактоо тартибине коюлуучу ченемдерди жана талаптарды сактоого милдеттүү.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

VII Глава
Улуттук архив фондунун документтерин пайдалануу

26-статья. Улуттук архив фондунун документтерин пайдалануу боюнча архивдик мекемелердин ишинин негизги багыттары

Республиканын архив мекемелери коомдун, мамлекеттин жана жарандардын муктаждыктарын канааттандыруу максатында Улуттук архив фондунун документтеринде камтылган маалыматтарды пайдаланууну мамлекеттик, чарбалык, саясий, илимий жана маданий милдеттерди чечүүдө пайдаланылышы мүмкүн болгон Улуттук архив фондунун документтери жөнүндө юридикалык жана жеке жактарга маалымат берүү; документтердин көчүрмөлөрүн жана справкаларды берүү; электрондук маалымат ресурстарын түзүү; маалымат каражаттарында Улуттук архив фондунун документтерин жарыялоо; документтердин жыйнактарын басып чыгаруу; иликтөө жана пайдалануу үчүн документтерди басып чыгаруу; документтердин көргөзмөлөрүн уюштуруу; Улуттук архив фондунун документтеринин курамы жана мазмуну жөнүндө маалымдамаларды басып чыгаруу жолу менен ишке ашырат.

27-статья. Улуттук архив фондунун документтерин пайдалануу эрежелери

Улуттук архив фондунун документтери мамлекеттик жана ведомстволук архивдерге сактоого түшкөн учурдан тартып пайдалануу үчүн ачык.

Ар бир жеке адам мамлекеттик архивдин документтерин пайдаланууга укуктуу. Жарандардын мүлктүк укуктарына тиешелүү архивдик маалымдамалар негизги ээлерине гана же болбосо алардын ишеним каты же соттун талабы боюнча берилүүгө тийиш.

Мамлекеттик архивдерде Улуттук архив фондунун документтерин пайдалануу эрежелери ушул мыйзамдын негизинде архив ишин башкаруучу республикалык орган тарабынан, ал эми министрликтерде, мамлекеттик комитеттерде, административдик ведомстволордо, ишканаларда, мекемелерде, уюмдарда сакталып турган Улуттук архив фондунун документтерин пайдалануу тартиби - архивдердин ишинин колдонуудагы эрежелерине ылайык ушул юридикалык жактардын башкаруу органдары тарабынан аныкталат.

Архив мекемелери архивдик документтерде камтылган жана мыйзам тарабынан корголгон мамлекеттик, аскердик, кызматтык, коммерциялык жана башка сырды сактоого милдеттүү. Архивдик документтерди пайдаланууну чектөөгө төмөндөгү учурларда жол берилет:

а) мамлекеттик сырдын ачыкка чыгып кетишине алып келиши мүмкүн болсо;

б) архивдик документтердин сакталышына зыян келтириши мүмкүн болсо (мындай учурда түп нусканын ордуна көчүрмө берилет);

в) болуп саналган жарандардын жеке кызыкчылыгына зыян келтирсе.

Калган учурларда архив документтерин пайдалануудан баш тартууга жол берилбейт.

Улуттук архив фондунун мамлекеттик, аскердик, коммерциялык же кызматтык сырды камтыган документтерин пайдаланууга чектөө киргизүү улуттук коопсуздук органдарынын документтерин (улуттук коопсуздук органдарынын документтерин пайдаланууга чектөө оперативдүү маанисин жоготкон мезгилден тартып 75 жылга чейинки мөөнөткө белгиленет) кошпогондо, документтер түзүлгөн учурдан тартып 30 жылга чейинки мөөнөткө белгиленет.

Жашыруун сактоонун 30 жылдык мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу же мамлекеттин мыйзам актыларынын негизинде өзүнүн жашыруун мүнөзүн жоготкон Улуттук архив фондунун мамлекеттик бөлүгүнүн документтеринин жашыруундук белгисин өзгөртүү колдонуудагы мыйзамдарга ылайык мамлекеттик архив кызматынын системасындагы Архивдик документтердин жашырындуулугун алып салуу боюнча ведомстволор аралык комиссия тарабынан мекемелер, мамлекеттик музейлер жана китепканалар, ведомстволук архивдер тарабынан жүргүзүлөт.

Архив документтеринин ээлери (түзүүчүлөрү) болуп саналган жарандар алардын мазмунун жарыя кылбоону шарттоого же аларды пайдаланууну 75 жылга чейинки мөөнөткө чектөөгө укуктуу. Мамлекеттик архивдерге түшкөн өзүмдүк архивдердин документтерин пайдаланууга чектөө киргизүү мөөнөтү аларды берген жарандар тарабынан шартталышы мүмкүн, бирок берилген учурдан тартып 75 жылдан ашпоого тийиш. Документтер сактоого берилгенде бул документтердин ээси (түзүүчүсү) кайсы маалыматтарды жарыя кылууга болбой тургандыгын мамлекеттик архивге жазуу жүзүндө эскертүүгө тийиш.

Архив документин пайдалануучу, эгерде бул документти пайдаланууга мыйзамда чек коюлбаса, документтин сакталган жерине шилтеме берүү менен архив документин жарыялоого, окуп берүүгө жана башкача түрдө пайдаланууга укуктуу.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79, 2013-жылдын 22-февралындагы N 29 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

28-статья. Архив документтерин пайдаланууга берүүдөн баш тартуу жана баш тартууну даттануу тартиби

Архив документин көрсөтүүдөн, пайдаланууга берүүдөн, көчүрмөлөөдөн, угузуудан, ал боюнча справка, көчүрмө берүүдөн баш тартуу ушул мыйзамдын 27-статьясында каралган негиздерде гана мүмкүн.

Архив документтерин пайдаланууга берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алынат.

Архив документин пайдаланууга берүүдөн баш тартуу жеке адамга үч күндүк мөөнөттөн кечиктирилбестен, ал эми жарандын же уюмдун жазуу жүзүндө түшкөн суроо-талабы боюнча 15 күндүк мөөнөттө, өзгөчө татаал учурларда - суроо-талап алынган күндөн тартып бир айдан кечиктирилбестен билдирилет.

Архив документин пайдаланууга берүүдөн баш тартуу жеке адам же уюм тарабынан жогору турган кызмат адамына же сотко даттанылышы мүмкүн.

Архив документтерин пайдаланууга берүүдөн негизсиз баш тартуу маалымат пайдалануучуга материалдык же моралдык зыян келтирсе, архив ишин башкаруу органы келтирилген материалдык жана моралдык зыянды Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык өндүрүп берет.

29-статья. Улуттук архив фондунун документтеринде камтылган маалыматты укуктук жактан коргоо

Улуттук архив фондунун документтеринде камтылган маалыматтарды коргоо максатында мамлекеттик жана ведомстволук архивдер жарандарга Улуттук архив фондунун документтеринин көчүрмөлөрүн берүүдө аларды пайдалануу шарттарын белгилөөгө укуктуу.

Жекече түзүлгөн архивдик документтин авторлоруна жана алардын мурастоочуларына аталган документтер чектөөсүз пайдалануу үчүн берилет. Мамлекеттик архивге түшкөн өзүмдүк архивдин документтери менен иштөө үчүн пайдалануучу анын ээсинен же мураскеринен алган жазуу жүзүндөгү уруксатын көрсөтүүсү керек.

Маалыматты пайдалануучуларга документтерди китеп, факсимильдик басылма, микрографиялык көчүрмө түрүндө жарыялоо, документтердин көргөзмөсүн уюштуруу, фильмдерди жаратуу, аудиодокументтерди радиодон угузуу, телекөрсөтүү боюнча көрсөтүү жолу менен пайдалануу укугу берилет.

(КР 2002-жылдын 23-июлундагы N 127, 2005-жылдын 18-июнундагы N 79 Мыйзамынын редакцияларына ылайык)

VIII Глава
Архив ишин жана документтерди мамлекеттик башкаруу

30-статья. Архив ишин жана документтерди мамлекеттик башкаруу

Архив ишин жана документтерди мамлекеттик башкаруу архив ишин башкаруучу республикалык орган, жергиликтүү мамлекеттик акимчиликтер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жүргүзүлүп, алар түзүүчү архив ишин башкаруу органдары бул милдетти ишке ашырат.

Мамлекет архив ишин жана документтерди башкарууну өнүктүрүүнү жана өркүндөтүүнү камсыз кылып, бул үчүн зарыл шарттарды түзүп берет.

31-статья. Мамлекеттик архив кызматы. Анын ишинин милдеттери жана негизги багыттары

Мамлекеттик архив кызматын архив ишин башкаруучу органдар жана архив мекемелери түзөт.

Архив ишин башкаруу органдарына жана алардын мекемелерине Улуттук архив фондунун мамлекеттик бөлүгүнүн документтерин сактоо, сакталышын камсыз кылуу, борбордоштуруп мамлекеттик каттоого алуу, документтерди комплектөө, аларды пайдалануу, белгиленген тартипте жарыялоо, ошондой эле башкаруу ишин документтештирүүнүн азыркы учурдагы системаларын иштеп чыгуу жана колдонуу, мамлекеттик органдарда, менчигинин түрүнө карабастан ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иш кагаздарынын абалына жана жүргүзүлүшүнө контролду сактоону камсыз кылуу, бул ишти уюштурууда, кадрларды даярдоодо жана квалификациясын жогорулатууда аларга усулдук жардам көрсөтүү боюнча милдеттер жүктөлөт.

Мамлекеттик архив кызматынын органдары Кыргыз Республикасынын аймагында менчигинин түрүнө, ведомстволук баш ийүүсүнө карабастан бардык юридикалык жактар, ошондой эле жеке адамдар тарабынан кимдин жараны экендигине карабастан архив иши боюнча мыйзамдардын кынтыксыз сакталышына контроль жүргүзөт.

Архив ишин башкаруу органдарынын архивдердин ишинин маселелери жана иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштуруу боюнча чечимдери жана көрсөтмөлөрү бардык юридикалык жана жеке жактар үчүн милдеттүү болуп саналат.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

32-статья. Улуттук архив фондунун документтеринин сакталышына, катталышына жана пайдаланылышына мамлекеттик контроль жана көзөмөл

Мамлекеттик архив кызматынын мекемелери, министрликтер, менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар жана бардык жеке жактар Улуттук архив фондунун документтерин сактоону, каттоону жана пайдаланууну камсыз кылуу боюнча милдеттерин аткарышына мамлекеттик контролду мамлекеттик бийлик органдары ишке ашырат.

Кыргыз Республикасынын архив иши жана иш кагаздарын жүргүзүү боюнча мыйзамдарынын сакталышына, атайын эрежелерде жана нускамаларда белгиленген документтер менен иштөө ченемдеринин жана принциптеринин сакталышына мамлекеттик көзөмөлдү жүргүзүү мамлекеттик архив кызматынын системасында түзүлгөн атайын ыйгарым укуктуу органга жүктөлөт.

Мамлекеттик бийлик органдары өздөрүнүн отурумдарында тийиштүү аймакта жайгашкан ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иш кагаздарын жүргүзүү жана документтердин сакталышын камсыз кылуу менен байланышкан маселелерди кароого милдеттүү.

33-статья. Улуттук архив фондунун документтеринин сакталышына, катталышына жана пайдаланылышына ведомстволук контроль

Өзүнө караштуу ишканаларда, мекемелерде, уюмдарда жана бирикмелерде Улуттук архив фондунун документтерин топтоонун, сакталышын камсыз кылуунун, каттоонун жана пайдалануунун белгиленген тартибинин сакталышына ведомстволук контроль тийиштүү министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, ошондой эле коомдук бирикмелердин борбордук органдары тарабынан ишке ашырылат.

Улуттук архив фондунун документтери мамлекеттик архивдерге берилгенге чейин алардын толуктугу жана сакталышы үчүн жоопкерчиликти ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жана коомдук бирикмелердин жетекчилери тартат.

IX Глава
Архив мекемелерин каржылоо жана материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу

34-статья. Архив мекемелерин каржылоо жана материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу

Мамлекеттик жана ведомстволук архивдерди каржылоо жана материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын өз каражаттарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган акыга кызмат көрсөтүүдөн алынган каражаттардын эсебинен ишке ашырылат. Акы төлөнүүчү кызматтардын тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Менчигинин түрү мамлекеттик эмес мекемелердин архивдери жана өзүмдүк архивдер аларды түзгөн менчигинин түрү мамлекеттик эмес юридикалык жактардын, жарандардын каражаттарынын жана башка булактардын эсебинен күтүлөт.

Мамлекеттик органдар, ишканалар, мекемелер жана уюмдар архив документтерин сактоонун тийиштүү шарттарын камсыз кылып берүүгө милдеттүү.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

35-статья. Архивдерди өнүктүрүү фонду

Архивдерди өнүктүрүү фонду архив ишин башкаруунун республикалык жана жергиликтүү органдары тарабынан архив ишин каржылык колдоо жана өнүктүрүү максатында демөөрчүлүк каражаттын, гранттардын жана акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүдөн түшкөн кирешенин эсебинен түзүлөт.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

X Глава
Архив ишиндеги эл аралык кызматташтык

36-статья. Архив ишинде эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн негизги багыттары

Кыргыз Республикасынын жана башка мамлекеттердин архив мекемелеринин ортосундагы өз ара мамилелер алардын кызматташтыгы жөнүндөгү келишимдердин негизинде түзүлөт.

Мамлекет эгерде колдо бар архивдик документтерди өз ара пайдалануу өзүнүн эгемендигине зыян келтирбесе, Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин архив мекемелеринин ортосундагы карым-катнаштарды кеңейтүүгө көмөк көрсөтөт.

37-статья. Эл аралык келишимдердин колдонулушу

Эгерде Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимде ушул Мыйзамда камтылгандан башка эрежелер белгиленсе, анда эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат.

38-статья. Архивдик документтерди Кыргыз Республикасынан алып чыгуу

Башка мамлекеттерге көргөзмөгө, эл аралык кинофестивалдарга коюу үчүн убактылуу алып чыгууну кошпогондо, Улуттук архив фондунун документтеринин түп нускаларын Кыргыз Республикасынан алып кетүүгө тыюу салынат. Улуттук архив фондунун документтерин Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары убактылуу алып чыгуу архив ишин башкаруунун республикалык органынын уруксаты менен жүзөгө ашырылат.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

39-статья. Чет мамлекеттердин архивдик документтерин Кыргыз Республикасына алып келүү

Чет мамлекеттердин архивдик документтерин Кыргыз Республикасынын аймагына алып келүү же ал аркылуу алып өтүү шарттары жана тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталат.

40-статья. Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын архивдерден пайдалануу укугу

Чет мамлекеттердин жарандары, ошондой эле жарандыгы жок адамдар архивдерден пайдаланган учурда эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, Кыргыз Республикасынын жарандары менен бирдей эле деңгээлде укуктардан пайдаланат жана милдеттерди аткарат.

XI Глава
Корутунду жоболор

41-статья. Архив иши боюнча мыйзамдарды бузгандык үчүн жоопкерчилик

Кыргыз Республикасынын архив иши боюнча мыйзамдарын бузууга күнөөлүү болгон юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

Юридикалык жак укугуна ээ болушкан архивдер архив иши боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чекте бардык милдеттенмелер боюнча жоопкерчилик тартат. Мындай укуктан пайдаланбаган архивдердин аракети үчүн бул архивдер карамагында турган юридикалык жактар жоопкерчилик тартат.

Ишкананын, мекеменин жана уюмдун жетекчиси алмашкан учурда документтер кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча өткөрүлүшү керек Документтердин түзүлүү убактысына карабастан, архивдик мыйзамдарды бузгандыгы жана документтердин жетишпегендиги үчүн жоопкерчиликти иштеп жаткан жетекчи тартат.

(КР 2005-жылдын 18-июнундагы N 79 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

42-статья. Архивдик документтердин зыянга учуратылганы же жок кылынганы үчүн материалдык жоопкерчилик

Архивдик документтердин зыянга учуратылышынын же жок кылынышынын натыйжасында келтирилген мүлктүк зыян Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте күнөөлүү жеке же юридикалык жактардан өндүрүлүүгө тийиш.

43-статья. Ушул Мыйзамды колдонууга киргизүү тартиби

Ушул Мыйзам жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

Ушул Мыйзам күчүнө кирген учурдан тартып:

"Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-ж., N 2, 55-ст.);

"Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1994-ж., N 2, 56-ст.), - күчүн жоготту деп табылсын.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

 

Кыргыз Республикасынын Президенти

 

А. Акаев

 

 

 

1999-жылдын 27-октябрында

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 22 ноября 1999 года N 125

О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики

(В редакции Законов КР от 23 июля 2002 года N 127, 18 июня 2005 года N 79, 24 февраля 2006 года N 62, 22 февраля 2013 года N 29)

Настоящий Закон устанавливает и регулирует организационно-правовые и экономические основы комплектования, учета, хранения и использования документов Национального архивного фонда Кыргызской Республики, управления документацией в Кыргызской Республике.

Глава I
Общие положения

Статья 1. Национальный архивный фонд Кыргызской Республики

Национальный архивный фонд Кыргызской Республики (далее - Национальный архивный фонд) - это совокупность документов, созданных в процессе государственной, экономической, общественно-политической, социально-культурной деятельности на различных этапах развития Кыргызской Республики. Документы Национального архивного фонда являются историческим и культурным наследием, достоянием народа, его документальной памятью и служат удовлетворению нужд общества и государства, реализации прав и законных интересов граждан.

Национальный архивный фонд формируется из документов государственных архивов, ведомственных архивов, архивов юридических лиц различных форм собственности, документов общественных объединений и физических лиц.

Статья 1-1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

архив - учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование архивных документов;

архивное дело в Кыргызской Республике (далее - архивное дело) - деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Национального архивного фонда;

архивный документ - материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости информации для граждан, общества и государства;

документы по основной деятельности - архивные документы, отражающие основную деятельность учреждений, организаций и предприятий с момента их образования и до ликвидации;

документы по личному составу - архивные документы, отражающие трудовые отношения работника с работодателем;

документ Национального архивного фонда - архивный документ, прошедший экспертизу ценности документа, поставленный на государственный учет и подлежащий хранению;

особо ценный документ - документ Национального архивного фонда, который имеет непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую важность для общества и государства и в отношении которого установлен особый режим учета, хранения и использования;

уникальный документ - особо ценный документ, не имеющий себе подобных по содержащейся в нем информации и (или) его внешним признакам, невосполнимый при утрате с точки зрения его значения и (или) автографичности;

электронный документ - документ, информация в котором зафиксирована в электронном виде, включая обязательные реквизиты документа;

электронная подпись - обязательный реквизит электронного документа, использующийся для идентификации автора или лица, подписавшего электронный документ, с другими субъектами электронного документооборота;

фонд (коллекция) - совокупность архивных документов, исторически или логически связанных между собой;

научно-справочный аппарат - комплекс архивных справочников (описи дел, каталоги, путеводители по фондам, обзоры документов), баз данных, предназначенных для поиска документов и документной информации;

электронный архив - архив, в котором информация зафиксирована в электронном виде;

постоянное хранение документов Национального архивного фонда - хранение документов без определения срока (бессрочно);

временное хранение документов - хранение документов до их уничтожения в течение сроков, установленных нормативными правовыми актами;

временное хранение документов Национального архивного фонда - хранение документов Национального архивного фонда учреждениями до их передачи на хранение в государственный архив в порядке, установленном настоящим Законом;

экспертиза ценности документов - изучение документов на основании критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора их для включения в состав Национального архивного фонда;

упорядочение архивных документов - комплекс работ по формированию архивных документов в единицы хранения (дела) в соответствии с правилами, установленными республиканским органом управления архивным делом;

собственник архивных документов - государственный орган, орган местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, осуществляющие владение, пользование архивными документами и реализующие полномочия по распоряжению ими в пределах, установленных законом или договором;

пользователь архивных документов - физическое или юридическое лицо, обращающееся к архивным документам для получения информации с целью ее использования;

автор электронного документа - физическое или юридическое лицо, создавшее электронный документ.

(В редакции Закона КР от 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 2. Архивы

Основными видами архивов являются государственные, ведомственные архивы, архивы юридических лиц негосударственных форм собственности и личные архивы физических лиц.

Под государственным архивом понимается государственное архивное учреждение, осуществляющее прием и постоянное хранение архивных документов в интересах пользователей.

Под ведомственным архивом понимается архив государственного предприятия, учреждения и организации или их структурное подразделение, хранящее документы на протяжении определенного срока на своем предприятии, в учреждении и организации.

Под архивом юридических лиц негосударственных форм собственности понимается их архив, осуществляющий прием и постоянное хранение архивных документов.

Под личным архивом понимается комплекс архивных документов, созданных лицом, семьей или родом либо приобретенных ими на законных основаниях, находящихся в их владении.

Статья 3. Обязанности юридических лиц в формировании архивного фонда

Государственные органы, юридические лица независимо от форм собственности обязаны обеспечивать накопление, учет, хранение и использование архивных документов в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики по архивному делу.

Глава II
Национальный архивный фонд

Статья 4. Состав Национального архивного фонда

Национальный архивный фонд состоит из документов, созданных в процессе деятельности предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, существовавших и существующих на территории Кыргызской Республики и за ее пределами. Сюда относятся документы:

высших и местных государственных органов, прокуратуры, судов, органов национальной безопасности, по контролю наркотиков, внутренних дел, обороны и их учебных заведений, нотариата, загсов;

предприятий промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики;

учреждений и организаций науки, культуры, образования, здравоохранения, кинематографии, телевидения, радио, печати и других киновидеофотофонопроизводящих предприятий;

политических партий, общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, кооперативных и других организаций;

религиозных организаций;

предприятий, учреждений и организаций Кыргызской Республики, находившихся и находящихся за ее пределами;

представительств Кыргызской Республики при международных организациях;

архивов, национализированных государством;

личных архивов;

иные документы, поступившие в собственность государства на законном основании.

К Национальному архивному фонду относятся также иные документы, поступившие в собственность государства, архивные документы, хранящиеся за пределами Кыргызской Республики и в соответствии с международными договорами подлежащие возвращению.

Национальный архивный фонд также пополняется путем получения в дар, в наследство, покупки ценных документов, находящихся в собственности юридических лиц, в частной собственности граждан, а также поступивших из других государств.

Документы Национального архивного фонда являются составной частью информационных ресурсов государства и охраняются законом наряду с другими информационными ресурсами.

(В редакции Законов КР от 18 июня 2005 года N 79, 24 февраля 2006 года N 62, 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 5. Виды документов, включаемых в состав Национального архивного фонда

В состав Национального архивного фонда включаются законодательные акты, указы и распоряжения Президента Кыргызской Республики, постановления и распоряжения Правительства Кыргызской Республики, постановления, приказы и инструкции министерств, государственных комитетов, административных ведомств; международные двусторонние и многосторонние договоры, другие документы, касающиеся внешней политики, материалы прокуратуры и судов; управленческая, статистическая, научная, технологическая, нормативно-техническая, проектно-конструкторская, патентная, картографическая, геологическая, телеметрическая и машиночитаемая документация; кино-, фото-, фонодокументы, художественные киноленты, видеозаписи, научные, литературные, художественные, музыкальные и другие рукописи, рисунки, дневники, мемуары, документы по личному составу и другие виды документов.

 

Статья 5-1. Особо ценные и уникальные документы Национального архивного фонда

Порядок отнесения документов Национального архивного фонда к особо ценным документам, в том числе уникальным документам, порядок учета и хранения таких документов, создания и хранения их страховых копий определяются Правительством Кыргызской Республики.

Особо ценные и уникальные документы хранятся в специализированных хранилищах архива, в которых созданы оптимальные условия хранения документов. В обязательном порядке создаются страховые копии этих документов.

(В редакции Закона КР от 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 6. Порядок отнесения документов к Национальному архивному фонду

Включение документов в состав Национального архивного фонда, распределение их по категориям доступности или исключение документов из него осуществляется на основании экспертизы их ценности экспертными комиссиями в составе архивистов и специалистов различных отраслей. Порядок создания и деятельности экспертных комиссий утверждается республиканским органом управления архивным делом.

Споры, возникающие при решении вопросов об отнесении документов к Национальному архивному фонду или исключению из него, решаются в судебном порядке.

(В редакции Закона КР от 18 июня 2005 года N 79)

Статья 7. Государственная часть Национального архивного фонда

Государственная часть Национального архивного фонда включает в себя документы государственных органов, государственных предприятий, учреждений и организаций, предприятий, учреждений и организаций смешанных форм собственности, в уставном капитале которых имеется преобладающая доля государственной собственности, независимо от времени их создания и места хранения, а также документы, переданные на государственное хранение юридическими лицами негосударственных форм собственности, физическими лицами, архивами иностранных государств, конфискованные и реквизированные в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке и переданные в государственные архивы.

При изменении формы собственности государственных предприятий, учреждений и организаций образованные и накопленные до ее изменения документы составляют государственную часть Национального архивного фонда. Эти документы в обязательном порядке подлежат передаче на хранение в государственные архивы.

(В редакции Закона КР от 18 июня 2005 года N 79)

Статья 8. Архивные фонды юридических лиц негосударственных форм собственности

Документы предприятий смешанных форм собственности, в уставном капитале которых имеется преобладающая доля негосударственной собственности, политических партий, предприятий, учреждений и организаций негосударственных форм собственности, общественных объединений и религиозных организаций, находящихся на территории Кыргызской Республики, составляют негосударственную часть Национального архивного фонда.

(В редакции Законов КР от 18 июня 2005 года N 79, 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 9. Личные архивные фонды

Документы, образовавшиеся в процессе жизни и деятельности одного лица, семьи или рода, собранные либо приобретенные ими путем получения в наследство и не переданные в собственность государства, составляют личные архивные фонды физических лиц и являются негосударственной частью Национального архивного фонда.

Статья 10. Документы по личному составу

Государственные органы, предприятия, учреждения, организации, юридические лица негосударственных форм собственности обязаны вести документы по личному составу в целях обеспечения прав и законных интересов граждан.

Статья 11. Об историческом наследии, находящемся за пределами Кыргызской Республики

Государство принимает меры к возвращению документов исторического наследия, оказавшихся за пределами его территории, поощряет и финансирует поиск и возвращение собранных и исторически связанных с Кыргызской Республикой документов.

Глава III
Право собственности на документы Национального архивного фонда

Статья 12. Право собственности на документы государственной части Национального архивного фонда

Документы, входящие в состав государственной части Национального архивного фонда, независимо от места хранения, являются собственностью государства. Они не могут быть объектом купли-продажи, дарения и иных сделок по их отчуждению и выдаются только во временное пользование. Юридические лица, получившие архивные документы во временное пользование, несут ответственность за их сохранность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Изъятие подлинных документов из государственных архивов запрещается.

(В редакции Закона КР от 18 июня 2005 года N 79)

Статья 13. Право собственности на документы ведомственных архивов

Ведомственные архивы до передачи документов в государственные архивы на постоянное хранение имеют право на владение, пользование и распоряжение архивными документами. Документы ведомственных архивов не могут быть объектом купли-продажи и иных сделок по их отчуждению и должны по истечении сроков хранения бесплатно передаваться в государственные архивы. Изъятие подлинных документов из ведомственных архивов запрещается.

(В редакции Закона КР от 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 14. Право собственности на документы юридических лиц негосударственных форм собственности

Архивные документы, являющиеся собственностью юридических лиц негосударственных форм собственности, составляют негосударственную часть Национального архивного фонда и находятся в их владении, пользовании и распоряжении. Собственники названных архивных документов имеют право передать на добровольных началах бесплатно или за определенную плату в собственность государства принадлежащие им архивные документы либо поместить их на временное хранение в государственные архивы. При передаче документов на временное хранение в государственные архивы за собственником этих документов сохраняется право собственности на них, и он компенсирует государственным архивам издержки по их хранению. Порядок передачи, пользования собственником документами и размер оплаты за хранение определяются соглашением между государственным архивом и собственником документов.

Статья 15. Право собственности на документы личных архивов

Собственник документов личного архива имеет право на владение, пользование и распоряжение принадлежащими ему архивными документами, за исключением ограничений, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики по архивному делу.

При передаче документов в собственность государства либо помещении на хранение в государственные архивы применяются правила, изложенные в статье 14 настоящего Закона.

Глава IV
Организация и порядок хранения документов Национального архивного фонда

Статья 16. Порядок хранения документов Национального архивного фонда

Постоянное хранение документов Национального архивного фонда осуществляют государственные архивы, ведомственные архивы государственных органов в области национальной безопасности, по контролю наркотиков, обороны, внутренних дел, иностранных дел, а также Национальной академии наук Кыргызской Республики и ее учреждений. Учреждения осуществляют также постоянное хранение специфической документации отраслевых фондов - геологии и минеральных ресурсов, землеустройства, геодезии и картографии, стандартизации и метрологии, патента, регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации актов гражданского состояния.

Документы Национального архивного фонда, а также здания и помещения архивных учреждений, принадлежащие на праве собственности государству, не подлежат приватизации.

Государственные музеи, библиотеки, юридические лица негосударственных форм собственности и физические лица могут осуществлять постоянное хранение документов негосударственной части Национального архивного фонда либо передавать их по согласованию с учреждениями государственной архивной службы на хранение в государственные архивы.

Комплектование государственных музеев и библиотек, а также архивов общественных, религиозных объединений и организаций, личных архивов подлинными документами государственной части Национального архивного фонда запрещается.

(В редакции Законов КР от 18 июня 2005 года N 79, 24 февраля 2006 года N 62, 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 17. Временное хранение документов государственной части Национального архивного фонда в организациях источниках комплектования

Документы государственной части Национального архивного фонда до передачи на постоянное хранение в государственные архивы находятся на хранении в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях для использования в служебных, научных и других целях, а также для обеспечения прав и законных интересов граждан.

Для хранения этих документов и ведения работ с ними создаются ведомственные архивы, обеспечиваемые специальными помещениями, оборудованием, специалистами и необходимой учебно-методической литературой.

Устанавливаются следующие предельные сроки хранения документов в ведомственных архивах:

для документов высших государственных органов, предприятий, учреждений и организаций республиканского значения, находящихся в собственности государства, - 15 лет;

для документов местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий, учреждений и организаций областного подчинения - 10 лет, городского и районного подчинения - 5 лет;

для научно-технической документации - не более 25 лет;

для записей актов гражданского состояния и нотариальных действий, документов по личному составу - 75 лет;

для аудиовизуальных  документов - после завершения копирования, для телерадиопередач - после выхода в эфир, для машиносчитываемых документов - 3 года.

Учреждения государственной архивной службы могут изменять сроки хранения документов Национального архивного фонда путем заключения договоров.

(В редакции Законов КР от 18 июня 2005 года N 79, 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 18. Передача документов Национального архивного фонда на постоянное государственное хранение

По истечении установленных статьей 17 настоящего Закона сроков хранения документов Национального архивного фонда в министерствах, государственных комитетах, административных ведомствах, государственных комиссиях, на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях эти документы должны быть переданы в обязательном порядке в специальных архивных коробах, папках, тубусах в установленном комплекте и упорядоченном за их счет состоянии с соответствующим научно-справочным аппаратом на постоянное хранение в государственные архивы.

Вместе с электронными документами в случае необходимости передаются на хранение программные средства, необходимые для их воспроизведения. Производители аудиовизуальной продукции государственной формы собственности обязаны передать по одному обязательному бесплатному экземпляру своей продукции на государственное хранение. Руководители предприятий, учреждений и организаций несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за несвоевременную и неполную передачу документов государственной части Национального архивного фонда на государственное хранение.

Порядок передачи документов Национального архивного фонда на постоянное хранение в государственные архивы определяется законодательством Кыргызской Республики по архивному делу.

Документы международных организаций, совместных предприятий, созданных с участием государственных структур, передаются на хранение в государственные архивы, если иное не предусмотрено международными договорами.

(В редакции Законов КР от 18 июня 2005 года N 79, 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 19. Сеть государственных архивов, осуществляющих постоянное хранение документов Национального архивного фонда

Сеть государственных архивов, осуществляющих постоянное хранение документов Национального архивного фонда, состоит из центральных, областных, городских и территориальных государственных архивов, а также Государственного архива электронных документов.

Государственные архивы создаются постановлениями Правительства Кыргызской Республики, решениями местных органов исполнительной власти по предложению республиканского органа управления архивным делом.

Республиканские государственные архивы являются республиканскими научно-методическими и научно-исследовательскими центрами по работе с документами Национального архивного фонда, областные - организационно-методическими центрами.

Государственные архивы могут быть отнесены в установленном порядке к особо ценным объектам историко-культурного наследия государства и включаются в этом случае в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия и находятся на особом режиме охраны и использования в соответствии с действующим законодательством.

(В редакции Законов КР от 18 июня 2005 года N 79, 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 20. Право собственности на архивные документы при реорганизации либо ликвидации юридических лиц и утрате собственника

При реорганизации либо ликвидации государственных предприятий, учреждений и организаций или в случае необеспечения фондодержателем сохранности документов их документальные фонды передаются на хранение правопреемникам или в архив вышестоящей организации, а при их отсутствии - в государственные архивы. В состав комиссий, создаваемых для передачи документов и имущества, включаются представители государственной архивной службы и специалисты других юридических лиц.

При ликвидации предприятий, учреждений и организаций негосударственных форм собственности, не имеющих правопреемника, их документы, имеющие научно-историческую ценность, и документы по личному составу должны передаваться на хранение в государственные архивы.

Ликвидация любого предприятия, учреждения и организации может осуществляться только при наличии заключения государственного архива о месте хранения его документов.

Имеющие научно-историческую ценность архивные документы, утратившие собственника, либо собственник которых в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке лишен права собственности на эти документы, передаются в государственные архивы.

(В редакции Законов КР от 18 июня 2005 года N 79, 22 февраля 2013 года N 29)

Глава V
Государственный учет и обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда

Статья 21. Организация государственного учета документов Национального архивного фонда

Документы Национального архивного фонда независимо от места их хранения подлежат централизованному государственному учету по фондам (коллекциям), единицам учета и единицам хранения. Учреждения - источники комплектования государственных архивов - обязаны  в установленном порядке представлять статистический отчет об объеме и условиях хранения архивных документов. Порядок государственного учета документов Национального архивного фонда устанавливается республиканским органом управления архивным делом.

(В редакции Законов КР от 18 июня 2005 года N 79, 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 22. Обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда

Государственные органы, учреждения государственной архивной службы, юридические лица негосударственных форм собственности и граждане, являющиеся собственниками (создателями) архивных документов, обязаны хранить архивные документы в  упорядоченном  состоянии  с  соответствующим научно-справочным аппаратом, обеспечить сохранность этих документов, содержать в должном порядке здания и помещения архивов, организовывать их охрану, поддерживать необходимый технологический режим для хранения архивных документов, создавать страховые копии документов и фонды пользования. Запрещается размещение архивных документов в помещениях, не соответствующих требованиям хранения.

(В редакции Законов КР от 18 июня 2005 года N 79, 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 23. Сохранность документов Национального архивного фонда, находящихся в собственности граждан

Физические лица, имеющие в частной собственности документы Национального архивного фонда, обеспечивают их сохранность и предоставляют их архивным учреждениям для снятия страховых копий. В случае отчуждения этих документов собственник сообщает об этом в государственные архивные учреждения, имеющие преимущественное право на их приобретение.

Если собственник названных документов не выполняет предписание государственной архивной службы по созданию условий их хранения, а также в случае их отчуждения с нарушением преимущественного права государственных архивных учреждений на приобретение этих документов, учреждения государственной архивной службы имеют право обратиться в суд для решения вопроса о передаче этих документов на государственное хранение.

Статья 24. Порядок уничтожения документов

Порядок уничтожения документов устанавливается республиканским органом управления архивным делом. Для определения исторической ценности документов на предприятиях, в учреждениях и организациях создаются экспертные комиссии с участием представителей государственной архивной службы и других заинтересованных организаций.

Юридическим лицам, являющимся источниками формирования Национального архивного фонда, запрещается уничтожение архивных документов без разрешения органов государственной архивной службы.

Глава VI
Организация и ведение делопроизводства на предприятиях, в учреждениях и организациях

Статья 25. Порядок ведения делопроизводства

В соответствии с установленным порядком ведения делопроизводства разработка типовых нормативно-методических документов, регламентирующих организацию и ведение делопроизводства в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, возлагается на республиканский орган управления архивным делом.

Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, государственные комиссии обязаны составлять отраслевые перечни архивных документов с указанием сроков хранения и представлять их на утверждение республиканского органа управления архивным делом.

Предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности обязаны соблюдать нормы и требования, предъявляемые к порядку работы с документами, их обработке, составлению научно-справочного аппарата к ним, движению и хранению.

(В редакции Законов КР от 18 июня 2005 года N 79, 22 февраля 2013 года N 29)

Глава VII
Использование документов Национального архивного фонда

Статья 26. Основные направления деятельности архивных учреждений по использованию документов Национального архивного фонда

Использование информации, содержащейся в документах Национального архивного фонда, в целях удовлетворения нужд общества, государства и граждан архивные учреждения республики осуществляют путем информирования юридических и физических лиц о документах Национального архивного фонда, которые могут быть использованы при решении государственных, хозяйственных, политических, научных и культурных задач; выдачи справок, копий и выписок из документов; создания электронных информационных ресурсов; публикации документов Национального архивного фонда в средствах массовой информации; издания документальных сборников; издания документов для изучения и использования; организации выставок документов; издания справочников о составе и содержании документов Национального архивного фонда.

Статья 27. Правила пользования документами Национального архивного фонда

Документы Национального архивного фонда доступны для пользования со времени поступления их на хранение в государственные и ведомственные архивы.

Любое физическое лицо имеет право доступа к документам государственного архива. Архивные справки, касающиеся имущественных прав граждан, должны выдаваться только основным владельцам либо по их доверенности или по требованию суда.

Правила пользования документами Национального архивного фонда в государственных архивах определяются на основании настоящего Закона республиканским органом управления архивным делом, а документами Национального архивного фонда, находящимися на хранении в министерствах, государственных комитетах, административных ведомствах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, - органами управления этих юридических лиц в соответствии с действующими правилами работы архивов.

Архивные учреждения обязаны хранить государственную, военную, служебную, коммерческую и иную тайну, содержащуюся в архивных документах и охраняемую законом. Ограничение доступа к архивным документам допускается в случаях, если это может:

а) привести к разглашению государственной тайны;

б) нанести вред сохранности архивных документов (в данном случае выдается вместо оригинала копия);

в) нанести вред личным интересам граждан.

В остальных случаях отказ в доступе к архивным документам не допускается.

Ограничения в пользовании документами Национального архивного фонда, содержащими государственную, военную, коммерческую либо служебную тайну, устанавливаются на срок до 30 лет со времени их создания, за исключением документов органов национальной безопасности (ограничения в пользовании ими устанавливаются на срок до 75 лет со времени утраты оперативной значимости).

Изменение грифа секретности документов государственной части Национального архивного фонда, утративших секретный характер в связи с истечением 30-летнего срока секретного хранения или на основании законодательных актов государства, проводится учреждениями системы государственной архивной службы, Межведомственной комиссией по рассекречиванию архивных документов, государственными музеями и библиотеками, ведомственными архивами в соответствии с действующим законодательством.

Граждане, являющиеся собственниками (создателями) архивных документов, имеют право обусловить неразглашение их содержания или ограничить доступ к ним на срок до 75 лет. Сроки ограничения доступа к документам личных архивов, поступивших в государственные архивы, могут быть обусловлены гражданами, передавшими их, но не должны превышать 75 лет с момента передачи. При передаче документов на хранение собственник (создатель) этих документов должен письменно предупредить государственный архив, какие сведения не подлежат разглашению.

Пользователь архивного документа вправе публиковать, оглашать и иным образом использовать архивный документ со ссылкой на место хранения документа, если доступ к нему не ограничен законом.

(В редакции Законов КР от 18 июня 2005 года N 79, 22 февраля 2013 года N 29)

Статья 28. Отказ в доступе к архивным документам и порядок обжалования отказа

Отказ в доступе к архивному документу, пользовании им, его воспроизведении, выдаче по нему справок, копий возможен только на основаниях, предусмотренных статьей 27 настоящего Закона.

Решение об отказе в доступе к архивным документам принимается в каждом конкретном случае согласно законодательству Кыргызской Республики.

Об отказе в доступе к архивному документу сообщается физическому лицу не позднее трехдневного срока, а по поступившим письменным запросам гражданина либо организации - в 15-дневный срок, в особо сложных случаях - не позднее одного месяца со дня получения запроса.

Отказ в доступе к архивному документу может быть обжалован физическим лицом либо организацией вышестоящему должностному лицу или в суд.

В случае, если необоснованный отказ в доступе к архивным документам причинил пользователю информации материальный и моральный ущерб, орган управления архивным делом возмещает ему причиненный материальный и моральный ущерб в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

Статья 29. Правовая защита информации, содержащейся в документах Национального архивного фонда

В целях защиты информации, содержащейся в документах Национального архивного фонда, государственные и ведомственные архивы имеют право при выдаче гражданам копий документов Национального архивного фонда устанавливать условия их использования.

Авторам архивных документов личного происхождения и их наследователям названные документы выдаются для использования без ограничений. Для работы с документами личных архивов, поступивших на хранение в государственные архивы, пользователь должен представить письменное разрешение собственника личного архива или его преемников.

Пользователям информации предоставляется право использования документов путем публикации их в виде книг, факсимильных изданий, микрографических копий, проведения выставок документов, для создания фильмов, воспроизведения аудиодокументов на радио, показа их по телевидению.

(В редакции Законов КР от 23 июля 2002 года N 127, 18 июня 2005 года N 79)

Глава VIII
Государственное управление архивным делом и документацией

Статья 30. Государственное управление архивным делом и документацией

Государственное управление архивным делом и документацией осуществляют республиканский орган управления архивным делом, местные государственные администрации и органы местного самоуправления через образуемые ими органы управления архивным делом.

Государство обеспечивает развитие и совершенствование архивного дела и управления документацией, создавая для этого необходимые условия.

Статья 31. Государственная архивная служба. Задачи и основные направления ее деятельности

Государственную архивную службу составляют органы управления архивным делом и архивные учреждения.

На органы управления архивным делом и их учреждения возлагаются обязанности по хранению документов государственной части Национального архивного фонда, обеспечению сохранности, централизованному государственному учету, комплектованию документами, их использованию, публикации в установленном порядке, а также по разработке и внедрению современных систем документирования управленческой деятельности, осуществлению контроля за состоянием обеспечения сохранности и ведением делопроизводства в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, оказанию им методической помощи в организации этой работы, подготовке и повышении квалификации кадров.

Органы государственной архивной службы осуществляют контроль за безусловным соблюдением на территории Кыргызской Республики законодательства Кыргызской Республики по архивному делу всеми юридическими лицами независимо от форм собственности, их ведомственной подчиненности, а также физическими лицами независимо от их гражданства.

Решения и указания органов управления архивным делом по вопросам работы архивов и организации делопроизводства являются обязательными для всех юридических и физических лиц.

(В редакции Закона КР от 18 июня 2005 года N 79)

Статья 32. Государственный контроль и надзор за сохранностью, учетом и использованием документов Национального архивного фонда

Государственный контроль за выполнением учреждениями государственной архивной службы, министерствами, юридическими лицами независимо от форм собственности и всеми физическими лицами обязанностей по обеспечению сохранности, учету и использованию документов Национального архивного фонда осуществляется органами государственной власти.

Государственный надзор за соблюдением законодательства Кыргызской Республики по архивному делу и ведением делопроизводства, соблюдением установленных специальными правилами и инструкциями норм и принципов работы с документами возлагается на специально уполномоченный орган, создаваемый в системе государственной архивной службы.

Органы государственной власти обязаны рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с ведением делопроизводства и обеспечением сохранности документов на предприятиях, в учреждениях и организациях, находящихся на соответствующей территории.

Статья 33. Ведомственный контроль за сохранностью, учетом и использованием документов Национального архивного фонда

Ведомственный контроль за соблюдением установленного порядка накопления, обеспечения сохранности, учета и использования документов Национального архивного фонда на подведомственных предприятиях, в учреждениях, организациях и объединениях осуществляется соответствующими министерствами, государственными комитетами, административными ведомствами, а также центральными органами общественных объединений.

До передачи документов Национального архивного фонда в государственные архивы ответственность за их полноту и сохранность несут руководители предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений.

Глава IX
Финансирование и материально-техническое обеспечение архивных учреждений

Статья 34. Финансирование и материально-техническое обеспечение архивных учреждений

Финансирование и материально-техническое обеспечение государственных и ведомственных архивов осуществляются за счет средств государственного бюджета, собственных средств предприятий, учреждений и организаций, а также средств, полученных от оказания платных услуг, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Перечень платных услуг устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

Архивы учреждений негосударственных форм собственности и личные архивы содержатся за счет средств создавших их юридических лиц негосударственных форм собственности, граждан и иных источников.

Государственные органы, предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечить соответствующие условия хранения архивных документов.

(В редакции Закона КР от 18 июня 2005 года N 79)

Статья 35. Фонды развития архивов

Фонды развития архивов создаются республиканским и местными органами управления архивным делом с целью финансовой поддержки и развития архивного дела и формируются из спонсорских средств, грантов и доходов от оказания платных услуг.

Глава X
Международное сотрудничество в архивном деле

Статья 36. Основные направления развития международного сотрудничества в архивном деле

Взаимоотношения между архивными учреждениями Кыргызской Республики и других государств строятся на основании договоров об их сотрудничестве.

Государство содействует расширению контактов между архивными учреждениями Кыргызской Республики и иностранных государств во взаимном использовании имеющихся архивных документов, если это не наносит вреда суверенитету государства.

Статья 37. Действие международных договоров

Если международным договором с участием Кыргызской Республики установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 38. Вывоз архивных документов из Кыргызской Республики

Вывоз из Кыргызской Республики оригиналов документов Национального архивного фонда запрещается, за исключением временного вывоза для экспонирования на выставках, международных кинофестивалях в других государствах. Временный вывоз документов Национального архивного фонда за пределы Кыргызской Республики осуществляется с разрешения республиканского органа управления архивным делом.

(В редакции Закона КР от 18 июня 2005 года N 79)

Статья 39. Ввоз в Кыргызскую Республику архивных документов из иностранных государств

Условия и порядок ввоза на территорию Кыргызской Республики либо транзита через ее территорию архивных документов из иностранного государства определяются законодательством Кыргызской Республики.

Статья 40. Право доступа в архивы иностранных граждан и лиц без гражданства

При доступе в архивы граждане иностранных государств, а также лица без гражданства пользуются правами и исполняют обязанности наравне с гражданами Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено международными договорами.

Глава XI
Заключительные положения

Статья 41. Ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики по архивному делу

Юридические и физические лица, виновные в нарушении законодательства Кыргызской Республики по архивному делу, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Архивы, обладающие правами юридических лиц, несут ответственность по всем обязательствам в пределах, установленных законодательством Кыргызской Республики по архивному делу. За действия архивов, не пользующихся такими правами, несут ответственность юридические лица, в подчинении которых находятся эти архивы.

При смене руководителя предприятия, учреждения и организации документы должны передаваться по акту приема-передачи. Ответственность за нарушение архивного законодательства и недостачу документов несет действующий руководитель независимо от времени создания документов.

(В редакции Закона КР от 18 июня 2005 года N 79)

Статья 42. Материальная ответственность за повреждение либо уничтожение архивных документов

Имущественный вред, нанесенный в результате повреждения либо уничтожения архивных документов, подлежит взысканию с виновных физических либо юридических лиц в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Статья 43. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования.

С момента вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

Закон Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1994 г., N 2, ст.55);

постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О порядке введения в действие Закона Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1994 г., N 2, ст.56).

Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

 

Президент Кыргызской Республики

 

А.Акаев

 

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

 

27 октября 1999 года

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2004-жылдын 2-апрели N 54

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө

(КР 2009-жылдын 8-декабрындагы N 307, 2010-жылдын 21-январындагы N 8, 2011-жылдын 6-октябрындагы N 165, 2013-жылдын 25-февралындагы N 33, 2015-жылдын 23-июнундагы N 135 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

1-глава
Жалпы жоболор

1-статья.

Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат.

Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн негизги уңгусунун бири катары мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу ишинин бардык чөйрөлөрүндө ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын дагы башка мыйзамдарында каралган тартипте милдеттүү түрдө иштейт.

Кыргыз Республикасында расмий тил катары орус тили колдонулат.

Кыргызстандын элин түзгөн бардык этностордун өкүлдөрүнө Кыргыз Республикасы эне тилин сактоо, аны үйрөнүү жана өнүктүрүү шарттарын түзүү укугуна кепилдик берет.

Мамлекеттик же расмий тилдерди билбегендиги үчүн жарандардын укуктары менен эркиндиктерин чектөөгө жол берилбейт.

(КР 2015-жылдын 23-июнундагы N 135 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-статья.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик тилдин иштеши жана конституциялык статусун колдоо үчүн зарыл болгон бардык шарттарды түзөт, аны үйрөнүү жана өнүктүрүү, ошондой эле мамлекеттик тилди окутуу боюнча мамлекеттик программаларды кабыл алат жана каржылайт.

3-статья.

Кыргыз тили мамлекеттик тил катары Кыргыз Республикасындагы улут аралык мамилелердин да тили болуп эсептелет.

2-глава
Жарандардын тил тандоо укуктары жана бул укуктарды ишке ашыруу кепилдиктери

4-статья.

Кыргыз Республикасынын аймагында мамлекеттик тилдин иштеши башка тилдердин пайдаланылышына жолтоо болбойт.

Кыргыз Республикасы республикада жашап жаткан башка улуттардын тилдеринин эркин өнүгүү принцибин колдонот.

(КР 2015-жылдын 23-июнундагы N 135 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

5-статья.

Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына жана башка уюм, мекемелерге мамлекеттик же расмий тилде кайрылышат.

6-статья.

Балдарга мамлекеттик тилди жана эне тилин үйрөтүү ата-энелердин парзы жана ал мамлекет тарабынан колдоого алынат.

3-глава
Мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарында жана башка уюм, мекемелерде мамлекеттик тилди пайдалануу

7-статья.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын, башка уюм, мекемелердин иши мамлекеттик тилде, зарыл учурларда - расмий тилде да жүргүзүлөт.

8-статья.

Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы мамлекеттик тилди билүүгө - мамлекеттик тилде окуй, жаза, өз оюн айта жана эл алдында сүйлөй билүүгө милдеттүү.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башка кызмат адамдары үчүн окшош талаптар белгилениши мүмкүн.

(КР 2011-жылдын 6-октябрындагы N 165, 2015-жылдын 23-июнундагы N 135 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

9-статья.

Тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныктала турган мамлекеттик кызматчылар өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн мамлекеттик тилди зарыл болгон көлөмдө билүүгө милдеттүү.

10-статья.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын расмий документтери мамлекеттик тилде кабыл алынат жана мыйзамдарда каралган учурларда расмий тилге которулат жана эки тилде жарыяланат. Мамлекеттик тилдеги документ түп нуска болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары мамлекеттик жана расмий тилдерде кабыл алынат.

Тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында жашаган адамдардын санынын көпчүлүгү мамлекеттик тилди билген жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын тиешелүү чечими болгон шартта, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларын мамлекеттик тилде гана кабыл алууга жол берилет.

(КР 2013-жылдын 25-февралындагы N 33 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

11-статья.

Кыргыз Республикасында расмий мамлекеттик коомдук-саясий иш-чаралар (курултайлар, сессиялар, конференциялар, жыйналыштар, кеңешмелер, сүйлөшүүлөр жана башка иш-чаралар) мамлекеттик тилде, зарыл учурларда - расмий тилде өткөрүлөт жана синхрондук котормо менен камсыз кылынат.

(КР 2015-жылдын 23-июнундагы N 135 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

12-статья.

(КР 2010-жылдын 21-январындагы N 8 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

13-статья.

Мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары жарандарга расмий документтерди мамлекеттик тилде, ал эми зарыл учурларда - расмий тилде да беришет.

4-глава
Иш кагаздарын жүргүзүүдө мамлекеттик тилди колдонуу

14-статья.

Мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мамлекеттик уюмдарда жана ишканаларда иш кагаздары мамлекеттик тилде жүзөгө ашырылат, башка тилдер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пайдаланылат.

(КР 2015-жылдын 23-июнундагы N 135 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

15-статья.

Кыргыз Республикасынын ишкана, уюм, мекемелеринде илимий-техникалык жана долбоорлоо документтерин иштеп чыгуу мамлекеттик же расмий тилде жүзөгө ашырылат.

16-статья.

Кыргыз Республикасынын ишкана, мекеме, уюмдарындагы эсеп-отчет жана финансы документтери мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт.

17-статья.

Мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын жана башка мамлекеттик уюмдардын жетекчилери өз кызматкерлеринин мамлекеттик тилди үйрөнүшүнө шарт түзөт, иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүн камсыз кылат.

5-глава
Билим, илим жана маданият чөйрөсүндө Мамлекеттик тилди колдонуу

18-статья.

Кыргыз Республикасынын билим берүү тутумунда мамлекеттик тил республикалык жана (же) жергиликтүү бюджеттерден каржылануучу мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде, кесиптик билим берүүнүн башталгыч, орто жана жогорку окуу жайларында, кошумча кесиптик билим берүү мекемелеринде окутуунун жана тарбиялоонун негизги тили болуп саналат.

Окутуу расмий же башка тилдерде жүргүзүлгөн мектепке чейинки мекемелерде, жалпы орто билим берүүчү мекемелерде (мектептерде, лицейлерде, гимназияларда), кесиптик башталгыч билим берүү мекемелеринде окутуунун бардык учурунда мамлекеттик тилди окутуу жана үйрөтүү камсыз кылынат. Окутуу расмий жана башка тилдерде жүргүзүлгөн кесиптик орто жана жогорку окуу жайларында мамлекеттик тилди окутуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген көлөмдө жүзөгө ашырылат.

Жалпы билим берүүчү мекемелерде (мектептерде, лицейлерде, гимназияларда) мамлекеттик тил боюнча жазуу жүзүндө класстан - класска көчүрүү, бүтүрүү, ал эми кесиптик башталгыч, орто жана жогорку окуу жайларында кирүү жана бүтүрүү экзамендери милдеттүү түрдө киргизилет.

19-статья.

Кыргыз Республикасында илимий эмгектердин тилин эркин тандап алуу мүмкүндүгү берилет; илимдин бардык тармактары боюнча мамлекеттик тилде изилдөөлөрдү жүргүзүү, аларды жарыялоо жана илимий жетишкендиктерди ар тараптан колдоо үчүн кеңири шарттар түзүлөт жана мамлекет тарабынан колдоого алынат.

Окумуштуулук даража алуу үчүн илимий эмгекти коргоо мамлекеттик же расмий тилде жүзөгө ашырылат.

20-статья.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил маданият, искусство, жалпыга маалымдоо чөйрөсүндө негизги тил болуп саналат.

Мамлекеттик тилде иштөөчү бардык жалпыга маалымдоо каражаттары (телекөрсөтүү, радио, басмалар, басма сөз органдары) кыргыз адабий тилинин ченемдерин сактоого милдеттүү. Менчигинин түрүнө карабастан, телерадиокомпаниялар өздөрүнүн берүүлөрүнүн жарымынан көбүн мамлекеттик тилде алып барат.

6-глава
Мамлекеттик тилди сот өндүрүшүндө, куралдуу күчтөрдө, нотариат органдарынын ишинде, жарандык абалдын актыларын жазууда колдонуу

21-статья.

Кыргыз Республикасында сот өндүрүшү Кыргыз Республикасынын процесстик мыйзамдарында каралган тартипте жүзөгө ашырылат.

Мамлекеттик же расмий тилди билишпеген жазыктык сот өндүрүшүнүн катышуучулары мамлекеттин эсебинен тиешелүү которуу менен камсыз болууга тийиш.

Мамлекеттик же расмий тилди билишпеген жарандык сот өндүрүшүнүн катышуучулары өздөрүнүн каражаттарынын эсебинен тиешелүү которууну камсыз кылууга тийиш.

22-статья.

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, Кыргыз Республикасынын Чегара кызматында, Ички аскерлерде жана Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясында, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы бардык аскердик түзүлүштөрдө милдеттүү түрдө мамлекеттик тил иштетилет.

23-статья.

Жарандык абалдын актыларын жазууну нотариат жагынан жол-жоболоштуруу мамлекеттик тилде, зарыл болгон учурларда - расмий тилде жүзөгө ашырылат.

Мамлекеттик тилде жазылган жарандык абалдын актысы түпнуска болуп саналат.

7-глава
Мамлекеттик тилди аталыштарда, ысымдарда жана маалыматтарда пайдалануу

24-статья.

Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык бирдиктеринин жана объектилеринин (көчөлөрдүн, аянттардын жана башкалардын) аталыштары, географиялык аттар мамлекеттик тилде жол-жоболоштурулат.

Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жана жайлардын аталыштары милдеттүү түрдө мамлекеттик жана расмий тилдерде жол-жоболоштурулат.

25-статья.

Кыргыз Республикасында инсандыкты ырастаган документтердеги адамдардын жеке аттарын жана фамилияларын жазуу жарандардын өз эркин ачык билдирүүсүнүн негизинде улуттук салттарды сактоо менен расмий тилде кайталанып, мамлекеттик тилде жүзөгө ашырылат.

Инсандыкты ырастаган документтерди жол-жоболоштуруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

26-статья.

Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекемелер менен уюмдардын расмий мөөрлөрү жана бланктары мамлекеттик тилде жазылат жана расмий болбосо бөлөк тилдерде кайталанып жазылат.

27-статья.

Кыргыз Республикасында жарнактар, кулактандыруулар, прейскуранттар жана башка көрүнөө маалыматтар адегенде мамлекеттик тилде, андан кийин - расмий тилде, зарыл учурларда башка тилдерде да жол-жоболоштурулат.

Башка тилдердеги тексттин арибинин өлчөмү мамлекеттик тилдеги тексттин арибинин өлчөмүнөн чоң болбоого тийиш.

28-статья.

Кыргыз Республикасынын аймагында почта жана телеграф кагаздары мамлекеттик тилде, зарыл учурларда - расмий тилде толтурулат. Республиканын чегинен тышкары дарекке жөнөтүлгөн кат-кабарлар расмий тилде же тиешелүү чет тилдерде көрсөтүлөт.

29-статья.

Товарлар (жумуштар, тейлөө кызматтары) жөнүндө маалымат (товарлардын этикеткаларынын тексттери, маркалоосу, товарлардын номенклатуралык тизмелери, аларды пайдалануу боюнча нускамалар, техникалык паспорту) милдеттүү түрдө мамлекеттик жана расмий тилдерде, ал эми зарыл учурларда - ошондой эле чет тилдерде берилет.

Товарлар жөнүндө чет тилдеги атайын маалымат (товарлардын этикеткаларынын тексттери, маркалоосу, товарлардын номенклатуралык тизмелери, аларды пайдалануу боюнча нускамалар, техникалык паспорту жана башкалар) импорттоочу фирмалардын эсебинен мамлекеттик жана расмий тилдерге которулат.

Товардык белгилерди коюуда фирма тарабынан бекитилген аталыштар башка тилдерге которулбастан сакталат.

(КР 2009-жылдын 8-декабрындагы N 307 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

7-1-глава
Мамлекеттик тилди чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен болгон мамилелерде пайдалануу

(Глава КР 2010-жылдын 21-январындагы N 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

29-1-статья.

Эл аралык уюмдардагы Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн, консулдук мекемелеринин жана өкүлчүлүктөрүнүн иши мамлекеттик тилде, ал эми зарыл учурларда расмий тилде ишке ашырылат.

Чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен болгон расмий мамилелерде Кыргыз Республикасы тарабынан мамлекеттик тил, зарыл учурларда - расмий тил, ошондой эле чет мамлекеттин мамлекеттик тили же эл аралык уюмдардын жумушчу тили колдонулат.

(КР 2010-жылдын 21-январындагы N 8 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-глава
Мамлекеттик тилди сактоо жана коргоо

30-статья.

Мамлекеттик тилди пайдалануунун бардык чөйрөлөрүндө кыргыз адабий тилинин колдонуудагы ченемдери сакталат.

Алфавит жана орфография эрежелерин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекитет.

31-статья.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди маалымат-байланыш технология чөйрөсүндө пайдалануу жана өнүктүрүү үчүн зарыл болгон бардык шарттар камсыз кылынат.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилде иш жүргүзүүчү программалык, техникалык жабдуу жана жазма техника менен камсыз кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жүктөлөт.

32-статья.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди сактоо, коргоо жана иштетүү Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчылары, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары тарабынан камсыз кылынат.

33-статья.

Ушул Мыйзамды бузгандыгы жана аткарбагандыгы үчүн мамлекеттик органдардын, менчиктин бардык түрүндөгү уюмдардын жетекчилери, ошондой эле юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде жоопкерчиликке тартылышат.

34-статья.

Эларалык укуктун принциптерине ылайык Кыргыз Республикасы республиканын чегинен тышкары жерлерде жашап турган кыргыздардын эне тилинин сакталышына, өсүп-өнүгүшүнө жана үйрөтүлүшүнө камкордук кылат.

35-статья.

Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

36-статья.

Төмөндөгүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

- "Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз ССРинин Закону (Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ведомосттору, 1989-ж., N 17, 141-ст.);

- "Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз ССРинин Законун ишке киргизүү тартиби тууралу" Кыргыз ССР Жогорку Советинин токтому (Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ведомосттору, 1989-ж., N 17, 142-ст.).

 

Кыргыз Республикасынын Президенти

 

А.Акаев

 

 

 

2004-жылдын 12-февралында

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан кабыл алынган

 

 

 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 2 апреля 2004 года N 54

О государственном языке Кыргызской Республики

(В редакции Законов КР от 8 декабря 2009 года N 307, 21 января 2010 года N 8, 6 октября 2011 года N 165, 25 февраля 2013 года N 33, 23 июня 2015 года N 135)

Глава 1
Общие положения

Статья 1.

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики государственным языком Кыргызской Республики является кыргызский язык.

Кыргызский язык как один из главных основ государственности Кыргызской Республики функционирует в обязательном порядке во всех сферах государственной деятельности и местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Законом и другими законами Кыргызской Республики.

В Кыргызской Республике в качестве официального языка употребляется русский язык.

Кыргызская Республика гарантирует представителям всех этносов, образующих народ Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Не допускается ущемление прав и свобод граждан по признаку незнания государственного или официального языка.

(В редакции Закона КР от 23 июня 2015 года N 135)

Статья 2.

Правительство Кыргызской Республики создает все необходимые условия для функционирования и поддержки конституционного статуса государственного языка, принимает и финансирует государственные программы по его изучению и развитию, а также обучению государственному языку.

Статья 3.

Кыргызский язык как государственный язык считается и языком межнационального общения в Кыргызской Республике.

Глава 2
Права граждан в выборе языка и гарантии реализации этих прав

Статья 4.

Функционирование государственного языка на территории Кыргызской Республики не препятствует использованию других языков.

Кыргызская Республика придерживается принципа свободного развития языков представителей других национальностей, проживающих в республике.

(В редакции Закона КР от 23 июня 2015 года N 135)

Статья 5.

Граждане Кыргызской Республики обращаются в органы государственной власти, местного самоуправления, другие организации и учреждения на государственном или официальном языке.

Статья 6.

Овладение детьми государственным и родным языками является долгом родителей и поддерживается государством.

Глава 3
Использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления, других организациях и учреждениях

Статья 7.

Работа органов государственной власти и местного самоуправления, других организаций и учреждений Кыргызской Республики осуществляется на государственном языке, а в необходимых случаях - и на официальном языке.

Статья 8.

Президент Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Верховного суда Кыргызской Республики, председатель Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики обязаны владеть государственным языком - уметь читать, писать, излагать свои мысли и публично выступать на государственном языке.

Законами Кыргызской Республики могут устанавливаться аналогичные требования для иных должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления.

(В редакции Законов КР от 6 октября 2011 года N 165, 23 июня 2015 года N 135)

Статья 9.

Государственные служащие, перечень которых определяется Правительством Кыргызской Республики, обязаны знать государственный язык в объеме, необходимом для исполнения своих должностных обязанностей.

Статья 10.

В Кыргызской Республике официальные документы органов государственной власти и местного самоуправления принимаются на государственном языке и в случаях, предусмотренных законодательством, переводятся на официальный язык и публикуются на двух языках. Документ на государственном языке считается оригиналом.

Нормативные правовые акты Кыргызской Республики принимаются на государственном и официальном языках.

Допускается принятие нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления исключительно на государственном языке при условии проживания на территории соответствующей административно-территориальной единицы преобладающего числа лиц, владеющих государственным языком, и наличия соответствующего решения представительного органа местного самоуправления.

(В редакции Закона КР от 25 февраля 2013 года N 33)

Статья 11.

В Кыргызской Республике официальные государственные общественно-политические мероприятия (съезды, сессии, конференции, собрания, совещания, переговоры и другие мероприятия) проводятся на государственном языке, в необходимых случаях - на официальном языке, и обеспечиваются синхронным переводом.

(В редакции Закона КР от 23 июня 2015 года N 135)

Статья 12.

(Утратила силу в соответствии с Законом КР от 21 января 2010 года N 8)

Статья 13.

Органы государственной власти, местного самоуправления выдают гражданам официальные документы на государственном языке, а в необходимых случаях - и на официальном языке.

Глава 4
Применение государственного языка в делопроизводстве

Статья 14.

В государственных органах, органах местного самоуправления, государственных организациях и предприятиях делопроизводство осуществляется на государственном языке, другие языки используются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции Закона КР от 23 июня 2015 года N 135)

Статья 15.

Разработка предприятиями, организациями, учреждениями Кыргызской Республики научно-технических и проектных документов осуществляется на государственном или официальном языке.

Статья 16.

Учетно-отчетная и финансовая документация на предприятиях, в организациях, учреждениях Кыргызской Республики ведется на государственном или официальном языке.

Статья 17.

Руководители органов государственной власти, местного самоуправления и других государственных организаций создают условия своим работникам для изучения государственного языка, обеспечивают ведение делопроизводства на государственном языке.

Глава 5
Использование государственного языка в сфере образования, науки и культуры

Статья 18.

В системе образования Кыргызской Республики государственный язык является основным языком обучения и воспитания в дошкольных образовательных организациях, в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования, организациях дополнительного профессионального образования, финансируемых из республиканского и (или) местного бюджетов.

В дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях (школах, лицеях, гимназиях), организациях начального профессионального образования с официальным или другими языками обучения обеспечиваются преподавание и изучение государственного языка на весь период обучения. В организациях среднего и высшего профессионального образования с официальным и другими языками обучения преподавание государственного языка осуществляется в объемах, установленных Правительством Кыргызской Республики.

В общеобразовательных организациях (школах, лицеях, гимназиях) в обязательном порядке вводятся письменные переводные (из класса в класс), выпускные экзамены, а в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования - вступительные и выпускные экзамены по государственному языку.

Статья 19.

В Кыргызской Республике предоставляется свобода выбора языка научных работ; создаются условия, поддерживаемые государством, для расширения исследований по всем отраслям науки, их публикации и для всесторонней поддержки достижений науки на государственном языке.

Защита научных трудов на соискание ученой степени осуществляется на государственном или официальном языке.

Статья 20.

Государственный язык в Кыргызской Республике является основным языком в сферах культуры, искусства, массовой информации.

Все средства массовой информации, функционирующие на государственном языке (телевидение, радио, издательства, органы печати), обязаны соблюдать нормы кыргызского литературного языка. Телерадиокомпании независимо от форм собственности более половины своих передач ведут на государственном языке.

Глава 6
Применение государственного языка в судопроизводстве, в вооруженных силах, в деятельности органов нотариата, записи актов гражданского состояния

Статья 21.

Судопроизводство в Кыргызской Республике осуществляется в порядке, установленном процессуальным законодательством Кыргызской Республики.

Участники уголовного судопроизводства, не владеющие государственным или официальным языком, должны быть обеспечены соответствующим переводом за счет государственных средств.

Участники гражданского судопроизводства, не владеющие государственным или официальным языком, должны обеспечить соответствующий перевод за счет собственных средств.

Статья 22.

В Вооруженных Силах Кыргызской Республики, Пограничной службе Кыргызской Республики, внутренних войсках и Национальной гвардии Кыргызской Республики, а также во всех воинских формированиях Кыргызской Республики в обязательном порядке функционирует государственный язык.

Статья 23.

Нотариальное оформление записи актов гражданского состояния осуществляется на государственном языке, а в необходимых случаях - на официальном языке.

Запись акта гражданского состояния на государственном языке является оригиналом.

Глава 7
Использование государственного языка в названиях, именах и в информации

Статья 24.

Названия Кыргызской Республики, административно-территориальных единиц и объектов (улиц, площадей и т.д.), географические названия оформляются на государственном языке.

Наименования государственных и негосударственных предприятий, учреждений, организаций и заведений в обязательном порядке оформляются на государственном и официальном языках.

Статья 25.

В Кыргызской Республике запись личных имен и фамилий в документах, удостоверяющих личность, осуществляется на государственном языке с дублированием на официальном языке и соблюдением национальных традиций на основе свободного волеизъявления граждан.

Порядок оформления документов, удостоверяющих личность, определяется Правительством Кыргызской Республики.

Статья 26.

Официальные печати и бланки органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и негосударственных учреждений и организаций выполняются на государственном языке и дублируются на официальном либо иных языках.

Статья 27.

В Кыргызской Республике вывески, объявления, прейскуранты и другая наглядная информация оформляются сначала на государственном языке, затем - на официальном языке, а в необходимых случаях также и на других языках.

Размер шрифта текста на других языках по величине не должен превышать размера шрифта текста на государственном языке.

Статья 28.

Почтовая и телеграфная корреспонденция на территории Кыргызской Республики оформляется на государственном языке, а в необходимых случаях - на официальном языке. Адрес корреспонденции, направляемой за пределы республики, указывается на официальном языке или на соответствующих иностранных языках.

Статья 29.

Информация (тексты этикеток, маркировка, номенклатурные списки товаров, инструкции по их использованию, технический паспорт) о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке приводится на государственном и официальном языках, а в необходимых случаях - также и на иностранных языках.

Специальная информация о товарах на иностранном языке (тексты этикеток товаров, маркировка, номенклатурные списки товаров, инструкции по их использованию, технический паспорт и другие) переводится на государственный и официальный языки за счет импортирующих фирм.

Наименования, утвержденные фирмой при маркировке товарных знаков, сохраняются без перевода на другие языки.

(В редакции Закона КР от 8 декабря 2009 года N 307)

Глава 7-1
Использование государственного языка в отношениях с иностранными государствами и международными организациями

(Глава в редакции Закона КР от 21 января 2010 года N 8)

Статья 29-1.

Деятельность дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств Кыргызской Республики при международных организациях осуществляется на государственном языке, а в необходимых случаях - и на официальном языке.

В официальных отношениях с иностранными государствами и международными организациями со стороны Кыргызской Республики применяется государственный язык, в необходимых случаях - официальный язык, а также государственный язык иностранного государства либо рабочий язык международной организации.

(В редакции Закона КР от 21 января 2010 года N 8)

Глава 8
Защита и охрана государственного языка

Статья 30.

Во всех сферах применения государственного языка соблюдаются действующие нормы кыргызского литературного языка.

Алфавит и орфографические правила утверждаются Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Статья 31.

В Кыргызской Республике обеспечиваются все необходимые условия для использования и развития государственного языка в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В Кыргызской Республике обязанность программного, технического оснащения и обеспечения пишущей техникой для ведения дел на государственном языке возлагается на Правительство Кыргызской Республики.

Статья 32.

Защита, охрана и функционирование государственного языка в Кыргызской Республике обеспечивается Президентом Кыргызской Республики, Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, Правительством Кыргызской Республики, главами государственных администраций, органами местного самоуправления.

Статья 33.

Руководители государственных органов, организаций и учреждений всех форм собственности, а также юридические и физические лица несут в пределах законодательства Кыргызской Республики ответственность за нарушение и не исполнение настоящего Закона.

Статья 34.

Кыргызская Республика заботится о сохранении, развитии и изучении родного языка кыргызами, проживающими за пределами республики, в соответствии с принципами международного права.

Статья 35.

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Статья 36.

Признать утратившими силу:

- Закон Киргизской ССР "О государственном языке Киргизской ССР" (Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР, 1989 г., N 17, ст.141);

- постановление Верховного Совета Киргизской ССР "О порядке введения в действие Закона Киргизской ССР "О государственном языке Киргизской ССР" (Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР, 1989 г., N 17, ст.142).

 

Президент Кыргызской Республики

 

А.Акаев

 

 

 

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

 

12 февраля 2004 года

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

2020-жылдын 3-марты № 120

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө

Кыргыз Республикасынын мекемелеринде жана уюмдарында иш кагаздарын уюштурууну өркүндөтүү жана заманбап маалыматтык технологияларды пайдалануу менен документ жүгүртүүнү камсыз кылуу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама (мындан ары - Типтүү нускама) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча), мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар жана мекемелер:

- иш кагаздарын Типтүү нускамага ылайык жүргүзүшсүн:

- мекеменин түзүмүндө мекеменин архивине жооптуу кызматкердин кызмат ордун камтыган иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын функциясы бар бөлүмдү штаттык санынын чегинде карашсын.

3. Жеке менчик түрүндөгү уюмдарга, ишканаларга жана мекемелерге иш кагаздарын Типтүү нускамага ылайык жүргүзүү сунушталсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттиги жана анын аймактык органдары иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштуруу жана Типтүү нускаманы иш жүзүндө колдонуу боюнча министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, административдик ведомстволорго, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына (макулдашуу боюнча), менчигинин түрүнө карабастан уюмдарга жана ишканаларга методикалык жактан жардам көрсөтсүн.

5. Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча колдонмолорду иштеп чыгуучулар аларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттиги менен макулдашууга милдеттүү экендиги белгиленсин.

6. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттиги менен макулдашылган иш кагаздарын жүргүзүү боюнча колдонмолорду Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Мамлекеттик китеп палатасында каттоону камсыз кылсын.

7. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" токтому;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 340 токтому;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" токтомуна өзгөртүү жана толуктоолор киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-сентябрындагы № 499 токтому;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-мартындагы № 108 токтому;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 "Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 31-декабрындагы № 743 токтому.

8. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

М.Абылгазиев

 

 

 

Тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча
ТИПТҮҮ НУСКАМА

1-глава. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама (мындан ары - Типтүү нускама) мекемелерде, уюмдарда жана ишканаларда (мындан ары - мекемелер) башкаруу ишин документтештирүүгө жана документтер менен иштөөнү уюштурууга бирдей талаптарды жөнгө салган принциптердин жана эрежелердин жыйындысын белгилейт.

2. Мекемелер иш кагаздарын жүргүзүүнү ушул Типтүү нускаманын негизинде уюштурат жана жүргүзөт.

Иш кагаздары мамлекеттик тилде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда - расмий тилде жүргүзүлөт.

Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүүдө мамлекеттик тилдеги документ түп нуска болуп саналат.

3. Типтүү нускамада көрсөтүлгөн жалпы талаптар электрондук документ жүгүртүүнүн бирдиктүү системасынын (мындан ары - ЭДБС) жардамы менен документтерди даярдоону, каттоону, эсепке алууну жана аткарылышын контролдоону кошуп алганда, документтердин түрүнө (кагаз, электрондук) карабастан, уюштуруу-тескөө документтерине (мындан ары - УТД) жайылтылат.

Колдонуу мүмкүндүгү чектелген белгиси бар документтер менен иштөө тартиби атайын нускамалар менен бекитилет.

4. Иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштурууга жана алардын абалына жоопкерчилик мекеменин жетекчисине, түзүмдүк бөлүмдөрдө алардын жетекчилерине жүктөлөт.

5. Жетекчи же иш кагаздарын жүргүзүүгө жана архивге жооптуу кызматкер алмашкан учурда, мекеменин документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы түзүлөт жана документтер мыйзамдуу мураскерге акт боюнча өткөрүлүп берилет. Документтердин кем экендиги аныкталса, аларды издеп табуу чаралары көрүлөт.

6. Мекеме кайрадан уюштурулганда, жоюлганда документтерди өткөрүп берүү жана аларды андан ары колдонуу тартиби мекеменин жетекчисинин буйругунда (тескемесинде) белгиленет.

Жоюлган мекеменин документтерин өткөрүп берүү көктөмөлөрдү өткөрүп берүү үчүн түзүлгөн комиссиянын милдетине кирет. Архивдик документтери мамлекеттик архивге сактоого өткөрүлүп берилбей турган мамлекеттик органдарды эске албаганда, комиссиянын курамына мамлекеттик архивдин өкүлү милдеттүү киргизилет.

Документтер иреттелет, тизмеленет жана жогору турган мекеменин архивине, мыйзамдуу мураскерге же тиешелүү мамлекеттик архивге өткөрүлөт.

Мекеме функциясы башка мекемеге өткөрүлүү менен кайра түзүлгөндө, анын функциясын алган мекеме кайра түзүүгө туш болгон мекеменин иш кагаздарын жүргүзүүдөгү аякталбай калган иштерин жана архивин акт боюнча кабыл алат жана алардын сакталышы үчүн толук жоопкерчилик тартат.

7. Документтерди уурдаган, бузган, жашырган же мыйзамсыз түрдө жок кылган, ошондой эле өздөрүнүн кылган аракети же аракетсиздиги менен Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондунун документтеринин жоголушуна жол берген кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине ылайык жоопкерчилик тартат.

8. Бирдиктүү техникалык саясатты жана заманбап техникалык каражаттарды колдонуунун негизинде документтер менен иштөөдө иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштуруу, жүгүртүү жана өркүндөтүү, мекемеде документтер менен иш алып баруунун белгиленген тартибин сактоону контролдоо жана усулдук тейлөө атайын түзүлгөн түзүмдүк бөлүмдөр (мындан ары - иш кагаздарын жүргүзүү кызматы) же иш кагаздарын жүгүртүү үчүн жооптуу адамдар тарабынан жүзөгө ашырылат.

2-глава. Башкаруу документтерин даярдоо жана тариздөө

§1. Башкаруу документтеринин курамы

9. Башкаруу иш-аракеттерин документтештирүү УТД системасы аркылуу ишке ашырылат.

10. Мекемелердин иши үчүн зарыл болгон документтердин түрлөрү ар бир документтин функциялык багытына ылайык 1-тиркемеде көрсөтүлгөндөй аныкталат.

11. Мекеменин башкаруу иши тескөө документтери аркылуу ишке ашырылат. Алардын курамы мекеменин компетенциясы жана функциясы, маселелерди чечүү тартиби, башка мекемелер менен өз ара байланыш өлчөмү жана мүнөзү менен аныкталат (2-тиркеме).

12. Документтин түрүнүн аталышы баш тамгалар менен кочкул шрифтте борборлоштурулуп жайгаштырылат.

§2. Документтин реквизиттери

13. Документтерди тариздөөдө юридикалык күчүн, алардын сапаттуу жана ыкчам аткарылышын камсыздоочу реквизиттердин сакталышы зарыл.

Документтердин милдеттүү реквизиттери болуп төмөнкүлөр саналат: мекеменин - документтин авторунун аталышы, документтин түрүнүн аталышы, тексти, тексттин мазмунунун аталышы, документтин датасы жана каттоо номери, (колу) кол тамга (электрондук кол тамга), аткаруучу жөнүндө белги, документтин аткарылышы тууралуу белги, документтин түзүлгөн же чыгарылган жери.

Документтерди даярдоо жана тариздөө процессинде милдеттүү реквизиттердин курамы зарыл болгон учурда башка реквизиттер менен толукталышы мүмкүн.

14. УТД үчүн 28 реквизит колдонулат (3-тиркеме):

1) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин (мындан ары - Мамлекеттик герб) сүрөтү бланкка "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик символдору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жайгаштырылат. Мамлекеттик гербдин сүрөтү Кыргыз Республикасынын түстүү же ак-кара түстөгү эталондук сүрөтүнө дал келүүгө тийиш. Мамлекеттик гербдин сүрөтүн түстүү боёк менен бир өңдө берүүгө тыюу салынат.

Мамлекеттик гербдин сүрөтү документтин жогорку талаачасынын борборуна жайгаштырылат. Диаметри 20 миллиметрден ашпоого тийиш;

2) мекеменин эмблемасы мекеменин аталышынын деңгээлинде жайгаштырылат. Эгерде бланкта Мамлекеттик гербдин сүрөтү жайгаштырылса, анда эмблема коюлбайт;

3) мекеменин коду Ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификатору (мындан ары - ИУРК) боюнча коюлат. Ал "Мекеменин аталышы" жана "Мекеме жөнүндө маалымат" деген реквизиттердин алдына, № 8 өлчөмүндөгү шрифт менен борборлоштурулуп жайгаштырылат;

4) жогору турган мекеменин аталышы баш тамгалар менен № 10,5 өлчөмүндөгү кочкул шрифтте терилип, берилген талаачанын чегинде борборлоштурулуп жайгаштырылат;

5) мекеменин аталышы жогору турган мекеменин аталышынын алдына жайгаштырылат. Ал мекемени уюмдаштыруу документтериндеги аталышка шайкеш келүүгө тийиш. Мекеменин кыскартылган аталышы толук аталышынан кийин кашаанын ичине жазылат. Баш тамгалар менен № 10,5 өлчөмүндөгү кочкул шрифтте терилип, жогору турган мекеменин аталышынан эки сап интервал менен төмөндөтүлүп, берилген талаачанын чегинде борборлоштурулуп жайгаштырылат;

6) түзүмдүк бөлүм документтин автору болсо, ошол түзүмдүк бөлүмдүн аталышы көрсөтүлөт. Ал мекеменин аталышынан төмөн жайгаштырылат, баш тамгалар менен № 10,5 өлчөмүндөгү кочкул шрифтте терилет, мекеменин аталышынан эки саптык интервалга төмөндөтүлүп, берилген талаачанын чегинде борборлоштурулуп жайгаштырылат;

7) мекеме жөнүндөгү маалыматка төмөнкүлөр камтылат: почта дареги, телефон, факс номерлери, электрондук почта дареги, веб-сайт дареги, банктагы эсептешүү эсеби, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери. Аталган маалыматтар мекеменин аталышынын алдына жайгаштырылып, № 8 шрифттеги өлчөмдө борборлоштурулуп берилет;

8) документтин түрүнүн аталышы баш тамгалар менен кочкул шрифтте терилип, борборлоштурулуп тегизделет. Шрифттин өлчөмү документтин текстинин шрифтине шайкеш келет;

9) документтин датасы - документке кол тамга коюлган, бекитилген же андагы чагылдырылган окуянын датасы. Мисалы: токтомдордун, чечимдердин, буйруктардын, тескемелердин, каптардын датасы бул - аларга кол (кол тамга) коюлган дата; протоколдун жана актынын датасы бул - окуянын датасы; пландын, сметанын, штаттык ырааттаманын жана бекитүүнү талап кылган башка документтердин датасы бул - алардын бекитилген датасы болуп эсептелет.

Документтин жүгүртүлүшү жана аткарылышы менен байланыштуу болгон документтеги бардык кызматтык белгилерге дата жана кол (кол тамга) коюлууга тийиш.

Эки же андан көп мекемелер биргелешип чыгарган документтерге бир (бирдиктүү) дата коюлушу керек.

Документке кол (кол тамга) коюу, бекитүү, макулдашуу даталары, ошондой эле текстте камтылган даталар араб цифралары менен төмөнкүдөй ырааттуулукта таризделет: күнү, айы, жылы. Күнү жана айы чекит менен ажыратылып, кош араб цифралары менен таризделет; жылы - төрт араб цифрасы менен берилет. Мисалы: 2019-жылдын 20-майы деген датаны төмөнкүдөй тариздөө керек: 20.05.2019. Датаны сөздүк-цифралык ыкмада тариздөөгө да жол берилет, мисалы: 2019-жылдын 25-марты.

Буйруктарды, тескемелерди, чечимдерди, протоколдорду жана финансылык документтерди тариздөөдө датаны тариздөөнүн сөздүк-цифралык ыкмасы гана колдонулат: 2019-жылдын 20-майы.

Дата бланктын атайын белгиленген жерине жазылат. Мисалы, каттын бланкындагы датанын орду сызыкча менен белгиленет жана документтин сол талаачасынан башталып, жылдыруусуз жайгаштырылат:

__________________ № _____________;

10) документтин каттоо номери анын катар номеринен турат, аны көктөмөлөрдүн номенклатурасы боюнча көктөмөнүн индекси менен толуктоого болот. Чыгыш документтин каттоо номери түзүмдүк бөлүмдүн индексинен, көктөмөнүн номенклатурасы боюнча көктөмөнүн номеринен жана документтин катар номеринен турат.

Эки же андан көп мекемелер биргелешип түзгөн документтин каттоо номери ушул мекемелердин ар биринин каттоо номерлеринен турат, алар документтин авторлорунун иретине жараша жантык сызыкча менен ажыратылат.

Документтин каттоо номери бланктын атайын белгиленген жерине коюлат;

11) документтин каттоо номерине жана датасына шилтеме каттын бланкында көрсөтүлөт. Ал жооп жиберилип жаткан документтин каттоо номерин жана датасын камтыйт. "Каттоо номери" деген реквизиттин алдына эки саптык интервал менен төмөндөтүлүп, сол талаачадан баштап жылдыруусуз жазылат. Мисалы:

2019-жылдын 20-майындагы № _________ катка же 20.05.2019-ж. № ___________ катка;

12) бланктын реквизиттери боюнча документтин түзүлгөн же чыгарылган ордунун аныкталышы кыйынчылык жаратса, алар документте көрсөтүлөт. Ал кабыл алынган администрациялык-аймактык бөлүштүрүүнү эске алуу менен көрсөтүлөт жана төмөнкүдөй жалпы кабыл алынган гана кыскартууларды камтыйт: Бишкек ш. "Документтин датасы жана каттоо номери" деген реквизит менен бирдей деңгээлде жайгаштырылып, бланктын оң четине төмөнкүдөй теңдештирилет:

___________________ № _____

 

Бишкек ш.;

13) мекемелер, алардын түзүмдүк бөлүмдөрү, кызмат адамдары же жеке адамдар адресат катары саналышы мүмкүн. Адресат оң жактагы жогорку бурчка сол талаачадан 100 мм жылдырылып жазылып, сол четинен теңдештирилип, кочкул шрифт менен терилет.

Кат мекемеге же түзүмдүк бөлүмгө даректелгенде, алардын аталышы атооч жөндөмөдө жазылат:

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу Мамлекеттик каттоо
кызматынын алдындагы Архив агенттиги

 

 

 

 

 

Уюштуруу-усулдук бөлүм

Кат мекеменин кызмат адамына даректелгенде, мекеменин аталышы жана адамдын кызматы атооч жөндөмөдө, аты-жөнү барыш жөндөмөдө жазылат:

 

 

Кыргыз Республикасынын
Финансы министрлиги

 

 

 

 

 

Уюштуруу-усулдук бөлүмүнүн башчысы
А.Р.Касымалиевге

Документ мекеменин жетекчисине даректелгенде, мекеменин аталышы адресат кызматынын аталышынын курамына киргизилет:

 

 

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министри
Аты-жөнү (барыш жөндөмөсүндө)

Документ: бир түрдөгү бир нече мекемеге жиберилгенде, адресат жалпылаштырып белгиленет:

 

 

Мектептердин директорлоруна

Документте төрттөн ашык дарек камтылбашы керек. Экинчи, үчүнчү жана төртүнчү даректерди белгилөөнүн алдында "көчүрмө" деген сөз көрсөтүлбөйт: документтин ар бир нускасына кол (кол тамга) коюлууга тийиш. Документ төрттөн ашык дарекке жиберилгенде, жиберүү үчүн тизме түзүлөт жана ар бир документте адресат жалпылаштырылып белгиленет.

"Адресат" деген реквизиттин курамына почта дареги кириши мүмкүн. Почта дарегинин элементтери почта кызмат көрсөтүүсүнүн эрежелеринде белгиленген ырааттуулукта көрсөтүлөт. Кат мекемеге даректелгенде, мекеменин аталышы, андан кийин почта дареги аталат.

 

 

Архив агенттиги
720020, Бишкек ш.
Токтогул көч., 105

Документ жарандарга даректелгенде, алгач почта дареги, андан кийин алуучунун аты-жөнү жазылат:

 

 

 

720009, Бишкек ш.
Орозбеков көч., 105

 

 

Аты-жөнү (барыш жөндөмөдө)

14) бекитүү грифи документтин биринчи барагынын жогорку оң жагында сол талаачадан 100 мм жылдырылып жайгаштырылып, кочкул шрифт менен терилет.

Документ кызмат адамы тарабынан же тескөөчү документ менен бекитилет. "БЕКИТЕМ", "БЕКИТИЛДИ" деген сөздөр баш тамгалар менен тырмакчага алынбай жазылат.

Эгерде документ кызмат адамы тарабынан бекитилсе, анда бекитүү грифи "БЕКИТЕМ" деген сөздөн, кызматынын аталышынан, колунан (кол тамгасынан), документти бекиткен адамдын аты-жөнүнөн, бекитүү датасынан турат:

 

 

БЕКИТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министри
_________________
аты-жөнү (кол тамгасы)
00.00.0000

Документ тескөөчү документ менен бекитилсе, бекитүү грифи "БЕКИТИЛДИ" деген сөздөн, тескөөчү документтин илик жөндөмөдөгү аталышынан, анын датасынан жана номеринен турат.

 

 

БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
00.00.0000 № ___ буйругу

Бир нече бекитүү грифи бар болсо, алар сол талаачадан баштап, бир деңгээлде жайгаштырылат:

БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин
00.00.0000 № ___ буйругу

 

БЕКИТИЛДИ
Бишкек шаарынын мэриясынын
00.00.0000 № ___ токтому

15) резолюция тиешелүү кызмат адамы тарабынан документтин жогорку бөлүгүнө тексттен бош орунга жазылат. Ал өзүнө аткаруучулардын аты-жөнүн, берилген тапшырманын мазмунун, аткаруу мөөнөтүн, колун (кол тамганы), датаны камтыйт:

Б.А.Бейшеновага.
Макулдашуунун долбоорун
00.00.0000 карата
даярдооңузду суранам.
Колу (кол тамгасы)
00.00.0000

 

 

Тапшырма бирдей кызматтагы эки же бир нече адамга берилсе, тапшырмада биринчи болуп көрсөтүлгөн адам негизги аткаруучу болуп эсептелет. Ага кошо аткаруучуларды чакыруу жана алардын ишин координациялоо укугу берилет.

Негизги аткаруучу жана кошо аткаруучу өздөрүнө тикелей баш ийген адамдарга резолюция түрүндө тапшырмаларды берүүгө укуктуу.

Аткаруу боюнча көрсөтмөлөрдү талап кылбаган жана аткаруунун типтүү мөөнөтүндө аткарылуучу документтердин резолюциясына аткаруучу көрсөтүлүп, резолюция ээсинин колу (кол тамгасы), датасы коюлат.

Резолюция өзүнчө баракка резолюцияга тийиштүү болгон документтин каттоо номери жана датасы көрсөтүлүү менен таризделиши мүмкүн;

16) документтин аталышы тексттен мурда жазылат. Ал грамматикалык жактан документтин аталышы менен шайкеш келүүгө тийиш. Мисалы: буйрук (эмне жөнүндө?) - комиссияны бекитүү жөнүндө; маалымат (эмне жөнүндө?) - республикалык кароону өткөрүү жөнүндө.

Эгерде документте бир нече маселе чагылдырылса, анда документтин аталышы жалпылаштырып берилет. Көлөмү чоң же бир нече маселени чагылдырган документтерге аталыштары менен бирге кыскача аталыштар коюлат.

Каттарды аталыштары атайын белгиленген жерге баш тамга менен чегинүүсүз сол жактан башталып жазылат. УТДнын башка түрлөрүнүн аталыштары барактын ортосуна жайгаштырылып, баш тамга менен башталып жазылып, кочкул шрифт менен берилет. Аталыштын аягына чекит коюлбайт. Эки же андан көп саптан турган аталыш 1 саптык интервал аркылуу терилет. Шрифттин өлчөмү тексттин шрифтинин өлчөмүнө шайкеш келет.

А4 форматындагы бланктарга түзүлгөн документтерде аталыштар болууга тийиш.

Телеграммаларда, телефонограммаларда, кабарламаларда жапа А5, А6 форматындагы бланктарда түзүлгөн документтерде аталыштар жазылбайт.

Аталыш тексттен эки саптуу интервал менен ажыратылат;

17) контроль белгиси аткарууну талап кылган жана контролго алынган документтерге коюлат. Контроль белгиси ("К" тамгасы, "КОНТРОЛЬ" деген сөз же штамп) документтин сол талаачасына аталыштын деңгээлинде же атайын чектелген контроль алкагына коюлат, контроль алкагынын өлчөмү: 10х10 мм;

18) документтин тексти анкета, таблица, байланыштыруучу текст түрүндө же ушул түзүмдөрдүн жыйындысы түрүндө таризделет.

Текстти анкета түрүндө түзүүдө мүнөздөлүүчү объекттин белгилеринин аталыштары атооч жөндөмөдөгү зат атооч менен же болбосо, учур чактагы же өткөн чактагы экинчи жактын этиши менен (бар, болгон, турган ж.б.) берилүүгө тийиш.

Таблицанын графаларынын жана саптарынын аталыштарынын болушу зарыл, алар атооч жөндөмөдөгү зат атооч менен берилүүгө тийиш. Графалардын жана саптардын кыскача аталыштары аталыштар менен шайкеш келүүгө тийиш. Эгерде таблица бир барактан ашык болсо, таблицанын биринчи барагына графалардын номерлери коюлуп, кийинки барактарга ушул графалардын номерлери гана басылууга тийиш.

Байланышкан текст эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө документти түзүүнүн себептери, максаттары, негиздемелери; экинчи (корутунду) бөлүгүндө - чечимдер, тыянактар, өтүнүчтөр, сунуштар белгиленет. Текст корутунду бир бөлүктү гана камтышы мүмкүн (мисалы, буйруктар (тескемелер) - констатациясы жок тескөөчү гана бөлүктү, каттар - түшүндүрмөсү жок өтүнүчтү). Мурда чыгарылган документтин негизинде же аны аткаруу үчүн даярдалган документтин текстинде анын төмөнкүдөй реквизиттери: документтин жана автор-мекеменин аталышы, датасы, тексттин аталышы, каттоо номери көрсөтүлөт.

Бир жетекчилик принцибинде иштеген мекемелердин тескөөчү документтеринде, ошондой эле жетекчиликке даректелген ички документтерде текст жекелик сандагы биринчи жактан жазылат ("буйрук кылам", "сунуш кылам", "суранам").

Коллегиялык органдардын документтеринде текст үчүнчү жактын жекелик санында берилет ("токтом кылат", "чечти").

Биргелешкен документтерде текст биринчи жактын көптүк санында берилет ("буйрук кылабыз", "чечтик").

Протоколдун тексти үчүнчү жактын жекелик санында берилет ("угулду", "чыгып сүйлөдү", "чечилди").

Каттарда баяндоонун төмөнкүдөй формалары колдонулат:

- биринчи жактын көптүк санында ("...берүүнү суранабыз", "Сиздин дарекке жиберебиз");

- биринчи жактын жекелик санында ("жиберүүнү суранам", "зарыл деп эсептейм");

- үчүнчү жактын жекелик санында ("министрлик каршы эмес").

Бир өңчөй байланышкан тексттер зарыл болгон учурда аталыштар жана номерлер берилген түзүмдүк элементтерден турушу мүмкүн. Башка документтердин түзүмдүк элементтеринин номерлери араб цифралары менен жазылат. Түзүмдүк элементтердин аталыштары кочкул шрифт менен терилип, борборлоштурулат, аталыштан кийин чекит коюлбайт. Шрифттин өлчөмү тексттин шрифтине дал келтирилет. Түзүмдүк элементтердин аталыштары тексттен эки сап интервал менен ажыратылат;

19) документтин тиркемеси бар болсо, ал жөнүндө белги тексттен кийин же текстте көрсөтүлүшү мүмкүн.

Эгерде документтин тиркемеси жөнүндө белги тексттен кийин коюлса, анда ал "Колу (кол тамгасы)" реквизитинин үстүндө жайгаштырылат. "Тиркеме" деген сөз тиркемелердин санына карабай жекелик санда жазылып, документтин сол талаачасынан чегинүүсүз жазылат.

Эгерде документтин текстинде аталышы толугу менен берилген тиркеме бар болсо, анда тиркеме жөнүндө белги төмөнкүдөй формада таризделет:

Тиркеме: 5 баракта, 2 нускада.

Эгерде тиркеменин толук аталышы текстте берилбесе, анда тиркеме жөнүндө белги төмөнкүдөй таризделет:

Тиркеме: Капиталдык курулуш үчүн чыгымдардын сметасы 5 баракта, 2 нускада.

Документтин бир нече тиркемеси болсо, төмөнкүдөй жазылат:

Тиркеме: 1. Документтердин жетишсиздиги жөнүндө маалым кат 1 баракта. 2 нускада;

2. Эксперттик комиссиянын жыйынынын протоколунан көчүрмө 1 баракта, 1 нускада.

Эгерде документке тиркемеси бар башка документ тиркелсе, анда тиркеме жөнүндө белги төмөнкү формада таризделет:

Тиркеме: Баланстык комиссиянын 2019-жылдын 25-мартындагы № 2 корутундусу жана ага тиркеме, бардыгы 21 баракта, 2 нускада.

Эгерде тиркеме документте белгиленген бардык даректерге жиберилбесе, анда тиркеме жөнүндө белги төмөнкү формада таризделет:

Тиркеме: 5 баракта, 2 нускада биринчи дарекке.

Эгерде тиркемелер брошюраланган болсо, анда барактардын саны көрсөтүлбөйт.

Эгерде документтин тиркемеси жөнүндө белги текстте белгиленсе, анда ал төмөнкүдөй таризделет: "Келишим атайын бланкта түзүлөт (1-тиркеме)." же "Келишим 1-тиркемеге ылайык атайын бланкта түзүлөт". Тиркеменин катар номеринин алдына "№" белгиси коюлбайт.

Тиркемелер өзүнчө барактарга таризделет. "Тиркеме" деген сөз документтин биринчи барагынын жогорку оң бурчуна документтин сол жагынан 100 мм аралыкта жылдырылып жазылат. Шрифттин өлчөмү № 10-12:

 

 

Кыргыз Республикасынын
Финансы министрлигинин
_____ № ______ буйругуна
1-тиркеме

20) колу (кол тамгасы). Жогору турган органдарга, мамлекеттик бийлик органдарына жиберилүүчү документтерге мекеменин жетекчисинин же анын тапшырмасы боюнча орун басарынын колу (кол тамгасы) коюлат. Жетекчинин колу (кол тамгасы) коюлган каттын экинчи нускасы жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери визалаган каттын (документтин) нускасы иш кагаздарын жүргүзүү кызматында калууга тийиш.

Кол алдындагы жана башка мекемелерге, жарандарга жиберилүүчү документтерге компетенцияларына ылайык жетекчинин, анын орун басарынын же түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин колу (кол тамгасы) коюлат.

Кызматтык документтердин бардык нускаларына кол (кол тамга) коюлууга тийиш. Документтерге кызмат адамдарынын жеке колу (кол тамгасы) коюлушу зарыл. Көчүрмөлөр көп санда болгон учурларда аларга аткаруучунун ырастоочу колу (кол тамгасы) же жетекчинин кол тамга факсимилесинин коюлушуна жол берилет. "Электрондук кол тамга жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерине ылайык документтерге электрондук кол тамга коюлушу мүмкүн.

Бул учурда документтин эки варианты тең бирдей юридикалык күчкө ээ болот.

Көрүүсү боюнча мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, ошондой эле колдорунун дефекттери жана деформациялары бар ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар колунун (кол тамгасынын) ордуна факсимилесин пайдаланышы мүмкүн.

"Колу (кол тамгасы)" реквизити документке кол тамга койгон адамдын кызмат ордунун аталышынан, инициалы менен фамилиясы көрсөтүлгөн колунан (кол тамгасынан) жана анын чечмеленишинен турат. Кызмат ордунун аталышы документтин сол жагынан жылдырылбай жазылат. Колдун (кол тамганын) чечмелениши сол талаачадан 120 мм жылдырылып, кызмат ордунун аталышынын акыркы сабынын деңгээлинде таризделет. Кол (кол тамга) кок түстөгү сыя менен гана коюлат.

Бланктарга түзүлгөн документтерде кызмат ордунун аталышына мекеменин аталышы жазылбайт:

Директор

(кол тамгасы)

Аты-жөнү

же:

Министрдин орун басары

(кол тамгасы)

Аты-жөнү

Документтер бланкта эмес, актай баракта таризделсе, документке кол тамга коюучу адамдын кызмат ордунун аталышы, мекеменин толук аталышы жазылат:

Кыргыз Республикасынын
Борбордук мамлекеттик
архивинин директору

(кол тамгасы)

Аты-жөнү

Мазмуну үчүн бир нече адам жооп берген документтерге эки же андан көп кол тамга коюлат. Алар ээлеген кызмат орундарына жараша ырааты менен биринин алдына бири жайгаштырылат. Документке бир нече кол тамга коюлса, кызмат орундарынын аталышы жана коюлган кол тамгалардын чечмелениши сап аралык бир жарым интервал менен бөлүнөт:

Директор

(кол тамгасы)

Аты-жөнү

 

Башкы бухгалтер

(кол тамгасы)

Аты-жөнү

Документке бир рангдан бир нече кызмат адамдары кол (кол тамга) койсо, алардын колдору (кол тамгалары) бирдей деңгээлде жайгаштырылат:

Пландоо бөлүмүнүн начальниги колу (кол тамгасы)

 

Финансы бөлүмүнүн начальниги колу (кол тамгасы)

Аты-жөнү

 

Аты-жөнү

Эки мекеменин жетекчиси кол (кол тамга) коюуга тийиш болгон документтер бланкта эмес, актай баракта таризделет. "Кол (кол тамга)" реквизити катарлаш эки колонкада төмөнкүдөй жайгаштырылат:

Кыргыз Республикасынын
Финансы министри колу (кол тамгасы)

 

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министри колу (кол тамгасы)

Аты-жөнү

 

Аты-жөнү

Документтин долбоорунда аты-жөнү көрсөтүлгөн кызмат адамы жок болгон учурда, документке анын милдетин аткаруучу адамдын же анын орун басарынын кол тамгасы коюлат. "Ордуна" деген сөз менен же кызмат ордунун аталышынын алдына сызыкча коюп, документке кол (кол тамга) коюуга жол берилбейт.

Комиссия түзгөн документтерге кол (кол тамга) коюуда документке кол (кол тамга) койгон адамдардын кызмат орундары эмес, комиссиянын курамында бөлүштүрүлгөн милдети көрсөтүлөт:

Комиссиянын төрагасы

(кол тамгасы)

Аты-жөнү

 

Комиссиянын мүчөлөрү:
(алфавиттик тартипте)

(кол тамгалары)

Аты-жөнү

21) документти макулдашуунун грифи. Айрым учурларда документтердин даярдалган долбоорлору кол (кол тамга) коюулардын алдында кызыкдар мекемелер, түзүмдүк бөлүмдөр, айрым кызмат адамдары тарабынан макулдашылат. Бул документтин мазмунуна алардын макулдугун тастыктоо үчүн жасалат.

Макулдашуу макулдашуунун грифи же макулдашуу барагы менен таризделиши мүмкүн.

Макулдашуу грифи "МАКУЛДАШЫЛДЫ" деген сөздөн (саны боюнча өзгөрүүсүз), документ макулдашылган адамдын кызмат ордунун аталышынан, коюлган колунан (кол тамгасынан), анын чечмелөөсүнөн жана датадан турат. Макулдашуу грифи "Колу (кол тамгасы)" реквизитинен кийип, сол жактап жылдырылбай жайгаштырылат:

МАКУЛДАШЫЛДЫ
Өнөр жай комплексинин
кызматкерлеринин кесиптик
бирлигинин борбордук комитетинин
төрагасы
________________ Аты-жөнү
(кол тамгасы )
00.00.0000

 

 

Эгерде макулдашуу коллегиялык орган тарабынан жүргүзүлсө, анда макулдашуу грифи төмөнкүдөй таризделет:

МАКУЛДАШЫЛДЫ
Профкомдун жыйынынын
_______________
№ ______ протоколу

 

 

Эгерде документтин мазмуну бир нече мекемелердин кызыкчылыктарын билдирсе, анда макулдашуу грифи өзүнчө баракта таризделет (4-тиркеме).

Макулдашуу барагына электрондук кол тамга да коюуга болот. Бул учурда макулдашуу барагынын эки варианты тең бирдей юридикалык күчкө ээ болот;

22) визалар. Ички макулдашуу виза менен таризделет, ал виза койгон адамдын кызмат ордунун аталышынан, кол тамгасынан, анын чечмеленишинен (аты-жөнү) жана датадан турат. Мекемеде калуучу документ нускаларына виза коюлат. Визалар "Колу (кол тамгасы)" реквизитинин алдына, документтин сол жагынан жылдырылбай жайгаштырылат:

Директор

колу (кол тамгасы)

Аты-жөнү

 

Пландоо бөлүмүнүн начальниги
00.00.0000

колу (кол тамгасы)

Аты-жөнү

Документтин текстине макулдук берилбесе, сын-пикирлер жана толуктоолор бар болсо, алар өзүнчө баракка берилет. Виза бул учурда төмөнкүдөй таризделет:

Пландоо бөлүмүнүн начальниги
Сын пикирлер тиркелет.
00.00.0000

колу (кол тамгасы)

Аты-жөнү

23) аныктыгы өзгөчө ырастоону талап кылган документтерге, ошондой эле финансылык документтерге Мамлекеттик гербдин сүрөтү түшүрүлгөн мөөр (мындан ары - гербдүү мөөр) басылат. Гербдүү мөөр басылуучу документтердин болжолдуу тизмеги 5-тиркемеде берилет.

Документке коюлган мөөрдүн изи документке кол (кол тамга) койгон адамдын кызмат ордунун аталышынын жана коюлган жеке колунун (кол тамгасынын) бир бөлүгүнө бастырылып түшүрүлүшү керек;

24) көчүрмөнү ырастоо жөнүндө белги. Документтин көчүрмөсү - документтеги бардык реквизиттердин кайталанып берилиши. Ал мекеменин жетекчисинин же тиешелүү түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин резолюциясы боюнча берилет.

Мекеме өзүндө гана түзүлгөн документтердин көчүрмөлөрүн ырастай алат (бул жобо архив мекемелерине жана нотариатка жайылтылбайт). Бирок ошол эле учурда жарандарды ишке, окууга кабыл алуу, алардын эмгек, турак-жай жана башка укуктарын канааттандыруу сыяктуу маселелерди чечүүдө мекемеге башка мекемелер берген документтердин көчүрмөлөрүн (дипломдордун, эмгек китепчелердин жана туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрүн) ырастоого уруксат берилет.

Мындай учурда документтин көчүрмөсү анын мазмунунун түп нускага туура келерин ырастаган кызмат адамынын колу (кол тамгасы) коюлуп ырасталат.

Документтин жогорку оң бурчуна "Көчүрмө" деген сөз жазылат. Документтин көчүрмөсүн ырастаганда "Колу (кол тамгасы)" реквизитинин төмөн жагына, сол жагынан жылдырылбай "Анык" деген ырастоочу жазуу, көчүрмөнү ырастаган адамдын кызмат ордунун аталышы, жеке колу (кол тамгасы), кол тамганын чечмелениши жана ырастоонун датасы жазылат:

Анык

 

 

Кадрлар бөлүмүнүн инспектору

колу (кол тамгасы)

Аты-жөнү

00.00.0000

 

 

Көчүрмөлөр башка мекемелерге жиберилсе же айрым адамдардын колуна берилсе, аларга мекеменин тандоосу боюнча мөөр басылууга тийиш;

25) аткаруучу жөнүндө белги аткаруучунун аты-жөнүнөн, түзүмдүк бөлүмдүн аталышынан, анын телефон номеринен турат жана № 10 өлчөмүндөгү шрифтте терилет. Бул белги чыгыш документтерге гана коюлат. Ал документтин барагынын аягына сол бурчтан жылдырылбастан жайгаштырылат:

Мисалы: А.И.Кадыров, уюштуруу жана талдоо бөлүмү, 22-40-60.

Жетекчинин тапшырмасы боюнча аткаруучулардын тобу даярдаган документтеги аткаруучулар жөнүндө белгиде негизги аткаруучунун гана аты-жөнү көрсөтүлөт;

26) документтеги маселе чечилип, документ жиберилгенден кийин анын аткарылгандыгы жана көктөөгө жиберилгендиги жөнүндө белги дароо коюлат, ал документтин акыркы барагындагы тексттин бош жеринин төмөн жагына жазылып, "Көктөмөгө" деген сөздөн, документ жайгаштырыла турган көктөмөнүн номеринен, документтин аткарылгандыгы жөнүндө кыскача маалыматтан, коюлган колдон (кол тамгадан) жана датадан турат:

 

 

01-2/115-көктөмөгө
00.00.0000
суроо-талапка жооп
(кол тамгасы)
Аты-жөнү
00.00.0000

27) документтин мекемеге түшкөндүгү жөнүндөгү белги документтин кезектеги катар номерин жана түшкөн датасын (зарыл болгон учурда - түшкөн убактысын) камтыйт. Ал документтин биринчи барагынын төмөнкү оң жагына коюлат. Бул реквизитти тариздөө үчүн атайын каттоо штампы колдонулат (6-тиркеме);

28) документти автоматташтырылган түрдө издөө белгиси машиналык (санариптик) алып жүрүүчү файлдын аталышын, оператордун кодун, датасын жана мекемеде колдонулуучу башка издөө маалыматтарын камтыйт. Аткаруучунун аты-жөнүнөн төмөн, документтин сол жагынан жылдырылбай басылат:

2019-жыл үчүн отчёт, Мусаев, 00.00.0000.

§ 3. Документтин бланкы

15. Мекеменин документтери бланктарга таризделип, аларда милдеттүү түрдөгү реквизиттердин белгиленген тобу жана аларды жайгаштыруу тартиби болууга тийиш.

Кызматтык документтер А4 (210x297) жана А5 (148x210) форматтарындагы бланктарда түзүлөт, А6 (105x148) форматы сейрек пайдаланылат. Документтердин айрым түрлөрү үчүн А3 (297x420) форматын колдонууга жол берилет.

16. Мекемелерде колдонулуучу бланктардын түрлөрүнүн курамы жана формалары иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын сунушу боюнча мекеменин жетекчиси тарабынан бекитилет. Мекемелерде төмөнкүдөй бланктар колдонулат: жалпы бланк, кат бланкы, документтин конкреттүү түрүнүн бланкы:

1) жалпы бланкта төмөнкүдөй реквизиттер болуусу зарыл: Мамлекеттик гербдин сүрөтү же мекеменин эмблемасы, ведомствонун аталышы, мекеменин аталышы (7-тиркеме);

2) каттын бланкы төмөнкүдөй реквизиттерди камтыйт: Мамлекеттик гербдин сүрөтү же мекеменин эмблемасы; министрликтин же ведомствонун аталышы, мекеменин аталышы, түзүмдүк бөлүмдүн аталышы; ишкананын байланыш индекси, почта дареги, телефакс, телефон номерлери, электрондук почта дареги; банктын аталышы жана эсеп номери (мекеменин чечимине жараша көрсөтүлөт); мекеменин коду (мекеменин чечимине жараша көрсөтүлөт), салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (мекеменин чечимине жараша көрсөтүлөт), документтин датасы жана номери, чыгыш документке шилтеме, контролдук терезе (8-тиркеме);

3) документтин конкреттүү түрүнүн бланкы төмөнкү реквизиттерди камтыйт: Мамлекеттик гербдин сүрөтү же мекеменин эмблемасы; министрликтин же ведомствонун аталышын, мекеменин аталышын, түзүмдүк бөлүмдүн аталышын; документтин түрүнүн аталышын, документтин датасын жана номерин, документ даярдалган же чыгарылган жерин камтыйт (9-тиркеме).

17. Реквизиттердин жайгашуусуна жараша бланктардын эки түрү колдонулат: узата жана бурчтук. Реквизиттердин узата жайгашуусунда мекеменин аталышы документтин жогорку талаачасын бойлото жазылат (8-тиркеме). Бурчтук жайгашуусунда - сол жактагы талаачанын жогорку бурчунун чегинде жазылат (10-тиркеме).

18. Мекеменин аты жана дареги эки тилде - мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылат. Реквизиттер узата жайгаштырылганда сол тарабына мамлекеттик тилде, оң тарабына расмий тилде басылат. Бурчтук жайгашуусунда реквизиттер адегенде мамлекеттик тилде, андан төмөндө расмий тилде басылат. Зарыл болгон учурда реквизиттерди бланктарда чет тилинде басууга жол берилет. Мындай учурда тилдердин ирети төмөнкүдөй болууга тийиш: мамлекеттик, расмий, чет тили.

Тиешелүү администрациялык-аймактык бирдикте жашаган адамдардын санынын басымдуу бөлүгү мамлекеттик тилди билген шартта, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын бланктары мамлекеттик тилде гана таризделишине жол берилет.

19. Бланк ак кагазга бир түстө, негизинен кара түстө даярдалат. Бланктар жок болгон учурда, документтерге мекеменин штампынын изи басылат.

Мамлекеттик герб тартылган бланктар мекемелердин тапшырыгы боюнча басмакана ыкмасы менен даярдалат жана так отчёттук бланк болуп саналат. Гербдүү бланктардын төмөнкү оң бурчуна басмакана ыкмасы же номер койгуч аркылуу иреттик номерлер коюлат. Бланктын иреттик номери 1000000 болгондо, кийинки номерлөөнү 1 цифрасынан баштоо зарыл.

Документтердин бланктары багыты боюнча гана пайдаланылууга тийиш жана мекеменин жетекчисинин атайын уруксатысыз башка мекемелерге жана адамдарга берилиши мүмкүн эмес.

Зарылдыгына жараша документтердин жаңы бланктарын колдонууга киргизүү мекеменин жетекчисинин уруксаты (тапшырмасы) боюнча жүзөгө ашырылат. Тийиштүү сунуштар иш кагаздарын жүргүзүү кызматымын жетекчиси тарабынан сунушталган бланктардын үлгүлөрү менен бирге киргизилет.

§ 4. Документтерди басып чыгаруу жана тариздөө

20. Мекемелерде документтерди басып чыгаруу жана тариздөө компьютерлерде белгиленген шаблондор боюнча Microsoft Word редакторундагы төмөнкүдөй тууралоо параметрлери менен жүргүзүлөт:

- гарнитуранын шрифти - Times New Roman (Times New Roman Cyr) же Arial, жөнөкөй, өлчөмү 12-14. Таблицаларда № 10 шрифтке чейин кичирейтүүгө жол берилет (текст батпаган учурда);

- сап аралык интервалы: А4 форматы үчүн - бир интервал; А5 форматы үчүн 14 пт, таблицаларда 11 пт өлчөмүнө чейин кичирейтүүгө жол берилет (текст батпай калган учурда);

- абзацтын биринчи сабы 1, 25 см чегинүү менен жазылат;

- туурасынан түздөө сөздөрдү ташымалдоосуз жасалат (таблицаларда туурасынан түздөө зарылдыгына жараша сөздөрдү ташымалдоо менен);

- беттердин номерлери төмөнкү колонтитулдун өң жак четине коюлат (биринчи бетке номер коюлбайт).

Документ бланкта же бланктан башка кагазда таризделсе да, анын ар-бир барагынын төмөнкүдөй талаачалары болууга тийиш: сол жагынан - 30 мм, оң жагынан - 15 мм өлчөмүнөн кем эмес, жогорку жана төмөнкү талаачасынан - 20 мм өлчөмүнөн кем эмес.

21. Документтин реквизиттери бири-биринен эки интервалга ажыратылат. Көп саптуу реквизиттердин курамдык бөлүктөрү ("Адресат", "Бекитүү грифи", "Макулдашуу грифи", "Тиркеменин бар экендиги жөнүндө белги") бири-биринен бир жарым интервалга ажыратылат.

Көп саптуу реквизиттердин максималдуу узундугу - 70 мм.

Төмөнкүлөр сол талаачанын чегинен тартып чегинүүсүз басылат: каттын текстинин аталышы, текст (абзацы жок), тиркеменин бар экендиги жөнүндө белги, кызмат ордунун аталышы, макулдашуу грифи, "Анык" деген күбөлөндүрүү жазуусу, ошондой эле "УГУЛДУ", "ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ", "ЧЕЧИШТИ", "ТОКТОМ КЫЛАТ"; аткаруучунун аты-жөнү жана анын телефон номери; документтин датасы; документтин каттоо номерине жана күнүнө шилтеме; визалар; документти автоматтык издөө үчүн белги.

3-глава. УТДнын айрым түрлөрүн даярдоо жана тариздөө

§ 1. Буйрук, тескеме

22. Буйруктар жана тескемелер менен уюштуруу-тескөө мүнөзүндөгү чечимдер, ошондой эле мекеменин ишинин оперативдик, уюштуруучулук, кадрдык жана башка маселелери таризделет.

Буйруктардын (тескемелердин) долбоорлору мекеменин жетекчисинин, анын орун басарынын тапшырмасынын негизинде же өз демилгеси аркылуу бөлүмчөлөр тарабынан даярдалат жана киргизилет.

Кадрдык маселелер боюнча буйруктардын (тескемелердин) долбоорлорун тийиштүү сунуштамалардын негизинде кадр кызматы даярдайт.

Буйруктардын (тескемелердин) долбоорлорунун сапаттуу даярдалышы жана алардын кызыкдар тараптар менен макулдашууну камсыздоо долбоорду даярдаган жапа киргизген бөлүмдөрдүн жетекчилерине жүктөлөт.

Буйруктардын (тескемелердин) долбоорлорунун талаптагыдай таризделишине көзөмөлдү иш кагаздарын жүргүзүү кызматы аткарат.

23. Буйруктардын (тескемелердин) долбоорлоруна жана алардын тиркемелерине долбоорду киргизген бөлүмдүн аткаруучусу жана жетекчиси, милдеттери жана тапшырмалары долбоордо каралган бөлүмдөрдүн жетекчилери, киргизилген маселелердин чечилишине кызыкдар бөлүмдүн жетекчилери, ошондой эле иш кагаздарын жүргүзүү жана юридикалык кызматтын жетекчилери виза коюшат.

Эгерде макулдашуу процессинде долбоорго принциптүү мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизилсе, ал өзгөртүүлөрдү эске алуу менен макулдашууга кайрадан берилет.

Буйруктун (тескеменин) долбоорун макулдашуу процессиндеги каршы пикирлер эске алынбаса, алар жыйынтык таблицасында баяндалып, ага буйруктун (тескеменин) долбоорун киргизген бөлүмдүн жетекчисинин колу (кол тамгасы) коюлат жана долбоорго тиркелет.

Бөлүштүрүлгөн милдеттерине ылайык орун басарлар жетекчиге кол (кол тамг6а) коюуга берилген буйруктардын (тескемелердин) долбоорлоруна виза коюшат.

24. Буйруктардын (тескемелердин) долбоорлору белгиленген формадагы стандарттуу бланктарда басылат жана кол (кол тамга) коюуга берилет, зарылдыгына жараша, буйруктун (тескеменин) маанисин, анын зарылчылыгынын негиздемесин, ошондой эле долбоор эмненин негизинде даярдалгандыгы, ким менен макулдашылгандыгы жана кандай кайчы пикирлер бар экендиги жөнүндөгү кыскача маалыматтарды камтууга тийиш болгон маалым кат менен кошо берилет. Буйруктун (тескеменин) датасы болуп - ага кол (кол тамга) коюлган дата эсептелет.

Буйруктар (тескемелер) катар номерлер менен календардык жыл чегинде номерленет; негизги иш боюнча жана өздүк курам боюнча буйруктар (тескемелер) өз-өзүнчө номерленет.

25. Буйруктар (тескемелер) эки тилде - мамлекеттик жана расмий тилде чыгарылат, эки вариантын тең бир бланкка басууга жол берилет. Адегенде мамлекеттик, андан кийин расмий тилдеги текст жайгаштырылат.

Мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын буйруктары (тескемелери) мамлекеттик тилде чыгарылат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда - расмий тилге которулат жана эки тилде жарыяланат.

Тиешелүү администрациялык-аймактык бирдикте жашаган адамдардын санынын басымдуу бөлүгү мамлекеттик тилди билген жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органынын тиешелүү чечими болгон шартта жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын буйруктары (тескемелери) мамлекеттик тилде гана таризделишине жол берилет.

26. Буйруктардын (тескемелердин) көчүрмөлөрү же алардын көбөйтүлгөн нускалары иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын мөөрү менен күбөлөндүрүлүп, аткаруучу түзгөн жана кол (кол тамгасын) койгон таратуу көрсөтмөсүнө ылайык, жөнөтүүлөр көрсөткүчүндөгү адресаттарга иш кагаздарын жүргүзүүчү кызмат тарабынан жиберилет. Көчүрмө ошондой эле аткаруучуга да милдеттүү түрдө жиберилет.

Кадр маселелери боюнча буйруктардын (тескемелердин) көчүрмө бөлүктөрү же бул буйруктардын көчүрмөлөрү кадр маселелери боюнча кызматкердин колу (кол тамгасы) жана мөөрдүн изи менен күбөлөндүрүлөт.

27. Буйруктун (тескеменин) төмөнкүдөй реквизиттери бөлөт:

1) документтин түрүнүн аталышы;

2) буйруктун (тескеменин) датасы жана номери. Дата сөздүк-цифралык" ыкма менен таризделет, номер "№" белгисинен жана катар номеринен турат;

3) буйруктун аталышы анын мазмунун кыска жана так чагылдырууга тийиш. Аталыштын аягына чекит коюлбайт. Аталыш 1 сап интервал менен кочкул шрифтте терилип, борборлоштурулуп тегизделет. Мисалы:

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун
иш кагаздарын жүргүзүү боюнча нускамасын бекитүү жөнүндө

 

Тескемелердин аталыштары болбойт ;

4) текст аталыштан эки сап интервал менен ажыратылат жана № 12-14 өлчөмүндөгү шрифтте бир интервал менен тексттин талаачасынын сол чегинен тарта терилип, туурасынан тегизделет.

Буйруктун (тескеменин) тексти эки бөлүктөн турушу мүмкүн: негиздөөчү (преамбула) жана тескөөчү бөлүк.

Негиздөөчү бөлүктө (преамбулада) буйрукту (тескемени) чыгаруу үчүн негиз болгон максат жапа милдеттер, фактылар жана аракеттер кыскача баяндалат. Ал "максатында", "аткаруу үчүн" деген сөздөр менен коштолушу мүмкүн. Эгерде буйрук (тескеме) башка документтин негизинде чыгарылса, негиздөөчү бөлүгүндө (преамбулада) бул документтин илик жөндөмөдөгү аталышы, анын автору, датасы, номери жана аталышы көрсөтүлөт.

Буйруктардын долбоорлорундагы негиздөөчү бөлүк (преамбула) "буйрук кылам" деген сөздөр менен аякталып, кочкул шрифт менен терилет.

Тескөөчү бөлүк негиздөөчү бөлүктөн (преамбуладан) эки сап интервалга бөлүнөт. Ал ар бир иш-аракеттин аткаруучусун жана аткаруу мөөнөтүн көрсөтүү менен көрсөтмө берилген иш-аракеттердин тизмесин камтууга тийиш. Тескеме бөлүгү араб цифралары менен номерленген пункттарга жана пунктчаларга бөлүнүшү мүмкүн. Ар бир пункт (пунктча) абзацтан тартып басылат жана мурдагыдан кийинкиси эки сап интервалга бөлүнөт. Бир түрдүү мүнөздөгү аракеттер бир пунктта көрсөтүлүшү мүмкүн. Аткаруучулар катары түзүмдүк бөлүмдөр же конкреттүү кызмат адамдары көрсөтүлөт. Тескеме бөлүгүнүн акыркы пункту буйруктун аткарылышына көзөмөл жүктөлгөн бөлүм же кызмат адамы жөнүндө маалыматты камтышы мүмкүн.

Эгерде буйрук (тескеме) башка документти, анын кайсы бир жоболорун өзгөртсө же жокко чыгарса, анда тексттин тескөөчү бөлүгүнүн пункттарынын бири анын датасын, номерин жана аталышын көрсөтүү менен жокко чыгарылган документке (документтин пунктуна) шилтемени камтуусу зарыл. Пункттун тексти "Төмөнкүлөр күчүн жоготту..." деген сөздөр менен башталууга тийиш;

5) кол (кол тамга) документке кол (кол тамга) койгон адамдын кызмат ордунун аталышынан, жеке колунан (кол тамгасынан) жана коюлган колдун (кол тамганын) чечмеленишинен (инициалдар, фамилия) турат.

Буйруктарга (тескемелерге) мекеменин жетекчисинин, ал жокто анын орун басарынын колу (кол тамгасы) коюлат.

Буйруктун үлгүсү 11-тиркемеде берилген.

28. Мекемелердин биргелешкен буйруктары А4 форматындагы стандарттуу барактарда басылат.

Биргелешкен буйрукту тариздөөдө:

- мекемелердин аталыштары бирдей деңгээлде жайгаштырылат;

- биргелешкен буйруктун датасы - эң кийинки коюлган датага шайкештелген бирдиктүү дата;

- эки жана андан ашык мекемелер тарабынан даярдалган документтин каттоо номери документтердин авторлорун көрсөтүү тартибинде жантык сызык аркылуу ажыратылып, бул мекемелердин ар биринин документтеринин каттоо номерлеринен турат;

- мекемелердин жетекчилеринин колдору (кол тамгалары) тексттин төмөн жагында бир деңгээлде жайгаштырылат.

§ 2. Жобо, эреже, нускама

29. Жобонун (эреженин, нускаманын) долбоорун даярдоонун тартиби УТДнын долбоорлорун даярдоонун жалпы тартибине ылайык жүргүзүлөт.

Жобонун (эреженин, нускаманын) долбоорунун тексти А4 форматындагы стандарттуу баракка басылат. Текст үчүнчү жактын атынан жеке жана көптүк сан түрүндө баяндалат. Текстте: "тийиш", "керек", "зарыл", "тыюу салынат", "жол берилбейт" деген сөздөр пайдаланылат.

Жобонун (эреженин, нускаманын) текстинин аталышы "Эмне жөнүндө?" деген суроого жооп берет; кызматтык талаптарды жана иш жүргүзүү тартибин камтыган (кызматтык нускама) нускаманын аталышы "Кимдин?" деген суроого жооп берет (Башкы адистин кызматтык нускамасы).

"Жалпы жоболор" бөлүмү жобонун (эреженин, нускаманын) негиздөөчү бөлүгү катары кызмат кылат, ал жерде документтин иштелип чыгуу негиздери, анын негизги максаты жана ал жайылтылуучу чөйрө, белгиленген эрежелердин жана технологиялардын бузулушуна жоопкерчилик көрсөтүлөт.

Жобонун (эреженин, нускаманын) негизги тексти бөлүмдөргө, бөлүмчөлөргө, главаларга, пункттарга, пунктчаларга жана абзацтарга бөлүнүшү мүмкүн. Главалар аталыштарга ээ болууга тийиш.

Главалар жана пункттар араб цифралары менен номерленет.

Жобону, эрежени, нускаманы тариздөө үлгүсү 12-тиркемеде берилген.

§ 3. Протокол

30. Жыйындын (кеңешменин) протоколу кеңешме (жыйын) учурунда жүргүзүлгөн жазуулардын, баяндамалардын жана жарыш сөздөрдүн тезистеринин, маалым каттардын, чечимдердин долбоорлорунун негизинде түзүлөт.

Протоколдун тексти эки бөлүктөн: кириш жана негизги бөлүктөрдөн турат.

Кириш бөлүгүндө төмөнкүлөр көрсөтүлөт: төрага (төрагалык кылуучу), катчы, катышкандардын тизмеси (алардын саны 15 адамдан ашса, катышкандардын тизмесинин тиркемесине шилтеме) жана күн тартиби - күн тартибинин ар бир пункту боюнча баяндамачысын көрсөтүү менен маанилүүлүгүнө карата каралуучу маселелердин тизмеги.

"Катышкандар" деген сөз сол талаачанын чегинен тартып терилет, сөздүн аягына кош чекит коюлат. Андан төмөндө катышкандардын кызматтары, инициалдары жана фамилиялары көрсөтүлөт.

Күп тартибинин ар бир маселеси араб цифрасы менен номерленет жана анын аталышы сол талаачанын чегинен тартып басылып "жөнүндө" деген сөз менен аяктайт.

Протоколдун негизги бөлүгү күн тартибинин пункттарына ылайык келген, номерленген бөлүктөрдөн турат. Ар бир бөлүктүн тексти төмөнкүдөй схема боюнча түзүлөт: УГУЛДУ - ЧЫГЫП СҮЙЛӨДҮ - ТОКТОМ КЫЛАТ (ЧЕЧИМ КЫЛАТ).

Баяндамалардын жана жарыш сөздөрдүн негизги мазмуну протоколдо берилет же ага тиркелет; тиркелген учурда текстке "Жарыш сөздүн тексти тиркелет" деген жазуу жазылат. Токтом (чечим) протоколдун текстинде толук басылат; зарылчылык болсо, добуш берүүнүн жыйынтыгы чагылдырылат.

Талкуу учурунда айтылган өзгөчө пикирдин мазмуну протоколдун тийиштүү токтомунун (чечиминин) текстинен кийин жазылат.

31. Протоколдор кыскача формада жазылышы мүмкүн, мындай учурда маселенин талкуусу жазылбайт жана ал боюнча кабыл алынган чечим гана белгиленет. Бул учурда күп тартиби жазылбайт; катышкандардын тизмеси протоколдун негизги бөлүгүнөн үзгүлтүксүз сызык менен бөлүнөт.

Протоколдун негизги бөлүгү каралып жаткан маселелерди жана алар боюнча кабыл алынган чечимдерди камтыйт. Маселенин аталышы араб цифрасы менен номерленет, аталышына "жөнүндө" деген сөз уланат жана бул маселени талкуулоодо чыгып сүйлөгөн кызмат адамдарынын аты-жөнү көрсөтүлөт. Алар бир сап интервал аркылуу басылат. Мындан кийин бул маселе боюнча кабыл алынган чечим көрсөтүлөт.

32. Протоколго жыйынга төрагалык кылган адамдын жана катчынын кол тамгалары коюлат. Коюлган кол тамгалар тексттен жана бири-биринен эки сап интервалга ажыратылып жазылат.

Жыйын өткөрүлгөн күн протоколдун датасы болуп саналат.

Календардык жыл чегиндеги протоколдордун ар бир тобуна өзүнчө катар номерлер ыйгарылат: коллегиянын жыйындарынын протоколдору, техникалык, илимий жана эксперттик кеңештердин жана башка жыйындардын протоколдору. Биргелешкен жыйындардын протоколдоруна жыйынга катышкан мекемелердин протоколдорунун катар номерлерин жантык сызык аркылуу камтыган курамдык номер коюлат.

Коллегиялык органдардын токтомдоруна (чечимдерине) календардык жыл ичиндеги катар номерлер берилет. Жыйындарда кабыл алынган токтомдордун (чечимдердин) номерлери протоколдун катар номеринен жана жантык сызык аркылуу токтомдун (чечимдин) катар номеринен турат.

33. Протоколдордун көчүрмөлөрү зарыл болгон учурларда таратуу көрсөтмөсүнө ылайык кызыкдар мекемелерге жана кызмат адамдарына жөнөтүлөт; таратуу көрсөтмөсүн протоколдун долбоорун даярдаган бөлүмдүн жооптуу аткаруучусу түзөт жана колун (кол тамгасын) коёт. Протоколдордун көчүрмөлөрү иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

Кабыл алынган чечимдер протоколдун көчүрмөсү түрүндө аткаруучуларга жеткирилет, алар иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

34. Протоколдор № 12-14 шрифт өлчөмүндө протокол бланкына же А4 форматындагы мекеменин жалпы бланкына терилет жана төмөнкүдөй реквизиттерге ээ болот:

1) документтин аталышы - "ПРОТОКОЛ" сөзү жогорку талаачанын чегинен тартып кочкул шрифтте, баш тамгалар менен терилет жана борборлоштурулуп түздөлөт;

2) жыйындын (кеңешменин) түрү, коллегиялык органдын аталышы документтин аталышынан эки сап интервал менен ажыратылат; кочкул шрифт менен бир сап интервал аркылуу басылып, борборлоштурулуп түздөлөт;

3) протоколдун датасы жана номери 2 сап интервал аркылуу мурдагы реквизиттин төмөн жагына сол талаачадан чегинүүсүз терилет. Датасы сөздүк-цифралык ыкмада таризделет. Протоколдун номери араб цифрасы менен терилет жана "№" белгисинен жана протоколдун катар номеринен турат;

4) жыйын (кеңешме) өткөрүлгөн жер (зарылчылык болсо) мурдагы реквизит көрсөтүлгөн сапта көрсөтүлөт жана документтин оң жак чеги боюнча түздөлөт.

Протоколдун негизги бөлүгү 1 сап интервал аркылуу басылат.

"УГУШТУ", "ЧЫГЫП СҮЙЛӨДҮ", "ТОКТОМ КЫЛАТ", ("ЧЕЧИШТИ") деген сөздөр сол талаачанын чегинен тартып баш тамгалар менен жазылат, алардан кийин кош чекит коюлат. Чыгып сүйлөгөндөрдүн аты-жөнү сол талаачадан чегинүүсүз жазылып, андан кийин кош чекит коюлат. Сүйлөгөн сөздөрүнүн мазмуну сүйлөгөндөрдүн аты-жөнү кеңдик өлчөмүнө карай четки сол талаачадан тартып чегинүү менен терилет.

Ар бир маселе боюнча чечимдин номери күн тартибиндеги маселенин жана бул маселеге байланыштуу чечимдин пунктчасынын катар номеринен турат.

Протоколду тариздөөнүн үлгүсү 13-тиркемеде келтирилген.

35. Мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан түзүлүүчү протокол мамлекеттик тилде таризделет, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда расмий тилге которулат. Катышуучулардын мамлекеттик тилден башка тилдеги сүйлөгөн сөздөрү мамлекеттик тилге которулууга тийиш.

4-глава. Документтер менен иштөөнү уюштуруу

§ 1. Документ жүгүртүүнү уюштуруу

36. Мекемеге документтердин келген же даярдалган учурунан тартып, алардын аткарылып, жөнөтүлүп жана көктөөгө жиберилгенге чейинки кыймылы документ жүгүртүү болуп саналат.

Документтердин мекемеде жүгүртүлүшү ыкчам жана максаттуу жөнгө салынууга тийиш. Ишке кереги болбогон документтерди инстанциялардан өткөрүүнүн зарылчылыгы жок.

Автоматташтырылган маалыматтык технологияларды пайдаланууда документтерди жүгүртүү схемасына компьютердик каражаттардын жана көмөкчү техникалардын жардамы менен аларды иштеп чыгуунун бардык пункттары киргизилүүгө тийиш.

37. Документтерди мекемелерге жеткирүү колмо-кол, почта, фелдъегердик кызмат же ЭДЖБС аркылуу жүзөгө ашырылат.

Почта жана фельдъегердик байланыштын жардамы менен кат-кабарлары - жөнөкөй жана катталуучу каттар, почта карточкалары, бандеролдор жапа майда пакеттер, ошондой эле басылмалар жеткирилет.

Электр байланыш каналдары боюнча: телеграммалар, факсограммалар, телефонограммалар, электрондук документтер жөнөтүлөт.

38. Мекемеге келип түшкөн кагаз түрүндөгү документтерди жүгүртүүгө алуу: аларды кабыл алууну, алгачкы иргелишин, катталышын, алдын ала каралышып, жетекчилердин кароосунан өтүүсүн жана резолюция коюлуп аткаруучуларга жиберилүүсүн камтыйт.

Документтерди кабыл алуу жана алгачкы иргөө иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлөт.

Өздүк кат-кабарлардан бөлөк бардык конверттер ачылып, конверттердин бүтүндүгү жана андагы документтердин толуктугу текшерилет. Документтердин жараксыздыгы, алардын же тиркемелеринин кемдиги аныкталса, ал тууралуу жөнөтүүчүгө кабар берилүүгө тийиш. Жөнөтүүчүнүн дарегин, документ жөнөтүлгөн же алынган убакытты конверттеги маалымат боюнча гана аныктоого мүмкүн болгон учурлардан сырткары, конверттер жок кылынат.

Жаңылыш жеткирилген кат-кабарлар тиешелүүлүгү боюнча жөнөтүлөт же артка кайтарылат.

Документтер катталуучулар жана катталбай тургандар болуп иргелет.

Катталуучу документтер каттоо-контроль формасына катталат (мындан ары - ККФ). Кирген документке каттоо штампы коюлат.

Катталбай турган документтер (жарнама маалыматтары, плакаттар, кеңешмелердин, конференциялардын программалары, куттуктоо каттары жана чакыруу билеттери, басылмалар) жана "өзүнө" деген белгиси бар документтер багытталган дарегине берилет.

Келип түшкөн документтерди алдын ала кароо жетекчиликтин милдеттүү кароосун талап кылган жана түздөн-түз түзүмдүк бөлүмдөр менен жооптуу аткаруучуларга жиберилүүчү документтерди бөлүштүрүү максатында жүргүзүлөт.

Документтерди алдын ала кароо мекемедеги бөлүштүрүлгөн милдеттердин негизинде мазмунуна жараша жүзөгө ашырылат.

Мекеменин жетекчилигине даректелген, ошондой эле конкреттүү кызмат адамы же түзүмдүк бөлүм көрсөтүлбөгөн документтер алдын ала иш кагаздарын жүргүзүү кызматында каралат, андан кийин жетекчиликке же тийиштүү бөлүмдөргө жөнөтүлөт.

Түзүмдүк бөлүмдөргө же кызмат адамдарына даректелген документтер жетекчиликтин кароосуна киргизилбей, түз берилет.

Жарандардын сунуштары, арыздары жана даттануулары жетекчиликтин резолюциясы боюнча жарандардын каттарын кароо бөлүмүнө берилет.

Документтер жетекчиликке же тиешелүү аткаруучуларга алар түшкөн күнү берилүүгө тийиш.

Жетекчилик тарабынан каралган документтер иш кагаздарын жүргүзүү кызматына кайтарылып берилип, ККФга резолюциянын мазмуну толтурулат.

Коюлган резолюцияга ылайык документ аткаруучуга берилет.

Бир нече түзүмдүк бөлүмдөр аткарган документтин түп нускасын жооптуу аткаруучу алат, калган кошо аткаруучуларга көчүрмөлөрү берилет.

39. Келип түшкөн телеграммалар кабыл алынган датасы жана убактысы белгиленген тил кат менен кабыл алынат, катталат, андан кийин жетекчиликтин кароосуна жана аткарууга берилет.

Келип түшкөн телефонограмманын тексти кабыл алуучу тарабынан жазылып алынат (кагазга терилет), катталат жана ыкчам тартипте даректелген жетекчиге берилет.

Келип түшкөн факсограммалар катталат, келген күнү кабыл алынгандыгы күбөлөндүрүлүп адресатка берилет, шашылыштары - токтоосуз түрдө тапшырылат. Бул факсограмманын кийин келип түшкөн түп нускасы тийиштүү бөлүм-аткаруучуга берилет.

Электрондук түрдөгү документтер ушундай эле тартипте кабыл алынат, катталат, алдын ала кароодон өткөрүлөт, жетекчилик тарабынан каралат жана аткаруучуларга жөнөтүлөт. Электрондук түрдөгү документтерди кабыл алуу, иштеп чыгуу жана бөлүштүрүү бөлүштүрүлгөн милдеттердин негизинде, ошондой эле колдонуудагы техникалык жана программалык каражаттарды эске алуу менен мекеменин иш кагаздарын жүргүзүү нускамага ылайык аныкталат.

40. Чыгыш документтерди жөнөтүү иш кагаздарын жүргүзүү кызматы тарабынан аткарылат. Мекеме жөнөтүүчү документтер почта жана электр байланышы аркылуу, ошондой эле колмо-кол берилет.

Электр байланыш каражаттарынын жардамы менен телеграммаларды, факсограммаларды, телефонограммаларды, электрондук документтерди жөнөтүү жүзөгө ашырылат. Электрондук байланыш каналдары боюнча берилүүчү документтердин түрлөрүн, алардын кагаз түрүндөгү түп нускасын адресатка жеткирүү тартиби жана мүмкүндүгү, жөнөтүү тартиби мекеменин иш кагаздарын жүргүзүү нускамасына ылайык аныкталат. Чет тилдеги факсограммалар факсограммага кол (кол тамга) койгон адам күбөлөндүргөн котормосу болгондо жөнөтүлөт.

Жөнөтүүгө даярдалган документтер толук таризделүүгө, кол (кол тамга) коюлууга жана катталууга тийиш. Туура эмес таризделген документтер аткаруучуга кайрадан иштеп чыгууга кайтарылат. Документтер аткаруучулар тарабынан иш кагаздарын жүргүзүү кызматына почта даректери, телефон номерлери, электрондук даректери көрсөтүлүп же таратуунун тизмеси менен кошо берилет.

Туруктуу адресаттарга жөнөтүлүүчү документтер үчүн басмакана ыкмасы же ыкчам көбөйтүү каражаттары менен басылган даректери бар конверттер пайдаланылат. Бир эле учурда бир дарекке жөнөтүлүүчү документтер бир конвертке салынат.

Документтер аларга кол (кол тамга) коюлган күнү же кийинки жумуш күндөн кечиктирилбестен, ал эми шашылыш документтер - токтоосуз түрдө иштетилүүгө жана жөнөтүлүүгө тийиш. Жакынкы адресаттарга жөнөтүлүүчү документтер колмо-кол, кабыл алуу-тапшыруу китепчесине күбөлөндүрүлүү менен тапшырылат (14-тиркеме) же почта аркылуу жөнөтүлөт. Почта менен жөнөтүлгөн кат-кабар реестрге киргизилет (15-тиркеме).

41. Документтерди даярдоо жана тариздөө этаптарында аларды мекеменин ичинде өткөрүп берүү - чыгыш документтерди жүгүртүүнүн жалпы тартибине, ал эми аткаруу этабында - кириш документтерди жүгүртүүнүн жалпы тартибине ылайык уюштурулат.

Тескөөчү документтердин долбоорлору даярдалып, кызыкдар бөлүмдөр жана кызмат адамдары менен макулдашылгандан кийин иш кагаздарын жүргүзүү кызматына берилет, бул кызмат алардын таризделишинин тууралыгын көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат.

Таризделген документтер бөлүштүрүлгөн милдеттерине жана кол тамга коюу укугуна ылайык жетекчиликке берилет. Документтер кол тамга коюлгандан кийин катталат.

Катталган жана жетекчи кол (кол тамга) койгон тескөө документтеринин көбөйтүлгөн нускалары каралуучу маселелерге жараша тийиштүү бөлүмдөргө милдеттүү түрдө таратылат.

Мекеменин айрым кызмат адамдарына же бөлүмдөрүнө тапшырма жүктөлгөн протоколдордун көбөйтүлгөн нускалары же протоколдордун көчүрмөлөрү берилет.

Мекеменин жетекчисинин же түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин атына жазылган оперативдүү мүнөздөгү билдирме (кызматтык) каттар, маалым каттар, маалыматтар жыйындысы жана башка ички документтер тийиштүү кызмат адамы тарабынан каралат, андан кийин жалпы тартипте аткаруу (пайдалануу) үчүн тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөргө берилет же тиешелүү көктөмөгө көктөлөт.

42. Аткаруучулардын документтер менен иштөөсү төмөнкүлөрдү: зарыл маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу, документтин долбоорун даярдоо, аны тариздөө, макулдашуу, мекеменин же түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин кол (кол тамга) коюусуна (бекитүүсүнө) киргизүү, адресатка жөнөтүү даярдыгын камтыйт.

Аткаруучу документтин нускаларынын керектүү санын аныктайт, документти нускалоого берет. Аткаруучу төрттөн ашуун дарекке таратылуучу документ үчүн таратуу көрсөтмөсүн даярдайт.

§ 2. Документтерди каттоо

43. Документтерди каттоо бул - даярдоо, жөнөтүү же мекемеге кирүү фактысын көрсөтүүчү документтер тууралуу маалыматтардын белгиленген форма боюнча каттоого жазылышы.

Эсепке алууну, аткарууну жана маалыматтык максатта пайдаланууну талап кылган мекеменин өзүндө даярдалуучу, башка мекемелерге жөнөтүлүүчү, жогору турган, карамагындагы жана башка мекемелерден, ошондой эле жеке адамдардан келип түшкөн бардык документтер каттоого алынат. Документтер жеткирүү, берүү же даярдоо ыкмасына карабастан каттоого алынат.

Ар бир документ мекемеде бир гана жолу катталууга тийиш. Кириш документтер - келип түшкөн күнү, чыгыш жана ички документтер - кол (кол тамга) коюлган күнү катталат.

Катталган документти түзүмдүк бир бөлүмдөн экинчисине өткөрүүдө ал кайрадан капталбайт, алып андан аркы кыймылы каттоо формаларында чагылдырылат.

Кирген жана мекеменин ичинде даярдалган документтерди каттоо бир жерде жүргүзүлөт.

Документтин каттоо номери анын катар номеринен турат, ал түзүмдүк бөлүмдүн индекси, номенклатура боюнча коюлган көктөмөнүн индекси менен толукталышы мүмкүн. Каттоо номеринин курамдык бөлүктөрү бири биринен жантык сызык менен бөлүнөт. Мисалы: 05-2/250 номеринде 05 - түзүмдүк бөлүмдүн индекси, 2 - номенклатура боюнча көктөмөнүн номери, 250 - документтин катар номери.

44. Издөө системаларын түзүү жана каттоо маалыматтарынын шайкештигине жетишүү үчүн каттоонун негизги реквизиттеринин төмөнкүдөй курамы белгиленет: мекеменин аталышы, документтин түрүнүн аталышы, документтин датасы жана каттоо номери, документтин кириш датасы жана индекси, тексттин аталышы (документтин кыскача мазмуну), резолюция (аткаруучу, тапшырманын мазмуну, автору, дата), документтин аткарылышынын мөөнөтү, документтин аткарылышы жана анын көктөмөгө жөнөтүлүшү жөнүндө белги.

Документтин мүнөзүнө жана андагы маалыматты пайдалануу талабына жараша каттоонун негизги реквизиттеринин курамы: документтерди мекеменин ичинде аткаруучуларга кайрадан бөлүштүрүү, тематикалык классификатор боюнча коду, негизги сөздөр, документтин барактарынын саны, тиркемелери, документти контролго алган адамдын ээлеген кызматынын аталышы, аткаруу аралыгындагы мөөнөттөр, аткаруу мөөнөттөрүн жылдыруу, документти сактоо мөөнөтү, документтин (долбоордун, версиянын статусу, документти жөнөтүү ыкмасы (почта, факс, электрондук почта) түрүндөгү башка реквизиттер менен толукталышы мүмкүн.

45. Каттоо-контролдоо формалары журналдык, карточкалык жана электрондук болуп бөлүнөт.

Кириш, чыгыш жана ички документтерди каттоонун журналдык формасы документтердин жүгүртүлүшүнүн көлөмү азыраак мекемелерде пайдаланылат. Журналдык каттоо системасын колдонууда кирген документтер кириш документтерди каттоо журналында (16-тиркеме), чыккан документтер - чыгыш документтерин каттоо журналында катталат (17-тиркеме).

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн ченемдик жана тескөө документтер көп келген учурда, аларды каттоо үчүн зарылдыгына жараша өзүнчө журнал ачылат.

Документтерди карточкалык формада каттоодо белгиленген формадагы бирдей каттоо-контролдоо карточкасы (мындан ары - ККК) колдонулат (18-тиркеме). Ал эки нускада толтурулат, бир нускасы документтер менен бирге аткаруучуга берилет, экинчиси иш кагаздарын жүргүзүү кызматында калат.

Карточканын календардык шкаласы документти аткаруу мөөнөттөрүн контролдоо үчүн колдонулууга тийиш. Документтин аткарылууга тийиш болгон датасы тегеректелет же атайын белгиленет. Документти аткаруу датасы ченемдик документтердин, документтин текстинин же жетекчинин резолюциясынын негизинде белгиленет.

"Корреспондент" графасына документти жөнөткөн же ал жибериле турган мекеменин аталышы жазылат. Бул графаны толтурууда жалпы кабыл алынган кыскартуулар же мекеменин индекстери пайдаланылат.

"Документтин келип түшкөн датасы жана индекси" графасына документтин келип түшкөн датасы жана ал түшкөн мекеме тарабынан ыйгарылган индекс белгиленет.

"Документтин датасы жана индекси" графасына - документтин датасы жана келген же чыккан документтин автор-мекеме ыйгарган индекси коюлат.

"Кыскача мазмуну" графасына-документтин түрү, анын аталышы же кыскача мазмуну көрсөтүлөт.

"Резолюция же документ кимге жөнөтүлгөн" графасына - автору, датасы жана аткаруучусу көрсөтүлгөн жетекчинин резолюциясы көчүрүлүп жазылат.

"Документтин аткарылышы тууралуу белги" графасына - маселенин маңызы боюнча чечими, жооп кайтарылган документтин датасы жана индекси чагылдырылат. Эгерде кат түрүндөгү жооп талап кылынбаса, демилгеленген документте коюлган маселе качан, ким тарабынан жана кандай чечилгендиги конкреттүү жазылат.

Жогору турган мекемелердин тескөө документтерин аткарууда келип түшкөн документти аткаруу үчүн кабыл алынган тескөө документинин номери жана датасы коюлат.

"Контролдук белгилер" графасына - документтерди аткаруу мөөнөттөрүн контролдоо жөнүндөгү белгилер жазылат. Жазуулар текшерүү датасын жана документтердин аткаруу мөөнөтүнүн кечеңдетилишинин конкреттүү себептерин камтууга тийиш. Графа документтердин кыймылын чагылдырган жазуулар үчүн да пайдаланылат.

Электрондук картотекаларда адатта колдонулган реквизиттер эле пайдаланылат. Аларды киргизүү тартиби программалык камсыздоо менен жүргүзүлөт.

Жаңы календардык жылда документтерди каттоо № 1 ирети боюнча башталат. Мекеме кайра уюшулганда же мекеменин аталышы өзгөргөн жыл ичинде көктөмөлөрдүн номенклатурасы бекигенге чейин документтин катар номерин каттоо № 1 иретинен башталат, бирок түзүмдүк бөлүмдүн индекси, көктөмөнүн жана көктөмөлөрдүн номенклатурасы боюнча журналдын индекси жазылбайт. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн индексациясы жана көктөмөлөрдүн жаңы номенклатурасы бекигенден кийин катар номер улантылып жазылат жана түзүмдүк бөлүмдүн индекси, көктөмөнүн же журналдын индекси жаңы бекитилген номенклатура боюнча толукталат.

§ 3. Документтердин аткарылышын контролдоону уюштуруу

46. Документтердин аткарылышын контролдоону уюштуруу алардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышын камсыздоого тийиш. Документтердин аткарылышын контролдоо: документти контролго коюуну, аткаруунун жүрүшүн жөнгө салууну, аткарылган документти контролдон чыгарууну, аткарылган документти көктөмөгө жөнөтүүнү, документтерди аткаруунун жүрүшүн жана натыйжаларын эсепке алууну, жалпылоону жана талдоону, документтердин аткарылышынын абалы жөнүндө жетекчилерге маалымат берүүнү камтыйт.

Аткарууну контролдоо жооптуу адам же түзүмдүк бөлүм тарабынан жүргүзүлөт.

Документтердин аткарылышын контролдоо каттоо маалыматтарынын базасында түзүлүп, адатта колдонулуучу картотекалардын же автоматташтырылган маалымат базаларынын жардамы менен жүргүзүлөт.

Адатта колдонулуучу контролдук картотека документтердин аткарылган мөөнөттөрү боюнча документтердин аткаруучулары, документтердин топтомдору боюнча системалаштырылат.

47. Белгилүү бир чечимдерди кабыл алууну, аткарууну жана аларга жооп даярдоону талап кылган эң маанилүү кириш, чыгыш жана ички документтердин аткарылышы контролго алынат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн келген документтер милдеттүү түрдө контролго алынат.

48. Документтер ченемдик документтерде каралган же документтин текстинде же болбосо мекеменин жетекчисинин резолюциясында көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылат. Эгерде документтин өзүндө же жетекчинин резолюциясында аткаруунун башка мөөнөтү көрсөтүлбөсө, министрликтерден, комитеттерден, административдик ведомстволордон, мекемелерден, башка юридикалык жактардан келген кириш документтер 14 жумушчу күндүн ичинде аткарылат.

Жарандардын кайрылуулары менен байланышкан документтер ушул Типтүү нускаманын 52-пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылат.

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга байланыштуу документтер эки жумалык мөөнөттө аткарылат.

Аткаруу мөөнөтү документке кол (кол тамга) коюлган (бекитилген) датадан тартып, ал эми башка мекемеден келип түшкөндөрдүкү - келип түшкөн датадан тартып эсептелет.

Документтердин аткаруу мөөнөттөрүн узартуу жетекчинин көрсөтмөсү боюнча же мындай мөөнөттөрдү белгилеген мекеме - авторлордун уруксаты менен жүргүзүлөт. Документтин аткаруу мөөнөтүн узартуу белгиленген мөөнөтү өткөнгө чейин жүргүзүлөт.

49. Документтерди контролго коюу-аткаруу мөөнөтүн контролдоону талап кылган документтерди белгилөөнү; контролго алынган документке КККны толтурууну; КККга резолюциянын мазмунун киргизүүнү жана документти аткарууга берүүнү камтыйт.

Карточкалык каттоо системасында контроль жөнүндөгү белги КККнын "Контролдук белгилер" графасына, ал эми каттоонун журналдык системасында журналдын "Жетекчилердин резолюциясы жана аткаруу мөөнөтү" аттуу 7-графасына жазылат.

Контроль жүргүзүү өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: КККга контроль белгилерин киргизүү; документти бүтүрүү мөөнөтү жакындагандыгы жөнүндө оозеки же кат жүзүндөгү эскертме; документтерди аткаруунун жүрүшү жана кечеңдешинин себептери жөнүндө жетекчилерге маалымдап туруу; документтердин өз убагында аткарылышын камсыз кылуу боюнча чаралар.

Документте коюлган маселелер чечилип, корреспондентке маанисине жараша жооп берилгенден кийин гана ал аткарылды деп эсептелинет. Документти контролго койгон кызмат адамы (же бөлүм) гана аны контролдон чыгара алат.

Документтин аткарылышы жана контролдон чыгарылышы жөнүндө маалыматтар документте жана анын каттоо карточкасында белгиленет. Документте "Документтин аткарылышы жана аны көктөмөгө жөнөтүү жөнүндө белги", КККда - "Документтин аткарылышы тууралуу белги" реквизиттери коюлат. Контроль картотекасындагы ККК маалыматтык картотекага көчүрүлөт.

50. Аткаруучулук тартипти анализдөө белгилүү бир убакыт аралыгында контролдогу иштин жыйынтыгы боюнча сандык көрсөткүчтөрдү жана маалыматтарды түзүүнү; аткаруучулук тартиптин натыйжалары боюнча түзүлгөн документтерди мекеменин жетекчилигине берүүнү жана аткаруучулук тартипти жакшыртуу боюнча чараларын иштеп чыгууну көздөйт.

Контролго алынган документтердин аткарылышынын жыйынтыгы жөнүндө көрсөткүчтөр ар бир айдын биринчи күнүнө карата жалпылаштырылат, маалыматтар түзүлөт (19-тиркеме) жана мекеменин жетекчилигине берилет.

§ 4. Документтерди издөө системасын түзүү

51. Чечимдерди кабыл алууда маалыматтарды натыйжалуу пайдалануу үчүн мекемелерде документтерди издөө системалары түзүлөт. Издөө системалары адатта колдонулуп келген жана электрондук түрдө түзүлүшү мүмкүн. Алар мамлекеттик органдын иши жөнүндө маалымат табууну камсыздоого тийиш.

Документтерди каттоо - издөө системаларын түзүүнүн негизи болуп саналат. Каттоо учурунда алынган документтер тууралуу маалымат өзүнө картотеканы жана классификациялык маалымдагычтарды камтыган издөө системасына келип түшөт.

Адатта колдонулган карточкалык каттоо учурунда керектүү өлчөмдөгү ККК даярдалат, алар төмөндөгү картотекаларды түзүшү мүмкүн: маалыматтык (корреспонденттер, документтердин түрлөрү, документтердин авторлору боюнча), контролдук-маалыматтык, кодификациялык, жарандардын кайрылуулары боюнча, маалыматты табуу максатына жараша алфавиттик жана башка түрлөрдөгү.

Каттоо-контролдук картотекасы: аткарылган жана аткарылбаган документтер болуп эки бөлүккө бөлүнөт. Картотеканын биринчи бөлүгү - аткаруу процессиндеги документтерди издөө үчүн, ал эми экинчи бөлүгү - аткарылган документтерди издөө үчүн пайдаланылат.

Жарандардын сунуштары, арыздары жана даттануулары боюнча картотека өзүнчө жүргүзүлөт, андагы карточкалар арыз ээлеринин фамилияларынын алфавиттик ирети боюнча жайгаштырылат.

Автоматташтырылган маалымат базаларында конкреттүү документти издөө реквизиттер же контекст (изделген документте болгон маанилүү сөз. фраза) боюнча жүзөгө ашырылат. Издөө талабы реквизиттердин, тексттин элементтеринин ар кандай комбинациясын камтый алат.

Издөө системасынын натыйжалуулугу төмөнкү классификациялык маалымдагычтарды иштеп чыгуу аркылуу ишке ашырылат: мекеменин ишиндеги маселелердин классификатору, документтердин түрлөрүнүн классификатору, корреспонденттердин классификатору, резолюциялардын классификатору, аткаруучулардын классификатору, докуметтерди аткаруу жыйынтыгынын, көктөмө номенклатураларынын классификатору.

Саналгандардан тышкары конкреттүү издөө системасында документтер менен маалыматтарды издөө жана киргизүү муктаждыгына жараша башка классификаторлор да колдонулушу мүмкүн.

§ 5. Жарандардын кайрылууларын каттоого алуу жана кароо

52. Жарандардын кайрылуулары боюнча иштөө тартиби "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген.

Жарандардын кайрылууларын кабыл алуу, каттоо, алардын аткарылышын контролдоо мекемеде дайындалган жооптуу адам тарабынан ишке ашырылат.

Жарандардын кайрылуулары журналдык (20-тиркеме), карточкалык (21-тиркеме) же электрондук каттоо формаларында катталат.

Кайрылууларды каттоодо арыз ээсинин фамилиясынын биринчи тамгасынан, катар номеринен жана келип түшкөн датасынан турган каттоо номери көрсөтүлгөн каттоо штампы коюлат.

53. Кайрылууда коюлган маселелерди чечүү бир нече мекеменин компетенциясына кирген учурда, ал катталган күндөн тартып беш жумуш күндүн ичинде тийиштүү мекемеге жөнөтүлүүгө тийиш.

Эгерде коюлган маселелерди чечүү башка мекеменин компетенциясына кирсе, анда кайрылуунун түп нускасы маселени карай турган ошол мекемеге жөнөтүлүшү керек.

Коштомо каттын көчүрмөсү арыз ээсине жиберилет, ал эми арыз ээсин жеке кабыл алууда ага кайда кайрылуу керектиги түшүндүрүлөт.

Жарандар даттанган мекемелердин жетекчилеринин кароосуна ошол даттанууларды жөнөтүүгө тыюу салынат.

54. Мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же компетенцияларына ылайык кызмат адамына келип түшкөн жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуу катталган күндөн тартып 14 жумуш күндүн ичинде каралат.

Жарандын кайрылуусун чечүү үчүн атайын текшерүүлөрдү (экспертизаларды) жүргүзүү, кошумча материалдарды суратып алуу же болбосо башка чараларды көрүү зарыл болгон учурларда даттанууларды чечүү мөөнөттөрү демейдегиден башкача тартипте узартылышы мүмкүн, бирок ал 30 календардык күндөн ашпайт. Бул жөнүндөгү чечим мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси, кызмат адамы же болбосо ага ыйгарым укук берилген адам тарабынан кабыл алынат жана арыз ээсине жазуу жүзүндө (электрондук) билдирилет.

Жарандардын кайрылууларында коюлган маселелер чечилгенде жана ал жөнүндө арыз ээсине билдирилгенде, кайрылууну кароо аяктады деп эсептелет. Каттоо-контроль формасына аткарылгандыгы жөнүндө белги коюлат.

Жарандардын кайрылууларынын аткарылышынын жыйынтыгы жөнүндө маалыматтар ар бир айдын биринчи күнү жалпылаштырылат жана жетекчиликке маалымдалат (22-тиркеме).

§ 6. Көктөмөлөрдүн номенклатурасын түзүү

55. Көктөмөлөрдүн номенклатурасы - сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен мекемеде жүргүзүлгөн көктөмөлөрдүн аталыштарынын системалаштырылган тизмеги.

Көктөмөлөрдүн номенклатурасы аткарылган документтерди көктөмөлөргө топтоого, көктөмөлөрдү системалаштырууга жана эсебин алууга, алардын сактоо мөөнөттөрүн аныктоого багытталуу менен, туруктуу жана убактылуу (10 жылдан ашуун) сакталуучу көктөмөлөрдүн тизмегин түзүү үчүн, ошондой эле, убактылуу (10 жылга чейинкилерди камтый) сакталуучу көктөмөлөрдү эсепке алуу үчүн негиз болуп саналат.

56. Көктөмө номенклатураларынын үч түрү бар: типтүү, болжолдуу жана жекече.

Көктөмөлөрдүн типтүү номенклатурасы ишинин мүнөзү жана түзүмү бир түрдөгү мекемелер үчүн түзүлөт. Ал тармактык көктөмөлөрдүн типтүү курамын, бирдиктүү индексациясын белгилейт жана милдеттик документ болуп эсептелет.

Көктөмөлөрдүн болжолдуу номенклатурасы - ишинин мүнөзү боюнча бир түрдүү, бирок түзүмү боюнча айырмаланган мекемелер үчүн көктөмөлөрдүн болжолдуу курамын белгилейт жана сунуштама мүнөзүнө ээ.

Көктөмөлөрдүн жекече номенклатурасы конкреттүү мекеменин иш кагаздарын жүргүзүүдө сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлүүчү бардык Көктөмөлөрдүн тизмесинен турат.

57. Көктөмөлөрдүн номенклатурасын түзүүдө алгач мекеменин ишинде жаралган документтердин курамы, мазмуну жана саны аныкталат. Бул учурда: мекеменин, анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жоболору (уставдары), штаттык ырааттама, типтүү же ведомстволук тизмектер, номенклатуралары жана өткөн жылдардын көктөмөлөр тизимдери пайдаланылат.

Типтүү жана болжолдуу номенклатуралар башкы мекемелердин иш кагаздарын жүргүзүү кызматтары тарабынан иштелип чыгат, андан кийин алар министрликтердин, комитеттердин, административдик ведомстволордун борбордук эксперттик комиссиясы (мындан ары - БЭК) тарабынан каралат. Андан соң, алар мамлекеттик архив кызматынын мекемелери менен макулдашууга жана мекеменин башчысынын бекитүүсүнө жиберилет. Документтерин мамлекеттик архивге өткөзбөөчү мамлекеттик органдар буга кирбейт.

1) Мекеме жетекчиси тарабынан бекитилген көктөмөлөрдүн номенклатурасы башка бир уюштуруу-тескөө документи (мисалы, мекеменин буйругу) менен кошумча бекитүүнү талап кылбайт.

2) Мекеме жетекчиси тарабынан бекитилген жана мамлекеттик архив менен макулдашылган Көктөмөлөрдүн номенклатурасы гана юридикалык күчкө ээ.

Документтерин мамлекеттик архивге сактоого өткөзбөөчү мамлекеттик органдарды кошпогондо, мамлекеттик архив менен макулдашылбаган Көктөмөлөрдүн номенклатурасы жараксыз деп эсептелет.

Көктөмөлөрдүн типтүү жана болжолдуу номенклатуралары мекеменин көктөмөлөрүнүн жекече номенклатураларын түзүү үчүн негиз болот.

Мекеменин көктөмөлөрүнүн жекече номенклатурасынын бөлүктөрү мекемемин түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан түзүлөт. Көктөмөлөрдүн жалпылаштырылган номенклатурасын иш кагаздарын жүргүзүү кызматы түзөт. Номенклатура көктөмөлөрү мамлекеттик сактоого кабыл алына турган мамлекеттик архивдин эксперттик-текшерүү усулдук комиссиясы (мындан ары - ЭТУК) менен макулдашылат жана мекеменин жетекчиси тарабынан бекитилет. Документтерди мамлекеттик сактоого тапшырбаган мекеме көктөмөлөрдүн номенклатурасын жогору турган мекемедеги БЭК менен макулдашат.

58. Көктөмөлөрдүн жалпылаштырылган номенклатурасы бекитилгенден кийин бөлүмдөр ишке пайдалануу үчүн анын тийиштүү бөлүктөрүнүн көчүрмөлөрүн алышат.

Документтерин мамлекеттик архивге сактоого өткөзбөөчү мамлекеттик органдарды кошпогондо, көктөмөлөрдүн жалпылаштырылган номенклатурасы эки нускада бекитилет. Бекитилген номенклатуранын биринчи нускасы туруктуу сактоо мөөнөтүндөгү документ болуп саналат жана иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын номенклатурадагы бөлүмүнө киргизилет; экинчи нускасы макулдашылган мамлекеттик архивде болууга тийиш.

Көктөмөлөрдүн жалпылаштырылган номенклатурасы ар бир жылдын аягында такталат, бекитилет жана кийинки календарлык жылдын 1-январынан тартып колдонууга киргизилет.

Мекеменин функциялары жана түзүмү кескин өзгөргөн учурда көктөмөлөрдүн жалпылаштырылган номенклатурасы жаңыдан түзүлүп, макулдашылат. Эгерде мекеменин функциялары жана түзүмдөрү кескин өзгөртүлбөсө, көктөмөлөрдүн номенклатурасы кеминде 5 жылда бир жолу мамлекеттик архив менен макулдашылат.

59. Көктөмөлөрдүн номенклатурасынын классификациялык бөлүнүштөрү (бөлүк жана бөлүкчөлөрү) мекеменин уюмдук түзүмүндөгү ички бөлүмчөлөрү дагы, мекеменин башкаруу функциялары же мекеменин ишинин багыттары дагы болушу мүмкүн. Түзүмдөрү жок мекемелерде көктөмөлөр жалпы номерленет.

Көктөмөлөрдүн номенклатурасында түзүмдүк бөлүмдөрдүн аталыштары штаттык ырааттамага ылайык жайгаштырылат жана алардын ар бирине шарттуу цифралык белги (индекс) ыйгарылат. Ар бир бөлүктүн аягында резервдик номерлер калтырылат.

60. Мекеменин ишин документтештирүүнү чагылдырган бардык көктөмөлөрдүн аталыштары толугу менен номенклатурага киргизилүүгө тийиш. Басылмалар, токтомдордун жыйнактары, китепчелер, маалымдагычтар, маалымат баракчалары, бюллетендер, реферативдик журналдар номенклатурага киргизилбейт.

61. Көктөмөлөрдүн номенклатурасы 23-тиркемедеги форма боюнча түзүлөт. Көктөмөлөрдүн номенклатурасынын 1-графасына номенклатурага киргизилген ар бир көктөмөнүн индекси коюлат. Көктөмөнүн индекси түзүмдүк бөлүмдүн сандык белгисинен жана түзүмдүк бөлүмдүн чегиндеги номенклатура боюнча көктөмөнүн аталышынын катар номеринен турат. Көктөмөлөрдүн индекси араб цифралары менен белгиленет. Мисалы: 05-12, мында 05 - түзүмдүк бөлүмдүн белгиси, 12 - номенклатура боюнча көктөмөнүн аталышынын катар номери.

Көктөмөлөрдүн номенклатурасынын 2-графасына көктөмөлөрдүн (томдордун, бөлүктөрдүн) аталыштары жазылат.

Көктөмөнүн аталышы так көрсөтүлүп, анын негизги мазмунун жана документтердин курамынын жалпыланган формасын чагылдырууга тийиш.

Көктөмөлөрдүн аталышында чаржайыт түшүндүрмөлөрдү ("ар кандай материалдар", "жалпы кат алышуу") ошондой эле кыскартылган сөздөрдү жана кыскартылган аталыштарды колдонууга жол берилбейт.

Көктөмөнүн аталышы төмөнкүдөй ырааттуулукта жайгаштырылуучу элементтерден турат: көктөмөнүн түрүнүн аты (кат-кабар, журнал) же документтердин түрү (протоколдор, буйруктар); документтер даректелүүчү же алынуучу (адресат же документтин корреспонденти) мекеменин аталышы; көктөмөнүн документтеринин кыскача мазмуну; көктөмөнүн документтеринин мазмунуна тиешеси бар жердин (аймактын) аты (зарыл болгон учурда); көктөмөнүн документтерине тийиштүү болгон дата (зарыл болгон учурда).

Бир маселе боюнча, бирок аткаруу ырааттуулугуна байланышпаган документтерди камтыган көктөмөлөрдүн аталыштарында көктөмөнүн түрү катарында "документтер" термини колдонулат, ал эми аталыштын аягында көктөмөдө топтоштурулууга тийиш болгон документтердин негизги түрлөрү көрсөтүлөт (пландар, тизмелер, баяндамалар). Мисалы: "Семинарлардын, конференциялардын өткөрүлүшү жөнүндө документтер (пландар, тизмелер, баяндамалар, маалыматтар)".

Кат-кабарларды камтыган көктөмөлөрдүн аталыштарында ким менен жана кайсы маселе боюнча кат алышуу жүргүзүлгөндүгү көрсөтүлөт.

Бир түрдөгү корреспонденттер менен кат алышууну камтыган көктөмөлөрдүн аталыштарында алардын аталыштары көрсөтүлбөстөн, жалпыланган аталышы көрсөтүлөт. Мисалы: "Архив мекемелери менен ... жөнүндө кат алышуулар".

Ар башка түрдөгү корреспонденттер менен кат алышууну камтыган көктөмөлөрдүн аталыштарында алар тизмектелбейт. Мисалы: Кызматкерлерди сыйлоо, ардак наамдарды ыйгаруу жөнүндө кат алышуулар.

Эгерде кат алышуу конкреттүү корреспондент менен жүргүзүлсө, көктөмөнүн аталышында ал так көрсөтүлөт. Мисалы: "Мамлекеттик салык кызматы менен ... жөнүндө кат алышуу".

Эгерде көктөмөмүн мазмуну бир түрдөгү бир нече администрациялык-аймактык бирдиктерге тиешелүү болсо, алардын конкреттүү аталыштары көрсөтүлбөстөн, жалпыланган аталышы берилет. Мисалы: "Жергиликтүү мамлекеттик администрация башчылары менен ... жөнүндө кат алышуу".

Эгерде көктөмөнүн мазмуну бир администрациялык-аймактык бирдикке тиешелүү болсо, анын аталышы көктөмөнүн аталышында көрсөтүлөт. Мисалы: "Бишкек шаарынын мэриясы менен ... жөнүндө кат алышуу".

Пландык же отчеттук документтерди камтыган көктөмөлөрдүн аталыштарында бир убакытка (убакыт үчүн) түзүлгөн пландардын (отчёттордун) мезгили (кварталы, жылы) көрсөтүлөт. Мисалы: "Финансылык иш-чаралардын жылдык пландары".

Эгерде көктөмө бир нече томдордон же бөлүктөрдөн турса, анда көктөмөнүн жалпы аталышы белгиленет, андан соң зарылдыгына жараша көктөмөнүн аталышынын мазмунун тактаган ар бир томдун (бөлүктүн) аталыштары белгиленет.

Өзүнчө томго жайгаштырылган көктөмөнүн тиркемесинин аталышы ушул томго жайгаштырылган документтин аталышына шайкеш келүүгө тийиш.

Көктөмөлөрдүн номенклатурасынын бөлүмдөрүнүн жана бөлүмчөлөрүнүн ичинде көктөмөлөрдүн аталыштарынын жайгашуу тартиби көктөмөнү түзгөн документтердин маанилүүлүгүнүн деңгээли жана алардын өз ара байланышы аркылуу аныкталат. Адегенде УТД камтыган көктөмөлөрдүн аталыштары жайгаштырылат.

Көктөмөлөрдүн аталыштары көктөмөлөрдү түзүү жана тариздөө процессинде такталышы мүмкүн.

Көктөмөлөрдүн номенклатурасынын 3-графасы календарлык жыл аяктагандан кийин толтурулат.

4-графада көктөмөнү сактоо мөөнөтү тизмек боюнча, ал жок болгон учурда типтүү же болжолдуу номенклатура боюнча номерлери же архив ишин башкаруунун республикалык органынын Борбордук эксперттик-текшерүү комиссиясы менен макулдашылган сактоо мөөнөтү көрсөтүлөт.

"Эскертүү" аталышындагы 5-графада көктөмөлөрдү сактоо мөөнөттөрүн аныктоодо пайдаланылган документтердин тизмектеринин аталышы көрсөтүлүп, төмөнкүлөр жөнүндөгү белгилер коюлат: көктөмөлөрдүн ачылгандыгы, жылдан-жылга өтүүчү иштер, көктөмөлөрдү жок кылууга чыгаруу, көктөмөлөрдү түзүүгө жооптуу адамдар тууралуу, көктөмөлөрдү башка түзүмдүк бөлүмгө берүү жөнүндө.

62. Жыл ичинде көктөмөлөрдүн бекитилген номенклатурасына көктөмөлөрдү ачуу жана жаңы көктөмөлөрдү кошуу тууралуу маалыматтар киргизилет. Бекитилген көктөмө номенклатурасына жаңы көктөмө кошуу тууралуу маалыматтарды киргизүү зарылдыгы болгон учурда мындай маалыматтар көктөмөнүн резервдик номерине киргизилет. Бекитилген көктөмө номенклатурасына жаңы көктөмөлөрдү кошуу тууралуу чечим мекеменин жетекчиси түзгөн эксперттик комиссиясы тарабынан кабыл алынат. Жыл акырында көктөмөлөрдүн номенклатурасынын соңуна ачылган көктөмөлөрдүн (томдордун) саны тууралуу жыйынтыктоочу жазуу киргизилет.

§ 7. Көктөмөлөрдү түзүү

63. Көктөмөлөрдү түзүү - бул аткарылган документтерди көктөмөлөр номенклатурасына ылайык көктөмөлөргө тиркөө жана көктөмөлөр ичиндеги документтерди системалаштыруу.

Аткарылган жана бүткөрүлгөн документтер көктөмөлөргө тиркелиши үчүн иш кагаздарын жүргүзүүнүн кабыл алынган системасына жараша аткаруучу тарабынан иш кагаздарын жүргүзүү кызматына же түзүмдүк бөлүмдөрдөгү иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу адамдарга 10 күндүк мөөнөттө тапшырылууга тийиш. Документ жайгаштырылууга тийиш болгон көктөмөнүн номерин көктөмөлөрдүн номенклатурасына ылайык түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси же аткаруучу аныктайт.

Көктөмөлөрдүн туура түзүлүшүнө контролду иш кагаздарын жүргүзүү кызматы ишке ашырат.

64. Аткарылгандыгы жана көктөмөгө берилгендиги жөнүндө реквизиттери толтурулган документтер гана көктөмөлөргө тиркелет. Көктөмөлөргө жооптуу адам документтерди тиркөөдө документтердин туура таризделгендигин текшерүүгө милдеттүү. Эгерде документ туура эмес же чала таризделсе, ал аткаруучуга толуктап иштеп чыгууга кайтарылат. Көктөмөгө ага тиешеси жок документтерди тиркөөгө жол берилбейт.

Көктөмөгө жылдан-жылга өтүүчү Көктөмөлөрдөн сырткары (өздүк көктөмө. шайлоо органдарынын документтери, депутаттык топтордун, окуу жайлардын документтери) бир календарлык жылдагы документтер топтоштурулууга тийиш. Туруктуу жана убактылуу мөөнөткө сакталуучу документтер өз-өзүнчө топтоштурулууга тийиш. Ар бир көктөмө 200 барактан ашпоого тийиш. Эгер документтер бул өлчөмдөн ашык болсо, алар томдорго бөлүнөт.

Жылдым ичинде барактары аз сандуу (3төн 50 баракка чейин) Көктөмөлөрдү бир нече жыл үчүн бир көктөмөгө топтоого уруксат берилет, бирок көктөмө 200 барактан ашпоого тийиш.

65. Көктөмөнүн ичиндеги документтер жогортон төмөн карай маселенин хронологиялык, маселенин логикалык ырааттуулугуна же алардын айкалышына карата жайгаштырылат.

Тескөөчү документтер түрү жана хронологиясы боюнча тийиштүү тиркемелери менен Көктөмөлөргө топтоштурулат. Негизги ишмердүүлүк (өндүрүштүк) боюнча буйруктар жана өздүк курам боюнча буйруктар өз-өзүнчө көктөлөт.

Мамлекеттик бийлик органынын актысын аткаруу боюнча отчёттук жана маалыматтык мүнөздөгү контролго коюлган бардык документтер бул актыга карата ачылган көктөмөгө тиркелет. Эгерде актыга карата көктөмө ачылбаса, анда отчёттук документтер учурдагы жыл үчүн түзүлгөн туруктуу сактоо мөөнөттөгү кат алышуу көктөмөсүнө тиркелет.

Тескөөчү документтер менен бекитилген жоболор, нускамалар алардын тиркемелери болуп саналат жана аталган документтер менен бирге топтоштурулат.

Коллегиялык органдардын документтери бир көктөмөгө топтоштурулат (протоколдор жана чечимдер, жыйындарга даярдалган документтер, күн тартиби, маалым каттар, корутундулар, чечимдердин долбоорлору).

Протоколдор көктөмөгө так хронологиялык тартипте, номерлери боюнча жайгаштырылат. Календардык жыл чегинде номерленет. Жыйындарга даярдалган документтер алардын протоколдорунун номерлери боюнча томтоштурулат жана протоколго ылайык кийим түзүлөт.

Шайлоо органдарынын жана коомдук мекемелердин протоколдору бул коомдук орган шайланган мөөнөттүн чегинде номерленет.

Өздүк көктөмөлөрдөгү документтер ирети боюнча жайгаштырылат: ишке алуу жөнүндө арыз, кадрларды эсепке алуу баракчасы, өмүр баян, билими жөнүндө документтер, мүнөздөмө, таржымал, маалым каттардын бардык түрлөрү, паспорттун, аскер билетинин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү ж.б., дайындоо, которуу, бошотуу жөнүндө буйруктардын көчүрмөлөрү, өздүк баракчага тиркеме, сыйлоолорду эсепке алуу боюнча өздүк баракчага тиркеме.

Мекемелердин ишине карата түшкөн жарандардын сунуштары, арыздары, даттануулары жана алардын каралышы, аткарылышы боюнча түзүлгөн бардык документтер жеке маселелери боюнча жарандардын арыздарынан тышкары көктөлөт.

Кат алышуу календарлык жыл аралыгы боюнча топтоштурулат жана хронологиялык ырааттуулукта системалаштырылат; жооп документ суроо-талап документинен кийин жайгаштырылат. Мекеменин ишинин өңүтүнө жараша кат алышуулар окуу жылынын аралыгында, шайланган органдардын чакырылыш мөөнөтүнүн ичинде топтоштурулат.

Өкмөттүк жана жогору турган мекемелер менен кат алышуу өзүнчө жүргүзүлөт жана зарылдыгына жараша конкреттүү маселелер боюнча топтоштурулат.

Пландар, отчеттор, сметалар, штаттык ырааттамалар түзүлгөн, бекитилген датасына карабастан, бул документтердин долбоорлорунан өзүнчө бөлүнүп топтоштурулат жана алар кайсы жылы же жылга түзүлсө, ошол жылдын көктөмөсүнө тиркелет.

§ 8. Көктөмөлөрдү тариздөө

66. Көктөмөлөр мекемеде ачылган кезде жана жылдын аягында таризделет. Көктөмөнү тариздөө - бул көктөмөнү сактоого даярдоо. Көктөмөлөрдүн таризделиши көктөмөлөрдү ачуу жана түзүү милдеттери жүктөлгөн иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын кызматкерлери жана тийиштүү түзүмдүк бөлүмдөр тарабынан мекеменин архивинин, ал эми зарыл учурда тийиштүү мамлекеттик архивдин усулдук жардамы жана контролдугунда жүргүзүлөт.

Сактоо мөөнөтүнө жараша көктөмөлөрдүн толук же айрым бөлүгүн тариздөө жүргүзүлөт. Туруктуу, убактылуу (10 жылдан ашуун) сакталуучу жана өздүк курам боюнча көктөмөлөр толук таризделүүгө тийиш. Көктөмөлөрдү толук тариздөө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- көктөмөдөгү барактарды номерлөө;

- ички тизимди түзүү;

- көктөмөнүн күбөлөндүрмө жазуусун даярдоо;

- көктөп тигүү жана мукабалоо;

- көктөмөнүн мукабасынын реквизиттерине өзгөртүүлөрдү киргизүү.

Айрым бөлүктөрүн тариздөөгө убактылуу мөөнөткө (10 жылга чейинки) сакталуучу Көктөмөлөр кирет:

- көктөмөлөрдү каттоо папкаларында (бокс-файлдарда) сактоого жол берилет;

- көктөмөдөгү документтерди кайра системалаштыруу жүргүзүлбөйт;

- көктөмөнүн барактары номерленбейт;

- күбөлөндүрүү жазуулары жүргүзүлбөйт.

67. Барактарды номерлөө көктөмөгө киргизилген документтердин жайгашуу тартибинин бекемделишин жана сакталышын камсыздоо максатында жүргүзүлөт. Күбөлөндүрмө жазуу, ички тизим жана маалымат камтылбаган барактарынан башка көктөмөнүн бардык барактары документтердин текстин баспагандай болуп, жөнөкөй карандаш же нумератор менен жогорку оң бурчта араб цифралары менен баштан аяк номерленет. Мекеменин архиви тарабынан мамлекеттик сактоого өткөрүүгө даярдоодо көктөмөдөгү барактардын номерленишинде айрым каталар кездешсе, барактардын литердик номерин колдонууга жол берилет, номерленбеген барактарга алфавиттик тартиптеги тамгаларды кошуу менен мурдагы барактын номери коюлат.

Бир нече томдон же бөлүктөн турган көктөмөлөрдүн барактары ар бир том же бөлүк боюнча өзүнчө номерленет. Форматы чоң барактын бир чети көктөлүп, жогорку оң бурчунан бир барак катары номерленет.

Көктөмөгө өзүнчө барак болуп кирген фотосүрөттөр, чиймелер, диаграммалар жана башка иллюстрациялык, өзгөчө документтер арткы бетинин жогорку сол бурчунан номерленет.

Көктөмөгө тиркелген конверттер ичиндегилери менен бирге төмөнкүчө номерленет: адегенде конверт, андан кийин ичиндегилеринин ар бири кезектеги номер менен белгиленет.

Көктөмөнүн мукабалуу тиркемелери өзүнчө том катары таризделет жана өзүнчө номерленет.

Зарыл болгон учурда көктөмөнүн ички тизими өзүнчө баракта түзүлөт. Ички тизимдин барактары өзүнчө номерленет.

68. Барактарды номерлөө аяктагандан кийин күбөлөндүрмө жазуу түзүлүп, көктөмөнүн аягына жайгаштырылат (24-тиркеме).

Күбөлөндүрмө жазуу көктөмөмү күбөлөндүрмө-баракка өзүнчө жазылат. Күбөлөндүрмө жазууда көктөмөдөгү барактардын саны, ички тизимдин барактарынын саны, айрым документтердин (чиймелердин, фотосүрөттөрдүн, сүрөттөрдүн) өзгөчөлүктөрү сандык жама жазуу түрүндө көрсөтүлөт.

Күбөлөндүрмө жазууга колунун (кол тамгасынын) чечмелениши, кызматы жана түзүлгөн күнү көрсөтүлүү менен түзүүчүсүнүн колу (кол тамгасы) коюлат.

69. Топтолгон документтер көктөмөгө 3-4 жеринен тешилип, катуу мукабага көктөлөт же бардык документтердин текстин эркин окуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен мукабаланат. Көктөмөлөрдү көктөөгө (мукабалоого) даярдоодо документтерден металл бекиткичтер (төөнөгүчтөр, кыпчыткычтар) алып салынат.

70. Көктөмөнүн мукабасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт (25-тиркеме):

- мамлекеттик архивдин аталышы;

- мекеменин жана түзүмдүк бөлүмдүн аталышы;

- көктөмөнүн №;

- томдун № ;

- көктөмөнүн аталышы;

- датасы;

- барактарынын саны;

- сактоо мөөнөтү;

- архивдик шифр.

Көктөмө сактоого өткөрүлө турган мамлекеттик архивдин аталышы көрсөтүлөт.

Мекеменин аталышы атооч жөндөмөдө толук көрсөтүлөт. Эгерде мекеменин расмий кабыл алынган кыскартылган аталышы болсо, ал толук аталышынан кийин кашаада көрсөтүлөт.

Мукабадагы көктөмөнүн аталышы мекеменин көктөмө номенклатурасынан алынып жазылат.

Мукабадагы көрсөтүлгөн дата көктөмө ачылган жана аяктаган жылга дал келүүгө тийиш. Дата сөздүк-сандык ыкмада таризделет. Тескөө документтерин камтыган көктөмөлөрдүн датасы болуп көктөмөгө киргизилген документтердин эң алгачкы жана эң кийинки катталган (түзүлгөн) датасы (күн, ай, жыл) саналат. Жыйындардын протоколдорун камтыган Көктөмөнүн датасы болуп биринчи жана акыркы протокол түзүлгөн даталар саналат. Өздүк көктөмөнүн датасы болуп кызматка кирип жаткан адамды ишке алуу жана бошотуу жөнүндө буйруктарга кол (кол тамга) коюлган даталар саналат.

Көктөмөдөгү барактардын саны күбөлөндүрмө жазууга ылайык көктөмөнүн мукабасына жазылат.

"Көктөмөнү сактоо мөөнөтү" реквизити көктөмөлөрдүн тийиштүү номенклатурасынан көктөмөнүн мукабасына көчүрүлүп жазылат. Туруктуу сакталган иштерге: "Туруктуу сакталат" деп жазылат.

Көктөмөнүн архивдик шифри (фонддун номеринен, тизимдин номеринен жана тизим боюнча көктөмөнүн номеринен турат) көктөмөлөрдүн мукабаларына адегенде карандаш менен коюлат, андан кийин тийиштүү мамлекеттик архивдеги ЭТУК тарабынан тизим бекитилгенден кийин сыя менен жазылат.

71. Жыл аяктагандан кийин туруктуу жана узак убакыт сакталуучу көктөмөлөрдүн мукабаларындагы жазууга тактоолор киргизилет: мукабадагы көктөмөлөрдүн аталыштарына көктөлгөн документтердин шайкештиги текшерилет. Зарыл учурда көктөмөнүн аталыштарына кошумча маалыматтар киргизилет (буйруктардын, протоколдордун номерлери коюлат).

Көктөмөнүн документтери тиркелген мезгилдин аралыгында мекеменин аталышы өзгөрсө, мукабага мекеменин же мураскер мекеменин жаңы аталышы кошумча жазылат, ал эми мурдагысы кашаага алынат.

§ 9. Документтерди оперативдүү сактоону уюштуруу

72. Ачылгандан баштан мекеменин архивине берилгенге чейин көктөмөлөр түзүлгөн жеринде сакталат. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери жана иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкерлер документтердин жана көктөмөлөрдүн сакталышын камсыз кылууга милдеттүү.

Документтерди ыкчам табууну жеңилдетүү максатында документтер шкафтарда көктөмөлөрдүн номенклатураларына ылайык жайгаштырылат. Көктөмөлөрдүн номенклатурасы же анын көчүрмөлөрү шкафтын ички тарабына жайгаштырылат. Көктөмөлөрдүн мукабаларынын дүмүрчөгүндө көктөмөлөрдүн номенклатураларынын индекстери көрсөтүлөт.

Туруктуу жана узак мөөнөткө (10 жылдан ашуун) сакталуучу жыйынтыкталган көктөмөлөр түзүлгөн жери боюнча үч жылдан ашпаган мөөнөткө сакталат, андан кийин мекеменин архивине тапшырылат.

73. Көктөмөлөрдү башка бөлүмдөргө берүү иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын жетекчисинин уруксаты менен жүргүзүлөт. Көктөмөлөрдү бөлүм кызматкерлерине иштөө үчүн берүү атайын журналга күбөлөндүрүү аркылуу жүргүзүлөт. Түзүмдүк бөлүмдөрдүн кызматкерлерине көктөмөлөрдү убактылуу пайдаланууга берүү мөөнөтү бир айдан ашпайт. Көрсөтүлгөн мөөнөт аяктагандан кийин көктөмө сакталган жерине кайтарылууга тийиш.

Башка мекемелерге көктөмөлөр алардын кат жүзүндөгү суроо-талаптарынын негизинде мекеменин жетекчисинин же милдети боюнча иш кагаздарын жүргүзүү кызматын тескеген орун басардын уруксаты менен актыга ылайык берилет. Туруктуу сакталган көктөмөлөрдөн документтерди чыгарып алууга жол берилбейт.

§ 10. Документтерди мекеменин архивине өткөрүүгө даярдоо

74. Документтерди мекеменин архивине даярдоо - документтердин баалуулугун экспертизалоону, көктөмөлөрдүн тизимдерин түзүүнү жана тариздөөнү, документтерди жана көктөмөлөрдү жок кылуу тууралуу актыны түзүүнү камтыйт.

75. Документтердин баалуулугун экспертизалоо - алардын сактоо мөөнөттөрүн аныктоо жана андан ары сактоо үчүн иргөө максатындагы документтердин баалуулугун аныктоо. Экспертизалоо документтердин сакталуу мөөнөттөрү көрсөтүлгөн типтүү жана ведомстволук тизмектердин жана көктөмөлөрдүн номенклатураларынын негизинде жүргүзүлөт.

Документтердин баалуулугунун экспертизасын уюштуруу, өткөрүү жана аларды мамлекеттик сактоого тапшырууга тандап алуу үчүн, ошондой эле документтердин баалуулугунун экспертизасын жүргүзүүгө көзөмөл кылуу жана усулдук жардам көрсөтүү үчүн тармактын (системанын) мекемелеринде туруктуу иштей турган борбордук эксперттик комиссиялар (БЭК) түзүлөт.

Башка мекемелерде документтердин баалуулугун экспертизалоо, аларды сактоо үчүн иргөө туруктуу иштей турган эксперттик комиссиялар (ЭК) тарабынан жүргүзүлөт.

Мекемеде БЭК (ЭК) кеңешме орган болуп саналат, тийиштүү мамлекеттик архивдеги ЭТУК менен туруктуу байланышта иштейт жана зарыл болгон уюштуруучулук-усулдук көрсөтмөлөрдү алат.

Мекемедеги БЭК (ЭК) функциялары жана укуктары, ошондой эле анын ишинин уюштурулушу тийиштүү мамлекеттик архив менен макулдашуу боюнча мекеменин жетекчиси тарабынан аныкталат.

БЭКтин (ЭКтин) негизги функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

- документтерди сактоо үчүн жыл сайын иргөө уюштуруу;

- туруктуу сакталуучу, убактылуу сакталуучу (10 жылдан ашуун) көктөмөлөрдүн тизимдеринин жылдык бөлүнүштөрүн кароо, анын ичинде, өздүк курам боюнча көктөмөлөрдүн тизимдерин, андан ары сактоого жатпаган документтерди, көктөмөлөрдү жок кылууга чыгарылган актыларды кароо;

- иш кагаздарын жүргүзүүдө документтерди уюштуруу жана мекемелердин архивдеринин иши боюнча (көктөмөлөрдүн номенклатуралары, ЭК жана мекеме архивдери жөнүндө жоболор) ченемдик документтердин жана усулдук иштелмелердин долбоорлорун даярдоого жана кароого катышуу;

- түзүмдүк мекемелердин ЭКтеринин ишине усулдук жетекчилик жана контроль жүргүзүү.

Мекемедеги БЭК (ЭК) өз ишинде "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, архив ишин башкаруучу республикалык органдын жана анын карамагындагы мамлекеттик архивдердин көрсөтмөлөрүн жана сунуштамаларын жетекчиликке алат.

ЭК мекеменин жетекчисинин буйругу менен квалификациялуу кызматкерлердин ичинен үч адамдан кем эмес санда түзүлөт. ЭКтин курамына мекеменин архив башчысы же архив үчүн жооптуу адам, ал эми БЭКтин курамына тийиштүү мамлекеттик архивдин өкүлү милдеттүү түрдө кошулат.

Мекемедеги БЭКтин (ЭКтин) төрагасы болуп жетекчи кызматкерлердин бири дайындалат.

Мекемедеги БЭК (ЭК) мекеменин жетекчиси бекиткен иш планга ылайык иштейт. Комиссиянын жыйыны протоколдоштурулат.

Документтердин баалуулугуна карата экспертиза мекеменин иш кагаздарын жүргүзүү кызматында жана мекеменин архивинде жүргүзүлөт.

Документтердин баалуулугунун экспертизасы жыл сайын иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын кызматкерлери тарабынан мекемедеги БЭК (ЭК) менен бирдикте ведомстволук архивдин түздөн-түз жетекчилиги алдында жүргүзүлөт. Ошол эле учурда түзүмдүк бөлүмдөрдө төмөнкүлөр ишке ашырылат:

- мекеменин архивине өткөрүлүүчү туруктуу жана убактылуу (10 жылдан ашуун) сакталуучу документтерди иргөө;

- түзүмдүк бөлүмдөрдө сактоого калтырылуучу убактылуу мөөнөткө сакталуучу документтерди иргөө;

- сактоо мөөнөттөрү өтүп кеткен көктөмөлөрдү иргөө жана жок кылууга бөлүп чыгаруу.

Мекеменин архиви (ведомстволук архив) документтерди мамлекеттик сактоо үчүн иргөөдө алардын баалуулугуна экспертиза жүргүзөт.

Документтердин жетишсиздиги аныкталган учурда аларды издеп табууга чаралар көрүлүүгө тийиш.

Документтердин баалуулугуна экспертиза жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча төмөнкүлөр түзүлөт:

- туруктуу мөөнөткө сакталуучу көктөмөлөрдүн тизими;

- убактылуу (10 жылдан ашуун) мөөнөткө сакталуучу көктөмөлөрдүн тизими;

- өздүк курам боюнча көктөмөлөрдүн тизими;

- документтерди жок кылуу жөнүндө актылар.

76. Баалуулугу боюнча экспертизадан өткөн туруктуу, убактылуу (10 жылдан ашуун) сакталуучу жана өздүк курам боюнча аякталып жабылган көктөмөлөргө тизимдин жылдык бөлүмдөрү түзүлөт.

Төмөнкүлөр тизимдин милдеттүү элементтери болуп саналат: титулдуу барак (26-тиркеме), кириш сөз, кыскартылган сөздөрдүн тизмеси (зарыл болгон учурда).

Тизимдин титулдуу барагы көктөмөлөрдү мамлекеттик архивге биринчи жолу өткөрүлгөндө түзүлөт. Андан кийинки өткөрүп берүүлөрдө ал баракча толукталат.

Тизимдин кириш сөзүндө төмөнкүлөр баяндалат:

- мекеменин тарыхы, фонддун тарыхы;

- тизимдин (фонддун) документтеринин курамы жана мазмуну;

- көктөмөлөрдү түзүүнүн, сыпаттамасынын жана системалаштыруунун өзгөчөлүктөрү;

- тизимге карата маалымдама аппаратынын курамы.

Көктөмөлөрдүн тизимин түзүүдө төмөнкүдөй талаптар сакталат: ар бир көктөмө тизимге өзүнчө катар номер менен киргизилет (эгерде көктөмө бир нече томдон (бөлүктөн) турса, ар бир том (бөлүк) тизимге өзүнчө номер менен киргизилет); тизимдеги көктөмөлөрдү номерлөө тартиби баштан-аяк жүргүзүлөт; тизимдин графалары көктөмөнүн мукабасына жазылган маалыматтарга шайкеш, так толтурулат; тизимге аталыштары бирдей бир нече көктөмө удаа киргизилгенде биринчи көктөмөнүн аталышы толук жазылат, ал эми калган бардык бир түрдүү көктөмөлөр "Ошол эле" сөздөрү менен белгиленет, ошол эле учурда көктөмөлөр жөнүндө башка маалыматтар тизимге толук киргизилет жана тизимдин ар бир жаңы барагында аталыштар толук кайталанып берилет; тизимдин "эскертүү" графасы көктөмөлөрдү кабыл алуу, алардын физикалык абалынын өзгөчөлүктөрү, тийиштүү актыга шилтеме жасоо менен көктөмөлөрдүн башка түзүмдүк бөлүмдөргө өткөрүп берүү жөнүндө жана көчүрмөлөрдүн тиркелгендигин белгилөө үчүн пайдаланылат.

Тизимдин аягында соңку сыпаттык статьядан кийин жыйынтыктоочу жазуу берилет, анда тизим боюнча эсептеги көктөмөлөрдүн саны, (цифра жана жазуу түрүндө), тизим боюнча биринчи жана акыркы көктөмөлөрдүн номерлери көрсөтүлөт, ошондой эле тизимдеги көктөмөлөрдү номерлөөнүн өзгөчөлүктөрү (литердик номерлер жана санакка кирбей калган номерлер) эскертилет.

Туруктуу мөөнөттө сакталуучу тизимдер 4 нускада түзүлөт, аларга түзүүчү жана мекеменин архивге жооптуу адамынын кол тамгалары коюлат, мекемедеги БЭК (ЭК) менен макулдашылат. Тизимдин бардык нускалары милдеттүү түрдө тийиштүү мамлекеттик архивдеги ЭТУКка бекитүүгө берилет (27-тиркеме). Өздүк курам боюнча көктөмөлөрдүн тизимдери ушундай эле тартипте түзүлөт, таризделет жана каралат (28-тиркеме).

Убактылуу мөөнөткө сакталуучу (10 жылдан ашуун) көктөмөлөрдүн тизимдери (өздүк курам боюнча көктөмөлөрдүн тизимин кошпогондо) 2 нускада түзүлөт (29-тиркеме). Тизимдер архивдик мекемелердин кароосуна берилбейт.

77. Жок кылуу үчүн документтерди жана көктөмөлөрдү иргөө акты менен таризделет (30-тиркеме). Акты мекемедеги ЭК тарабынан каралат, тийиштүү мамлекеттик архив тарабынан туруктуу сакталуучу көктөмөлөрдүн тизимдери бекитилгенден кийин гана ага ЭКтин төрагасы, мүчөлөрү кол тамгасын коёт жана мекеменин жетекчилиги тарабынан бекитилет. Андан соң, мекеме белгиленген тартипте мындай актыларга киргизилген көктөмөлөрдү жок кылууга укуктуу.

§ 11. Мекеменин архивинин документтерди мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүсүнүн тартиби

78. "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген ведомстволук архивдердеги сактоо мөөнөттөрү бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фондунун документтери мамлекеттик сактоого өткөрүлүп берилет.

Көрсөтүлгөн мөөнөттөр документтер түзүлгөн убактан тартып эсептелет.

Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондунун документтерин сактоону камсыз кылуу үчүн зарыл шарттар жок болгон учурда, тийиштүү мамлекеттик архив менен макулдашуу боюнча аларды ведомстволук сактоонун мөөнөттөрү аяктаганга чейин мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө мүмкүн.

79. Мамлекеттик архивдин топтоо булактары болгон мекемелердин документтери мамлекеттик архивдин жана мекемелердин жетекчилери бекиткен графиктерге ылайык белгиленген ведомстволук сактоо мөөнөттөрү аяктагандан кийин мамлекеттик сактоого өткөрүлүп берилет.

Мекемелердин документтери мамлекеттик архивдерге көктөмөлөрдөгү барактардын саны текшерилгенден кийин тизимдер боюнча өткөрүлүп берилет. Мекеменин документтерин мамлекеттик архивге өткөрүп берүүдө тизимдин үч нускасы өткөрүлөт. Тизимдин бардык нускаларында документтердин мамлекеттик архивге кабыл алынгандыгы жөнүндө белги коюлат. Тизимдин төртүнчү нускасы актынын нускасы менен бирге мекемеде калат.

Документтерди мамлекеттик сактоого кабыл алуу эки нускада түзүлгөн кабыл алуу-өткөрүү актысы менен жол-жоболоштурулат (31-тиркеме).

Эгерде өткөрүп берүүдө көктөмөлөрдө жетишсиздиктер табылса, жоголгон көктөмөлөрдүн номерлери документтерди кабыл алуу-өткөрүү актысында, ал эми алардын жоктугунун себептери - мекеменин актыга тиркеген маалым катында эскертилет.

Мамлекеттик сактоого өткөрүүдө көктөмөлөрдүн барактарынын номерленишинде каталар коп табылган болсо, кайрадан номерлөө жүргүзүлөт. Эски номерлер чийилип, жанына жаңысы коюлат. Көктөмөнүн аягына жаңы күбөлөндүрүүчү жазуу түшүрүлөт, эскиси чийилет, бирок көктөмөдө сакталып калат.

Барактарды номерлөөдө айрым бир каталар табылса, литердик номерлерди колдонууга жол берилет.

5-глава. Электрондук документтер менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрү

80. Электрондук документтер ЭДВСда түзүлөт, иштелип чыгат жана сакталат. ЭДБСда катталган электрондук документ эсеп бирдиги болуп саналат.

81. Электрондук документтерди кабыл алуу, каттоо жана жөнөтүү иш кагаздарын жүргүзүү кызматы тарабынан ишке ашырылат.

82. Электрондук документтерге кол коюуда электрондук кол тамга колдонулат. Колдонулуучу электрондук кол тамга каражаттары Кыргыз Республикасынын электрондук кол тамга чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык белгиленген тартипте сертификатталууга тийиш.

90. Электрондук документти жөнөтүү алдында автоматташтырылган режимде анын туура таризделгендиги текшерилет (электрондук документтеги милдеттүү реквизиттердин болуусу), ошондой эле электрондук кол тамганы текшерүү жол-жоболору жүргүзүлөт.

Эгерде автоматташтырылган режимде текшерүү жол-жобосунун жүрүшүндө электрондук кол тамганын шайкешсиздиги аныкталса, электрондук документ жиберилбейт.

91. ЭДБСда электрондук документтерди эсепке алуу жана аткарылышын контролдоо аткаруучуларга эскертүү жөнөтүү жана тиешелүү түс белги берүү менен автоматташтырылган режимде жүзөгө ашырылат.

92. ЭДБСда электрондук документтерди аткаруунун мөөнөтү документтердин кагаз жүзүндөгүсүнүн аткаруу мөөнөтүнө дал келет.

93. Убактылуу сактоо мөөнөтүндөгү электрондук документтер алар түзүлгөн, жөнөтүлгөн же алынган форматта (тиркелген файлдары боюнча) тиешелүү электрондук документтерде коюлган электрондук кол тамгаларын бир убакта сактоону камсыздоо менен сакталат.

Мамлекеттик архивдердин топтоо булактары болуп саналган мекемелер көктөмөлөрдүн номенклатурасында 10 жылдан ашык сактоо мөөнөтү (анын ичинде туруктуу сактоо мөөнөтү) каралган электрондук документтерге кол тамга коюунун алдында электрондук документтин жалпы бөлүгүн (бардык тиркемелерин кошуп алганда) Portable Document Format (PDF/A1 же PDF/A2) форматына өзгөртөт.

94. Электрондук документти аткаруу датасы болуп электрондук документке электрондук кол тамга коюлган күн эсептелет.

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
1-тиркеме

Башкаруу ишинде көбүрөөк колдонулуучу УТДнын түрлөрүнүн болжолдуу
ТИЗМЕГИ

Акт - бир нече жактар тарабынан түзүлгөн жана белгиленген фактыларды жана окуяларды ырастоочу документ.

Анкета - белгилүү бир тема боюнча суроолорду камтыган жана алардын жооптору үчүн орун калтырылган трафареттик текст түрүндө белгиленген документ.

Баяндама - белгилүү бир маселелердин, тыянактардын, сунуштардын баяндамаларын камтыган жана оозеки окууга арналган документ.

Баяндама кат - мекеменин же жогору турган мекеменин жетекчисине даректелген, кайсы бир маселенин толук баяндамасын түзүүчүнүн тыянактары жана сунуштары менен кошо камтыган документ.

Билдирме - боло турган иш-чара (жыйын, чогулуш, конференция) жөнүндө маалымдоочу жана ага катышуу сунушу камтылган документ.

Буйрук - мекеменин алдында турган негизги жана ыкчам маселелерди чечүү максатында жекече башкаруунун негизинде иш алып барган мекеменин жетекчиси тарабынан чыгарылуучу укуктук акт. Айрым учурларда таандыгына карабастан уюмдардын жана кызмат адамдарынын кеңири чөйрөсүнө тиешелүү болушу мүмкүн.

График - так ченемдик көрсөткүчтөрү жана аткаруу убактысы көрсөтүлгөн иш планы чагылдырылган тексттик документ.

Жобо - 1) мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана мекемелердин укуктук статусун, ишинин уюштурулушун, тартибин толук регламенттөөчү, ошондой эле алардын башка органдар, мекемелер жана жарандар менен өз ара мамилесин аныктоочу документ; 2) белгилүү бир иш чөйрөсүн жөнгө салуучу эрежелердин жыйындысы.

Кат - мекемелердин, жеке жактардын ортосундагы байланыш каражаты болуп саналган ар кандай мазмундагы документтердин жалпыланган аталышы.

Корутунду - мекеменин, комиссиянын, адистин кайсы бир документ же маселе боюнча ой-пикирин, тыянагын камтыган документ.

Көрсөтмө - мамлекеттик башкаруу органы тарабынан айрыкча маалыматтык-усулдук мүнөздөгү маселелер боюнча, ошондой эле ошол органдын жана жогору турган башкаруу органдарынын буйруктарын, нускамаларын жана башка актыларын аткарууну уюштуруу менен байланышкан маселелер боюнча чыгарылган документ.

Көчүрмө - тексттик документтин бөлүгүнүн көчүрмөсү.

Кызматтык кат - уюмдун түзүмдүк бөлүмдөрү менен кызматкерлердин ортосунда маалымат алмашуу үчүн колдонулуучу маалыматтык-усулдук документ ("ички кат алышуу"). Кызматтык каттын тексти негиздемеден (түзүлгөм себептерин баяндоодон) жана сунуштардан, өтүнүчтөрдөн, билдирмелерден ж.б.у.с. турат.

Жыйынтык маалымат - бир маселе боюнча жалпыланган маалыматты түзгөн документ (сунуштардын, сын пикирлердин, талаптардын жыйынтык маалыматы).

Маалым кат - тигил же бул фактылардын жана окуялардын сүрөттөлүшү менен ырасталышын камтыган документ.

Нускама - ченемдик укуктук актыларды колдонуу тартибин түшүндүрүү максатында чыгарылган документ.

Отчёт - жумуштардын даярдыгы жана аткарылышы жөнүндө, пландын, тапшырманын, иш сапардын жана башка иш-чаралардын аткарылгандыгынын жыйынтыгы жөнүндө маалыматты камтыган, жогору турган мекемеге же кызмат адамына берилүүчү документ.

Пикир - кароого жиберилген кандайдыр бир иш боюнча мекеменин же адистин пикирин камтыган документ.

План - аткарылуучу жумуштардын же иш-чаралардын так тизмегин, алардын ырааттуулугун, көлөмүн, мезгилдик координаттарын, жетекчилерин жана конкреттүү аткаруучуларын белгилеген документ.

Программа - белгилүү бир мезгил аралыгында мекеменин же ишкананын ишинин негизги багыттарын же көлөмдүү жумуштарды, сыноолорду жүзөгө ашыруунун этаптарын жана мөөнөттөрүн баяндаган документ.

Протокол - чогулуштарда, кеңешмелерде, конференцияларда жана коллегиялык органдардын жыйындарында маселелерди талкуулоонун жана чечимдерди кабыл алуунун жүрүшүнүн ырааттуу жазылышын камтыган документ.

Сереп - белгилүү бир мезгил ичинде тигил же бул чөйрөдөгү жумуш жөнүндө же мекемелер тобунун иши жөнүндө ведомстволук жана башка мекемелерге маалымдоо максатында түзүлгөн документ.

Стенограмма - чогулуштардагы, кеңешмелердеги жана коллегиялык органдардын жыйындарындагы баяндамалардын, жарыш сөздөрдүн жана башка чыгып сүйлөөлөрдүн стенография ыкмасы менен жүзөгө ашырылган сөзмө сөз жазылган текст.

Сунуштама - өздүк курам боюнча кызматка дайындоо, орун которуу же сыйлоо жөнүндө сунушту, ошондой эле мекеме ишинин маселелери боюнча белгилүү бир иш-аракеттерди жана иш-чараларды сунуштоону камтыган документ.

Телеграмма - телеграф аркылуу берилүүчү, мазмуну боюнча ар түрдүү болгон документтердин жалпыланган аталышы.

Телефонограмма - телефон аркылуу берилүүчү жана алуучу тарабынан жазылып алынган, мазмуну боюнча ар түрдүү документтердин жалпыланган аталышы.

Тескеме - ыкчам маселелерди чечүү максатында жеке жетекчи, негизинен коллегиялык органдын жетекчиси тарабынан чыгарылуучу укуктук акт. Эреже катары ал чектелген мөөнөткө ээ болушу мүмкүн жана кызмат адамдары менен жарандардын тар чөйрөсүнө тийиштүү болот.

Тизим (опись) - архивдик фонддун сактоо бирдигинин/эсепке алуу бирдигинин системалаштырылган тизмегин камтыган, алардын мазмунун жана эсебин ачып берүү үчүн арналган маалыматтык жана эсептик документ.

Тизме (список) - маалымат үчүн же каттоого алуу максатында түзүлгөн, белгилүү бир тартипте адамдардын же предметтердин санагын камтыган документ.

Тизмек (перечень) - белгилүү бир ченемдерди же талаптарды аларга жайылтуу максатында документтердин же башка предметтердин, объекттердин же жумуштардын системалаштырылган санагы.

Түшүнүк кат - 1) негизги документтин (пландын, отчёттун, долбоордун) айрым бир жоболорунун мазмунун түшүндүрүүчү документ; 2) жогору турган кызмат адамына бериле турган кызмат адамынын кандайдыр бир иш-аракетти, фактыны, болгон окуяны түшүндүргөн билдирүүсү.

Эреже - иштин кандайдыр бир түрүп уюштуруу тартибин толук регламенттөөчү документ.

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
2-тиркеме

Мекемелерде түзүлүүчү тескөө документтеринин
ТИЗМЕГИ

Мекеменин түрлөрү

УТДнын түрлөрү

Министрликтер

Коллегиянын токтомдору (чечимдери), буйруктар

Администрациялык  ведомстволор

Коллегиянын токтомдору (чечимдери), буйруктар

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын буйруктары (тескемелери), коллегиялардын чечимдери

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын токтомдору, чечимдери, буйруктары (тескемелери)

Коллегиялык башкаруунун негизинде иштеген мекемелер

Коллегиялык башкаруу органынын токтомдору (чечимдери), буйруктары (тескемелери)

Жеке башкаруунун негизинде иштеген мекемелер

Буйруктар (тескемелер)

Коомдук уюмдар

Съезддердин, пленумдардын, конференциялардын токтомдору, башкаруу органдарынын (кеңештин, борбордук комитеттин, президиумдун) токтомдору, конференциялардын, жалпы жыйналыштардын чечимдери, башкаруу органдарынын (комитеттин, кеңештин) чечимдери, (кесиптик бирликтердин борбордук, облустук, аймактык комитеттеринин) тескемелери, буйруктары

Саясий уюмдар

Съезддердин, конференциялардын токтомдору, башкаруу органдарынын (саясий кеңештин, борбордук комитеттин) токтомдору, конференциялардын, жалпы жыйналыштардын чечимдери, башкаруу органдарынын (саясий кеңештин, борбордук комитеттин) чечимдери

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
3-тиркеме

Уюштуруу-тескөө документтерин тариздөөдө пайдаланылуучу реквизиттердин
ТИЗМЕГИ

1 - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби;

2 - мекеменин эмблемасы;

3 - мекеменин Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик реестри (СББМР) боюнча коду;

4 - жогору турган мекеменин аталышы;

5 - мекеменин аталышы;

6 - түзүмдүк бөлүмдүн аталышы;

7 - байланыш ишканасынын индекси, почта дареги, телефакстын номери; электрондук почтанын дареги; банктагы эсептик номери; телефон номери;

8 - документтин түрүнүн аталышы;

9 - датасы;

10 - документти каттоо номери (индекси);

11 - кириш документтин каттоо номерине жана датасына шилтеме;

12 - түзүлгөн же басылып чыгарылган жери;

13 - адресат;

14 - бекитүү грифи;

15 - резолюция;

16 - тексттин аталышы;

17 - контроль жөнүндө белги;

18 - документтин тексти;

19 - тиркеменин бар экендиги жөнүндө белги;

20 - колу (электрондук кол тамга);

21 - макулдашуу грифи;

22 - визалар;

23 - мөөр изи;

24 - көчүрмөнү күбөлөндүрүү жөнүндө белги;

25 - аткаруучунун фамилиясы, анын телефон номери, телефакс номери, электрондук почтанын дареги;

26 - документтин аткарылышы жана көктөмөгө жиберилиши жөнүндө белги;

27 - документтин мекемеге келип түшкөндүгү жөнүндө белги;

28 - документти автоматтык издөө үчүн белги.

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
4-тиркеме

 

Документтин макулдашуу барагынын үлгүсү

"_________________________________________________

(документтин толук аталышы)

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна
МАКУЛДАШУУ БАРАГЫ

Кыргыз Республикасынын
Экономика министри
20__ -ж. ______________

 

Аты-жөнү

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министри
20__ -ж. ______________

 

Аты-жөнү

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Финансы министри
20__ -ж. ______________

 

Аты-жөнү

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министри
20__ -ж. ______________

 

Аты-жөнү

 

 

 

Кыргыз Республикасынын
Билим берүү жана илим министри
20__ -ж. ______________

 

Аты-жөнү

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
5-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөр басылуучу документтердин болжолдуу
ТИЗМЕГИ

1. Мекеме жөнүндө жобо.

2. Ишкананын (бирикменин) уставы.

3. Жеткирүүлөрдүн пландарын макулдашуу; депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү, эксперттик комиссиялардын жыйындарынын протоколдору.

4. Диссертацияларга жана авторефераттарга корутунду жана пикирлер.

5. Ойлоп табууга билдирме.

6. Сыйлыкка көрсөтмө жана өтүнүч.

7. Объекттерди, техникалык курулмаларды долбоорлоо үчүн тапшырмалар.

8. Кепилдик кат.

9. Чыгымдар сметасы.

10. Штаттык ырааттама жана ага өзгөртүүлөр.

11. Титулдук тизме.

12. Атайын маалыматтар.

13. Объекттерди, жабдууларды, аткарылган иштерди кабыл алуу, эсептеп чыгаруу, экспертизалоо актылары.

14. Ишеним кат.

15. Аткаруу барагы.

16. Иш сапар ырастамасы.

17. Бюджеттик, банктык, пенсиялык, төлөм тапшырмалары.

18. Чектердин, бюджеттик тапшырмалардын реестрлери.

19. Финансылык-чарбалык операцияларды жүргүзүүгө укугу бар кызматкерлердин кол тамгаларынын жана мөөрлөрүнүн үлгүлөрү.

20. Кызматтык нускама.

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
6-тиркеме

Каттоо штампынын формасы

   
 

(мекеменин аталышы)

 

(датасы)

 

(каттоо номери)

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
7-тиркеме

Жалпы бланкты тариздөөнүн үлгүсү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО
КЫЗМАТЫНЫН АЛДЫНДАГЫ
АРХИВ АГЕНТТИГИ

Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик герби

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
8-тиркеме

Каттын бланкын тариздөөнүн үлгүсү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО
КЫЗМАТЫНЫН АЛДЫНДАГЫ
АРХИВ АГЕНТТИГИ

7720040, Бишкек ш., Токтогул көч. 105,
тел. - факс 11 11 11 www.archive.kg
э/э № 111111111 Биринчи май
Кыргызстан АКБ
ИСН 11111111111111

Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик герби

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

720040, г.Бишкек, ул.Токтогула, 105,
тел. - факс 11 11 11 www.archive.kg
р/с № 111111111 Первомайское
АКБ Кыргызстан
ИНН 11111111111111

 

 

 

 

__________________ № ________________________________
_____________ 20 ____-ж. №____________________________

 

       

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
9-тиркеме

Буйрук бланкын тариздөөнүн үлгүсү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО
КЫЗМАТЫНЫН АЛДЫНДАГЫ
АРХИВ АГЕНТТИГИ

Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик герби

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

БУЙРУК

 

 

ПРИКАЗ

 

__________________ № _________

 

Бишкек ш.

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
10-тиркеме

Каттын бурчтук бланкын тариздөөнүн үлгүсү

Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик герби

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО
КЫЗМАТЫНЫН АЛДЫНДАГЫ
АРХИВ АГЕНТТИГИ

7720040, Бишкек ш., Токтогул көч. 105,
тел. - факс 11 11 11 www.archive.kg
э/э № 202803441 Биринчи май КРБ-2. 111111111
коду 320105505 Кыргызстан АКБ
ИСН 11111111111111

 

 

 

 

 

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

720040, г.Бишкек, ул.Токтогула, 105,
тел. - факс 11 11 11 www.archive.kg
р/с № 202803441 Первомайское РОК-2. 111111111
код 320105505 АКБ Кыргызстан
ИНН 11111111111111

 

 

 

 

 

_______________________ № ____________
_____________ 20 ____-ж. № ___________

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
11-тиркеме

Буйрукту тариздөөнүн үлгүсү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО
КЫЗМАТЫНЫН АЛДЫНДАГЫ
АРХИВ АГЕНТТИГИ

Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик герби

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

БУЙРУК

 

 

ПРИКАЗ

 

__________________ № _________

 

Бишкек ш.

Илимий-усулдук кеңештин курамын бекитүү жөнүндө

 

Кадрдык өзгөрүүлөргө байланыштуу буйрук кылам:

1. Илимий-усулдук кеңеш төмөнкүдөй курамда бекитилсин: ...

2. ... буйрук күчүн жоготту деп таанылсын.

Директор

колу (кол тамгасы)

Аты-жөнү

Визалар

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
12-тиркеме

Жобону тариздөөнүн үлгүсү

 

 

БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
______________ № ______
буйругу

________________ бөлүмү жөнүндө
ЖОБО

 

 

1. Жалпы жоболор

 

 

 

 

 

2. Милдеттери

 

 

 

 

 

3. Түзүмү

 

 

 

 

 

4. Функциялары

 

 

 

 

 

5. Укуктары

 

 

 

 

 

6. Башка түзүмдүк бөлүмдөр менен өз ара мамилелери

 

 

 

 

 

7. Жоопкерчилиги

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
13-тиркеме

Протоколду тариздөөнүн үлгүсү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО
КЫЗМАТЫНЫН АЛДЫНДАГЫ
АРХИВ АГЕНТТИГИ

Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик герби

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

Илимий-усулдук кеңештин жыйынынын
ПРОТОКОЛУ

 

_____________ № _______

 

Бишкек шаары 

 

Төрагасы - _______________________________________________________

аты-жөнү

Катчысы - ________________________________________________________

аты-жөнү

Катышкандар: _____________________________________________________

коллегиалдык органдын мүчөлөрү

Чакырылгандар: _________ адам (тизме тиркелет)

КҮН ТАРТИБИ:

1. _______________________________________________________ жөнүндө

_______________________________________________________ баяндамасы

кызмат орду, аты-жөнү

2. _______________________________________________________ жөнүндө

_______________________________________________________ баяндамасы

кызмат орду, аты-жөнү

УГУЛДУ:

Аты-жөнү - баяндаманын тексти тиркелет.

ЧЫГЫП СҮЙЛӨШТҮ:

Аты-жөнү - сүйлөгөн сөзүнүн кыскача берилиши.

ТОКТОМ КЫЛАТ (ЧЕЧИМ КЫЛАТ):

1.1. _____________________________________________________________

1.2. _____________________________________________________________

Төрагасы

Колу (кол тамгасы)

аты-жөнү

 

 

 

Катчысы

Колу (кол тамгасы)

аты-жөнү

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
14-тиркеме

 

Форма

Таратуу китеби

N

Жөнөтүлгөн датасы

Документтин аталышы жана анын чыгыш №

Документ кимге даректелген

Алгандыгы жөнүндө колу (кол тамгасы) жана датасы

 

  

     

 

    

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
15-тиркеме

 

Форма

Жөнөтүлгөн документтердин реестри

Адресат жана жөнөтүлгөн жери

Документтин номери

Почта чыгымдары

Тапшырык каттын жөнөтүлгөндүгү жөнүндө дүмүрчөктүн номери

 

   

     

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
16-тиркеме

 

Форма

Кириш документтерди каттоо журналы

Каттоо датасы

Документтин № жана датасы

Документ кайдан, (кимден) келди

Документтин кыскача мазмуну

Барактардын саны

Жетекчиликтин резолюциясы жана аткаруу мөөнөтү

Документ кимге жана качан аткарууга берилген жана колу (кол тамгасы)

Жооп документтин № жана датасы

Документ жайгашкан номенклатура боюнча көктөмөмүн №

 

  

               

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
17-тиркеме

 

Форма

Чыгыш документтерди каттоо журналы

Каттоо датасы

Документ качан жана кимге даректелген

Документтин кыскача мазмуну

Барактардын саны

Кириш документтин - суроо-талаптын № жана датасы

Документтин көчүрмөсү алгандыгы жөнүндө колу (кол тамгасы)

Документ жайгашкан номенклатура боюнча көктөмөнүн №

  

             

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
18-тиркеме

 

Форма

Каттоо-контролдоо карточкасы

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. 26.27.28.29.30.31

Корреспондент

Документтин түшкөн датасы жана индекси

Документтин датасы жана индекси

Кыскача мазмуну

Резолюция же документ кимге жиберилген

Документтин аткарылгандыгы жөнүндө белги

Каттоо-контролдоо карточкасынын арткы бети

Контролдоо белгилери

Фонддун № __________

Тизимдин № _________

Көктөмөнүн № ________

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
19-тиркеме

 

Форма

Контролго алынуучу документтердин аткарылгандыгы жөнүндө
___________ карата жыйынтык маалымат

Түзүмдүк бөлүмдөрдүн аталышы

Контролдогу документтер

Анын ичинде

бардыгы

өткөн айда түшкөндөр

аткарылгандар

мөөнөтүндө аткарылгандар

аткаруу мөөнөтү узартылгандар

мөөнөтү өтүп кеткендер

 

 

           

 

Жооптуу адам:

колу (кол тамгасы) ____________

___________________

(кызмат орду)

 

        (аты-жөнү)

 

Датасы

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
20-тиркеме

 

Форма

Жарандардын кайрылууларын каттоо журналы

Кайрылуунун кириш №

Түшкөн датасы

Арыз ээсинин аты-жөнү, дареги

Кайрылуунун кыскача мазмуну

Жетекчиликтин резолюциясы

Аткаруу үчүн (орган. бөлүм, кызмат адамынын аты-жөнү) жиберилген. аткаруу мөөнөтү

Аткаруучунун колу (кол тамгасы) же аткаруу үчүн жиберилгендиги жөнүндө белги

Маселенин чечилгендиги жөнүндө белги

  

             

  

             

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
21-тиркеме

 

Форма

Каттоо-контролдоо карточкасы

0229140

Каттоо-контролдоо карточкасы

Корреспондент

Аты-жөнү, адресат, телефон

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Мурдагы кайрылуулары ______________ № _________   ____________ № ________

Документтин түрү ____________________________________   ____________ барак.

Коштомо каттын автору, датасы, индекси: __________________________________

Түшкөн датасы, индекси: _________________________________________________

Кыскача мазмуну:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Жооптуу аткаруучу: ______________________________________________________

Резолюция:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Резолюциянын автору: __________________________________________________

Аткаруу мөөнөтү: _______________________________________________________

Каттоо-контролдоо карточкасынын арткы бети

Аткаруунун жүрүшү

аткарууга берилген датасы

аткаруучу

аралыктагы жооп же кошумча суроо-талап жөнүндө белги

 

  

     

   

     

Аткаруунун (жооптун) датасы, индекси _______________________________________

Адресат: _______________________________________________________________

Мазмуну

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Контролдон алынды:

Контролдоочунун колу (кол тамгасы)

 

 

Көктөмө

Том

Барактар

Фонд

Тизме

Көктөмө

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
22-тиркеме

 

Форма

Жарандардын кайрылууларынын аткарылгандыгы жөнүндө жыйынтык маалымат
___________________ -жылга карата

Түзүмдүк бөлүмдөрдүн аталышы

Аткарылууда

Анын ичинде

бардыгы

өткөн айда түшкөндөр

мөөнөтүндө аткарылгандар

аткаруу мөөнөтү узартылгандар

мөөнөтү өткөндөр

 

  

         
 

  

         

 

(жооптуу)

 

колу (кол тамгасы)

 

аты-жөнү

 

 

 

 

 

(датасы)

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
23-тиркеме

 

Форма

 

__________________________________________________________________

(ведомствонун аталышы)

__________________________________________________________________

(мекеменин аталышы)

КӨКТӨМӨЛӨРДҮН НОМЕНКЛАТУРАСЫ

____________________________________________________________________

 

Түзүлгөн жери

 

БЕКИТЕМ
Мекеменин жетекчисинин
кызмат ордунун аталышы

 

 

Колу
(кол тамгасы)

Колунунун
чечмелениши

___________ -жылга

 

Датасы

 

 

Көктөмөлөрдүн индекстери

Көктөмөлөрдүн (томдордун, бөлүктөрдүн) аталыштары

Көктөмөлөрдүн (томдордун, бөлүктөрдүн) саны

Сактоо мөөнөттөрү жана тизмеги боюнча беренеси

Эскертүү

  

       

Бөлүмдүн аталышы

 

 

 

 

 

 

Ачылган көктөмөлөрдүн категориялары жана саны жөнүндө жыйынтыктоочу жазуу

 

Сактоо мөөнөттөрү боюнча

Бардыгы

Анын ичинде көктөмөлөр

Туруктуу

 

 

Убактылуу (10 жылдын ашык)

 

 

Убактылуу (толук 10 жылга чейин)

 

 

Жыйынтыгы

 

 

 

Мекеменин иш кагаздарын жүргүзүү кызматынын жетекчисинин кызмат ордунун аталышы

   
 

__________________________
колу (кол тамгасы) 

___________________________
колунун чечмелениши 

Датасы __________________

 

 

 

МАКУЛДАШЫЛДЫ
Мекемедеги БЭКтин (ЭКтин) протоколу
__________ № _______

 

МАКУЛДАШЫЛДЫ
Мамлекеттик архивдеги
ЭТУКтун протоколу
__________ № _______

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
24-тиркеме

 

Форма

КӨКТӨМӨНҮН КҮБӨЛӨНДҮРҮҮЧҮ БАРАКЧАСЫ

Көктөмөгө ____________________________________ барак көктөлдү жана номерленди

(цифра жама жазуу жүзүндө)

анын ичинде:

барактардын литердик номерлери: ____________________________________________

барактардын коюлбай калган номерлери: _______________________________________

+ ички тизимдин барактары: __________________________________________________

 

Көктөмөнүн абалынын жана көктөмөнү түзүүнүн өзгөчөлүктөрү

Барактардын номерлери

    

 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

Кызматкердин кызмат ордунун аталышы

Колу (кол тамгасы)

Колунун чечмелениши

Датасы

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
25-тиркеме

Көктөмөнүн мукабасынын формасы

Мамархивдин коду _______________

Мекеменин коду _________________

Мамлекеттик архивдин аталышы

Мекеменин аталышы

Түзүмдүк бөлүмдүн аталышы

КӨКТӨМӨНҮН № ________ томдун № _______

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(көктөмөнүн аталышы)

Башталды:

 

Аяктады:

 

 

 

 

 

 

_________________________

баракта

_________________________

_________________________

_________________________

сакталат

Фонддун № _________________________

Тизменин № ________________________

Көктөмөнүн № _______________________

 

     

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
26-тиркеме

Туруктуу сактоо мөөнөтүндөгү жана өздүк курам боюнча көктөмөлөрдүн тизиминин титулдук баракчасынын формасы

_______________________________________________________________________

(мамлекеттик архивдин аталышы)

_______________________________________________________________________

(караштуулугун көрсөтүү менен мекеменин аталышы; мекеме иштеген

_______________________________________________________________________

мезгилдеги аталыштарынын бардык өзгөрүүлөрүн ар бир

_______________________________________________________________________

аталышынын акыркы даталарын көрсөтүү менен берилет)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Фонддун № _________

Туруктуу сакталуучу көктөмөлөрдүн
ТИЗИМИ
(же документтер тобунун аталышы )
____________ -жылдар үчүн

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
27-тиркеме

Туруктуу сактоодогу көктөмөлөрдүн жыйынтыкталган тизиминин жылдык бөлүмүнүн формасы

Фонддун №
_________________

 

БЕКИТЕМ

Туруктуу сакталуучу көктөмөлөрдүн
ТИЗИМИНИН
№ _______________

 

Мекеменин жетекчисинин
кызмат ордунун аталышы

 

 

 

_______________ -жыл үчүн

 

Колу
(кол тамгасы)

Колунун
чечмелениши

 

 

 

 

 

 

Датасы

 

Бөлүмдүн (мекеменин түзүмдүк бөлүмүнүн) аталышы

Көктөмөнүн индекси

Көктөмөнүн аталышы

акыркы даталары

барактардын саны

эскертүү

1

2

3

4

5

6

  

         

 

Тизимдин бул бөлүмүнө ____________________________________________________ с.б. киргизилген,

                                                                (цифра жана жазуу жүзүндө)

№ ____________________________ баштап № __________________________________________ чейин,

анын ичинде:

литердик номерлер: ______________________________________________________________________

коюлбай калган номерлер: ________________________________________________________________

 

Тизимди түзүүчүнүн кызмат ордунун аталышы

Колу (кол тамгасы)

Колунун чечмелениши

 

 

 

Датасы

 

 

 

 

 

Архивдин жетекчисинин

(архив үчүн жооптуу адамдын)
кызмат ордунун аталышы

Колу (кол тамгасы)

Колунун чечмелениши

 

 

 

Датасы

 

 

 

 

 

МАКУЛДАШЫЛДЫ
Мекемедеги БЭКтин
(ЭКтин) протоколу
_____________ № _________

 

БЕКИТИЛДИ
Мамлекеттик архивдеги
ЭТУКтун протоколу
________________ № _______

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
28-тиркеме

Өздүк курам боюнча көктөмөлөрдүн жыйынтыкталган тизиминин жылдык бөлүмүнүн формасы

Фонддун №
_________________

 

БЕКИТЕМ

Өздүк курам боюнча көктөмөлөрдүн
ТИЗИМИНИН
№ _______________

 

Мекеменин жетекчисинин
кызмат ордунун аталышы

 

 

 

_______________ -жыл үчүн

 

Колу
(кол тамгасы)

Колунун
чечмелениши

 

 

 

 

 

 

Датасы

 

Бөлүмдүн (мекеменин түзүмдүк бөлүмүнүн) аталышы

Көктөмөнүн индекси

Көктөмөнүн аталышы

акыркы даталары

барактардын саны

эскертүү

   

         

  

         

 

Тизимдин бул бөлүмүнө ____________________________________________________ с.б. киргизилген,

                                                                (цифра жана жазуу жүзүндө)

№ ____________________________ баштап № __________________________________________ чейин,

анын ичинде:

литердик номерлер: ______________________________________________________________________

коюлбай калган номерлер: ________________________________________________________________

 

Тизимди түзүүчүнүн кызмат ордунун аталышы

Колу (кол тамгасы)

Колунун чечмелениши

 

 

 

Датасы

 

 

 

 

 

Кадр кызматынын начальниги
(кадрлар боюнча инспектор)

Колу (кол тамгасы)

Колунун чечмелениши

 

 

 

Датасы

 

 

 

 

 

МАКУЛДАШЫЛДЫ
Мекемедеги БЭКтин
(ЭКтин) протоколу
_____________ № _________

 

БЕКИТИЛДИ
Мамлекеттик архивдеги
ЭТУКтун протоколу
________________ № _______

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
29-тиркеме

Убактылуу (10 жылдан ашык) сактоодогу көктөмөлөрдүн жыйынтыкталган тизиминин жылдык бөлүмүнүн формасы

Фонддун №
_________________

 

БЕКИТЕМ

Убактылуу (10 жылдан ашык)
сактоодогу көктөмөлөрдүн
ТИЗИМИНИН № ___________

 

Мекеменин жетекчисинин
кызмат ордунун аталышы

_______________ -жыл үчүн

 

 

 

 

Колу
(кол тамгасы)

Колунун
чечмелениши

 

 

 

 

 

 

Датасы

 

Бөлүмдүн (мекеменин түзүмдүк бөлүмүнүн) аталышы

Көктөмөнүн индекси

Көктөмөнүн аталышы

акыркы даталары

барактардын саны

эскертүү

   

         

  

         

 

Тизимдин бул бөлүмүнө ____________________________________________________ с.б. киргизилген,

                                                                (цифра жана жазуу жүзүндө)

№ ____________________________ баштап № __________________________________________ чейин,

анын ичинде:

литердик номерлер: ______________________________________________________________________

коюлбай калган номерлер: ________________________________________________________________

 

Тизимди түзүүчүнүн кызмат ордунун аталышы

Колу (кол тамгасы)

Колунун чечмелениши

 

 

 

Датасы

 

 

 

 

 

Архивдин жетекчисинин
(архив үчүн жооптуу
адамдын) кызмат
ордунун аталышы

Колу (кол тамгасы)

Колунун чечмелениши

 

 

 

Датасы

 

 

 

 

 

МАКУЛДАШЫЛДЫ
Мекемедеги БЭКтин
(ЭКтин) протоколу
_____________ № _________

 

БЕКИТИЛДИ
Мамлекеттик архивдеги
ЭТУКтун протоколу
________________ № _______

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
30-тиркеме

Документтерди жана көктөмөлөрдү жок кылуу актынын формасы

Ведомствонун аталышы
Мекеменин аталышы

 

 

 

БЕКИТЕМ
Мекеменин жетекчинин
кызмат ордунун аталышы

 

 

Колу (кол тамгасы)

Колунун чечмелениши

 

 

Датасы

Документтерди жана көктөмөлөрдү жок кылууга чыгаруу жөнүндө
АКТ

_________________ № __________
          (датасы)

 

___________________
(түзүлгөн жери)

 

Негизи: _______________________________________ № ___________ буйрук

(датасы)

Түзүлдү: эксперттик комиссия тарабынан

Комиссиянын төрагасы: ____________________________________________

кызмат орду, аты-жөнү

Комиссиянын мүчөлөрү: ____________________________________________

кызмат орду, аты-жөнү

Катышкандар: _____________________________________________________

кызмат орду, аты-жөнү

Комиссия ________________________________ тизмекти жетекчиликке алып,

(тизмектин аталышы)

илимий-тарыхый баалуулугун жана практикалык маанисин жоготкон төмөнкүдөй

документтерди жана иштерди жок кылуу үчүн тандап алды: _________________

_______________________________________________________________________

(ишинде мындан ары сакталбай турган документтер

_______________________________________________________________________

бөлүп алынып коюлган мекеменин аталышы)

 

Документтердин жана көктөмөлөрдүн датасы

Документтердин жана көктөмөлөрдүн (топтук же жеке) аталыштары, номенклатура боюнча көктөмөлөрдүн индекси, тизимдер

Түшүндүрмөлөр

Документтердин саны

Тизме боюнча номерлери

 

   

       
 

   

       
 

   

       

Көктөмөлөрдүн бардык саны _____________________________________________

(цифра жана жазуу жүзүндө)

 

Эксперттик комиссиянын төрагасы
________________________________

 

________________________________
(колу (кол тамгасы), аты-жөнү)

Мүчөлөрү
________________________________

 

________________________________
(колу (кол тамгасы), аты-жөнү)

Документтер жок кылынууга майдаланды жана макулатура алуучу уюмга кабыл

алуу-өткөрүү коштомо барагы боюнча _________________________ берилди.

(датасы)

 

Эксперттик комиссиянын төрагасы
________________________________

 

________________________________

_______________________________
(датасы)

 

(колу (кол тамгасы), аты-жөнү)

 

 

 

Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага
31-тиркеме

Мамлекеттик архивге документтерди өткөрүү-кабыл алуу актысынын формасы

БЕКИТЕМ
Мекеменин жетекчисинин
кызмат ордунун аталышы

 

БЕКИТЕМ
Мамлекеттик архивдин директору

Колу (кол тамгасы)

Колунун чечмелениши

 

Колу (кол тамгасы)

Колунун чечмелениши

Датасы

Мекеменин гербдүү мөөрү

 

Датасы

Мамлекеттик архивдин гербдүү мөөрү

Документтерди мамлекеттик сактоого өткөрүү-кабыл алуу
АКТысы

№ __________   _____________

 

___________________
(түзүлгөн жери)

 

Негизи: "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

_______________________________________________________________________

(мекемедеги документтердин сактоо мөөнөтү аяктаганына мекеменин жоюлгандыгына)

___________________________________________________________ байланыштуу

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ өткөрүп берет,

(мекеменин аталышы)

ал эми ________________________________________________________ үчүн

(мамлекеттик архивдин аталышы)

_______________ үчүн төмөнкүдөй документтерди жана алардын маалымдамалык

      (жылдар)

аппаратын мамлекеттик сактоого кабыл алат:

 

Тизимдин аталышы, номери

Тизимдин нускасынын саны

Көктөмөлөрдүн саны (сактоо бирдиги)

Эскертүү

 

Жыйынтыгында _____________________________________________________________ с.б. кабыл алынды.

(цифра жана жазуу жүзүндө)

Мамлекеттик архивдеги фонддун № ________________________________________________________________

 

Өткөрүп бергендер:

 

Кабыл алгандар:

Өткөрүп берген адамдардын кызмат орундарынын атылышы

 

Кабыл алган адамдардын кызматтарынын атылышы

Колу (кол тамгасы)

(Колунун чечмелениши)

 

Колу (кол тамгасы)

(Колунун чечмелениши)

Датасы

 

 

Датасы

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 3 марта 2020 года № 120

О Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике

В целях совершенствования организации делопроизводства в учреждениях и организациях Кыргызской Республики и обеспечения документооборота с использованием современных информационных технологий, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Типовую инструкцию по делопроизводству в Кыргызской Республике (далее - Типовая инструкция) согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления (по согласованию), государственным и муниципальным предприятиям и учреждениям:

- осуществлять ведение делопроизводства в соответствии с Типовой инструкцией;

- предусмотреть в структуре учреждения подразделение с функцией службы делопроизводства, включающее должность работника, ответственного за архив учреждения, в пределах штатной численности.

3. Рекомендовать организациям, предприятиям и учреждениям с частной формой собственности осуществлять ведение делопроизводства в соответствии с Типовой инструкцией.

4. Архивному агентству при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики и его территориальным органам оказывать министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления (по согласованию), организациям и предприятиям, независимо от формы собственности, методическую помощь по организации делопроизводства и практическому применению Типовой инструкции.

5. Установить, что разработчики пособий по делопроизводству обязаны согласовывать их с Архивным агентством при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики.

6. Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики обеспечить осуществление регистрации пособий по делопроизводству, согласованных с Архивным агентством при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, в Государственной книжной палате при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

7. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике" от 23 июля 2012 года № 517;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике" от 23 июля 2012 года № 517" от 10 июня 2013 года № 340;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике" от 23 июля 2012 года № 517" от 9 сентября 2013 года № 499;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике" от 23 июля 2012 года № 517" от 10 марта 2015 года № 108;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике" от 23 июля 2012 года № 517" от 31 декабря 2019 года № 743.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 21 апреля 2020 года N 33

 

Премьер-министр Кыргызской Республики

 

М.Абылгазиев

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по делопроизводству в Кыргызской Республике

 

 

Приложение

Глава 1. Общие положения

1. Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике (далее - Типовая инструкция) устанавливает совокупность принципов и правил, регламентирующих единые требования к документированию управленческой деятельности и организации работы с документами в учреждениях, организациях и на предприятиях (далее - учреждения).

2. Учреждения организуют и ведут делопроизводство на основе настоящей Типовой инструкции.

Делопроизводство осуществляется на государственном языке, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, - на официальном языке.

При ведении делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления на государственном и официальном языках, документ на государственном языке считается оригиналом.

3. Общие требования, изложенные в Типовой инструкции, распространяются на организационно-распорядительную документацию (далее - ОРД) независимо от вида носителя (бумажный, электронный), включая подготовку, регистрацию, учет и контроль исполнения документов, осуществляемые с помощью единой системы электронного документооборота (далее - ЕСЭД).

Порядок работы с документами, имеющими гриф ограничения доступа, устанавливается специальными инструкциями.

4. Ответственность за организацию и состояние делопроизводства возлагается на руководителя учреждения, в структурных подразделениях - на их руководителей.

5. При смене руководителя или лиц, ответственных за делопроизводство и архив, составляется акт приема-передачи документов учреждения и документы передаются правопреемнику по акту. В случае обнаружения недостачи документов принимаются меры к их розыску.

6. При реорганизации, ликвидации учреждения порядок передачи и дальнейшего использования документов указывается в приказе (распоряжении) руководителя учреждения.

Передача документов ликвидированного учреждения входит в обязанность комиссии, образуемой для передачи дел. В состав комиссии обязательно включается представитель государственного архива, за исключением тех государственных органов, архивные документы которых на хранение в государственный архив не передаются.

Документы обрабатываются, описываются и передаются в архив вышестоящего учреждения, правопреемнику или в соответствующий государственный архив.

При реорганизации учреждения с передачей его функций другому учреждению последнее принимает по акту не завершенные делопроизводством дела и архив реорганизованного учреждения и несет полную ответственность за их сохранность.

7. Должностные лица, совершившие хищение, порчу, сокрытие или незаконное уничтожение документов, а также допустившие своими действиями или бездействием утрату документов Национального архивного фонда Кыргызской Республики, несут ответственность, установленную Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях.

8. Организация, ведение и совершенствование делопроизводства на основе единой технической политики и применение информационных технологий в работе с документами, методическое руководство и контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами в учреждении осуществляются структурным подразделением, на которое возложены функции по ведению делопроизводства (далее - служба делопроизводства), или лицами, ответственными за ведение делопроизводства.

Глава 2. Подготовка и оформление управленческих документов

§ 1. Состав управленческих документов

9. Документирование управленческих действий осуществляется посредством системы ОРД.

10. Виды и разновидности документов, необходимых для работы учреждений, определяются в соответствии с функциональным назначением каждого документа согласно приложению 1.

11. Управленческая деятельность учреждения осуществляется посредством распорядительных документов. Их состав определяется компетенцией и функциями учреждения, порядком решения вопросов, объемом и характером взаимосвязей с другими учреждениями (приложение 2).

12. Наименование вида документа пишется прописными буквами, полужирным шрифтом, выравнивается по центру.

§ 2. Реквизиты документа

13. При оформлении документов необходимо соблюдать реквизиты, обеспечивающие юридическую силу, качественное и оперативное их исполнение.

Обязательными реквизитами документов являются: наименование учреждения - автора документа, наименование вида документа, текст, заголовок к тексту, дата и регистрационный номер документа, подпись (электронная подпись), отметка об исполнителе, отметка об исполнении документа, место создания или издания документа.

В процессе подготовки и оформления документов состав обязательных реквизитов при необходимости может быть дополнен другими реквизитами.

14. Для ОРД устанавливается 28 реквизитов (приложение 3):

1) изображение Государственного герба Кыргызской Республики (далее - Государственный герб) помещается на бланке в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики". Изображение Государственного герба должно в точности соответствовать цветному или черно-белому изображению эталона Государственного герба. Запрещается изображение Государственного герба цветной однотонной краской.

Изображение Государственного герба помещается в центре верхнего поля документа. Диаметр изображения - не более 20 мм;

2) эмблема учреждения располагается на уровне наименования учреждения. Эмблема не применяется на бланке, если на нем помещено изображение Государственного герба;

3) код учреждения проставляется по Общереспубликанскому классификатору предприятий и организаций (далее - ОКПО). Он располагается под реквизитами "Наименование учреждения" и "Справочные данные об учреждении", размер шрифта № 8, выравнивается по центру;

4) наименование вышестоящего учреждения пишется прописными буквами, шрифт полужирный, размер шрифта № 10,5, выравнивается по центру в пределах отведенного поля;

5) наименование учреждения располагается под наименованием вышестоящего учреждения. Оно должно соответствовать учредительному документу. Принятое сокращенное наименование указывается на следующей строке после полного наименования в скобках. Печатается прописными буквами, шрифт полужирный, размер шрифта № 10,5, отделяется от наименования вышестоящего учреждения двумя межстрочными интервалами, выравнивается по центру в пределах отведенного поля;

6) наименование структурного подразделения указывается в том случае, если оно является автором документа. Располагается ниже наименования учреждения, пишется прописными буквами, шрифт полужирный, размер шрифта № 10,5, отделяется от наименования учреждения двумя межстрочными интервалами, выравнивается по центру в пределах отведенного поля;

7) справочные данные об учреждении включают: почтовый адрес, номера телефонов, факса, адрес электронной почты, адрес веб-сайта, расчетный счет в банке, идентификационный номер налогоплательщика. Размещаются под наименованием учреждения, размер шрифта № 8, выравниваются по центру;

8) наименование вида документа печатается прописными буквами, полужирным шрифтом, выравнивается по центру. Размер шрифта соответствует размеру шрифта текста документа;

9) дата документа - это дата его подписания, утверждения или события, которое зафиксировано в документе. Например: датой постановления, решения, приказа, распоряжения, письма является дата их подписания; протокола и акта - дата события; датой плана, сметы, штатного расписания и других документов, требующих утверждения, - дата их утверждения.

Все служебные отметки на документе, связанные с его прохождением и исполнением, должны датироваться и подписываться.

Документы, изданные совместно двумя или более учреждениями, должны иметь одну (единую) дату.

Даты подписания, утверждения, согласования документа, а также даты, содержащиеся в тексте, оформляются арабскими цифрами в следующей последовательности: число месяца, месяц, год. Число месяца и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год - четырьмя арабскими цифрами. Например: дату 20 мая 2019 года следует оформлять следующим образом: 20.05.2019. Допускается также словесно-цифровой способ оформления даты, например: 25 марта 2019 года.

При оформлении приказов, распоряжений, решений, протоколов и финансовых документов применяется только словесно-цифровой способ оформления дат: 20 мая 2019 года.

Дата пишется на специально отведенном месте на бланке. Например, на бланке письма место для даты обозначается чертой и располагается от левого поля документа, без отступа:

___________________ № _____;

10) регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера, который можно дополнять индексом дела по номенклатуре дел. Регистрационный номер исходящего документа состоит из индекса структурного подразделения, номера дела по номенклатуре дел и порядкового номера документа.

Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более учреждениями, состоит из регистрационных номеров документа каждого из этих учреждений, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов документа.

Регистрационный номер документа проставляется на специально отведенном месте на бланке;

11) ссылка на регистрационный номер и дату документа предусматривается на бланке письма. Она включает регистрационный номер и дату документа, на который дается ответ. Располагается под реквизитом "Регистрационный номер", через два межстрочных интервала, от левого края, без отступа. Например:

На № _____ от 20 мая 2019 года или На № _____ от 20.05.2019 г.;

12) место составления или издания документа указывается в том случае, если затруднено его определение по реквизитам бланка. Оно указывается с учетом принятого административно-территориального деления и включает только общепринятые сокращения: г.Бишкек. Располагается на одном уровне с реквизитами "Дата и регистрационный номер документа", выравнивается по правому краю:

___________________ № _____

 

г.Бишкек;

13) адресатом могут быть учреждения, их структурные подразделения, должностные или физические лица. Адресат пишется в правом верхнем углу, с отступом от левого поля 100 мм, выравнивается по левому краю и печатается полужирным шрифтом.

При адресовании письма в учреждение или структурное подразделение их наименование пишется в именительном падеже:

 

 

Архивное агентство при
Государственной регистрационной
службе при Правительстве
Кыргызской Республики

 

 

 

 

 

Организационно-методический отдел

При адресовании письма в учреждение должностному лицу наименование учреждения пишется в именительном падеже, должность и фамилия лица - в дательном падеже:

 

 

Министерство финансов
Кыргызской Республики

 

 

 

 

 

Начальнику
организационно-методического отдела
А.Р.Касымалиеву

При адресовании документа руководителю наименование учреждения входит в состав наименования должности адресата:

 

 

Министру образования и науки
Кыргызской Республики
И.О.Фамилия
(в дательном падеже)

При рассылке документов в несколько однородных учреждений адресат обозначается обобщенно:

 

 

Директорам школ

Документ не должен содержать больше четырех адресов. Слово "копия" перед обозначением второго, третьего и четвертого адресата не указывается. При направлении документа более чем в четыре адреса составляется список на рассылку и на каждом документе адресат обозначается обобщенно.

В состав реквизита "Адресат" может входить почтовый адрес. Элементы почтового адреса указывают в последовательности, установленной правилами оказания услуг почтовой связи. При адресовании письма в учреждение указывают его наименование, затем почтовый адрес.

 

 

Архивное агентство
720020, г.Бишкек,
ул.Токтогула, 105

При адресовании документа гражданам сначала указывают почтовый адрес, а затем инициалы и фамилию получателя:

 

 

720040, г.Бишкек,
ул.Орозбекова, 105
И.О.Фамилия
(в дательном падеже);

14) гриф утверждения располагается в верхней правой части первого листа документа, с отступом от левого поля 100 мм, печатается полужирным шрифтом.

Документ утверждается должностным лицом или распорядительным документом. Слова "УТВЕРЖДАЮ", "УТВЕРЖДЕНО" пишутся прописными буквами, без кавычек.

Если документ утверждается должностным лицом, гриф утверждения состоит из слова "УТВЕРЖДАЮ", наименования должности, подписи, инициалов и фамилии лица, утвердившего документ, даты утверждения:

 

 

УТВЕРЖДАЮ
министр здравоохранения
Кыргызской Республики
________________________

И.О.Фамилия (подпись)
00.00.0000

При утверждении документа распорядительным документом гриф утверждения состоит из слова "УТВЕРЖДЕНО" в соответствующем роде и числе, наименования распорядительного документа в творительном падеже, его даты и номера:

 

 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
от 00.00.0000 № _____

При наличии нескольких грифов утверждения они располагаются на одном уровне, начиная от левого поля, без отступа:

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики
от 00.00.0000 № _____

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
гор. Бишкек
от 00.00.0000 № _____

15) резолюция пишется соответствующим должностным лицом на свободном от текста месте в верхней части документа. Она включает фамилии исполнителей, содержание поручения, срок исполнения, подпись, дату:

Б.А.Бейшеновой.
Прошу подготовить
проект соглашения
к 00.00.0000.
Подпись
00.00.0000

 

 

В случаях когда поручение дается двум или нескольким лицам, равным по должности, основным исполнителем является лицо, указанное в поручении первым. Ему предоставляются право созыва соисполнителей и координация их работы.

Основной исполнитель и соисполнитель вправе давать поручения в виде резолюций лицам, непосредственно им подчиненным.

На документах, не требующих указаний по исполнению и имеющих типовые сроки исполнения, в резолюции указываются исполнитель, подпись автора резолюции, дата.

Резолюция может оформляться на отдельном листе с указанием регистрационного номера и даты документа, к которому резолюция относится;

16) заголовок документа пишется перед текстом. Он должен грамматически согласовываться с видом документа. Например: приказ (о чем?) - об утверждении комиссии; информация (о чем?) - о проведении республиканского смотра.

Если в документе отражается несколько вопросов, то заголовок формулируется обобщенно. К документам большого объема или отражающим несколько вопросов, наряду с заголовками составляются подзаголовки.

Заголовки к письмам пишутся с прописной буквы в специально отведенном для них месте, с левой стороны, без отступа. Заголовки к другим видам ОРД выравниваются по центру, пишутся с прописной буквы, выделяются полужирным шрифтом. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через 1 межстрочный интервал. Размер шрифта соответствует размеру шрифта текста.

Документы, составленные на бланках формата А4, должны иметь заголовки.

Заголовки не пишутся на телеграммах, телефонограммах, извещениях и документах, составленных на бланках формата А5, А6.

Заголовок отделяется от текста двумя межстрочными интервалами;

17) отметка о контроле проставляется на документах, требующих исполнения и взятых на контроль. Знак контроля (буква "К", слово или штамп "КОНТРОЛЬ") ставится на левом поле документа на уровне заголовка или в специально отведенное контрольное окно, размер контрольного окна: 1010 мм;

18) текст документа оформляется в виде анкеты, таблицы, связного текста или в виде соединения этих структур.

При составлении текста в виде анкеты наименования признаков характеризуемого объекта должны быть выражены именем существительным в именительном падеже или словосочетанием с глаголом второго лица множественного числа настоящего или прошедшего времени (имеете, были, находились).

Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Подзаголовки граф и строк должны быть согласованы с заголовками. Если таблица располагается более чем на одной странице, графы таблицы должны быть пронумерованы и на следующих страницах должны быть напечатаны только номера этих граф.

Связный текст состоит из двух частей. В первой части указываются причины, цели, основания создания документа; во второй (заключительной) - решения, выводы, просьбы, рекомендации. Текст может содержать одну заключительную часть (например, приказы (распоряжения) - распорядительную часть без констатирующей, письма - просьбу без пояснения). В тексте документа, подготовленного на основании или во исполнение ранее изданного документа, указываются его реквизиты: наименование документа и учреждения - автора, дата, заголовок к тексту, регистрационный номер.

В распорядительных документах учреждений, действующих на принципах единоначалия, а также во внутренних документах, адресованных руководству, текст излагается от первого лица единственного числа ("приказываю", "предлагаю", "прошу").

В документах коллегиальных органов текст излагается от третьего лица единственного числа ("постановляет", "решил").

В совместных документах текст излагается от первого лица множественного числа ("приказываем", "решили").

Текст протокола излагается от третьего лица множественного числа ("слушали", "выступили", "решили").

В письмах используются следующие формы изложения:

- от первого лица множественного числа ("просим предоставить...", "направляем в Ваш адрес");

- от первого лица единственного числа ("прошу выслать", "считаю необходимым");

- от третьего лица единственного числа ("министерство не возражает").

Сплошные связные тексты могут состоять из структурных элементов, имеющих в необходимых случаях заголовки и нумерацию. Нумерация структурных элементов других документов обозначается арабскими цифрами. Наименование структурных элементов печатается полужирным шрифтом и выравнивается по центру, точка в конце заголовка не ставится. Размер шрифта соответствует размеру шрифта текста. Наименование структурных элементов отделяется от текста двумя межстрочными интервалами;

19) отметка о наличии приложения к документу располагается после текста или в тексте.

Отметка о наличии приложения к документу располагается после текста, перед реквизитом "Подпись". Слово "Приложение" пишется всегда в единственном числе, несмотря на количество приложений, от левого края документа, без отступа.

Если документ имеет приложение, полное наименование которого приводится в тексте, то отметка о наличии приложения оформляется по форме:

Приложение: на 5 л., в 2 экз.

Если полное наименование приложения в тексте не названо, то отметка о наличии приложения оформляется следующим образом:

Приложение: Смета расходов на капитальное строительство, на 5 л., в 2 экз.

При наличии нескольких приложений к документу:

Приложение: 1. Справка о недостаче документов, на 1 л., в 2 экз.

2. Выписка из протокола заседания экспертной комиссии, на 1 л., в 1 экз.

Если к документу прилагается другой документ с приложением, то отметка о наличии приложения оформляется по форме:

Приложение: Заключение балансовой комиссии от 25.03.2019 № 2 и приложение к нему, всего на 21 л., в 2 экз.

Если приложение направляется не во все указанные в документе адреса, отметку о наличии приложения оформляют по форме:

Приложение: на 5 л., в 2 экз. в первый адрес.

Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывается.

Если наличие приложения к документу указывается в тексте, оно оформляется следующим образом: "Договор составляется на специальном бланке (приложение 1)." или "Договор составляется на специальном бланке согласно приложению 1.". Перед порядковым номером приложения знак "№" не ставится.

Приложения оформляются на отдельных листах бумаги. Слово "Приложение" располагается в правом верхнем углу первого листа документа, с отступом от левого края документа 100 мм. Размер шрифта № 10-12:

 

 

Приложение 1
к приказу Министерства финансов
Кыргызской Республики
от __________________ № _____

20) подпись. Документы, направляемые в вышестоящие органы, органы государственной власти, подписываются руководителем учреждения или, по его поручению, заместителем руководителя. В службе делопроизводства должны оставаться подписанный руководителем второй экземпляр письма и завизированный руководителями структурных подразделений экземпляр письма (документа).

Документы, направляемые подчиненным и другим учреждениям и гражданам, подписываются руководителем, его заместителями или руководителями структурных подразделений в соответствии с их компетенцией.

Все экземпляры служебных документов должны быть подписаны. Документы должны содержать подлинные подписи должностных лиц. При большом количестве копий допускается их заверение исполнителем или проставление факсимиле подписи руководителя. Документы подписываются также электронной подписью в соответствии с нормами Закона Кыргызской Республики "Об электронной подписи".

При этом оба варианта документа имеют одинаковую юридическую силу.

Лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению, а также лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие дефекты и деформации верхних конечностей, могут использовать факсимиле вместо подписи.

Реквизит "Подпись" состоит из наименования должности лица, подписывающего документ, его личной подписи и ее расшифровки, в которой указываются инициалы и фамилия. Наименование должности пишется от левого края документа, без отступа. Расшифровка подписи оформляется с отступом от левого поля 120 мм, на уровне последней строки наименования должности. Подпись ставится пастой или чернилами синего цвета.

В документах, составленных на бланках, в наименование должности не входит наименование учреждения:

Директор

(подпись)

И.О.Фамилия

или:

Заместитель министра

(подпись)

И.О.Фамилия

При оформлении документов не на бланках, наименование должности лица, подписывающего документ, включает полное наименование учреждения:

Директор Центрального
государственного архива
Кыргызской Республики

(подпись)

И.О.Фамилия

На документах, за содержание которых отвечают несколько лиц, ставятся две или более подписи. Они располагаются одна под другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности. При наличии в документах нескольких подписей, наименования должностей и расшифровку подписей разделяют полуторным межстрочным интервалом:

Директор

(подпись)

И.О.Фамилия

 

Главный бухгалтер

(подпись)

И.О.Фамилия

При подписании документа несколькими должностными лицами одного ранга их подписи располагаются на одном уровне:

Начальник планового отдела

 

Начальник финансового отдела

(подпись) И.О.Фамилия

 

(подпись) И.О.Фамилия

Документы, подлежащие подписанию руководителями двух учреждений, оформляются не на бланке. Реквизит "Подпись" располагается в двух параллельных колонках:

Министр финансов
Кыргызской Республики

 

Министр здравоохранения
Кыргызской Республики

(подпись) И.О.Фамилия

 

(подпись) И.О.Фамилия

Если должностное лицо, фамилия которого заготовлена на проекте документа, отсутствует, то документ подписывается лицом, исполняющим его обязанности, или заместителем. Не допускается подписывать документы с предлогом "за" или проставлением косой черты перед наименованием должности.

При подписании документов, составленных комиссией, указываются не должности лиц, составивших документ, а распределение обязанностей в составе комиссии:

Председатель комиссии

(подпись)

И.О.Фамилия

Члены комиссии:

(в алфавитном порядке)

(подписи)

И.О.Фамилия

 

 

И.О.Фамилия

21) гриф согласования документа. Подготовленные проекты документов перед подписанием, в ряде случаев, согласовываются с заинтересованными учреждениями, структурными подразделениями, отдельными должностными лицами. Это делается для подтверждения их согласия с содержанием документа.

Согласование может быть оформлено грифом согласования или листом согласования.

Гриф согласования состоит из слова "СОГЛАСОВАНО" (без изменения по родам и числам), наименования должности лица, с которым согласовывается документ, личной подписи, ее расшифровки и даты. Гриф согласования располагается после реквизита "Подпись" с левой стороны без отступа:

СОГЛАСОВАНО
Председатель ЦК профсоюза
работников промышленного комплекса
______________________ И.О.Фамилия
(подпись)
00.00.0000

 

 

Если согласование производится коллегиальным органом, то гриф согласования оформляется следующим образом:

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания профкома
от __________________ № ____

 

 

Если содержание документа затрагивает интересы нескольких учреждений, то гриф согласования оформляется на отдельном листе (приложение 4).

Лист согласования подписывается также электронной подписью. При этом оба варианта листа согласования имеют одинаковую юридическую силу;

22) визы. Внутреннее согласование оформляется визой, состоящей из должности визирующего, подписи, ее расшифровки (инициалы и фамилия) и даты. Визируются экземпляры документов, которые остаются в учреждении. Визы проставляются ниже реквизита "Подпись", от левого края документа, без отступа:

Директор

(подпись)

И.О.Фамилия

 

Начальник планового отдела

(подпись)

И.О.Фамилия

00.00.0000

 

 

При несогласии с текстом документа, наличии замечаний и дополнений они излагаются на отдельном листе. Виза в этом случае оформляется следующим образом:

Начальник планового отдела

(подпись)

И.О.Фамилия

Замечания прилагаются.
00.00.0000

 

 

23) оттиск печати с изображением Государственного герба (далее - гербовая печать) ставится на документах, требующих особого удостоверения их подлинности, а также на финансовых документах. Примерный перечень документов, на которых ставится гербовая печать, приводится в приложении 5.

Оттиск печати на документе должен захватывать часть наименования должности лица, подписавшего документ, и подлинную подпись;

24) отметка о заверении копии. Копия документа - воспроизведение всех реквизитов документа. Она выдается по резолюции руководителя учреждения или руководителя соответствующего структурного подразделения.

Учреждение может заверить копии только тех документов, которые создаются в самом учреждении (это положение не распространяется на архивные учреждения и нотариат). Вместе с тем, при разрешении дел, касающихся приема граждан на работу, учебу, удовлетворения их трудовых, жилищных и других прав, учреждению разрешается заверять копии выданных другими учреждениями документов (копии дипломов, трудовых книжек и свидетельств о рождении).

В этом случае копия документа заверяется подписью должностного лица, удостоверяющего соответствие ее содержания подлиннику.

В правом верхнем углу документа пишется слово "Копия". При заверении копии документа, ниже реквизита "Подпись", без отступа от левого края, проставляется заверительная надпись "Верно", наименование должности лица, заверившего копию, его личная подпись, расшифровка подписи и дата заверения:

Верно

 

 

Инспектор отдела кадров

(подпись)

И.О.Фамилия

00.00.0000

 

 

При пересылке копии в другие учреждения или выдаче на руки отдельным лицам на ней следует проставлять оттиск печати, определяемой по усмотрению учреждения;

25) отметка об исполнителе состоит из фамилии и инициалов исполнителя, наименования структурного подразделения, номера его телефона и печатается размером шрифта № 10. Эту отметку имеют только исходящие документы. Она располагается в левом нижнем углу, без отступа, на лицевой стороне документа:

Например: А.И.Кадыров, отдел организации и анализа, 22-40-60.

На документе, подготовленном по поручению руководителя группой исполнителей, в отметке об исполнителе указывается фамилия основного исполнителя;

26) отметка об исполнении документа и направлении его в дело проставляется сразу же после решения вопроса, на свободном от текста месте в нижней части последнего листа документа и состоит из слов "В дело", номера дела, в которое документ будет помещен, кратких сведений об исполнении документа, подписи и даты:

 

 

В дело 01-2/115
Ответ на запрос от
00.00.0000
(подпись)
И.О.Фамилия
00.00.0000

27) отметка о поступлении документа в учреждение содержит очередной порядковый номер и дату поступления документа (при необходимости - время поступления). Она проставляется в правом нижнем углу первого листа документа. Для оформления этого реквизита используется специальный регистрационный штамп (приложение 6);

28) отметка для автоматизированного поиска документа включает имя файла на машинном носителе, код оператора, дату и другие поисковые данные, установленные в учреждении. Печатается ниже фамилии исполнителя, без отступа от левого края документа:

Отчет за 2019 год, Мусаев, 00.00.0000

§ 3. Бланк документа

15. Документы учреждения должны оформляться на бланках, иметь установленный комплекс обязательных реквизитов и порядок их расположения.

Служебные документы составляются на бланках форматов А4 (210 ⨯297) и А5 (148⨯210), реже используется формат А6 (105 ⨯148). Для отдельных видов документов допускается применение формата А3 (297⨯420).

16. Состав видов и формы бланков, применяемых в учреждении, утверждаются его руководителем по представлению службы делопроизводства. В учреждениях применяются следующие бланки: общий бланк, бланк письма, бланк конкретного вида документа:

1) общий бланк содержит следующие реквизиты: изображение Государственного герба или эмблемы учреждения; наименование ведомства, наименование учреждения (приложение 7);

2) бланк письма содержит следующие реквизиты: изображение Государственного герба или эмблемы учреждения; наименование министерства или ведомства, наименование учреждения, наименование структурного подразделения; индекс предприятия связи, почтовый адрес, номер телефакса, телефона, адрес электронной почты; наименование банка и номер счета (указываются по усмотрению учреждения); код учреждения (указывается по усмотрению учреждения), идентификационный номер налогоплательщика (указывается по усмотрению учреждения), дата и номер документа, ссылка на исходящий документ, контрольное окно (приложение 8);

3) бланк конкретного вида документа содержит следующие реквизиты: изображение Государственного герба или эмблемы учреждения; наименование министерства или ведомства, наименование учреждения, наименование структурного подразделения; наименование вида документа, дата и номер документа, место составления или издания документа (приложение 9).

17. В зависимости от расположения реквизитов устанавливают два варианта бланков - продольный и угловой. При продольном расположении реквизитов наименование учреждения размещается вдоль верхнего поля документа (приложение 8). При угловом - у границы левого поля в верхнем углу (приложение 10).

18. Наименование и адрес учреждения печатаются на государственном и официальном языках. При продольном расположении реквизитов слева печатаются реквизиты на государственном языке, справа - на официальном языке. При угловом расположении сначала печатаются реквизиты на государственном языке, ниже - на официальном языке. При необходимости, на бланках допускается печатать реквизиты на иностранном языке. В этом случае порядок языков должен быть следующим: государственный, официальный, иностранный.

Допускается оформление бланков представительных органов местного самоуправления исключительно на государственном языке при условии проживания на территории соответствующей административно-территориальной единицы преобладающего числа лиц, владеющих государственным языком.

19. Бланк изготавливается в одну краску, предпочтительно черную, на бумаге белого цвета. При отсутствии бланков, на документах проставляется оттиск штампа учреждения.

Бланки с изображением Государственного герба изготавливаются типографским способом, по заказам учреждений, и являются бланками строгой отчетности. На гербовых бланках в правом нижнем углу типографским способом или нумератором проставляются порядковые номера. При достижении нумерации бланков номера 1 000 000, необходимо начинать следующую нумерацию с цифры 1.

Бланки документов должны использоваться строго по назначению и без соответствующего разрешения руководителя учреждения не могут передаваться другим учреждениям и лицам.

Введение в обращение по мере необходимости новых бланков документов осуществляется по разрешению (поручению) руководителя учреждения. Соответствующие предложения вносятся руководителем службы делопроизводства вместе с образцами предлагаемых бланков.

§ 4. Печатание и оформление документов

20. Печатание и оформление документов в учреждениях осуществляется по установленным в компьютерах шаблонам со следующими параметрами настройки в редакторе Microsoft Word:

align="center"- шрифт гарнитуры align="center" - Times New Roman (Times New Roman Cyr) или align="center" Arial, обычный align="center", размер align="center" 12-14. В таблицах допускается уменьшение до 10 (когда текст не вмещается);

- межстрочный интервал: для формата А4 - одинарный; для формата А5 - точно 14 пт, в таблицах допускается уменьшение до 11 пт (когда текст не вмещается);

- первая строка в абзаце с отступом 1,25 см;

- выравнивание по ширине и без переносов слов (в таблицах выравнивание по необходимости, с переносом слов);

- номера страниц проставляются с правой стороны нижнего колонтитула (первая страница не нумеруется).

Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, должен иметь поля: левое - 30 мм, правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм.

21. Реквизиты документа отделяют друг от друга двойным интервалом. Составные части многострочных реквизитов ("Адресат", "Гриф утверждения", "Гриф согласования", "Отметка о наличии приложения") отделяют друг от друга полуторным интервалом.

Максимальная длина строки многострочных реквизитов - 70 мм.

От границы левого поля, без отступа, печатаются: заголовок к тексту письма, текст (без абзацев), отметка о наличии приложения, наименование должности, гриф согласования, заверительная надпись "Верно", а также слова "СЛУШАЛИ", "ВЫСТУПИЛИ", "РЕШИЛИ", "ПОСТАНОВИЛИ"; фамилия исполнителя и номер его телефона; дата документа; ссылка на регистрационный номер и дату документа; визы; отметка для автоматического поиска документа.

Глава 3. Подготовка и оформление отдельных видов ОРД

§ 1. Приказ, распоряжение

22. Приказами и распоряжениями оформляются решения организационно-распорядительного характера, а также по оперативным, организационным, кадровым и другим вопросам работы учреждения.

Проекты приказов (распоряжений) готовят и вносят подразделения на основании поручений руководителя учреждения, его заместителя либо в инициативном порядке.

Проекты приказов (распоряжений) по кадровым вопросам готовит кадровая служба на основании соответствующих представлений.

Обеспечение качественной подготовки проектов приказов (распоряжений) и их согласования с заинтересованными сторонами возлагается на руководителей подразделений, которые готовят и вносят проект.

Контроль за надлежащим оформлением проектов приказов (распоряжений) осуществляет служба делопроизводства.

23. Проекты приказов (распоряжений) и приложений к ним визируются исполнителем и руководителем подразделения, внесшего проект, а также руководителями подразделений, которым в проекте предусматриваются задания и поручения, руководителями подразделений, заинтересованных в решении вносимых вопросов, и руководителями службы делопроизводства и юридической службы.

Если в процессе согласования в проект вносятся изменения принципиального характера, то он с учетом изменений вносится на повторное согласование.

Если в процессе согласования возражения по проекту приказа (распоряжения) не были учтены, они излагаются в сводной таблице, которая подписывается руководителем подразделения, внесшего проект приказа (распоряжения), и прилагается к проекту.

Проекты приказов (распоряжений), представляемые руководителю на подпись, визируются заместителями руководителя в соответствии с распределением обязанностей.

24. Проекты приказов (распоряжений) печатаются на стандартных бланках установленной формы и представляются на подпись, при необходимости, со справкой, которая должна содержать краткое изложение сути приказа (распоряжения), обоснование его необходимости, а также сведения о том, на основании чего подготовлен проект, с кем согласован и какие имеются разногласия. Датой приказа (распоряжения) является дата его подписания.

Приказы (распоряжения) нумеруются порядковой нумерацией в пределах календарного года; приказы (распоряжения) по основной деятельности и по личному составу нумеруются отдельно.

25. Приказы (распоряжения) издаются на двух языках - государственном и официальном, допускается печатать оба варианта на одном бланке. Вначале располагается текст на государственном языке, затем на официальном.

Приказы (распоряжения) органов государственной власти и местного самоуправления издаются на государственном языке, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, - переводятся на официальный язык и публикуются на двух языках.

Допускается оформление приказов (распоряжений) представительных органов местного самоуправления исключительно на государственном языке при условии проживания на территории соответствующей административно-территориальной единицы преобладающего числа лиц, владеющих государственным языком, и наличия соответствующего решения представительного органа местного самоуправления.

26. Копии приказов (распоряжений) или их размноженные экземпляры заверяются оттиском печати службы делопроизводства и направляются адресатам службой делопроизводства в соответствии с указателем рассылки, который составляется и подписывается исполнителем. Копия обязательно направляется также исполнителю.

Выписки из приказов (распоряжений) по кадровым вопросам или копии этих приказов заверяются подписью сотрудника по кадровым вопросам и оттиском печати.

27. Приказ (распоряжение) имеет следующие реквизиты:

1) наименование вида документа;

2) дата и номер приказа (распоряжения). Дата оформляется словесно-цифровым способом, номер состоит из знака "№" и порядкового номера;

3) заголовок приказа должен кратко и точно отражать его содержание. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок печатается полужирным шрифтом, через 1 межстрочный интервал, выравнивается по центру. Например:

 

Об утверждении Инструкции по делопроизводству
Верховного суда Кыргызской Республики

 Распоряжения заголовка не имеют;

4) текст отделяется от заголовка двумя межстрочными интервалами и печатается шрифтом размером № 12-14, через один интервал, от левой границы текстового поля и выравнивается по ширине.

Текст приказа (распоряжения) может состоять из двух частей: констатирующей (преамбулы) и распорядительной.

В констатирующей части (преамбуле) кратко излагаются цели и задачи, факты и события, послужившие основанием для издания приказа (распоряжения). Она может начинаться словами "в целях", "во исполнение". Если приказ (распоряжение) издается на основании другого документа, то в констатирующей части (преамбуле) указывается наименование этого документа в родительном падеже, его автор, дата, номер и заголовок.

Констатирующая часть (преамбула) в проектах приказов завершается словом "приказываю", которое печатается полужирным шрифтом.

Распорядительная часть отделяется от констатирующей части (преамбулы) двумя межстрочными интервалами. Она должна содержать перечисление предписываемых действий, с указанием исполнителя каждого действия и сроков исполнения. Распорядительная часть может делиться на пункты и подпункты, которые нумеруются арабскими цифрами. Каждый пункт (подпункт) печатается с абзаца и отделяется от предыдущего двумя межстрочными интервалами. Действия однородного характера могут быть перечислены в одном пункте. В качестве исполнителей указываются структурные подразделения или конкретные должностные лица. Последний пункт распорядительной части может содержать сведения о подразделении или должностном лице, на которое возлагается контроль за исполнением приказа.

Если приказ (распоряжение) изменяет или отменяет другой документ, его отдельные положения, то один из пунктов распорядительной части текста должен содержать ссылку на отменяемый документ (пункт документа), с указанием его даты, номера и заголовка. Текст пункта должен начинаться словами "Признать утратившим силу...";

5) подпись состоит из наименования должности лица, подписавшего документ, личной подписи и расшифровки подписи (инициалы, фамилия).

Приказы (распоряжения) подписывает руководитель учреждения, а в его отсутствие - лицо, его замещающее.

Образец приказа приведен в приложении 11.

28. Совместные приказы учреждений печатаются на стандартных листах бумаги формата А4.

При оформлении совместного приказа:

- наименования учреждений располагаются на одном уровне;

- дата совместного приказа - единая, соответствует дате более поздней подписи;

- регистрационный номер документа, составленного совместно двумя и более учреждениями, состоит из регистрационных номеров документа каждого из этих учреждений, проставляемых через косую черту, в порядке указания авторов в документе;

- подписи руководителей учреждений располагаются ниже текста, на одном уровне.

§ 2. Положение, правила, инструкция

29. Порядок подготовки проекта положения (правил, инструкции) соответствует общему порядку подготовки проектов ОРД.

Текст проекта положения (правил, инструкции) печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Текст излагается от третьего лица единственного или множественного числа. В тексте используются слова: "должен", "следует", "необходимо", "запрещается", "не допускается".

Заголовок к тексту положения (правил, инструкции) отвечает на вопрос "О чем?"; заголовок к инструкции, содержащей должностные требования и порядок проведения работы (должностная инструкция), отвечает на вопрос "Кого?" (Должностная инструкция главного специалиста).

Констатирующей частью положения (правил, инструкции) служит раздел "Общие положения", в котором указываются основания разработки, основное назначение данного документа и сфера его распространения, ответственность за нарушение установленных правил и технологий.

Основной текст положения (правил, инструкции) может делиться на разделы, подразделы, главы, пункты, подпункты и абзацы. Главы должны иметь наименование и нумерацию.

Нумерация глав и пунктов производится арабскими цифрами.

Образец оформления положения, правил, инструкций приведен в приложении 12.

§ 3. Протокол

30. Протокол заседания (совещания) составляется на основании записей, произведенных во время заседания (совещания), представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений.

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной.

Во вводной части указываются: председатель (председательствующий), секретарь, список присутствовавших (отсылка к прилагаемому списку присутствовавших, если их количество превышает 15 человек) и повестка дня - перечень рассматриваемых вопросов, перечисленных в порядке их значимости с указанием докладчика по каждому пункту повестки дня.

Слово "Присутствовали" печатается от границы левого поля, в конце слова ставится двоеточие. Ниже указываются наименования должностей, инициалы и фамилии присутствовавших.

Каждый вопрос повестки дня нумеруется арабской цифрой, и его наименование начинается с предлога "О" ("Об"), которое печатается от границы левого поля.

Основная часть протокола состоит из пронумерованных разделов, соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме: СЛУШАЛИ - ВЫСТУПИЛИ - ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ).

Основное содержание докладов и выступлений помещается в тексте протокола или прилагается к нему; в последнем случае в тексте делается запись "Текст выступления прилагается". Постановление (решение) - в тексте протокола печатается полностью; при необходимости приводятся итоги голосования.

Содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения, записывается в тексте протокола после соответствующего постановления (решения).

31. Протоколы могут издаваться в краткой форме, при которой опускается ход обсуждения вопроса и фиксируется только принятое по нему решение. В этом случае повестка дня не пишется; список присутствовавших отделяется от основной части протокола сплошной чертой.

Основная часть протокола включает рассматриваемые вопросы и принятые по ним решения. Наименование вопроса нумеруется арабской цифрой и начинается с предлога "О" ("Об"), затем указываются инициалы и фамилии должностных лиц, выступивших при обсуждении данного вопроса. Фамилии печатаются через 1 межстрочный интервал. Затем указывается принятое по вопросу решение.

32. Протокол подписывается председательствующим на заседании (совещании) и секретарем. Подписи отделяются от текста и друг от друга двумя межстрочными интервалами.

Датой протокола является дата заседания.

Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного года отдельно по каждой группе протоколов: протоколы заседаний коллегии, протоколы технических, научных и экспертных советов и другие. Протоколы совместных заседаний имеют составные номера, включающие порядковые номера протоколов каждого учреждения и проставляемые через косую черту в порядке указания учреждений.

Постановлениям (решениям) коллегиальных органов присваиваются порядковые номера в пределах календарного года. Номера постановлений (решений), принятых на заседаниях, состоят из порядкового номера протокола и порядкового номера постановления (решения) через косую черту.

33. Копии протоколов, при необходимости, рассылаются заинтересованным учреждениям и должностным лицам в соответствии с указателем рассылки; указатель составляет и подписывает ответственный исполнитель подразделения, готовившего проект протокола. Копии протоколов заверяются оттиском печати службы делопроизводства.

Принятые решения доводятся до исполнителей в виде выписок из протоколов, которые заверяются оттиском печати службы делопроизводства.

34. Протоколы печатаются на бланке протокола или на общем бланке учреждения формата А4, размером шрифта № 12-14, и имеют следующие реквизиты:

1) наименование документа - слово "ПРОТОКОЛ" печатается от границы верхнего поля, прописными буквами, полужирным шрифтом и выравнивается по центру;

2) вид заседания (совещания), наименование коллегиального органа отделяется от наименования документа двумя межстрочными интервалами, печатается полужирным шрифтом, через один межстрочный интервал и выравнивается по центру;

3) дата и номер протокола печатаются через 2 межстрочных интервала ниже предыдущего реквизита, без отступа от левого поля. Дата оформляется словесно-цифровым способом. Номер протокола печатается арабскими цифрами и состоит из знака "№" и порядкового номера протокола;

4) место проведения заседания (совещания) указывается (при необходимости) на той же строке, что и предыдущий реквизит, и выравнивается по правой границе документа.

Основная часть протокола печатается через 1 межстрочный интервал. Слова "СЛУШАЛИ", "ВЫСТУПИЛИ", "ПОСТАНОВИЛИ" ("РЕШИЛИ") пишутся прописными буквами, от левой границы поля, после них ставится двоеточие. Инициалы и фамилии выступающих пишутся без отступа от левого края, после них ставится двоеточие. Содержание выступлений печатается с отступом от левого края на ширину инициалов и фамилий выступающих.

Нумерация решений по каждому вопросу состоит из порядкового номера вопроса по повестке дня и подпункта решения в пределах одного вопроса.

Образец оформления протокола приведен в приложении 13.

35. Протокол, составляемый органами государственной власти и местного самоуправления, оформляется на государственном языке, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, переводится на официальный язык. Выступления участников, изложенные не на государственном языке, подлежат переводу на государственный язык.

Глава 4. Организация работы с документами

§ 1. Организация документооборота

36. Движение документов в учреждении с момента их получения или создания до завершения исполнения, отправки и сдачи в дело образует документооборот.

Прохождение документов в учреждении должно быть оперативным и целенаправленно регулироваться. Следует исключить инстанции прохождения и действия с документами, не обусловленные деловой необходимостью.

При использовании автоматизированных информационных технологий в схемы движения документов должны быть включены все пункты их обработки с помощью компьютерных средств и оргтехники.

37. Доставка документов в учреждение осуществляется с нарочным или средствами почтовой, фельдъегерской, курьерской служб либо посредством ЕСЭД.

С помощью почтовой связи доставляется письменная корреспонденция в виде простых и регистрируемых писем, почтовых карточек, бандеролей и мелких пакетов, а также печатные издания.

По каналам электрической связи направляют: телеграммы, факсограммы, телефонограммы, электронные документы.

38. Обработка поступающих в учреждение документов на бумажных носителях включает: прием, первичную обработку, регистрацию, предварительное рассмотрение, рассмотрение руководством и направление исполнителям с резолюцией.

Прием и первичная обработка документов осуществляются работниками службы делопроизводства.

Все конверты, за исключением личной корреспонденции, вскрываются, проверяется целостность конвертов и наличие вложенных в них документов. При обнаружении повреждения, отсутствия документов или приложений к ним необходимо сообщить об этом отправителю. Конверты уничтожаются, кроме случаев, когда только по конверту можно установить адрес отправителя или время отправки и получения документа.

Ошибочно доставленные документы пересылаются по принадлежности или возвращаются отправителю.

Документы сортируются на подлежащие регистрации и не подлежащие регистрации.

Документы, подлежащие регистрации, регистрируются в регистрационно-контрольной форме (далее - РКФ). На полученном документе проставляется регистрационный штамп.

Документы, не подлежащие регистрации (рекламные извещения, плакаты, программы совещаний, конференций, поздравительные письма и пригласительные билеты, печатные издания), и документы с пометкой "лично" непосредственно передаются по назначению.

Предварительное рассмотрение документов проводится с целью распределения поступивших документов на документы, требующие обязательного рассмотрения руководством и направляемые непосредственно в структурные подразделения и ответственным исполнителям.

Предварительное рассмотрение осуществляется исходя из оценки их содержания, на основании установленного в учреждении распределения обязанностей.

Документы, адресованные руководству учреждения, а также без указания конкретного лица или структурного подразделения, предварительно рассматриваются в службе делопроизводства, а затем направляются руководству или в подразделение.

Без рассмотрения руководством передаются по назначению документы, адресованные непосредственно структурным подразделениям или должностным лицам.

Предложения, заявления и жалобы граждан передаются в подразделение по рассмотрению писем граждан по резолюции руководства.

Документы должны передаваться руководству или непосредственным исполнителям в день их поступления.

Рассмотренные руководством документы возвращаются в службу делопроизводства, где в РКФ вносится содержание резолюции.

Документ передается на исполнение в соответствии с резолюцией.

Подлинник документа, который исполняется несколькими структурными подразделениями, получает ответственный исполнитель, остальным соисполнителям передаются копии.

39. Поступившие телеграммы принимаются под подпись, с проставлением даты и времени приема, регистрируются, а затем передаются на рассмотрение руководству и исполнение.

Текст поступившей телефонограммы записывается (печатается) получателем, регистрируется и оперативно передается руководителю, которому она адресована.

Поступившие факсограммы регистрируются, передаются адресатам под подпись в день их приема, срочные - немедленно. Поступивший вслед за факсограммой подлинник документа направляется в соответствующее подразделение - исполнитель.

Документы в электронном виде также подлежат обработке: приему, регистрации, предварительному рассмотрению, рассмотрению руководством и доставляются исполнителям. Правила приема, обработки и распределения документов в электронном виде определяются инструкцией по делопроизводству учреждения, с учетом распределения обязанностей, а также функционирующих в нем технических и программных средств.

40. Обработка исходящих документов осуществляется службой делопроизводства. Документы, отправляемые учреждением, передаются почтовой и электрической связью, а также доставляются курьером.

С помощью средств электрической связи осуществляется передача телеграмм, факсограмм, телефонограмм, электронных документов. Виды документов, которые передаются по каналам электронной связи, необходимость и порядок досылки их бумажного оригинала адресату, порядок отправки определяются инструкцией по делопроизводству учреждения. Факсограммы на иностранных языках отправляются при наличии перевода, заверенного лицом, подписавшим факсограмму.

Документы, предназначенные для отправки, должны быть полностью оформленными, подписанными и зарегистрированными. Неправильно оформленные документы подлежат возврату исполнителю на доработку. Документы представляются исполнителями в службу делопроизводства, с указанием почтового адреса, номера телефона, электронного адреса или со списком на рассылку.

Для документов, направляемых постоянным адресатам, используются конверты с адресами, напечатанными типографским способом или средствами оперативного размножения. Документы, отправляемые одновременно в один адрес, вкладываются в один конверт.

Документы должны обрабатываться и отправляться в день их подписания или не позднее следующего рабочего дня, срочные документы - немедленно. Документы, направляемые местным адресатам, разносятся курьером и вручаются под подпись в разносной книге (приложение 14) или направляются почтой. Отправляемая почтой корреспонденция вносится в реестр отправленных документов (приложение 15).

41. Передача документов внутри учреждения на этапах их подготовки и оформления организуется в соответствии с общим порядком обращения исходящих, а на этапе исполнения (использования) - входящих документов.

Проекты распорядительных документов, после подготовки и согласования их с заинтересованными подразделениями и должностными лицами, передаются в службу делопроизводства, которая осуществляет контроль за надлежащим их оформлением.

Оформленные документы передаются на подпись руководству в соответствии с правом подписи документов и распределением обязанностей. После подписания документы регистрируются.

Размноженные экземпляры подписанных руководителями и зарегистрированных распорядительных документов в обязательном порядке рассылаются в структурные подразделения, в ведении которых находятся рассматриваемые вопросы.

Протоколы, содержащие поручения отдельным должностным лицам или подразделениям учреждения, передаются адресатам в виде размноженных экземпляров или выписок из протокола.

Докладные (служебные) записки на имя руководителя учреждения или структурного подразделения, справки, сводки и другие внутренние документы оперативного характера рассматриваются должностным лицом, которому они направлены, после чего в общем порядке передаются для исполнения (использования) в соответствующие структурные подразделения либо помещаются в соответствующее дело.

42. Работа исполнителей с документами предусматривает: сбор и обработку необходимой информации, подготовку проекта документа, его оформление, согласование, представление на подписание (утверждение) руководству учреждения или руководителям структурных подразделений, подготовку к направлению адресату.

Исполнитель определяет необходимое количество экземпляров документа, передает документ на тиражирование. На документ, рассылаемый более чем в четыре адреса, исполнитель готовит указатель на рассылку.

§ 2. Регистрация документов

43. Регистрация документов - запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения.

Регистрации подлежат все документы, создаваемые внутри учреждения, направляемые в другие учреждения и поступающие от вышестоящих, подведомственных и других учреждений, а также частных лиц, которые требуют учета, исполнения и использования в справочных целях. Документы регистрируются независимо от способа их доставки, передачи или создания.

Каждый документ должен регистрироваться в данном учреждении один раз. Входящие документы регистрируются в день поступления, исходящие и внутренние - в день подписания.

При передаче зарегистрированного документа из одного структурного подразделения в другое, он повторно не регистрируется, его дальнейшее движение отражается в регистрационных формах.

Регистрация поступающих и создаваемых документов проводится централизованно.

Регистрационный номер документа состоит из порядкового номера, который может дополняться индексом структурного подразделения, индексом дела по номенклатуре дел. Составные части регистрационного номера отделяются друг от друга косой чертой. Например: 05-2/250, где: 05 - индекс структурного подразделения, 2 - номер дела по номенклатуре, 250 - порядковый номер документа.

44. Для создания поисковых систем и достижения информационной совместимости регистрационных данных устанавливается следующий состав основных реквизитов регистрации: наименование учреждения, наименование вида документа, дата и регистрационный номер документа, дата поступления и индекс, заголовок к тексту (краткое содержание документа), резолюция (исполнитель, содержание поручения, автор, дата), срок исполнения документа, отметка об исполнении документа и направлении его в дело.

Состав основных реквизитов регистрации в зависимости от характера документа и задач использования информации может дополняться другими реквизитами: внутренней переадресацией документов по исполнителям, кодом по тематическому классификатору, ключевыми словами, количеством листов документа, наличием приложений, наименованием должности лица, поставившего документ на контроль, промежуточными сроками исполнения, переносом сроков исполнения, сроком хранения документа, статусом документа (проект, версия), видом передачи документа (почтой, факсом, электронной почтой).

45. Регистрационно-контрольные формы подразделяются на журнальные, карточные и электронные.

Журнальная форма регистрации входящих, исходящих и внутренних документов используется в учреждениях с небольшим документооборотом. При журнальной системе регистрации поступающие документы регистрируются в журнале регистрации входящей корреспонденции (приложение 16), отправляемые документы - в журнале регистрации исходящей корреспонденции (приложение 17).

При поступлении большого объема нормативных и распорядительных документов из Аппарата Президента Кыргызской Республики, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики для их регистрации, при необходимости, заводится отдельный журнал.

При карточной форме регистрации документов применяется единая регистрационно-контрольная карточка (далее - РКК) установленной формы (приложение 18). Она заполняется в двух экземплярах, один экземпляр передается вместе с документом исполнителю, второй - остается в службе делопроизводства.

Календарная шкала карточки должна использоваться для контроля за сроками исполнения документа. Дата, к которой должен быть исполнен документ, обводится или отмечается. Дата исполнения устанавливается на основании нормативных документов, текста документа или резолюции руководителя.

В графе "корреспондент" - указывается наименование учреждения, откуда поступил или куда направляется документ. При заполнении этой графы употребляются общепринятые сокращения или индексы этих учреждений.

В графе "Дата поступления и индекс документа" - отмечается дата поступления документа и индекс, который ему присваивается в учреждении, в которое он поступил.

В графе "Дата и индекс документа" проставляются дата документа и индекс, присвоенный учреждением - автором документа.

В графе "Краткое содержание" указывается вид документа, его заголовок или краткое содержание.

В графу "Резолюция или кому направлен документ" переносится резолюция руководителя учреждения, с указанием ее автора, даты и исполнителя.

В графе "Отметка об исполнении документа" отражаются решение вопроса по существу, дата и индекс ответа на документ. Если не требуется составления письменного ответа, делается конкретная запись о том, когда, кем и как решен вопрос, поставленный в инициативном документе.

При исполнении распорядительных документов вышестоящих учреждений ставится номер и дата принятого распорядительного документа во исполнение поступившего.

В графе "Контрольные отметки" фиксируется отметка о контроле за сроками исполнения документов. Записи должны содержать дату проверки и конкретные причины задержки исполнения документов. Графа используется также для записей, отражающих движение документа.

В электронных картотеках используются те же реквизиты, что и в традиционных. Порядок их ведения определяется программным обеспечением.

В новом календарном году регистрация документов начинается с № 1. При реорганизации учреждения или изменении наименовании учреждения в течение года, до утверждения новой номенклатуры дел, регистрация порядкового номера документа начинается с № 1, но без индекса структурного подразделения и индекса дела или журнала по номенклатуре дел. После утверждения индексации структурных подразделений и новой номенклатуры дел, порядковый номер продолжается и дополняется индексом структурного подразделения, индексом дела или журнала по новой утвержденной номенклатуре дел.

§ 3. Организация контроля исполнения документов

46. Организация контроля исполнения документов должна обеспечивать их своевременное и качественное исполнение. Контроль исполнения документов включает постановку документа на контроль, регулирование хода исполнения, снятие исполненного документа с контроля, направление исполненного документа в дело, учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения документов, информирование руководителей о состоянии исполнения документов.

Контроль исполнения осуществляется определенным лицом или структурным подразделением.

Контроль исполнения документов строится на базе регистрационных данных и проводится с помощью традиционных картотек или автоматизированных баз данных.

Традиционная контрольная картотека систематизируется по срокам исполнения документов, по исполнителям, группам документов.

47. Контролю исполнения подлежат наиболее важные входящие, исходящие и внутренние документы,