Кыргыз Республикасынын Президентинин
2010-жылдын 3-февралындагы
ПБ N 46 буйругу менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын
Президентинин Иш башкармасынын коллегиясы жөнүндө
ЖОБО

(КР Президентинин 2011-жылдын 14-майындагы ПБ N 65 буйругунун редакциясына ылайык)

I. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын коллегиясынын ишин жөнгө салат.

2. Коллегия Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын (мындан ары - Иш башкармасы) ишин камсыздоонун эң маанилүү маселелерин карай турган Иш башкармасынын консультациялык-кеңешүүчү органы болуп эсептелет.

3. Коллегияны Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкаруучусу (мындан ары - иш башкаруучу) жетектейт.

4. Коллегиянын курамына иш башкаруучунун орун басарлары жана Иш башкармасынын башка кызматкерлери, ошондой эле Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын жетекчилери кирет.

5. Иш башкармасынын коллегиясы жөнүндө Жобо Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет.

(КР Президентинин 2011-жылдын 14-майындагы ПБ N 65 буйругунун редакциясына ылайык)

6. Коллегия зарылдыгына жараша иш башкаруучу тарабынан чакырылат.

II. Коллегиянын негизги функциялары жана ыйгарым укуктары

7. Коллегия жүктөлгөн милдеттерине ылайык төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

- тейленүүчү мамлекеттик органдардын ишинин материалдык-техникалык, финансылык жана социалдык-тиричиликтик камсыздоо маселелери боюнча Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана анын ведомстволук уюмдарынын, мекемелеринин иштерин жакшыртуу боюнча сунуштарды жана рекомендацияларды киргизет;

- ведомстволук уюмдардын жана мекемелердин жоболорунун жана уставдарынын долбоорлорун алдын ала карайт жана өзүнүн сунуштарын жана сын-пикирлерин киргизет;

- Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын, мекемелеринин ишине текшерүү, ревизия жүргүзүүнүн жыйынтыктарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын тейленүүчү мамлекеттик органдарынын финансы-чарбалык ишинин чыгымдар сметасын карайт;

- Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын жана мекемелеринин жетекчилерине жүктөлгөн кызматтык милдеттерди алардын аткаруусу боюнча отчетторун угат;

- Иш башкармалыгында түзүлгөн түрдүү комиссиялардын ишин угат;

- Иш башкармасынын кызмат адамдарын тартиптик жоопкерчиликке тартуу, түзүмдүк бөлүмдөрдүн, ведомстволук уюмдардын жана мекемелердин жетекчилеринин ээлеген кызматтарына шайкеш келүү маселелери боюнча сунуштарды иш башкаруучуга киргизет;

- ведомстволук уюмдар жана мекемелер тарабынан аларга бекитилип берилген мүлктү сактоо жана багыты боюнча пайдалануу, аны ижарага берүү же кайра бөлүштүрүү маселелерин карайт;

- ведомстволук уюмдар жана мекемелер көрсөтүүчү кызматтарга бааны белгилөө боюнча ишти координациялайт;

- Иш башкармасынын түзүмдүк бөлүмдөрүн, ведомстволук уюмдарын, мекемелерин түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу маселелерин алдын ала карайт;

- Иш башкармасына жүктөлгөн милдеттерге жана функцияларга ылайык башка маселелерди чечет.

III. Коллегиянын ишин уюштуруу

8. Коллегиянын заседаниеси анын мүчөлөрүнүн үчтөн эки бөлүгү катышкан учурда укуктуу деп эсептелет.

9. Коллегиянын кароосуна киргизилүүчү ар бир маселе боюнча маселенин маңызын баяндоо менен жана чечимди кабыл алуу зарылчылыгынын негиздемеси менен маалымкат берилет.

10. Коллегиянын чечими коллегиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүгүнүн ачык добуш берүүсү менен кабыл алынат.

11. Заседаниенин протоколун жүргүзүүнү, коллегиянын мүчөлөрүнүн катышуусун, ошондой эле коллегиянын ишинин башка жагынан камсыздоо кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн башчысына жүктөлөт.

12. Коллегиянын чечими иш башкаруучунун тиешелүү приказдарынын жана буйруктарынын чыгышы менен жүзөгө ашырылат.

13. Коллегиянын чечимдеринин аткарылышын контролдоо иш башкаруучу аныктаган бөлүмгө же кызмат адамына жүктөлөт.