КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 12-январындагы №3 токтому

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 21-декабрындагы № 571 «Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекцияны түзүү жөнүндө» Жарлыгын аткаруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы белгиленген тартипте:

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекцияны юстиция органдарында мамлекеттик каттоону жүргүзсүн;

– ушул токтомдон келип чыгуучу уюштуруучулук-техникалык жана башка чараларды көрсүн.

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

 Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция жөнүндө жобо

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция (мындан ары – Мамлекеттик дирекция) заманбап технологиялык жетишкендиктердин деңгээлинде өнүккөн инфратүзүмгө ээ социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу маселелери боюнча ишти жүзөгө ашыруучу мамлекеттик мекеме болуп саналат.

2. Мамлекеттик дирекция өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Мамлекеттик дирекция юридикалык жак болуп саналат, мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы жазылган мөөргө, штамптарга жана белгиленген үлгүдөгү бланктарга, эмблемага, ошондой эле Борбордук казыналыкта жана банктарда эсептешүү жана башка эсептерге ээ. Мамлекеттик дирекциянын уюштуруу-укук формасы – мекеме.

4. Мамлекеттик дирекциянын фирмалык аталышы:

– мамлекеттик тилде: «Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция» мекемеси;

– расмий тилде:

учреждение «Государственная дирекция по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при Управлении делами Президента Кыргызской Республики».

5. Мамлекеттик дирекциянын жайгашкан жери: Бишкек шаары, Москва көчөсү, 194.

2. Негизги милдеттери

6. Мамлекеттик дирекциянын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

– Кыргыз Республикасынын аймагында бюджеттик жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка каражаттардын эсебинен каржылануучу социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу;

– долбоордук уюмдарды тартуу менен социалдык-экономикалык жана административдик объекттердин шаар куруу жана долбоордук документтерин иштеп чыгууну жүзөгө ашыруу;

– Кыргыз Республикасынын аймагында долбоорлорду ишке ашыруу үчүн инвестицияларды тартуу;

– социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди курууда энергияны үнөмдөөчү заманбап технологияларды киргизүүнү, ошондой эле жогорку технологиялык материалдарды жана буюмдарды натыйжалуу колдонууну камсыз кылуу.

3. Мамлекеттик дирекциянын функциялары

7. Мамлекеттик дирекция жүктөлгөн милдеттерине ылайык төмөнкүдөй функцияларды жүзөгө ашырат:

– бюджеттик жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка каражаттардын эсебинен каржылануучу социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузууну, долбоорлоону, реконструкциялоону жана курууну жүзөгө ашыруу боюнча заказчынын функцияларын аткаруу;

– инвесторлор, финансылык институттар жана эл аралык уюмдар менен социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди реконструкциялоо жана куруу менен байланышкан макулдашууларды жана келишимдерди белгиленген тартипте түзүү, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана аларды ишке ашырууну камсыз кылуу;

– долбоордук уюмдар менен долбоордук-сметалык документтерди даярдоо жана берүү графигин макулдашуу;

– курууда техникалык регламенттердин талаптарын жана сейсмикалык ченемдерди сактоо менен долбоордук-сметалык документтерге ылайык социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди куруунун, реконструкциялоонун жана капиталдык оңдоонун мөөнөттөрүн жана сапатын камсыз кылуу, жумуш чиймелери, жумуштун көлөмдөрү өзгөргөн учурда долбоордук-сметалык документтерге өзгөртүүлөрдү киргизүү жана тиешелүү органдар менен макулдашуу;

– куруу-монтаждоо өндүрүшүн жана иштин башка түрлөрүн башкарууну уюштуруу жана камсыз кылуу, социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди эксплуатацияга киргизүүгө даярдоо;

– социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди реконструкциялоо жана куруу менен байланышкан тышкы жана ички инвестицияларды, финансылык, техникалык жана башка ресурстарды тартуу;

– Кыргыз Республикасынын аймагында социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди реконструкциялоо жана куруу маселелери боюнча өкмөттүк эмес уюмдар жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка функцияларды жүзөгө ашыруу.

4. Мамлекеттик дирекциянын укуктары

8. Мамлекеттик дирекция ага жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды ишке ашыруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

– Кыргыз Республикасынын аймагында социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузууда, долбоорлоодо, реконструкциялоодо жана курууда министрликтер, административдик ведомстволор, башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүгө;

– социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузуу, долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу боюнча иштерди аткаруу үчүн мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес ишканалардын жана уюмдардын өкүлдөрүн, ата мекендик жана чет өлкөлүк эксперттерди тартууга;

– Кыргыз Республикасынын аймагында социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузуу, долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу менен байланышкан товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууларды белгиленген тартипте жүргүзүүгө;

– социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузуу, долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу менен байланышкан маселелерди чечүү үчүн илимий жана башка уюмдарды, окумуштууларды жана адистерди тартууга;

– социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузуу, долбоорлоо, реконструкциялоо жана куруу боюнча иштерди аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматты жана документтерди мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, башка органдардан суроого жана алууга;

– Кыргыз Республикасынын аймагында социалдык-экономикалык жана административдик объекттерди бузууга, долбоорлоого, реконструкциялоого жана курууга тышкы жана ички финансылык, техникалык жана башка ресурстарды тартуу боюнча иштерди уюштурууга;

– куруу-монтаждоо иштерин жүргүзүүдө жана объекттерди эксплуатациялоодо инвесторлордун, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруучулардын белгиленген өрт жана техникалык коопсуздук эрежелерин, куруу жана шаар куруу ченемдерин жана эрежелерин сактоосун техникалык көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырууга;

– жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү түзүүгө;

– жеке өзүнүн атынан жарандык-укуктук мамилелерди түзүүгө, Мамлекеттик дирекциянын менчигиндеги жана (же) оперативдүү башкаруусундагы мүлккө карата жарандык-укуктук мамилелердин тарабы болууга.

9. Мамлекеттик дирекциянын кызматкерлеринин иштөө жана эс алуу режимдери, ар жылдык акы төлөнүүчү өргүүлөрдү берүү тартиби, аларды социалдык камсыздоо, социалдык камсыздандыруу маселелери Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарынын ченемдери менен жөнгө салынат.

10. Мамлекеттик дирекция төмөнкүлөргө милдеттүү:

– оперативдүү башкаруу укугунда өткөрүлүп берилген мүлктү сактоо боюнча зарыл чараларды көрүүгө;

– бардык кызматкерлер үчүн эмгектин коопсуз шарттарын камсыз кылууга жана алардын ден соолугуна, эмгекке жарамдуулугуна келтирилген зыян үчүн белгиленген тартипте жоопкерчилик тартууга;

– түзүлгөн келишимдерге ылайык өзүнүн милдеттерин аткарууга;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бардык кызматкерлер менен толук эсептешүүгө;

– Мамлекеттик дирекциянын кызматкерлерин социалдык, медициналык, жана милдеттүү камсыздандыруунун башка түрлөрү менен камсыз кылууга;

– Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө салыктарды төлөөгө жана салык отчёттуулугун берүүгө.

5. Мамлекеттик дирекциянын ишин уюштуруу

11. Мамлекеттик дирекцияны Кыргыз Республикасынын Президентинин иш башкаруучусунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана кызмат ордунан бошотулуучу директор жетектейт.

12. Директордун эки орун басары болот, алар Мамлекеттик дирекциянын директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат, түздөн-түз директорго баш иет жана ага жүктөлгөн милдеттердин чегинде Мамлекеттик дирекциянын ишин уюштурат. Директор жок учурда анын милдеттерин директордун орун басары аткарат.

13. Директор:

– Мамлекеттик дирекциянын ишине жалпы жетекчилик кылат жана Мамлекеттик дирекцияга жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

– артыкчылыктуу долбоорлордун тизмегине жана тиешелүү финансылык жылга Мамлекеттик дирекциянын алдында турган милдеттерге жараша Мамлекеттик дирекциянын түзүмүн, штаттык ырааттамасын жана штаттык санын Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына бекитүүгө киргизет;

– директордун орун басарына Мамлекеттик дирекциянын компетенциясына кирген оперативдүү, кадрдык, финансылык, өндүрүштүк-чарбалык жана башка маселелерди чечүү боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарынын бөлүгүн аткарууну тапшырат;

– Мамлекеттик дирекциянын кызматкерлерин кызмат ордуна дайындайт жана кызмат ордунан бошотот, аларга Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

– Мамлекеттик дирекциянын чыгымдар сметасынын чегинде финансылык каражаттарды белгиленген тартипте тескейт;

– өзүнүн компетенциясынын чегинде аткаруу үчүн милдеттүү болгон буйруктарды жана тескемелерди чыгарат; – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

6. Эсепке алуу, пландоо, отчёттуулук

14. Мамлекеттик дирекция өз ишинин натыйжаларынын бухгалтердик эсебин жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте статистикалык отчёттуулукту жүргүзөт.

15. Мамлекеттик дирекциянын ишин контролдоону Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жүзөгө ашырат.

7. Мамлекеттик дирекциянын мүлкү

16. Мамлекеттик дирекция оперативдүү башкаруу укугунда негизделген. Мүлктү сатуу жана сатып алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

17. Мүлктү пайдалануунун негизи Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган эрежелерди жана жол-жоболорду сактоо менен кыймылсыз мүлктүн объекттерин, негизги каражаттарды жана мамлекеттик менчик болуп саналган жана Мамлекеттик дирекциянын балансына өткөрүлүп берилген башка мүлктү оперативдүү башкаруу укугу болуп саналат.

18. Мамлекеттик дирекциянын мүлкүн негизги фонддор жана жүгүртүүдөгү каражаттары, ошондой эле наркы Мамлекеттик дирекциянын өз алдынча балансында чагылдырылган башка материалдык баалуулуктар түзөт.

19. Мамлекеттик дирекциянын финансылык каражаттарынын булактары болуп төмөнкүлөр саналат:

– Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин каражаттары;

– гранттык негизде жана юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу төгүмдөрүнөн алынган каражаттар;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактар.

8. Мамлекеттик дирекцияны кайра уюштуруу жана жоюу

20. Мамлекеттик дирекцияны кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

21. Мамлекеттик дирекциянын ишинин процессинде пайда болгон документтер «Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык пайдаланылат жана сакталат.