Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Бишкек шаары, 2016-жылдын 29-декабры № 706

Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

Мамлекеттик жарандык кызматтан жана муниципалдык кызматтын натыйжалуулугун жогорулатуу, мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында Кыргыз Республикасынын жарандарынын кесипкөй кызматтык ишинин уланмалуулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу максатында, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобо 1-тиркемеге ылайык;

- Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптар 2-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын типтүү кызматтык нускамасы 3-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобо 4-тиркемеге ылайык;

- Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобо 5-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобо 6-тиркемеге ылайык;

- Административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди тестирлөө тартиби жөнүндө жобо 7-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын өздүк ишин жүргүзүүнүн тартиби 8-тиркемеге ылайык.

2. Ушул токтомдун жүзөгө ашырылышын координациялоо жана методикалык камсыздоо боюнча милдеттер мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жүктөлсүн.

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 741 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын өтөөнүн маселелери жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 11-июнундагы № 392 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 741 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын өтөөнүн маселелери жөнүндө" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-июнундагы № 383 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү боюнча 2013-2020-жылдарга карата чаралар жөнүндө" токтомунун 1-пунктунун үчүнчү-бешинчи абзацтары;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 2-июлундагы № 366 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 741 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын өтөөнүн маселелери жөнүндө" токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 31-июлундагы № 428 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 741 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын өтөөнүн маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун 1-пунктунун он биринчи-он алтынчы абзацтары;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 12-февралындагы № 51 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 741 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын өтөөнүн маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын мамлекеттик башкаруу жана кадрдык иштер бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн жети жумуш күнү өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 13-январында N 3 жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

С.Жээнбеков

 

2-тиркеме

Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна
ТИПТҮҮ КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 358 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна (мындан ары - администрациялык кызмат орундарынын топтору) типтүү квалификациялык талаптар "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты.

2. Административдик кызмат орундарынын топторуна Типтүү квалификациялык талаптар Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилүүчү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундардын реестрине ылайык белгиленет.

3. Типтүү квалификациялык талаптар кесиптик билимдин деңгээлине, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажына же адистик боюнча иш стажына, кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү кесиптик компетенцияларга карата белгиленет.

4. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алардын штаттык ырааттамасында каралган ар бир администрациялык кызмат орунга карата квалификациялык талаптарды ушул Типтүү квалификациялык талаптардын негизинде иштеп чыгат жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) менен макулдашылгандан кийин бекитет.

5. Квалификациялык талаптарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча ишке ашырылат.

6. Типтүү квалификациялык талаптар милдеттүү жана кошумча болуп бөлүнөт.

7. Административдик кызмат орундарына милдеттүү типтүү квалификациялык талаптар төмөнкүлөргө карата талаптарды камтыйт:

1) кесиптик билимге;

2) административдик кызмат орундарынын тобун жана категориясын эске алуу менен мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажына же адистиги боюнча иш тажрыйбасына;

3) кесиптик компетенцияларына:

- Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды билүүгө;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү, ошондой эле чет тилди билүү (зарыл болгондо);

- тиешелүү чөйрөдө билгичтиктерге жана көндүмдөргө ээ болуу.

8. Кесиптик билиминин бар экендиги белгиленген үлгүдөгү документ менен ырасталат.

Кошумча билиминин бар экендиги - кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курстары тиешелүү документ менен ырасталат.

Учурдагы жылы жогорку (орто кесиптик) окуу жайларын бүткөндөр үчүн окуган сабактары боюнча баалары көрсөтүлгөн жана окуу жайдын расмий мөөрү басылган, окуу жайды аяктагандыгы жана тийиштүү квалификация ыйгарылгандыгы жөнүндө маалымкатты тапшырууга уруксат берилет.

Чет мамлекеттердин жогорку окуу жайларында алынган дипломдор билим берүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары тарабынан берилген билими жөнүндө документтердин деңгээлин, мазмунун жана Кыргыз Республикасында аларды колдонуу күчүн тастыктаган корутундусу берилгенден кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте каралат.

9. Адистиги боюнча стаж Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамдарына ылайык, жогорку жана/же орто кесиптик билими туурасындагы дипломдо көрсөтүлгөн адистиги боюнча иштеп баштаган күндөн тартып эсептелет.

Зарыл болгондо адистиги боюнча мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы иш стажын жана/же адистиги боюнча иш тажрыйбасын ырастоо эмгек китепчесиндеги жазуулардын жана/же иштеген жеринен берилген маалымкаттын негизинде аныкталат.

10. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан ар бир административдик кызмат оруну үчүн белгиленет.

11. Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарына карата кошумча квалификациялык талаптар мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын адистештирилишин жана конкреттүү кызмат орунун функционалдык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кызматтык милдеттерди ийгиликтүү аткарууга мүмкүндүк берүүчү билгичтигинин жана көндүмдөрүнүн деңгээлинде кесиптик компетенцияларга талаптарды кошо камтыйт.

2. Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын жана административдик муниципалдык кызмат орундарынын топторуна квалификациялык талаптар

12. Бардык административдик мамлекеттик кызмат орундары жана административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды милдеттүү билүүгө талаптар белгиленет.

13. Жогорку топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына жана административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим.

"Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын өзгөчө тартипте (конкурстан тышкары) дайындалуучу айрым административдик кызмат орундары үчүн кошумча квалификациялык талаптар тийиштүү мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан иштелип чыгат.

Мамлекеттик органдын статс-катчысынын кызмат орунуна квалификациялык талаптар ушул Типтүү квалификациялык талаптардын негизинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгат жана Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңеш (мындан ары - Кеңеш) тарабынан бекитилет;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик органдын статс-катчысынын кызмат оруну үчүн - мамлекеттик же/жана муниципалдык кызматтын башкы кызмат орундарына жалпысынан 5 жылдан кем эмес иш стажы же иштин башка чөйрөлөрүндө 7 жылдан кем эмес жетектөөчү иш тажрыйбасы, бирок ошол эле учурда мамлекеттик же/жана муниципалдык кызматтын башкы кызмат орундарында жалпысынан 3 жылдан кем эмес иш стажы болсо;

- калган кызмат орундары үчүн - жалпысынан 5 жылдан кем эмес мамлекеттик же/жана муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 7 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды;

менеджменттин негиздерин;

адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

чет тилин (билгени абзел);

- билгичтиги:

ишти стратегиялык пландаштыруу жана пайда болгон проблемаларды чечүүдө жаңы ыкмаларды колдонуу;

кураторлук түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн ишин натыйжалуу башкаруу;

кыйын кырдаалдарда чечим кабыл алуу жана кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызматкерлердин алдына так түзүлгөн милдеттерди коюу жана алардын ишине калыс баа берүү;

жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандардын ортолорунда баарлашуунун заманбап ыкмаларын колдонуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- көндүмдөрү:

башкаруучулук менеджмент;

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

башкаруучулук иш (пландаштыруу, уюштуруу, координациялоо, жүйөлөштүрүү жана контролдоо);

эл алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

белгилүү чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, пайда болгон проблемаларды чечүүдө жаңы ыкмаларды колдонуу;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу жана стратегиялык чечимдерди аткаруунун, кабыл алынган чечимдердин натыйжаларына мониторинг жүргүзүүнүн, контролдоонун, талдоонун жана божомолдоонун сапаты үчүн жоопкерчилик тартуу;

иштиктүү баарлашуунун, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү,

компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

14. Башкы топтогу административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарда;

адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

- билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

15. Улук топтогу административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

16. Кенже топтогу административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1) кесиптик билимдин деңгээли:

- мамлекеттик жарандык кызматчылар үчүн - тийиштүү багыттагы жогорку билим;

- муниципалдык кызматчылар үчүн - тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди;

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

3-тиркеме

МАКУЛДАШЫЛДЫ:

(кызматтык нускаманы макулдашып жаткан мамлекеттик органдын/ЖӨБ органынын кызмат ордунун аталышы)

______________________________

______________________________

______________________________

колу (чечмелөө)

20__-жылдын __ ____________

 

БЕКИТЕМ:

(кызматтык нускаманы бекитип жаткан мамлекеттик органдын/ЖӨБ органынын жетекчисинин кызмат ордунун аталышы)

______________________________

______________________________

______________________________

колу (чечмелөө)

20__-жылдын __ ____________

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын
ТИПТҮҮ КЫЗМАТТЫК НУСКАМАСЫ

1. Жалпы жоболор

1. Мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы ______________________

____________________________________________________________________________________________

2. Административдик кызмат оруну ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталышы)

бөлүм (сектор, башкармалык) __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(түзүмдүк бөлүмчөнүн аталышы)

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрине ылайык мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын ______________________________________

____________________________________________________________________________________________

(администрациялык кызмат орундарынын тобунун жана категориясынын аталышы)

тобуна жана категориясына кирген мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат оруну болуп саналат.

3. Түздөн-түз ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ баш ийет.

(түздөн-түз жетекчисинин кызмат орунунун аталышы)

4. Өзүнө түздөн-түз баш ийген мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын төмөнкү кызмат орундарына ээ:

____________________________________________________________________________________________

(бар болсо көрсөтүлөт)

5. __________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталышы)

убактылуу жок болгон мезгилде анын кызматтык милдеттерин

____________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталашы)

аткарат.

6. _________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталышы)

өз ишинде __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(негизги укуктук актылардын тизмеги)

жетекчиликке алат.

2. Квалификациялык талаптар

7. __________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталышы)

административдик кызмат ордун ээлөө үчүн мамлекеттик жарандык кызматчыга/муниципалдык кызматчыга (мындан ары - кызматчы) төмөнкү квалификациялык талаптар коюлат:

8. __________________________________________________________________________________________

(билим деңгээли) адистиги боюнча билими _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(зарыл болгондо адистиги көрсөтүлөт)

даражасы менен _____________________________________________________________________________

(зарыл болгондо талап кылынган даражасы көрсөтүлөт)

9. Жалпысынан _______ жылдан кем эмес мамлекеттик кызмат же/жана муниципалдык кызмат стажы, же болбосо адистиги боюнча _____ кем эмес иш стажы (мамлекеттик кызматтын же/жана муниципалдык кызматтын жогорку, башкы жана улук кызмат орундарын ээлөө үчүн).

10. Кесиптик компетенттүүлүк:

Төмөнкүлөрдү билүү: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(конкреттүү ченемдик укуктук актылардын тизмегин көрсөтүү керек)

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү, башка билимдери;

____________________________________________________________________________________________

(кызматтык нускаманын алкагында ишти жүзөгө ашыруу үчүн керектүү билимин көрсөтүү керек)

Билгичтиги: __________________________________________________________________________________

(кызматтык нускаманын алкагында ишти жүзөгө ашыруу үчүн керектүү билгичтигин көрсөтүү керек)

Көндүмдөрү: _________________________________________________________________________________

(кызматтык нускаманын алкагында ишти жүзөгө ашыруу үчүн керектүү көндүмдөрүн көрсөтүү керек)

3. Кызматчынын инсандык сапаттары

11. Мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар төмөнкү инсандык сапаттарга ээ болушу керек:

- стресске чыдамкайлык жана эмоциялык ийкемдүүлүк;

- өзүнүн көз карашына ээ болуу жана аны коргоо жөндөмү;

- өзүн-өзү кармоо жана өзүнө ишенүү жөндөмү;

- ички маданиятынын жогорку деңгээли;

- өзүн-өзү туруктуу өркүндөтүүгө, айлана-чөйрөгө сын көзү менен кароого жана кайрадан түшүнүүгө умтулуу.

_____________________________________________________________________________________________

(кызматтык нускаманын алкагында ишти жүзөгө ашыруу үчүн керектүү инсандык сапаттарын көрсөтүү керек)

4. Кызматчынын кызматтык милдеттери

12. _________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталышы)

кызматтык милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

- жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

- кызматтык этика ченемдерин сактоо;

- мамлекеттик органда/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында ички эмгек тартибинин, кызматтык нускамалардын эрежелерин, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;

- ченемдик укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

- өз ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана кеңеш берүү;

- отчетторду түзүү;

- өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

- баш ийген мамлекеттик жарандык кызматчыларда жана муниципалдык кызматчыларда жеке кызыкчылыгынын пайда болушунун алдын алуу же ведомстволук түзүмдүк бөлүмчөдө мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматта таламдардын кагылышуусун жөнгө салуу боюнча чараларды көрүү (түзүмдүк бөлүмчөнүн жетекчилери үчүн киргизилди);

- жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу.

* Жетекчилер үчүн (кошумча):

- стратегиялык: максаттарды коюу; стратегияларды иштеп чыгуу; пландарды түзүү;

- административдик: аткаруучулукту уюштуруу; учурдагы координациялоо; контролдоо; кадрларды башкаруу; дем берүү;

- эксперттик-инновациялык: идеяларды, долбоорлорду, буюмдардын жаңы түрлөрүн иштеп чыгуу, уюмду кайрадан куруу (кайра түзүү);

- консультация берүү;

- коммуникациялык: жарандарды кабыл алуу; каттарга жана телефон чалууларга жооп берүү; сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- социалдык: жагымдуу моралдык-психологиялык климатты түзүү; салттарды колдоо; баш ийген адамдарга жардам берүү;

- лидердик: жамаатка өзгөртүүлөрдү жүзөгө ашырууга дем берүү.

Кызматтык нускама тарабынан ошондой эле иштин өзгөчөлүгүнүн талаптарына ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка милдеттер белгилениши керек.

5. Кызматчынын укуктары

13. ___________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталышы)

төмөнкү укуктарга ээ:

- мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын ээлеген кызмат орду жана кызматтык милдеттерди аткаруунун сапатын баалоо критерийлери боюнча өз укуктарын жана милдеттерин белгилөөчү документтер менен таанышуу;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү уюштуруучулук-техникалык шарттар менен камсыздоо;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн менчигинин түрүнө карабастан, белгиленген тартипте ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга баруу;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн, ошондой эле мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин өркүндөтүү жөнүндө сунуштарды киргизүү үчүн зарыл болгон маалыматты жана материалдарды белгиленген тартипте алуу;

- өздүк ишинин бардык материалдары, өздүк ишке киргизилгенге чейин кесиптик иши жөнүндөгү ой-пикирлер жана башка документтер, ошондой эле өзүнүн жазуу жүзүндөгү түшүнүк каттарын өздүк ишке киргизүү менен таанышуу;

- буйруктун мыйзамдуулугу жагынан шектенүү келип чыккан учурда, жетекчиге оозеки буйрукту жазуу жүзүндө тастыктоого талап коюу.

Зарыл болгон учурда иштин өзгөчүлүк талаптарына ылайык укуктардын жана ыйгарым укуктардын тизмегин толуктоо.

6. Кызматчынын жоопкерчилиги

14. __________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталышы)

ушул Типтүү кызматтык нускамада жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында каралган ага жүктөлгөн кызматтык милдеттерди анын күнөөсү боюнча аткарбагандыгы же тиешелүү эмес түрдө аткаргандыгы:

- мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын иш регламентин, ички эмгек тартибинин эрежелерин, өрткө каршы коопсуздук жана эмгекти коргоо эрежелерин сактабагандыгы;

- мамлекеттик же мыйзам тарабынан корголуучу сырды түзгөн маалыматтарды, ошондой эле кызматтык милдеттерди аткарууга байланыштуу ага белгилүү болгон маалыматтарды ачыкка чыгаргандыгы;

- жарандардын, юридикалык жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузууга алып келген аракети же аракетсиздиги;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка байланыштуу чектөөлөрдү жана тыюу салууларды сактабагандыгы;

- мыйзамга сыйбаган тапшырмалардан башка, жогору турган адамдардын буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткарбагандыгы;

- жарандардын, коомдук бирикмелердин, мекемелердин, уюмдардын, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кайрылууларын өзүнүн кызматтык милдеттеринин чегинде өз учурунда карабагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик жоопкерчиликке тартылат.

15. ___________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталышы)

кызматтык ишинин мүнөзүнө байланыштуу келтирилген зыян үчүн мыйзамдарга ылайык материалдык жоопкерчиликке тартылат.

16. ___________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталышы)

укукка сыйбаган тапшырманы аткарган (же берген) учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тартиптик, жарандык-укуктук же кызмыш-жаза жоопкерчилигине тартылат.

7. Кызматчынын кызматтык өз ара аракеттенүү тартиби

17. ___________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталышы)

өз алдынча жана (же) __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(түздөн-түз жетекчисинин, башка кызмат адамынын кызмат орунунун аталышы)

тапшырмасы боюнча өзүнүн кызматтык ишин аткаруу процессинде төмөнкү мамлекеттик органдар/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырат:

Функция

Ким менен өз ара аракеттенет (өз ара аракеттенген тарап)

Өз ара аракеттенүү кантип чагылдырылат (өз ара аракеттенүүнүн түрү)

Жер участогун бөлүп берүү жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун даярдоо

Бөлүм башчысы

1. Макулдашуу визасын алуу.

2. Актынын долбоорун толуктап иштөө

Аппарат жетекчиси

Долбоорду кагаз түрүндө жана электрондук сактагычта өткөрүп берүү

8. Кызматчынын кесиптик кызматтык ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрү

18. __________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат орунунун аталышы)

кызматтык ишинин натыйжалары төмөнкү көрсөткүчтөр менен мүнөздөлөт:

- аткарып жаткан иштердин көлөмү жана татаалдыгы;

- аткарып жаткан иштердин сапаты;

- иштердин аткаруу мөөнөтүн сактоо;

- иштердин актуалдуулугу жана жаңычылдыгы;

- кызматтык тапшырмаларын аткаруунун өз алдынчалыгы;

- иштин өзгөчөлүктөрүнө байланышкан кошумча көрсөткүчтөр.

 

Кызмат орунунун нускамасы түзүлдү:

(мамлекеттик органдагы/ЖӨБ органындагы адамдын кызмат ордунун аталышы)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

Кызмат орунунун нускамасы түзүлдү:

(мамлекеттик органдын/ЖӨБ органынын юридикалык бөлүмүнүн же кызматынын кызмат ордунун аталышы)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Колу (чечмелөө)

20__-ж. __ _____________

 

Колу (чечмелөө)

20__-ж. __ ____________