Тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2015-жылдын 12-августундагы
№ 568 токтому менен
бекитилген

Борборлоштурулган сатып алууларды жүргүзүүнүн
ТАРТИБИ

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип борборлоштурулган сатып алууларды уюштуруунун жалпы укуктук жана экономикалык принциптерин белгилейт жана аларды жүргүзүүнүн тартибин жөнгө салат.

2. Ушул Тартиптин негизги максаттары төмөнкүлөр болуп саналат:

- борборлоштурулган тартипте мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү;

- сатып алуулардын үнөмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун камсыз кылуу, сатып алуучу уюмдарга жардам көрсөтүү, ак ниет атаандаштыкты кеңейтүү жана камсыз кылуу;

- акча каражаттарын натыйжалуу пайдалануу.

3. Борборлоштурулган сатып алууларды уюштуруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу борборлоштурулган сатып алууларды жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктуу орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) тарабынан ишке ашырылат.

4. Ыйгарым укуктуу органдын жана ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- сатып алуулардын максималдуу үнөмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун камсыз кылуу;

- сатып алууларды ишке ашыруу процессинде берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) катышуусун кеңейтүү жана алардын ортосунда атаандаштыкты өнүктүрүү;

- берүүчүлөрдүн (подрядчылар) баардыгына адилет мамилени камсыз кылуу;

- сатып алуулардын жол-жоболорунун акыйкаттуулугун жана ачыктыгын камсыз кылуу.

5. Борборлоштурулган сатып алууларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн жооптуу болуп ыйгарым укуктуу орган жана ведомстволор аралык конкурстук комиссия саналат.

2. Борборлоштурулган сатып алуулардын катышуучулары

6. Борборлоштурулган сатып алуулардын катышуучулары төмөнкүлөр болуп саналат:

- ыйгарым укуктуу орган;

- ведомстволор аралык конкурстук комиссия;

- министрликтер, административдик ведомстволор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (мындан ары - сатып алуучу уюмдар);

- берүүчүлөр (подрядчылар).

7. Ыйгарым укуктуу орган:

- министрликтер, административдик ведомстволор жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан берилген табыштамаларга ылайык борборлоштурулган сатып алуулар жүргүзүлүүчү товарлардын, аткарылуучу жумуштардын жана көрсөтүлүүчү кызматтардын тизмегин аныктайт;

- мамлекеттик органдар менен макулдашуу боюнча мамлекеттик сатып алуулардын планында каралган сатып алуулардын көлөмүн жана сатып алуучу уюмдардын сатып алуулар бюджетин аныктайт;

- сатып алынуучу товарлардын рыногуна жана бааларга (сатып алуулардын берилген пландарынын негизинде) мониторинг жүргүзөт;

- электрондук сатып алуулардын системасында иштелип чыккан жана сатып алуучу уюмдар менен макулдашылган бирдиктүү талаптардын жана техникалык өзгөчөлүктөрдүн негизинде конкурстук документацияны түзөт жана ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын кароосуна жана бекитүүсүнө жиберет;

- жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы боюнча ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктерди берүү тууралуу чечим кабыл алат;

- мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тандап алуунун кошумча критерийлерин белгилейт;

- кепилдик камсыз кылуунун өлчөмүн жана түрүн аныктайт;

- мамлекеттик сатып алуулар порталында алдыда болуучу конкурс тууралуу кулактандыруу жарыялайт;

- зарыл болгон учурда, техникалык өзгөчөлүктөр же негизги талаптар өзгөргөндө конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү бүткөнгө чейин үч жумуш күндөн кечиктирбестен конкурстук документацияга өзгөртүүлөрдү киргизе алат жана конкурстун бардык катышуучуларына милдеттүү түрдө кабарлоо менен мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында маалыматты жайгаштырат;

- мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда берүүчүнү (подрядчыны) мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболоруна катышуудан четтетет;

- конкурс өткөрүүнүн жүрүшүндө ведомстволор аралык конкурстук комиссияга консультациялык жардам көрсөтөт;

- документацияларды иштеп чыгууга жардам берүү үчүн эксперттерди чакырат;

- комиссиянын курамына техникалык кызматкерлерди киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат;

- ведомстволор аралык конкурстук комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерде мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын сакталышына текшерүү жүргүзүү үчүн аудиторду аныктайт.

8. Ведомстволор аралык конкурстук комиссия:

- мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык документацияларда каралган жол-жоболорду жана критерийлерди колдонуу менен, конкурстук табыштамаларга баалоо жүргүзөт, жеңүүчүлөрдүн рейтингин көрсөтүү менен конкурстун жыйынтыктары жөнүндө баалоо отчётун даярдайт;

- жүргүзүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алат.

Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын баардык мүчөлөрү өз иштеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптардын сакталышы, кабыл алынган чечимдердин объективдүүлүгү, ошондой эле конкурстун шарттарына ылайык коммерциялык сыр деп эсептелинген маалыматтарды жайылткандыгы үчүн жоопкерчилик тартышат.

Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын жалпы чечими менен ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын мүчөлөрү макул болбогон учурда жазуу жүзүндө каршы пикирлерин даярдоого укуктуу, ал тууралуу баалоо отчётунда жана сатып алуулардын жол-жоболор протоколунда баяндалышы керек.

9. Министрликтер, административдик ведомстволор жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары:

- ыйгарым укуктуу органга сатып алуулардын бекитилген планына ылайык табыштамаларды беришет;

- товарларды жеткирүү, жумуштарды аткаруу жана кызмат көрсөтүү боюнча келишимдерди түзүшөт.

10. Берүүчүлөр (подрядчылар):

- конкурска катышат;

- ыйгарым укуктуу орган менен алкактык макулдашууну түзүшөт;

- министрликтер, административдик ведомстволор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен товарларды берүү, жумуштарды аткаруу жана кызматтарды көрсөтүү боюнча келишимдерди түзүшөт.

3. Ведомстволор аралык конкурстук комиссияны түзүү тартиби

11. Ар бир конкурсту өткөрүү үчүн жаңы ведомстволор аралык конкурстук комиссия түзүлөт, ал кызыкдар министрликтер, административдик ведомстволор жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашуу боюнча финансы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын буйругу менен бекитилет.

12. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын курамына сатып алуучу уюмдардын жетекчилеринин орун басарларынын ичинен 9 адам кирет. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын төрагасы комиссиянын мүчөлөрү тарабынан добуш берүү жолу менен шайланат. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын курамына борборлоштуруп сатып алууларды жүргүзүүнүн жол-жоболоруна катышуу үчүн расмий чакырылган мамлекеттик же коомдук башка уюмдардын өкүлдөрү кире алышат.

13. Ведомстволор аралык конкурстук комиссия түзүлгөндөн тартып жүргүзүлгөн конкурстардын жыйынтыгы боюнча чечим чыгарганга чейин иштейт. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын төрагасы анын ишин уюштурат.

14. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын катчысы мамлекеттик сатып алуулар боюнча адистин сертификатына ээ болууга тийиш.

15. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын ишине катышууга мамлекеттик кызматкерлерди тартуу акысыз негизде ишке ашырылат.

16. Эгерде борборлоштуруп сатып алууларды жүргүзүү жол-жоболорунда кызыкчылыктардын кагылышы аныкталса Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын ченемдери колдонулат.

4. Борборлоштурулган сатып алууларды жүргүзүүнүн тартиби

17. Конкурсту кулактандыруунун алдында ыйгарым укуктуу орган министрликтер, административдик ведомстволор жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашуу боюнча мамлекеттик сатып алуулардын планында каралган сатып алуучу уюмдардын сатып алуу көлөмүн жана сатып алуу бюджетин аныктайт, ошондой эле бааларга мониторинг жүргүзөт.

18. Ыйгарым укуктуу орган электрондук сатып алуулар системасында сатып алуучу уюмдар менен иштелип чыккан жана макулдашылган бирдиктүү талаптардын жана техникалык өзгөчөлүктөрдүн конкурстук документацияларын түзөт, конкурстук табыштаманы кепилдик камсыздоонун өлчөмүн жана түрлөрүн, келишимдин аткарылышын белгилейт, ички берүүчүлөргө (подрядчыларга) жеңилдиктерди берүү тууралуу чечим чыгарат, ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын кароосуна жана бекитүүсүнө жиберет.

19. Конкурстук документацияны бекиткенден кийин ыйгарым укуктуу орган болуучу конкурс тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында (электрондук сатып алуулар системасында) кулактандырууну жайгаштырат.

20. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын жыйыны берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) конкурстук табыштамалары бар конверттери ачылары менен дароо өткөрүлөт жана андан ары зарылдыгына жараша өткөрүлөт. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын ишин жетектөөнү анын төрагасы ишке ашырат.

21. Конкурстук табыштамаларды баалоо ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын толук курамында жүргүзүлөт.

22. Ведомстволор аралык конкурстук комиссия ведомстволор аралык конкурстук комиссия тарабынан белгиленген жана бекитилген конкурстук документацияларды баалоонун критерийлерине ылайык берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) конкурстук табыштамаларына баалоо жана салыштырууну жүргүзөт.

23. Баалоо жүргүзгөндөн кийин ведомстволор аралык конкурстук комиссия конкурстун катышуучуларынын рейтингин аныктоо менен өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыктары тууралуу баалоо отчётун түзөт.

24. Ведомстволор аралык конкурстук комиссия өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча алкактык келишимдин ыйгарылышы жөнүндө чечим кабыл алат.

25. Өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча жана ведомстволор аралык комиссиянын чечиминин негизинде ыйгарым укуктуу орган төмөнкүдөй учурларда алкактык макулдашууга кол коёт:

- эгерде убакыттын кандайдыр бир конкреттүү мезгилинин ичинде белгисиз же көп жолку негизде сатып алуулардын предметин сатып алуунун зарылдыгы жаралса;

- эгерде сатып алуулардын предметинин өзгөчө мүнөзүнөн улам убакыттын кандайдыр бир конкреттүү мезгилинин ичинде бул предметтин зарылдыгы шашылыш тартипте жаралышы мүмкүн болсо.

26. Түзүлгөн алкактык макулдашуунун негизинде бекитилген сатып алуулар планына ылайык министрликтер, административдик ведомстволор жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары берүүчүлөр (подрядчылар) менен сатып алуу келишимдерине кол коюшат.

27. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын милдеттерин жана функцияларын аткаруу үчүн ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын төрагасы жана мүчөлөрү жекече жоопкерчилик тартышат.

28. Ведомстволор аралык конкурстук комиссия тарабынан табыштамаларды кароо мөөнөтү конкурстук табыштамаларды колдонуунун баардык мөөнөтүнүн 1/3 бөлүгүнөн ашпоого тийиш.

29. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын ишин уюштурууну, баалоо отчётторун, протоколдорду жана башка документтерди тариздөөнү ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын катчысы камсыз кылат. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын чечими ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын курамы толук катышкан шартта ачык добуш берүү жолу менен баалоо отчёттору каралгандан кийин кабыл алынат жана жыйынга катышып жаткан ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү добуш берсе кабыл алынды деп эсептелет.

Добуш тең чыгып калган учурда ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын төрагасы чечүүчү добушка ээ.

30. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын чечими сатып алуулар жол-жоболорунун протоколу менен таризделет, ага ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын баардык мүчөлөрү кол коёт. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын катчысы баардык документтерди ыйгарым укуктуу органга берет.

31. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын чечими мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталында жарыяланат.

32. Ведомстволор аралык конкурстук комиссиянын ишине даттанууларды жана кайрылууларды кароонун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ишке ашырылат.