Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 16-майындагы
N 224 токтому менен
бекитилген

Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-ноябрындагы N 624 токтомунун редакциясына ылайык)

I БӨЛҮМ. БЮДЖЕТТИК МЕКЕМЕЛЕРДЕ БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИ УЮШТУРУУ БОЮНЧА ЖОБО

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти уюштуруунун жана бухгалтердик эсепти түзүүнүн бирдиктүү тартибин белгилейт.

2. Ушул Жобо бухгалтердик эсеп системасын уюштуруу, бухгалтердик кызматтын максаттары менен милдеттерин аныктоо, бухгалтердик мүнөздөгү маалыматтарды өз убагында толук жана туура түзүүгө жана берүүгө анын жоопкерчилиги маселелерин жөнгө салууга багытталган.

3. Бекитилген бюджеттердин аткарылышын эсепке алуу кабыл алынган кирешелер менен чыгашалардын классификациясына, ошондой эле каржылоо булактары боюнча (бюджеттик каражаттар жана атайын каражаттар) активдер жана милдеттенмелер менен аткарымдар (операциялар) классификациясына ылайык жүргүзүлөт.

4. Министрликтер жана ведомстволор Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен макулдашуу боюнча (мындан ары - Минфин) өз иштеринин өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен ушул Жобону колдонуунун тартиби жөнүндө усулдук көрсөтмөлөрдү басып чыгарышы мүмкүн.

2-глава. Бухгалтердик эсепти уюштурууга коюлган негизги талаптар

§ 1. Бухгалтердик кызматтын аткарган иштери менен милдеттери

5. Бюджеттик мекемеде бухгалтердик кызматтын (бухгалтердин) негизги иштери төмөнкүлөр болуп саналат:

а) бюджеттерди жана сметаларды аткаруу боюнча отчеттун жана финансылык отчеттун формаларын даярдоо аркылуу мекемелердин финансылык-чарбалык ишмердиги, анын мүлктүк абалы жөнүндө толук жана туура маалыматты өз убагында түзүү;

б) чарбалык аткарымдарды жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын контролдоо үчүн зарыл маалыматтар менен камсыздоо;

в) чарбалык аткарымдарды жүргүзүүдө бекитилген ченемдердин сакталышынын үстүнөн контролдоо, алар үчүн мындай чектөөлөр каралган;

г) бекитилген бюджеттерге жана сметаларга ылайык мекемеде болгон активдердин сакталышынын жана максаттуу пайдаланышынын үстүнөн контролдоо (эсеп жүргүзүү жол-жоболору аркылуу).

6. Бюджеттик мекеменин бухгалтердик кызматынын (бухгалтердин) милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

а) колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына ылайык эсеп жүргүзүү;

б) жетекчиликти бекитилген бюджеттердин жана сметалардын каржылоо булактары боюнча иш жүзүндө аткарылышынын көлөмү жана максаттуу мүнөзү тууралуу маалымат менен камсыздоо;

в) бухгалтердик эсептин туура уюштурулушунун жана жүргүзүлүшүнүн жана ведомстволук мекемелерде бекитилген бюджеттердин жана сметалардын аткарылышынын эсеби үстүнөн контролдоо;

г) колдонуудагы мыйзамдарга, жалдоо келишимдерине, ишке кабыл алуу боюнча ички документтерге, жумуш убактысын эсепке алуу боюнча документтерге ылайык кызматкерлерге эмгек акы эсептөө жана төлөө;

д) эмгек үчүн сый акылардан салык мыйзамдарына жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарга ылайык салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук кармап калуу;

е) эсептешүүлөргө байланыштуу эсеп-чоттогу акча каражаттарынын кыймылын жана калдыктарын тастыктоо максатында чарба жүргүзүүчү субъекттер менен мезгилдүү салыштырууларды жүргүзүү үчүн жетекчиге бардык зарыл маалыматты даярдоо;

ж) каржылоо булактары: бюджеттик каражат жана атайын каражат боюнча бухгалтердик эсепти жүргүзүү (кирешелер, чыгашалар, активдер, милдеттенмелер, таза активдер, акча агымдары);

з) мекеменин активдерин инвентарлаштырууну жүргүзүү үчүн бардык зарыл маалыматты даярдоо, инвентарлаштыруу натыйжасын тариздөөгө жана жүргүзүүгө катышуу, эсеп-кысапта инвентарлаштыруунун натыйжасын көрсөтүү;

и) отчеттун бардык түрүн (бухгалтердик, бюджеттерди аткаруу боюнча отчет, салык, камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча отчет, статистикалык) жетекчинин бекитүүсүнө даярдоо;

к) архив ишин жөнгө салган ченемдик-укуктук актыларга, мекеменин ички жол-жобосуна ылайык документ жүгүртүүнү жүргүзүү;

л) эсеп-кысап жана салык салуу маселелерин жөнгө салган ченемдик документтердин реестрин жүргүзүү.

§ 2. Жетекчинин жана башкы бухгалтердин жоопкерчилиги

7. Мекеменин жетекчиси бухгалтердик эсептин уюштурулушуна, чарбалык аткарымдарды аткарууда, мыйзамда белгиленген учурларда милдеттүү аудитти жүргүзүүнү камсыз кылууда мыйзамдуулуктун сакталышы үчүн жоопкерчилик тартат. Жетекчи ички эсеп-кысап системасын, отчеттуулук жана контролдоону камсыз кылууга, чарбалык аткарымдарды контролдоо тартибин, тышкы пайдалануучулар үчүн финансы отчетун даярдоону, салыктык отчетторду жана башка финансы документтерин даярдоону, отчеттордун өз убагында берилишин камсыз кылууга милдеттүү.

8. Башкы бухгалтер же финансы-экономикалык кызматтын жетекчиси (мындан ары - башкы бухгалтер) түздөн-түз мекеменин жетекчисине баш иет, анын алдында бухгалтердик кызмат ишинин уюштурулушуна, бухгалтердик эсепте документ жүгүртүү, финансылык отчеттун сапаттуу даярдалышы жана өз убагында берилиши, бюджеттердин аткарылышы боюнча отчеттун, салык отчеттун, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча отчеттун, статистикалык отчеттун жана бугалтердик эсептин маалыматтарына негизделген отчеттун башка түрлөрүнүн уюштурулушу үчүн жоопкерчилик тартат.

9. Мекеменин жетекчиси бухгалтердик кызматтын кызматкерлери үчүн кызматтык нускаманы бекитет.

10. Бухгалтерияда кызматтык милдеттерди бөлүштүрүүнү функционалдык белгиси боюнча башкы бухгалтер жүргүзөт: иш көлөмүнө жараша ар бир кызматкерге белгилүү бир участок бекитилип берилет. Башкы бухгалтер бухгалтердик кызматтын кызматкерлеринин ортосунда жана бекитилген бюджеттерди аткаруунун эсебин алуу жагында да милдеттерди бөлүштүрүүгө укуктуу.

11. Башкы бухгалтер ички документтерге ылайык өзүнүн ведомстволук баш ийүүдөгү мекемелеринен контролдоо жана отчетторду түзүү максаты үчүн керектүү кошумча маалыматта талап кылууга укуктуу.

12. Бухгалтердик кызматта иштин белгилүү бир участогу бекитилип берилген топтор бөлүнүп чыгышы мүмкүн: финансылык топ, эсепчилер тобу, материалдык топ жана ушул сыяктуу. Мындай бөлүнүп чыгуу жүргүзүлгөн функционалдык белгилер, ошондой эле мындай топтордун саны жана алардын ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү башкы бухгалтер тарабынан аныкталат.

13. Баштапкы эсеп-кысап документтеринин, бухгалтердик эсептин жана бухгалтердик отчеттун каттоолорун сактоонун уюштурулушу үчүн жоопкерчиликти мекеменин жетекчиси тартат.

14. Баштапкы эсеп-кысап документтери жоголгон же жок кылынган учурда мекеменин жетекчиси буйрук менен алардын жоголушунун же жок кылынышынын себептерин териштирүү боюнча комиссияны дайындайт.

15. Комиссиянын иш натыйжасы акты менен таризделет, ал мекеменин жетекчиси тарабынан бекитилет. Актынын көчүрмөсү жогору турган уюмга жөнөтүлөт.

16. Бюджеттик мекемелерде, ошондой эле чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар тарабынан каржылануучу долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жооп берген (мындан ары - ОРП) министрликтердин жана ведомстволордун түзүмдүк бөлүктөрүндө бухгалтердик эсептин регистри функционалдык валютада, ошондой эле берилген валютада жүргүзүлө берет. Функционалдык валюта - бул бюджеттик мекеме өз ишин жүзөгө ашыруучу негизги экономикалык чөйрөдө колдонулуучу валюта. Берилген валюта Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы - кыргыз сому болуп саналат.

17. Бухгалтердик эсептин регистринде эсепке алынган чет өлкөлүк валютада аткарымдар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - КРУБ) ошол аткарым жасалган күндөгү эсептик курсу боюнча улуттук валютага кайра эсептелет. Ар бир отчеттук датага чет өлкөлүк валютадагы акча статьясы ошол датага карата колдонулган КРУБдун эсептик курсу боюнча кайра эсептелет. Акча статьялары боюнча кайра эсептөөдө келип чыккан курстук айырма киреше же чыгаша деп табылат.

18. Акча статьясы - бул активдердин же милдеттенмелердин статьясы, аларга карата акча каражаттарын алуу же төгүү чет өлкөлүк валютада жүргүзүлөт.

19. Борборлошкон бухгалтериялар тарабынан тейленүүчү мекемелердин курамына кирген бардык түзүмдүк бөлүмдөр бухгалтерияга бухгалтердик эсеп жана контролдоо үчүн керектүү документтерди өз убагында тапшырууга милдеттүү.

20. Бухгалтерияга керектүү документтер менен маалыматтарды тариздөөнүн жана тапшыруунун тартиби бөлүгүндө башкы бухгалтердин койгон талаптары мекеменин бардык кызматкерлери үчүн, ал эми эсеп-кысапты борборлоштурууда - бардык тейленүүчү мекемелер үчүн милдеттүү болуп саналат.

21. Борборлошкон бухгалтерияларда эсеп жүргүзүүдө тейленүүчү мекемелердин жетекчилеринде анын карамагына кирген бардык чарбалык аткарымдардын өз убагында жана туура таризделишине милдеттүүлүгү сакталат.

22. Бухгалтердик эсепти автоматташтыруу эсеп-чоттун бекитилген планына ылайык балансты түзүү менен эсеп-кысаптын бардык бөлүмдөрү боюнча документтерди иштеп чыгуунун бирдиктүү өз ара байланышкан технологиялык процессине негизделет.

23. Бухгалтердик эсепти комплекстүү автоматташтыруу, мекеменин чыгашалар сметасын аткаруу шартында синтетикалык жана аналитикалык эсепке алуунун маалыматтары программалык комплексте пайдаланылган маалыматтар базаларында түзүлөт жана ай сайын документтердин чыгарылыш түрүндө (мемориалдык ордерлер, карточкалар, ведомосттор, башкы китеп, отчет ж.у.с.) кагаз жүзүндө чыгарылат. Мында документтердин чыгарылыш түрлөрүндө көрсөткүчтөрдүн мазмуну ушул бухгалтердик эсепти каттоолор үчүн жободо каралган талаптарга ылайык болууга тийиш.

3-глава. Бухгалтердик эсепте документтин жүгүртүлүшү

24. Бухгалтерияга баштапкы эсеп документтерин тапшыруу башкы бухгалтер түзгөн жана мекеменин жетекчиси бекиткен документ жүгүртүү графиги менен жөнгө салынат. Борборлошкон бухгалтерияда көрсөтүлгөн график ошол бухгалтерия түзүлгөн, мекеменин жетекчиси тарабынан бекитилет. Материалдык жооптуу адамга документ жүгүртүү графигинен көчүрмө тапшырылат.

25. Бухгалтердик эсептин каттоолоруна жазып калтыруу үчүн негиз болгон документтер бухгалтерияга документ жүгүртүү графигинде белгиленген мөөнөттө берилиши керек.

26. Мекеме жүргүзгөн бардык чарбалык аткарымдар актануу документтери менен таризделүүгө тийиш. Актануу документтери ошонун негизинде бухгалтердик эсеп жүргүзүлө турган баштапкы эсеп документи болуп кызмат кылат. Баштапкы документ аткарым жүргүзүлүп жаткан учурда, эгерде мындай мүмкүнчүлүк болбосо, түздөн-түз ал аяктагандан кийин түзүлүүгө тийиш.

27. Бухгалтерияга келип түшкөн баштапкы эсеп документтери милдеттүү түрдө формасы боюнча да (баштапкы эсеп документтеринин толуктугу жана туура таризделиши, реквизиттердин толтурулушу), ошондой эле мазмуну боюнча да текшерүүдөн өтөт. Бухгалтердик кызматтын кызматкерлеринин компетенциясынын алкагында документтелүүчү аткарымдын мыйзамдуулугу жана айрым көрсөткүчтөрдүн логикалык ырааттуулугу текшерилет.

28. Баштапкы эсеп документтерине юридикалык күч берүү үчүн аларда төмөнкүдөй реквизиттер болууга тийиш: документтин аталышы, түзүлгөн датасы, документ түзүлүп жаткан уюмдун аталышы, чарбалык аткарымдын мазмуну, натуралай жана акчалай туюнтуудагы чарбалык аткарымдын өлчөмдөрү, чарбалык аткарымды жасоого жооптуу кызмат адамдарынын аты-жөнү жана анын туура таризделиши, өзүнүн колу жана анын чечмелениши (автоматташтыруу каражатын колдонуу менен документтер түзүлгөн учурда жана аларды телекоммуникациялар системаларында берүүнү кошкондо).

29. Башкы бухгалтердин же анын орун басарынын колу коюлбаган документтер жараксыз деп эсептелет жана аткарууга кабыл алынбайт. Кассалык кириш ордери башкы бухгалтердин же анын орун басарынын жана кассирдин коюлган колу болгондо гана жарактуу.

30. Эсептөө маалыматын иштетүү технологиясына жараша баштапкы эсеп документтерине кошумча реквизиттер (коддор, контролдук белгилер ж.б.) киргизилиши мүмкүн, алар бухгалтердик эсеп боюнча ченемдик актылардын жана усулдук документтердин талаптарын бузууга тийиш эмес.

31. Документтерде камтылган маалыматтардын тактыгы үчүн, ошондой эле баштапкы эсеп документтеринин өз убагында жана талаптагыдай түзүлүшү үчүн жоопкерчилик ошол документтерди түзгөн жана колун койгон жооптуу адамдарга жүктөлөт.

32. Материалдык баалуулуктарды алууга документтерде ошол баалуулуктарды алууга материалдык жооптуу адамдын тил каты, ал эми иштин аткарылышынын фактысын тастыктаган документтерде - жооптуу адамдын иштин натыйжасын кабыл алуу жөнүндө колу болууга тийиш.

33. Айрым чарбалык аткарымдарды жүргүзүү боюнча мекеме жетекчиси менен башкы бухгалтердин ортосунда пикир келишпестиктер болгон учурда баштапкы эсеп документтери алар боюнча мекеменин жетекчисинин жазуу түрүндө буйругу менен аткарууга кабыл алынышы мүмкүн, анткени ал мындай аткарымдардын ишке ашырылышынын натыйжасы үчүн жана алар боюнча маалыматтын бухгалтердик эсепке жана бухгалтердик отчеттуулукка киргизилиши үчүн бүткүл жоопкерчиликти тартат.

34. Бюджеттик каражаттар жана атайын каражаттар боюнча кирешелер менен чыгашалар сметаларынын аткарылышына байланыштуу бардык бухгалтердик документтерге мекеменин жетекчиси жана башкы бухгалтери же алар тарабынан ыйгарым укук берилген адамдар кол коюшат.

35. Баштапкы эсеп документтериндеги жазуулар жазманын сакталышын камсыз кылган ыкмада жүргүзүлөт: сыя, шарик калемсабынын пастасы, жазма машиналардын жана автоматташтыруу каражаттарынын жардамы менен. Баштапкы эсеп документтериндеги бош саптар сызылып ташталат.

36. Баштапкы эсеп документтеринде (текст бөлүгүндө болсун, сандык маалыматтарында болсун) өчүрүп жазууларга жана эскертилбеген оңдоп-түзөөлөргө жол берилбейт. Баштапкы эсеп документинде каталарды оңдоо "Оңдолду" деген жазуу менен эскертилиши керек жана документке кол койгон адамдын колу менен оңдолгон датаны көрсөтүп, ырасталууга тийиш. Кассалык жана банктык документтерде оңдоолорго жол берилбейт.

37. Кириш жана чыгыш кассалык ордерлерге тиркелген бардык документтер, ошондой эле эмгек акы төлөө үчүн негиз болгон документтер штамп менен датасы көрсөтүлгөн (айы, жылы, күнү) "Алынды" же "Төлөндү" деген жазуу менен милдеттүү жокко чыгарылууга тийиш.

38. Карточкалар картотекаларда сакталат, алар ич ара материалдык жооптуу адамдар боюнча бөлүштүрүлүүчү элементтер боюнча жайгаштырылат, ал эми борборлошкон бухгалтерияларда - тейленген мекемелер боюнча да жайгаштырылат.

39. Материалдардын, баалуулугу анча болбогон буюмдардын жана башкалардын эсеп карточкасы карточкалардын каттамы, бухгалтердик эсептин каттамы жана башка бухгалтердик документтер менен бирге тиркелген түрүндө жыл сайын же эки жылда бир жолу архивге тапшырылып турат. Ушундай эле мөөнөттө архивге жыл ичинде чыгарылган негизги каражаттар эсебинин карточкалары да тапшырылат.

40. ОС-10 формасынын негизги каражаттар эсеби боюнча инвентардык карточкалардын жазмасы архивге тапшырылат, анда формалар ОС-6 бюджет, ОС-8, ОС-9 акыркы инвентардык карточка боюнча инвентарды жараксызга чыгаруу жөнүндө белги коюлат. Инвентардык карточкаларды эсепке алуу тизмесиз архивге тапшыруу 442 формасында документтерди тапшыруу реестри боюнча жүргүзүлөт, анда карточканын номуру жана эсептен чыгарылган инвентардын аталышы көрсөтүлөт, ал эми борборлошкон бухгалтерияларда мындан тышкары, тейленүүчү мекеменин аталышы да көрсөтүлөт.

41. Бухгалтердик эсеп китеби аларда жыл аяктаганда актай барактар артып калган болсо, кийинки жылдын аткарымдарын жазуу үчүн пайдаланылышы мүмкүн. Мындай болгон учурда китептер эки жылда бир жолу архивге тапшырылат.

42. "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык белгиленген мөөнөт ичинде мекеме баштапкы эсеп документтерин, бухгалтердик эсептин жана бухгалтердик отчеттун каттамдарын сактап турууга милдеттүү. Ишти сактоо мөөнөтү өткөндөн кийин белгиленген тартипте тийиштүү мамлекеттик архивге тапшырылат. Архивге ишти тапшырууну күбөлөндүргөн документтер дайыма бухгалтерияда сакталат.

43. Баштапкы эсеп документтери ай ичиндеги таңгак номурлары боюнча хронологиялык тартипте эсепке алуу участкалары боюнча бухгалтерияда китепче болуп тиркелет. Документтердин чыгаруу формалары өзүнчө сакталат.

44. Баштапкы эсеп документтери, бухгалтердик эсептин каттамдары бухгалтердик отчеттор жана баланстар аларды архивге тапшырганга чейин бухгалтерияда атайын бөлмөдө же жабык шкафтарда сакталууга тийиш. Баштапкы эсеп документтерин, бухгалтердик эсептин жана бухгалтердик отчеттун каттамдарын сактоо мөөнөтү мекемеде 6 жыл, "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык 6 жыл өткөндөн кийин документтер архивге тапшырылат.

45. Баштапкы документтерди алып таштоо колдонулган мыйзамдарга ылайык териштирүү, алдын ала тергөө, прокуратура, сот органдары, салык кызматы жана финансылык полиция тарабынан алардын чечимдеринин (токтомдорунун) негизинде жүргүзүлүшү мүмкүн.

46. Алып таштоо протокол менен таризделет, анын көчүрмөсү мекеменин тийиштүү кызмат адамына тил кат алынып тапшырылат. Алып таштоону жүргүзгөн органдардын өкүлдөрүнүн уруксаты менен жана алардын катышуусунда мекеменин тийиштүү кызмат адамы алып коюлган документтерден аларды алып коюнун негиздерин жана датасын көрсөтүп көчүрмөсүн алышы мүмкүн.

47. Эгерде документтердин толук таризделбеген тому алынып жатса (көктөлбөгөн, номуру коюлбаган ж.б.), анда алып таштоону жүргүзгөн органдардын өкүлдөрүнүн уруксаты менен жана алардын катышуусунда мекеменин тийиштүү кызмат адамы ошол томду жеткире тариздеши (эсепке алуу тизме, барактарын номерлөө, көктөө, мөөр коюуп чаптоо, коюлган колду мөөр басып күбөлөндүрүү) мүмкүн.

48. Баштапкы эсеп документтери жоголгон же жок кылынган учурда мекеменин жетекчиси буйрук менен алардын жоголуу же жок кылынуу себептерин териштирүү боюнча комиссия түзөт.

49. Зарыл учурда комиссиянын ишине катышууга тергөө, күзөт органдарынын, мамлекеттик көзөмөл органынын өкүлдөрү чакырылат.

50. Комиссиянын ишинин натыйжасы акты менен таризделет, ал мекеменин жетекчиси тарабынан бекитилет. Мындай актынын көчүрмөсү жогору турган уюмга жиберилет.

4-глава. Бухгалтердик эсептин каттоолору

51. Мекемелерде бухгалтердик эсеп ушул Жобого ылайык бухгалтердик эсептин мемориалдык-ордердик же журналдык-ордердик форма боюнча ишке ашырылат.

52. Бюджеттик мекеме бухгалтердик эсептин каттоосун бюджеттик каражаттар үчүн өзүнчө жана атайын каражаттар үчүн өзүнчө жүргүзөт.

53. Бухгалтердик эсептин каттоолору синтетикалык жана аналитикалык эсеп-чот боюнча жыл башына өткөн жыл ичиндеги корутунду баланска жана бухгалтердик эсептин каттоолоруна ылайык калдыктар суммасынын жазуусу менен ачылат.

54. Текшерилген жана эсепке кабыл алынган баштапкы эсеп документтери аткарым жүргүзүлгөн даталар боюнча (хронологиялык) тартипте системалаштырылат жана өзүнчө мемориалдык ордерлер - бюджеттик каражаттар жана атайын каражаттар эсебинен операциялар боюнча топтоочу ведомосттор менен таризделет, аларга төмөнкүдөй туруктуу номурлар ыйгарылат: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 жана 15.

55. "Сторно" аткарымы боюнча 274-формада өзүнчө мемориалдык ордер түзүлөт, аларда ар бир ай үчүн 16-номурдан баштап номур коюлат.

56. Аналитикалык эсеп бухгалтердик эсептин каттоолорунда (карточкаларда, топтоочу ведомосттордо, китептерде, анын ичинде бухгалтердик эсепти жүргүзүүнүн прикладдык программалар пакеттерин колдонуу менен) жүргүзүлөт.

57. Бухгалтердик китепте жазуу башталганга чейин бардык бетине (барагына) номур коюлат. Барактардын акыркы бетинде башкы бухгалтердин колу коюлуп, жазуу жазылат: "Ушул китепте бардыгы болуп ____ бетке (баракка) номур коюлду". Ар бир китепте мекеменин аталышы жана китеп ачылган жыл жазылат. Китепте анда ачылган элементтердин мазмуну болууга тийиш. Китептин башка бетине жазууну алып чыкканда ошол элементтер боюнча мазмунда жаңы барактын номурун көрсөтүп жазуунун алынып чыгышы жөнүндө белги коюлат.

58. Бухгалтердик эсептин каттоолорунда жазуулар сыя менен шариктүү калем сап пастасы же жазуу машиналары жана автоматташтыруу каражаттарынын жардамы менен жүргүзүлөт, алар баштапкы эсеп документтеринде алар алынгандан кийинки күндөн кечиктирилбестен жазылат.

59. Ар бир ай бүткөндөн кийин бухгалтердик эсептин каттоолорунда жүгүртүүлөрдүн жыйынтыгы эсептелинет жана элементтер боюнча калдыктар чыгарылат.

60. Мемориалдык ордерде жазуулар аткарымдардын жасалышынын өлчөмүнө жараша жүргүзүлөт (бирок, баштапкы эсеп документи алынгандан кийинки күндөн кечиктирбестен), жазуу айрым документтердин негизинде да, ошондой эле топтолгон бир тектүү документтердин негизинде да жүргүзүлөт. Мемориалдык ордерде элементтер корреспонденциясы бир элемент дебети жана башка элементтин кредити боюнча же бир элементтин дебети жана бир нече элементтердин кредити боюнча аткарымдардын мүнөзүнө жараша жазылат.

61. Мемориалдык ордердин суммасы адегенде "Ордер боюнча сумма" графасына, андан кийин тийиштүү элементтердин дебет жана кредитине жазылат. Дебет боюнча болсун, ошондой эле кредит боюнча болсун бардык элементтер боюнча ай ичиндеги жүгүртүүлөр суммасы "Ордер боюнча сумма" графасынын жыйынтыгына барабар болууга тийиш. Ай ичинде жүгүртүүлөрдөн кийинки экинчи сап менен ар бир элемент боюнча кийинки айдын башталышында калган калдык чыгарылат.

62. Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларынын экономикалык классификация коддору боюнча чыгашаларды көрсөтүү үчүн 803-формасындагы мемориалдык ордерге карата чечмелөөлөр колдонулат.

63. Мемориалдык ордерге башкы бухгалтер же анын орун басары кол коет, ал эми эсепти жүргүзүү борборлошкон болсо булардан тышкары эсеп тобунун жетекчиси да кол коет.

64. Ар бир отчеттук ай өткөндөн кийин мемориалдык ордерлер - топтоочу ведомосттор аларга таандык документтер менен бирге хронологиялык тартипте топтолууга жана китепче болуп көктөлүүгө тийиш. Документтердин саны азыраак болсо, китепче кылып көктөөнү эки-үч айда бир жүргүзүүтө жана бир папкага жасоого болот. Сыртына төмөнкүчө жазылат: мекеменин аталышы; папканын, делонун аты жана катар номуру; отчеттук мезгил - жылы жана айы; мемориалдык ордерлердин башталган жана акыркы номуру; делодогу барактардын саны.

65. "Башкы журнал" китеби (308-форма) өткөн жыл ичиндеги корутунду балансага ылайык жыл башындагы калдыктар суммасынын жазуусу менен ачылат. "Башкы журнал" китебинде бюджеттик эске алуу бюджеттик мекемелер үчүн эсеп-чоттун бекитилген планына ылайык каражаттар жагында өзүнчө эсеп-чоттор боюнча жүргүзүлөт.

66. 308-формасында жазуулар мемориалдык ордерлерди түзүүгө жараша жүргүзүлөт, ал эми мемориалдык ордерлерди - топтоочу ведомостторду жеткирүүдө айына бир жолу жүргүзүлөт.

67. Карточкалар (негизги каражаттар боюнча карточкалардан тышкары) 279-формасындагы карточкалар тизмегинде катталат, ал ар бир эсеп-чот үчүн өзүнчө жүргүзүлөт. Негизги каражаттын эсеби үчүн карточкалар ОС-10 формасында негизги каражаттар эсеби боюнча инвентардык карточкалар жазуусунда катталат.

68. Бухгалтердик эсептин каттоолорунун негизги түрлөрү ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык белгиленген.

5-глава. Ички контролдоо системасына коюлган талаптар

69. Колдонуудагы мыйзамдарда каралган акча каражаттардын жана товардык материалдык баалуулуктардын сакталышы үчүн жооптуу адамдар менен белгиленген тартипте толук жеке материалдык жоопкерчилик жөнүндө келишим түзүлөт (523-форма).

70. Материалдык баалуулуктарды алуу ишеним кат менен ыйгарым укугу тастыкталган адамдар тарабынан ишке ашырылат.

71. Материалдык жооптуу адам документтерди тапшырууну каттоодо товардык-материалдык баалуулуктардын кириши жана чыгышы боюнча баштапкы эсептик документтерди көрсөтөт (кириштөө жана чыгыштоо документтери боюнча). Материалдык жооптуу адамдын катышуусунда берилген баштапкы эсептик документтердин туура таризделишин текшерүү жүргүзүлгөндөн кийин бухгалтериянын кызматкеринин колу коюлуу менен реестр материалдык жооптуу адамга кайтарылып берилет.

72. Бухгалтердик эсептин жазууларында табылган жаңылыштыктарды оңдоо төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

а) мемориалдык ордердин маалыматтарын өзгөртүүнү талап кылбаган бухгалтердик балансты бергенге чейинки учурда ошол отчеттук мезгил ичинде табылган каталар туура эмес суммаларды жана тексти ичке сызык менен сызуу жолу менен оңдолот, мында ошол сызылып ташталган жана сызылган тексттин үстүндөгү жазуу жана оңдолгон текст менен сумма окулгандай болушу керек. Ошол эле мезгилде ошол жердин ачык талаасында башкы бухгалтердин колу коюлгандан кийинки тийиштүү сапка "Оңдолду" деген эскертме коюлат;

б) бухгалтердик балансты берген учурга чейин мемориалдык ордердеги жаңылыштыктан улам табылган ката жазуу анын мүнөзүнө жараша кошумча мемориалдык ордер менен же "Кызыл сторно" ыкмасы боюнча оңдолот; баланс берилген ошол отчеттук мезгилдин ичинде бухгалтердик эсептин жазууларында табылган каталар бардык учурларда дал ушундай түрдө оңдолот;

в) жаңылыштыкты оңдоолор боюнча, ошондой эле "Кызыл сторно" ыкмасы менен оңдоолор боюнча кошумча бухгалтердик жазуулар (433 форма) бухгалтердик маалымат кагазы менен таризделет, анда оңдолуучу мемориалдык ордердин номуруна жана датасына, оңдоону киргизүүнү негиздеген документке да шилтеме жасалат. Бухгалтердик маалымкаттын (433-форма) негизинде мемориалдык ордери (274-форма) түзүлөт.

73. Эгерде мекеме тарабынан эсепке алууда жаңылыштык табылса, анда жазуу жүзүндө тийиштүү буйруктун негизинде бухгалтердик эсептин каттоосуна ушундай эле бухгалтердик жазууга каттоо жолу менен оңдоолор киргизилет, бирок ага минус белгиси коюлат. Эгерде жаңылыштык өткөн отчеттук жылдарга таандык болсо, анда мындай жаңылыштыкты оңдоолор 41111 100 "Финансылык натыйжа" элементи аркылуу жүргүзүлөт.

74. Документтердин чыгыш формаларында каталар табылганда бухгалтерия ката маалыматтардын диагностикасын жүргүзөт, тийиштүү маалыматтар базасына оңдоолорду киргизет жана оңдоолорду эске алуу менен документтердин чыгыш формаларын алууну жүргүзөт. Оңдоолорду киргизүү сторндоочу салыштырууларда өзгөрүлгөн документтерди милдеттүү түрдө тариздөө жолу менен ката маалыматтар табылган датада жүргүзүлөт. Документтик тастыктоону тариздебестен ар кандай оңдоолорду маалыматтардын электрондук базаларына түздөн-түз киргизүүгө жол берилбейт.

75. Синтетикалык жана аналитикалык эсептин эсеп-чоту боюнча бухгалтердик жазуулардын тууралыгын контролдоо үчүн жүгүртүү ведомосттору түзүлөт: 285-формасы (эсеп-чоту боюнча жүгүртүү ведомосту), М-44-формасы (материалдык запастар боюнча жүгүртүү ведомосту) жана 326-формасы (негизги каражаттар боюнча жүгүртүү ведомосту) аналитикалык эсеп-чоттун ар бир тобу жана тийиштүү синтетикалык эсеп-чотто бириктирилген материалдык жооптуу адамдар боюнча түзүлөт.

76. Жүгүртүү ведомосттору негизги каражаттар жана баалуулугу аз заттардан тышкары ай сайын түзүлөт, ал эми булар боюнча жүгүртүү ведомосту квартал сайын түзүлөт.

77. Жүгүртүүлөрдүн жыйынтыгы жана жүгүртүү ведомостторунун ар бир элементи боюнча калдыктар жүгүртүүлөрдүн жана "Башкы журнал" китебиндеги ошол элементтердин калдыктары 308-формасы менен салыштырылып текшерилет. Жүгүртүү ведомостторундогу жазуулар зарыл болсо, бир нече жыл бою жүргүзүлүшү мүмкүн.

78. Бюджеттик каражаттын жана бюджеттен тышкаркы булактардын эсебинен алынган каражаттардын сакталышын контролдоо жана бухгалтердик эсептин маалыматтарынын тактыгын камсыз кылуу үчүн мекеме мүлктү жана финансы милдеттенмелерин инвентарлаштырууну жүргүзөт.

79. Инвентарлаштырууну жүргүзүүнүн тартиби (отчеттук жылда инвентарлаштыруунун саны, аларды өткөрүүнүн күндөрү, алардын ар бириндеги текшерилген мүлк менен милдеттенмелердин тизмеги ж.б.) инвентарлаштырууну жүргүзүү милдеттүү болгон учурларды кошпогондо, мекеменин жетекчиси тарабынан аныкталат.

80. Инвентарлаштырууну жүргүзүү төмөнкү учуларда милдеттүү:

- мүлктү ижарага бергенде, ошондой эле сатып алууда, сатууда;

- жылдык бухгалтердик отчетту түзүү алдында (инвентарлаштыруу отчеттук жылдын 1-октябрынан кийин жүргүзүлгөн мүлктөн тышкары);

- материалдык-жооптуу адамдар алмашканда;

- уурдап жок кылуулар, кыянаттык менен керектөө фактылары табылганда же мүлккө зыян келтирилгенде;

- табигый кырсыктар, өрт болгондо же экстремалдуу шарттардан улам келип чыккан өзгөчө кырдаалдарда;

- мекеме кайра уюшулганда же жоюлганда;

- колдонулуудагы мыйзамдарда каралган башка учурларда.

Негизги каражаттарды инвентарлаштыруу үч жылда бир жолу, ал эми китепкана фондуларыныкы - беш жылда бир жолу өткөрүлүшү мүмкүн.

81. Мүлктү жана финансы милдеттенмелерин инвентарлаштырууну жүргүзүү үчүн мекеменин жетекчисинин буйругу менен инвентарлаштыруу комиссиясы дайындалат.

82. Инвентарлаштыруунун натыйжасын тариздөө үчүн төмөнкү документтер керек:

- негизги каражаттар объекттери, баалуулугу аз шайман буюмдары, материалдык запастар жана даяр продукциялар боюнча 401-формасындагы инвентарлаштыруу алуу тизмеси (салыштырма ведомосту);

- накталай акча каражатын инвентарлоо актысы (форма - накталай акча каражаты боюнча);

- баалуу кагаздар менен бекем отчеттуулуктагы документтер бланктарынын инвентарлоо тизмеси (форма - баалуу кагаздар жана бекем отчеттуулуктагы документтердин бланктары боюнча);

- сатып алуучулар, жеткирип берүүчүлөр жана башка дебиторлор жана кредиторлор менен эсептешүүлөр инвентардык актысы (форма - эсептешүүлөр боюнча);

- инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча айырмачылыктар ведомосту (836-форма) тиркелген инвентарлаштыруу натыйжасы жөнүндө акты (835-форма).

83. Инвентарлаштырууда табылган мүлктүн иш жүзүндө болушу менен бухгалтердик эсептин маалыматынын ортосунда айырмачылык ушул Жободо каралган тийиштүү элементтерде чагылдырылат:

а) материалдык баалуулуктардын ашыгы комиссиянын корутундусуна ылайык инвентарлаштыруу жүргүзүлгөн датага базар наркы боюнча кириштелет жана тийиштүү сумма дебет боюнча негизги фонддор менен запастардын тийиштүү элементтеринде, кредит боюнча 14511 500 "Запастардын бекер келип түшүүсү" жана 14511 400 "Негизги фонддордун бекер келип түшүүсү" элементтеринде чагылдырылат;

б) табигый кемүү ченеминин чегинде материалдык запастардын кем чыгуусу балансалык наркына карата дебет боюнча 28213 100 "Башка статьяларга таандык болбогон башка чыгымдар" элементине жана кредит боюнча запастар элементине (312-бөлүм) кирет;

в) материалдык баалуулуктардын кем чыгуусу жана алардын бузулушу балансалык наркына карата дебет боюнча 32171 120 элементинде жана кредит боюнча финансылык эмес активдердин (31-категория) жана финансылык активдердин (32-категория) эсебин алуу боюнча элементтерде күнөөлүү адамдарга таандык болот.

84. Учурдагы базар наркы мүлктү кириштөө датасында ошол мүлккө же ошого окшош мүлк түрүнө колдонулган баанын негизинде түзүлөт. Мүлктүн колдонулуудагы баасы жөнүндө маалымат документалдуу же эксперттик жол менен тастыкталууга тийиш.

85. Күнөөлүү адам аныкталбай калган учурда же күнөөлүү адамдардан зыянды өндүрүп алуу боюнча сот тарабынан баш тартылганда дебет боюнча 28213 100 "Башка статьяларга таандык болбогон башка чыгымдар" элементинде жана кредит боюнча 32171 120 "Кем чыгуулар, уурдоолор жана негизсиз сарптоолор" элементи боюнча жазуу жүргүзүлөт.

II БӨЛҮМ. ЭСЕП-ЧОТ ПЛАНЫ ЖАНА АНЫ ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА КОЛДОНМО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-ноябрындагы N 624 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)

III БӨЛҮМ. БУХГАЛТЕРДИК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ФОРМАЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫ ТҮЗҮҮ БОЮНЧА КОЛДОНМО

1-глава Бухгалтердик отчеттун формалары

§ 1-форма. "Баланс"

1-форма . Баланс

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: _____________________________________________________

Отчеттук мезгил: __________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

Аталышы

Код

Тиркеме

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын

Аягына

Башт.

Аягына

Башт.

Аягына

Башт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АКТИВДЕР

               

Финансылык эмес активдер

               

Негизги фонддор

010

1

           

Запастар

020

2

           

Баалуулуктар

030

3

           

Өндүрүштүк эмес активдер

040

4

           

Финансылык эмес активдердин жыйынтыгы

050

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансылык активдер

               

Ички финансылык активдер

               

Валюта жана депозиттер

060

5

           

Акциялардан тышкары, баалуу кагаздар

070

6

           

Кредиттер жана зайымдар

080

7

           

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары

090

8

           

Башка ички дебитордук карыз

100

9

           

Үмүт үздүргөн карыздарга резерв

110

             

Тышкы финансылык активдер

               

Валюта жана депозиттер

120

5

           

Акциялардан тышкары, баалуу кагаздар

130

6

           

Кредиттер жана зайымдар

140

7

           

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары

150

8

           

Башка тышкы дебитордук карыз

160

9

           

Финансылык активдердин жыйынтыгы

170

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Активдердин жыйынтыгы

180

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Милдеттенме жана таза активдер

               

Милдеттенме

               

Ички милдеттенме

               

Акциялардан тышкары

190

10

           

Ички карыз алуулар

200

11

           

Башка ички милдеттенме

210

12

           

Тышкы милдеттенме

               

Тышкы карыз алуулар

220

11

           

Башка тышкы милдеттенме

230

12

           

Милдеттенмелердин жыйынтыгы

240

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таза активдер

               

Активдердин таза наркы

250

13

           

Таза активдердин жыйынтыгы

260

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Милдеттенмелердин жана таза активдердин жыйынтыгы

270

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

§ 2. Баланска тиркемелер

 

 

1-формага 1-тиркеме:
Негизги фонддор

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3111. Имарат жана курулма

       

Мезгилдин башындагы баштапкы нарк

010

     

Мезгилдин башында топтолгон амортизация

020

     

Мезгилдин башындагы баланс наркы (010-020)

030

     

Алуулар

040

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуулар

050

     

Башка акысыз түшүүлөр

060

     

Сатуулар

070

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

080

     

Башка акысыз өткөрүү

090

     

Капиталдык оңдоо

100

     

Кошуп эсептелген амортизация

111

     

Эсептен чыгарылган амортизация

112

     

Баанын түшүүсү

120

     

Эсептен чыгаруу

130

     

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча түшүү

141

     

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча чыгаруу

142

     

Мезгилдин аягындагы баштапкы нарк (010+040+050+060-070-080-090+100-120-130-141-142)

150

     

Мезгилдин аягында топтолгон амортизация (020+111-112)

160

     

Мезгилдин аягындагы баланс наркы (150-160)

170

     

3112. Машиналар жана жабдуулар

       

Мезгилдин башындагы баштапкы нарк

180

     

Мезгилдин башында топтолгон амортизация

190

     

Мезгилдин башындагы баланс наркы (180-190)

200

     

Алуулар

210

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуулар

220

     

Башка акысыз түшүүлөр

230

     

Сатуулар

240

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

250

     

Башка акысыз өткөрүү

260

     

Капиталдык оңдоо

270

     

Кошуп эсептелген амортизация

281

     

Эсептен чыгарылган амортизация

282

     

Баанын түшүүсү

290

     

Эсептен чыгаруу

300

     

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча түшүү

311

     

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча чыгаруу

312

     

Мезгилдин аягындагы баштапкы нарк (180+210+220+230-240-250-260+270-290-300+311-312)

320

     

Мезгилдин аягында топтолгон амортизация (190+281-282)

330

     

Мезгилдин аягындагы баланс наркы (320-330)

340

     

3113. Башка негизги фонддор

       

Мезгилдин башындагы баштапкы нарк

350

     

Мезгилдин башында топтолгон амортизация

360

     

Мезгилдин башындагы баланс наркы (350-360)

370

     

Алуулар

380

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуулар

390

     

Башка акысыз түшүүлөр

400

     

Сатуулар

410

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

420

     

Башка акысыз өткөрүү

430

     

Капиталдык оңдоо

440

     

Кошуп эсептелген амортизация

451

     

Жараксыздыкка чыгарылган амортизация

452

     

Баанын түшүүсү

460

     

Жараксыздыкка чыгаруу

470

     

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча түшүү

481

     

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча чыгаруу

482

     

Мезгилдин аягындагы баштапкы нарк (350+380+390+400-410-420-430+440- 460-470+481-482)

490

     

Мезгилдин аягында топтолгон амортизация (360+451-452)

500

     

Мезгилдин аягындагы баланс наркы (490-500)

510

     

3114. Бүтпөй калган курулуш

       

Мезгилдин башындагы бүтпөй калган курулуш

520

     

Бүтпөй калган курулуштун наркына таандык кылынган чыгымдар

530

     

Бүтпөй калган курулушту негизги фонд деп таануу

540

     

Мезгилдин аягындагы бүтпөй калган курулуш (520+530-540)

550

     

Мезгилдин башталышына бардык баштапкы нарк (010+180+350+520)

560

     

Мезгилдин башталышына бардык топтолгон амортизация (020+190+360)

570

     

Мезгилдин башталышына бардык негизги фонддор (030+200+370+520)/(560-570)

580

     

Мезгилдин аягындагы бардык баштапкы нарк (150+320+490+550)

590

     

Мезгилдин аягындагы бардык топтолгон амортизация (160+330+500)

600

     

Мезгилдин аягындагы бардык негизги фонддор (170+340+510+550)7(590-600)

610

     

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

1-формага 2-тиркеме:
Запастар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ______________________________________________________

Отчеттук мезгил: ___________________________________________________

Ченөө бирдиги: _____________________________________________________

Ведомстволук классификация: _______________________________________

Функционалдык классификация: ______________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3121. Стратегиялык запастар

 

 

 

 

31211. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун запастары

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Алуу

020

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

030

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

040

 

 

 

Сатуулар

050

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

060

 

 

 

Башка акысыз өткөрүүлөр

070

 

 

 

Баанын түшүүсү

080

 

 

 

Эсептен чыгаруу

090

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

101

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

102

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010+020+ 030+040-050-060-070-080-090+101-102)

110

 

 

 

3122. Башка запастар

 

 

 

 

31221. Чийки заттар ж-а материалдар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

120

 

 

 

Алуу

130

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

140

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

150

 

 

 

Сатуулар

160

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

170

 

 

 

Башка акысыз өткөрүүлөр

180

 

 

 

Баанын түшүүсү

190

 

 

 

Жараксыздыкка чыгаруу

200

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

211

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

212

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (120+130+140+150-160-170-180-190-200+211-212)

220

 

 

 

31222. Бүтпөй калган өндүрүш

 

 

 

 

Мезгилдин башындагы бүтпөй калган өндүрүш

230

 

 

 

Бүтпөй калган өндүрүшкө таандык чыгымдар

240

 

 

 

Бүтпөй калган өндүрүштү даяр продукция деп таануу

250

 

 

 

Мезгилдин аягындагы бүтпөй калган өндүрүш (230+240-250)

260

 

 

 

31223. Даяр продукция

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы даяр продукция

270

 

 

 

Даярдалган даяр продукция

280

 

 

 

Сатып өткөрүлгөн (жараксыздыкка чыгарылган) даяр продукция

290

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

300

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

310

 

 

 

Мезгилдин аягындагы даяр продукция (270+280-290+300-310)

320

 

 

 

31224. Кайра сатып өткөрүлүүчү товарлар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышында кайра сатып өткөрүлүүчү товарлар

330

 

 

 

Сатылып алынган (келип түшкөн) товарлар

340

 

 

 

Сатып өткөрүлгөн (жараксыздыкка чыгарылган) товарлар

350

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

360

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

370

 

 

 

Мезгилдин аягында кайра сатып өткөрүлүүчү товарлар (330+340-350+360-370)

380

 

 

 

31225. МБП

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык Алуу

390 400

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

410

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

420

 

 

 

Сатуулар

430

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

440

 

 

 

Башка акысыз өткөрүүлөр

450

 

 

 

Баанын түшүүсү

460

 

 

 

Жараксыздыкка чыгаруу

470

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

480

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

490

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (390+400+410+420-430-440-450-460-470+480-490)

500

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык запастар (010+120+230+270+330+390)

510

 

 

 

Мезгилдин аягындагы бардык запастар (110+220+260+320+380+500)

520

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

1-формага 3-тиркеме:
Баалуулуктар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ______________________________________________________

Отчеттук мезгил: ___________________________________________________

Ченөө бирдиги: ____________________________________________________

Ведомстволук классификация: _______________________________________

Функционалдык классификация: ______________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3131. Баалуу металлдар жана асыл таштар

       

31311. Баалуу металлдар жана асыл таштар

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

     

Алуу

020

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

030

     

Башка акысыз түшүүлөр

040

     

Сатуулар

050

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

060

     

Башка акысыз өткөрүүлөр

070

     

Баанын түшүүсү

080

     

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

091

     

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

092

     

Мезгилдин аягындагы калдык (010+020+030+040-050-060-070-080+091-092)

100

     

3132. Маданий мурас активдери

       

31321. Маданий мурас активдери

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

110

     

Алуу

120

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

130

     

Башка акысыз түшүүлөр

140

     

Сатуулар

150

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

160

     

Башка акысыз өткөрүүлөр

170

     

Баанын түшүүсү

180

     

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

191

     

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

192

     

Мезгилдин аягындагы калдык (110+120+130+140-150-160-170-180+191-192)

200

     

3133. Зер буюмдар

       

31331. Зер буюмдар

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

210

     

Алуу

220

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

230

     

Башка акысыз түшүүлөр

240

     

Сатуулар

250

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

260

     

Башка акысыз өткөрүүлөр

270

     

Баанын түшүүсү

280

     

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

291

     

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

292

     

Мезгилдин аягындагы калдык (210+220+230+240-250-260-270-280+ 291-292)

300

     

Мезгилдин башталышына бардык баалуулуктар (010+110+210)

310

     

Мезгилдин аягындагы бардык баалуулуктар(100+200+300)

320

     

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

1-формага 4-тиркеме:
Өндүрүлбөгөн активдер

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: _____________________________________________________

Отчеттук мезгил: __________________________________________________

Ченөө бирдиги: ____________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3141. Жер

       

31411. Айыл чарба жерлери

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

     

Алуу

020

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

030

     

Башка акысыз түшүүлөр

040

     

Сатуулар

050

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

060

     

Башка акысыз өткөрүүлөр

070

     

Баанын түшүүсү

080

     

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

091

     

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

092

     

Мезгилдин аягындагы калдык (010+020+030+040-050-060-070-080+ 091-092)

100

     

31412. Айыл чарбасына жараксыз жерлер

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

110

     

Алуу

120

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

130

     

Башка акысыз түшүүлөр

140

     

Сатуулар

150

     

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

160

     

Башка акысыз өткөрүүлөр

170

     

Баанын түшүүсү

180

     

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

191

     

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

192

     

Мезгилдин аягындагы калдык (110+120+130+140-150-160-170-180+ 191-192)

200

     

Башталышына бардык өндүрүлбөгөн активдер (010+110)

210

     

Аякталышына бардык өндүрүлбөгөн активдер (100+200)

220

     

Отчеттук мезгилдин аягындагы маалымат кабар:

Мекеменин карамагындагы а/ч жарактуу

участкалардын жалпы аянты ________________________________________

Мекеменин карамагындагы а/ч жараксыз

участкалардын жалпы аянты ________________________________________

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

1-формага 5-тиркеме:
Валюта жана депозиттер

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: _____________________________________________________

Отчеттук мезгил: __________________________________________________

Ченөө бирдиги: ____________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3212. Валюта жана депозиттер (ички)

       

32121. Кыргыз Республикасынын Казыналык системасындагы эсеп-чот

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

     

Акча каражатынын агылып келиши

020

     

Акча каражатынын агылып кетиши

030

     

Мезгилдин аягындагы калдык (010+020-030)

040

     

32122. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы эсеп-чоту

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

050

     

Акча каражатынын агылып келиши

060

     

Акча каражатынын агылып кетиши

070

     

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

080

     

Мезгилдин аягындагы калдык (050+060-070+080)

090

     

32123 Мекеменин кассасындагы накталай акча каражаты

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

100

     

Акча каражатынын агылып келиши

110

     

Акча каражатынын агылып кетиши

120

     

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

130

     

Мезгилдин аягындагы калдык (100+110-140-120+130)

       

Мезгилдин башталышына бардык валюта жана депозиттер (ички) (010+050+100)

150

     

Мезгилдин аякталышына бардык валюта жана депозиттер (040+090+140)

160

     

3222. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкөдөгү депозиттери

       

32221. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкөдөгү депозиттери

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

170

     

Акча каражатынын агылып келиши

180

     

Акча каражатынын агылып кетиши

190

     

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

200

     

Мезгилдин аягындагы калдык (170+180-190+200)

210

     

Мезгилдин башталышына бардык валюта жана депозиттер (150+170)

220

     

Мезгилдин аякталышына бардык валюта жана депозиттер (160+210)

230

     

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

1-формага 6-тиркеме:
Акциялардан (активдерден) тышкары баалуу кагаздар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: _____________________________________________________

Отчеттук мезгил: __________________________________________________

Ченөө бирдиги: ____________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3213. Акциялардан тышкары (ички) баалуу кагаздар

       

32131. Акциялардан тышкары (ички) кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

     

Алуу

020

     

Сатуу

030

     

Тындыруу

040

     

Сыйлыктар амортизациясы

050

     

Дисконттор амортизациясы

060

     

Баанын түшүүсү

070

     

Мезгилдин аягындагы калдык (010+020-030-040-050+060-070)

080

     

32132. Акциялардан тышкары (ички) узак мөөнөттүү баалуу кагаздар

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

090

     

Алуу

100

     

Сатуу

110

     

Тындыруу

120

     

Сыйлыктар амортизациясы

130

     

Дисконттор амортизациясы

140

     

Баанын түшүүсү

150

     

Мезгилдин аягындагы калдык (090+100-110-120-130+140-150)

160

     

Мезгилдин башталышына акциялардан тышкары (ички) бардык баалуу кагаздар (010+090)

170

     

Мезгилдин аякталышына акциялардан тышкары (ички) бардык баалуу кагаздар (080+160)

180

     

3223. Акциялардан тышкары (тышкы) баалуу кагаздар

       

32231. Акциялардан тышкары (тышкы) кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

190

     

Алуу

200

     

Сатуу

210

     

Тындыруу

220

     

Сыйлыктар амортизациясы

230

     

Дисконттор амортизациясы

240

     

Баанын түшүүсү

250

     

Мезгилдин аягындагы калдык (190+200-210-220-230+240-250)

       

32232. Акциялардан тышкары (тышкы) узак мөөнөттүү баалуу кагаздар

       

Мезгилдин башталышындагы калдык

270

     

Алуу

280

     

Сатуу

290

     

Тындыруу

300

     

Сыйлыктар амортизациясы

310

     

Дисконттор амортизациясы

320

     

Баанын түшүүсү

330

     

Мезгилдин аягындагы калдык (270+280-290-300-310+320-330)

340

     

Мезгилдин башталышына акциялардан тышкары (тышкы) бардык баалуу кагаздар (190+270)

350

     

Мезгилдин аякталышына акциялардан тышкары (тышкы) бардык баалуу кагаздар (260+340)

360

     

Мезгилдин башталышына акциялардан тышкары бардык баалуу кагаздар (170+350)

370

     

Мезгилдин аякталышына акциялардан тышкары бардык баалуу кагаздар (180+360)

380

     

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

1-формага 7-тиркеме:
Кредиттер, ссудалар жана зайымдар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: _____________________________________________________

Отчеттук мезгил: __________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3214. Ички кредиттер, ссудалар жана зайымдар

       

32141. Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине ссудалар

       

Мезгилдин башталышына калдык

010

     

Берилген кредиттер, ссудалар, зайымдар

020

     

Тындырылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

030

     

Жараксыздыкка чыгарылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

040

     

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

041

     

Мезгилдин аякталышына калдык (010+020-030-040+041)

050

     

32142. Ишканаларга, финансылык мекемелерге жана калкка ссудалар

       

Мезгилдин башталышына калдык

060

     

Берилген кредиттер, ссудалар, зайымдар

070

     

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

071

     

Тындырылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

080

     

Жараксыздыкка чыгарылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

090

     

Мезгилдин аякталышына калдык (060+070+071-080-090)

100

     

Мезгилдин башталышына (ички) бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (010+060)

110

     

Мезгилдин аякталышына (ички) бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (050+100)

120

     

3224. Кредиттер жана зайымдар (тышкы)

       

32241. Башка мамлекеттин өкмөттөрүнө кредиттер

       

Мезгилдин башталышына калдык

130

     

Берилген кредиттер, ссудалар, зайымдар

140

     

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттары (+/-)

141

     

Тындырылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

150

     

Жараксыздыкка чыгарылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

160

     

Мезгилдин аякталышына калдык (130+140+141-150-160)

170

     

Мезгилдин башталышына бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (110+130)

180

     

Мезгилдин аякталышына бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (120+170)

210

     

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

1-формага 8-тиркеме:
Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3215. Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары (ички)

 

 

 

 

Жылдын башталышындагы калдык

010

 

 

 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын алуу

020

 

 

 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу

030

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010+020-030)

040

 

 

 

3225. Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары (тышкы)

 

 

 

 

Жылдын башталышындагы калдык

050

 

 

 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын алуу

060

 

 

 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу

070

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (050+060-070)

080

 

 

 

Башталышындагы бардык акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары (010+050)

090

 

 

 

Аягындагы бардык акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары (040+080)

100

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

1-формага 9-тиркеме:
Башка дебитордук карыз

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: _____________________________________________________

Отчеттук мезгил: __________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3217. Башка ички дебитордук карыз

 

 

 

 

32171. Башка ички дебитордук карыз

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Кызматкерлердин таанылган дебитордук карызы

020

 

 

 

Таанылган кем чыгуу, уурдап жок кылуу, орунсуз жоготуу

030

 

 

 

Ички ведомстволук эсептешүүлөрдү таануу

040

 

 

 

Таанылган башка ички дебитордук карыз

050

 

 

 

Кызматкерлердин тындырылган дебитордук карызы

060

 

 

 

Тындырылган кем чыгуу, уурдатуу, орунсуз жоготуулар

070

 

 

 

Ички ведомстволук эсептешүүлөр боюнча зачет

080

 

 

 

Тындырылган башка ички дебитордук карыз

090

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010+020+030+040+050-060-070-080- 090)

100

 

 

 

32173. Алууга карата пайыздар жана дивиденддер

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

110

 

 

 

Баалуу кагаздар боюнча алууга карата чегерилген пайыздар

120

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча алууга карата чегерилген пайыздар

130

 

 

 

Алууга карата чегерилген дивиденддер

140

 

 

 

КРУБ пайдасынын үлүшүн алууга карата чегерилген

150

     

Баалуу кагаздар боюнча алууга карата тындырылган пайыздар

160

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча алууга карата тындырылган пайыздар

170

 

 

 

Алууга карата тындырылган дивиденддер

180

 

 

 

КРУБ пайдасынын тындырылган үлүшү

190

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча алууга карата жараксыздыкка чыгарылган пайыздар

200

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (110+120+130+140+150-160-170-180- 190-200)

210

 

 

 

32174. Төлөнгөн ички аванстар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

220

 

 

 

Запастарга карата төлөнгөн аванстар

230

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөргө жана жумуштарга карата төлөнгөн аванстар

240

 

 

 

Негизги фонддорго карата төлөнгөн аванстар

250

 

 

 

Башка төлөнгөн аванстар

260

 

 

 

Запастар деп таанылган төлөнгөн аванстар

270

 

 

 

Жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу төлөнгөн чыгашалар деп таанылган аванстар

280

 

 

 

Негизги фонддор деп таанылган төлөнгөн аванстар

290

 

 

 

Таанылган башка аванстар

300

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (220+230+240+250+260-270-280-290- 300)

310

 

 

 

Мезгилдин башталышына башка ички дебитордук карыз (010+110+220)

320

 

 

 

Мезгилдин аягына башка ички дебитордук карыз (100+210+310)

330

 

 

 

3227. Тышкы дебитордук карыз

 

 

 

 

32271. Башка тышкы дебитордук карыз

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

340

 

 

 

Таанылган дебитордук карыз

350

 

 

 

Тындырылган дебитордук карыз

360

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

361

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (340+350-360+361)

370

 

 

 

32272. Тышкы төлөнгөн аванстар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

380

 

 

 

Запастарга карата төлөнгөн аванстар

390

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөргө жана жумуштарга карата төлөнгөн аванстар

400

 

 

 

Негизги фонддорго карата төлөнгөн аванстар

410

 

 

 

Башка төлөнгөн аванстар

420

 

 

 

Запастар деп таанылган төлөнгөн аванстар

430

 

 

 

Чыгашалар деп таанылган төлөнгөн аванстар

440

 

 

 

Негизги фонддор деп таанылган төлөнгөн аванстар

450

 

 

 

Таанылган башка аванстар

460

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

461

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (380+390+400+410+420-430-440-450-460+461)

470

 

 

 

Мезгилдин башталышына башка тышкы дебитордук карыз (340+380)

480

 

 

 

Мезгилдин аягына башка тышкы дебитордук карыз (370+470)

490

 

 

 

Мезгилдин башталышына башка бардык дебитордук карыз (320+480)

500

 

 

 

Мезгилдин аягына башка бардык дебитордук карыз (330+490)

510

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

1-формага 10-тиркеме:
Акциялардан тышкары (милдеттенме) баалуу кагаздар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: _____________________________________________________

Отчеттук мезгил: __________________________________________________

Ченөө бирдиги: ____________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

330. Акциялардан тышкары баалуу кагаздар

 

 

 

 

33131. Акциялардан тышкары мамлекеттик кыска мөөнөттүү ички баалуу кагаздар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Чыгарылган баалуу кагаздар

020

 

 

 

Тындырылган баалуу кагаздар

030

 

 

 

Баалуу кагаздарга сыйлыктар амортизациясы

040

 

 

 

Баалуу кагаздарга дисконттор амортизациясы

050

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010+020-030+040-050)

060

 

 

 

33132. Акциялардан тышкары мамлекеттик узак мөөнөттүү ички баалуу кагаздар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

070

 

 

 

Чыгарылган баалуу кагаздар

080

 

 

 

Тындырылган баалуу кагаздар

090

 

 

 

Баалуу кагаздарга сыйлыктар амортизациясы

100

 

 

 

Баалуу кагаздарга дисконттор амортизациясы

110

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (070+080-090+100-110)

120

 

 

 

Мезгилдин башталышына акциялардан тышкары бардык мамлекеттик ички баалуу кагаздар (010+070)

130

 

 

 

Мезгилдин аягына акциялардан тышкары бардык мамлекеттик ички баалуу кагаздар (060+120)

140

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү __________________________________________________

 

 

 

1-формага 11-тиркеме:
Карыз алуулар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: _____________________________________________________

Отчеттук мезгил: __________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3314. Ички карыз алуулар

 

 

 

 

33141. Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен карыз алуулар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен карыз алуулар алынды

020

 

 

 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен карыз алуулар тындырылды

030

 

 

 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

040

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

041

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010+020+030-040+050)

050

 

 

 

33142. Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

060

 

 

 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар алынды

070

 

 

 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар тындырылды

080

 

 

 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

090

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

091

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (060+070-080-090+091)

100

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык ички карыз алуулар (010+060)

110

 

 

 

Мезгилдин аягына бардык ички карыз алуулар (050+100)

120

 

 

 

3324. Тышкы карыз алуулар

 

 

 

 

33241. Эки тараптуу карыздык макулдашуу

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

130

 

 

 

Эки тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар алынды

140

 

 

 

Эки тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар тындырылды

150

 

 

 

Эки тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

160

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

170

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (130+140-150-160+170)

180

 

 

 

33242. Көп тараптуу карыздык макулдашуулар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

190

 

 

 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар алынды

200

 

 

 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар тындырылды

210

 

 

 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

220

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

230

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (190+200-210-220+230)

240

 

 

 

33243. Чет өлкөлүк финансылык институттар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

250

 

 

 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан карыз алуулар алынды

260

 

 

 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан карыз алуулар тындырылды

270

 

 

 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

280

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

290

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (250+260-270-280+290)

300

 

 

 

33249. Башка тышкы карыз

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

310

 

 

 

Башка тышкы карыз алуулар алынды

320

 

 

 

Башка тышкы карыз алуулар тындырылды

330

 

 

 

Башка тышкы карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

340

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

350

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (310+320-330-340+350)

360

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык тышкы карыз алуулар (130+190+250+310)

370

 

 

 

Мезгилдин аягына бардык тышкы карыз алуулар (180+240+300+360)

380

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык карыз алуулар (110+370)

390

 

 

 

Мезгилдин аягына бардык карыз алуулар (120+380)

400

 

 

 

Жетекчи _________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

1-формага 12-тиркеме:
Башка милдеттенмелер

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: _____________________________________________________

Отчеттук мезгил: __________________________________________________

Ченөө бирдиги: ____________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3317. Башка ички кредитордук карыз

 

 

 

 

33171. Башка ички кредитордук карыз

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Кызматкерлердин таанылган кредитордук карызы

020

 

 

 

Стипендиялар боюнча таанылган милдеттенмелер

030

 

 

 

Таанылган ички ведомстволук эсептешүүлөр

040

 

 

 

Убактылуу пайдаланууга алынган каражаттар боюнча таанылган милдеттенмелер

050

 

 

 

Компенсациялык төлөөлөр боюнча таанылган милдеттенмелер

060

 

 

 

Субсидиялар боюнча таанылган милдеттенмелер

070

 

 

 

Гранттар боюнча таанылган милдеттенмелер

080

 

 

 

Таанылган башка кредитордук карыз

090

 

 

 

Кызматкерлердин тындырылган кредитордук карызы

100

     

Стипендиялар боюнча тындырылган милдеттенмелер

110

 

 

 

Ички ведомстволук эсептешүүлөр боюнча эсепке алуу

120

 

 

 

Убактылуу пайдаланууга алынган каражаттар боюнча тындырылган милдеттенмелер

130

 

 

 

Компенсациялык төлөөлөр боюнча тындырылган милдеттенмелер

140

 

 

 

Субсидиялар боюнча тындырылган милдеттенмелер

150

 

 

 

Гранттар боюнча тындырылган милдеттенмелер

160

 

 

 

Тындырылган башка кредитордук карыз

170

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (010+020+030+040+050+060+070+080+090-100-110-120-130-140-150-160-170)

180

 

 

 

33172. Эмгек акы боюнча милдеттенме

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

190

 

 

 

Эмгек акы боюнча чегерилген милдеттенмелер

200

 

 

 

Эмгек акы боюнча тындырылган милдеттенмелер

210

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (190+200-210)

220

 

 

 

33173. Акы төлөөгө пайыздар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

230

 

 

 

Баалуу кагаздар боюнча акы төлөөгө карата чегерилген пайыздар

240

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча акы төлөөгө карата чегерилген пайыздар

250

 

 

 

Баалуу кагаздар боюнча акы төлөөгө карата тындырылган пайыздар

260

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча акы төлөөгө карата тындырылган пайыздар

270

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча акы төлөөгө карата жараксыздыкка чыгарылган пайыздар

280

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

281

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (230+240+250-260-270-280+281)

290

 

 

 

33174. Акы төлөөгө (ички) эсеп-чоттор

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

300

 

 

 

Запастарга карата акы төлөөгө таанылган эсеп-чот

310

 

 

 

Кызмат көрсөтүүгө жана жумуштарга карата акы төлөөгө таанылган эсеп-чот

320

 

 

 

Негизги фонддорго карата акы төлөөгө таанылган эсеп-чот

330

 

 

 

Запастарга карата акы төлөөгө тындырылган эсеп-чот

340

 

 

 

Кызмат көрсөтүүгө жана жумуштарга карата акы төлөөгө тындырылган эсеп-чот

350

 

 

 

Негизги фонддорго карата акы төлөөгө тындырылган эсеп-чот

360

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (300+310+320+330-340-350-360)

370

 

 

 

33175. Социалдык жөлөкпулдар боюнча милдеттенме

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

380

 

 

 

Социалдык жөлөкпулдар боюнча чегерилген милдеттенме

390

 

 

 

Социалдык жөлөкпулдар боюнча тындырылган милдеттенме

400

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (380+390-400)

410

 

 

 

33176. Алынган ички авансалар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

420

 

 

 

Алынган авансалар

430

 

 

 

Кирешелер деп таанылган алынган авансалар

440

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (420+430-440)

450

 

 

 

33177. Бюджетке төлөмдөр боюнча эсептешүүлөр

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

460

 

 

 

Бюджетке төлөмдөр боюнча таанылган милдеттенмелер

470

 

 

 

Бюджетке төлөмдөр боюнча тындырылган милдеттенмелер

480

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (460+470+480)

490

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык ички милдеттенмелер (010+190+230+300+380+420+460)

500

 

 

 

Мезгилдин аягына бардык ички милдеттенмелер (180+220+290+370+410+450+490)

510

 

 

 

3325. Башка тышкы кредитордук карыз

 

 

 

 

33251. Акы төлөөгө пайыздар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

520

 

 

 

Баалуу кагаздар боюнча акы төлөөгө карата чегерилген пайыздар

530

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча акы төлөөгө карата чегерилген пайыздар

540

 

 

 

Баалуу кагаздар боюнча акы төлөөгө карата тындырылган пайыздар

550

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча акы төлөөгө карата тындырылган пайыздар

560

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча акы төлөөгө карата жараксыздыкка чыгарылган пайыздар

570

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

571

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (520+530+540-550-560-570+571)

580

 

 

 

33252. Акы төлөөгө (тышкы) эсеп-чот

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

590

 

 

 

Запастарга карата акы төлөөгө таанылган эсеп-чот

600

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөргө жана жумуштарга карата акы төлөөгө таанылган эсеп-чот

610

 

 

 

Негизги фонддорго карата акы төлөөгө таанылган эсеп-чот

620

 

 

 

Запастарга карата акы төлөөгө тындырылган эсеп-чот

630

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөргө жана жумуштарга карата акы төлөөгө тындырылган эсеп-чот

640

 

 

 

Негизги фонддорго карата акы төлөөгө тындырылган эсеп-чот

650

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

651

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (590+600+610+620-630-640-650+651)

660

 

 

 

33253. КМШ алкагында эл аралык

 

 

 

 

уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр Мезгилдин башталышындагы калдык

670

 

 

 

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр боюнча таанылган милдеттенмелер

680

 

 

 

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр боюнча таанылган милдеттенмелер

690

 

 

 

Башка төгүмдөр боюнча таанылган милдеттенмелер

700

 

 

 

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр боюнча тындырылган милдеттенмелер

710

 

 

 

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр боюнча тындырылган милдеттенмелер

720

 

 

 

Башка төгүмдөр боюнча тындырылган милдеттенмелер

730

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

731

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (670+680+690+700-710-720-730+731)

740

 

 

 

33259. Башка тышкы милдеттенмелер

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

750

 

 

 

Таанылган башка тышкы милдеттенмелер

760

 

 

 

Тындырылган башка тышкы милдеттенмелер

770

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

771

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (750+760-770+771)

780

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык тышкы милдеттенмелер (530+590+670+750)

790

 

 

 

Мезгилдин аягына бардык тышкы милдеттенмелер (580+660+740+780)

800

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык башка милдеттенмелер (500+790)

810

 

 

 

Мезгилдин аягына бардык башка милдеттенмелер (510+800)

820

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

1-формага 13-тиркеме:
Таза активдер

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: _____________________________________________________

Отчеттук мезгил: __________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

4111. Таза активдер

 

 

 

 

41111. Финансылык натыйжа

 

 

 

 

Отчеттук мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Мезгил үчүн чыгашалардын жыйынтыгы

020

 

 

 

Мезгил үчүн кирешелердин жыйынтыгы

030

 

 

 

Отчеттук мезгилдин аягындагы калдык (010-020+030)

040

 

 

 

41112. Резервдер

 

 

 

 

Отчеттук мезгилдин башталышындагы калдык

050

 

 

 

Кайра баалоо резервинин көбөйүшү

060

 

 

 

Кайра баалоо резервинин азайышы

070

 

 

 

Отчеттук мезгилдин аягындагы калдык (050-060+070)

080

 

 

 

11113. Мамсектордун башка субъекттери тарабынан киргизилген капитал

 

 

 

 

Отчеттук мезгилдин башталышындагы калдык

090

 

 

 

Мамлекеттик бюджеттен алынган каржылоо

100

 

 

 

Мамлекеттик бюджеттен алынган каржылоону киреше деп таануу

110

 

 

 

Мамлекеттик бюджетке каржылоону кайтаруу

120

 

 

 

Отчеттук мезгилдин аягына калдык (090+100-110-120)

130

 

 

 

Отчеттук мезгилдин башталышына таза активдер (010+050+090)

140

 

 

 

Отчеттук мезгилдин аягына таза активдер (040+080+130)

150

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү __________________________________________________

§ 4. Түшүндүрмө катка тиркемелер

 

 

 

Түшүндүрмө катка 1-тиркеме:
Ведомстволук мекемелердин саны жөнүндө маалымат

 

Ведомстволук классификация

Функционалдык классификация

Мекеменин саны

Өзгөрүүлөрдүн себеби

Мезгилдин башталышы

Мезгил аягына

 

1

2

3

4

5

         
         
         
         

Бардыгы

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү ______________________________________________________________

 

 

 

Түшүндүрмө катка 2-тиркеме:
Инвентаризация жүргүзүү жөнүндө маалымат

 

Инвентаризация жүгүзүү

Инвента ризациянын натыйж асы

Анын ичинде

 

Себеби

Күнү

Жүргүзүү жөнүндө буйрук

32171 120 "Кем чыгуу, уурдоо негизсиз сарптоо" элементи

Башка элементка

 

Элемент

Сумма

 

Номер

Күн

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

               

 

               

 

               

 

Бардыгы

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

Түшүндүрмө катка 3-тиркеме:
Запастар жөнүндө маалымат

 

Элемент

Жы йынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

Код

Аталышы

Башталышына калдык

Түшүүлөр

Чыгымдоо

Аягына калдык

Башталышаны калдык

Түшүүлөр

Чыгымдоо

Аягына калдык

Башталышаны калдык

Түшүүлөр

Чыгымдоо

Аягына калдык

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

31221 110

Тамак-аш азыктары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31221 120

Медикаменттер жана ороп-таңуу материалдары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31221 130

Отун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31221 140

Запастык бөлүктөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31221 150

Чарба материалы жана кеңсе товарлары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31221 160

Тара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31221 170

Курулуш материалы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31221 190

Башка чийки зат жана материалдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

Түшүндүрмө катка 4-тиркеме:
Кыргыз Республикасынын казыналык системасында эсеп-чоттордогу акча каражаты калдыгы жана кыймылы жөнүндө маалымат

 

Аталышы

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

32121 110 Республикалык бюджеттин бөлүштүрүлбөгөн ресурстары

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

010

 

 

 

Түшүүлөр

020

 

 

 

Чыгымдоолор

030

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (010+020-030)

040

 

 

 

32121 120 "Мекеменин өздүк эсеби - республикалык бюджеттин бюджеттик каражаты"

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

050

 

 

 

Түшүүлөр

060

 

 

 

Чыгымдоолор

070

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (050+060-070)

080

 

 

 

32121 130 "Мекеменин өздүк эсеби - республикалык бюджеттин атайын каражаты"

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

090

 

 

 

Түшүүлөр

100

 

 

 

Чыгымдоолор

110

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (090+100-110)

120

 

 

 

32121 140 "Мекеменин депозиттик эсеп-чоту - республикалык бюджеттин депозиттик каражаты"

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

130

 

 

 

Түшүүлөр

140

 

 

 

Чыгымдоолор

150

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (130+140-150)

160

 

 

 

32121 150 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттик эсеп-чоту (улуттук валютада)

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

170

 

 

 

Түшүүлөр

180

 

 

 

Чыгымдоолор

190

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (170+180-190)

200

 

 

 

32121 160 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттик эсеп-чоту (чет өлкөлүк валютада)

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

210

 

 

 

Түшүүлөр

220

 

 

 

Чыгымдоолор

230

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (210+220-230)

240

 

 

 

32121 170 "Мамлекеттик инвестициялар программасы боюнча эсеп-чот"

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

250

 

 

 

Түшүүлөр

260

 

 

 

Чыгымдоолор

270

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (250+260-270)

280

 

 

 

32121 180 "Эсепке алуу эсеп-чоту"

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

290

 

 

 

Түшүүлөр

300

 

 

 

Чыгымдоолор

310

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (290+300-310)

320

 

 

 

32121 210 "Жергиликтүү бюджеттин бөлүштүрүлбөгөн ресурстары"

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

330

 

 

 

Түшүүлөр

340

 

 

 

Чыгымдоолор

350

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (330+340-350)

360

 

 

 

32121 220 "Мекеменин - жергиликтүү бюджеттин бюджеттик каражаты өздүк эсеп-чоту"

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

370

 

 

 

Түшүүлөр

380

 

 

 

Чыгымдоолор

390

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (370+380-390)

400

 

 

 

32121 230 "Мекеменин - жергиликтүү бюджеттин атайын каражаты өздүк эсеп-чоту"

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

410

 

 

 

Түшүүлөр

420

 

 

 

Чыгымдоолор

430

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (410+420-430)

440

 

 

 

32121 240 "Мекеменин депозиттик эсеп-чоту - жергиликтүү бюджеттин депозиттик каражаты"

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

450

 

 

 

Түшүүлөр

460

 

 

 

Чыгымдоолор

470

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (450+460-470)

480

 

 

 

Бардыгы

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык (010+050+090+130+170+210+250+290+ 330+370+410+450)

490

 

 

 

Бардык түшүүлөр (020+060+100+140+180+220+260+300+ 340+420+460)

500

 

 

 

Бардык чыгымдоолор (030+070+110+150+190+230+270+310+ 390+430+470)

510

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (490+500-510)

520

 

 

 

Сурап-билүү маалыматы:

Аталышы

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

32121 130 "Мекеменин өздүк эсеп-чоту - республикалык бюджеттин атайын каражаты"

 

 

 

 

Бюджеттин кирешесине киргизилген, анын ичинде:

530

 

 

 

20%

531

 

 

 

0,2%

532

 

 

 

Башкалар

533

 

 

 

32121 170 "Мамлекеттик инвестициялар программасы боюнча эсеп-чот"

 

 

 

 

Бюджеттин кирешесине киргизилгени, анын ичинде:

540

 

 

 

20%

541

 

 

 

0,2%

542

 

 

 

Башкалар

543

 

 

 

32121 180 "Эсепке алуу эсен-чоту"

 

 

 

 

Бюджеттин кирешесине киргизилгени, анын ичинде:

550

 

 

 

20%

551

 

 

 

0,2%

552

 

 

 

Башкалар

553

 

 

 

32121 230 "Мекеменин өздүк эсеп-чоту - жергиликтүү бюджеттин атайын каражаты"

 

 

 

 

Бюджеттин кирешесине киргизилгени, анын ичинде:

560

 

 

 

20%

561

 

 

 

0,2%

562

 

 

 

Башкалар

563

 

 

 

Бюджеттин кирешесине бардык киргизилгени, анын ичинде:

570

 

 

 

20%

571

 

 

 

0,2%

572

 

 

 

Башкалар

573

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

Эскертүү: Маалымат казыналыктын регионалдык бөлүмдөрү тарабынан салыштырылууга жана тастыкталууга тийиш. Депозиттик жана эсептик эсеп-чоттор боюнча жүгүртүүлөр кеңейтилген түрдө көрсөтүлөт (акча каражаттарынын келип түшүшү жана чыгымдоо боюнча). Райондордун жана шаарлардын балансын консолидациялоодо жергиликтүү бюджеттен каржылоо суммасы алынып салынат

 

 

 

Түшүндүрмө катка 4.1-тиркеме:
Калыбына келтирилген кассалык чыгашалар жөнүндө маалымат

 

Э л емент

Б ардыгы

Бюдже т тик ка р ажат

Ата й ын кар а жат

Код

Аталышы

Түшүүлөр

Чыгымдоолор

Калдык

Түшүүлөр

Чыгымдоолор

Калдык

Түшүүлөр

Чыгымдоолор

Калдык

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

                 
 

 

                 

Бар д ыгы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскертүү: Маалымат казыналыктын регионалдык бөлүмдөрү менен салыштырылып жана күбөлөндүрүлүп чыгууга тийиш.

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

Түшүндүрмө катка 4.2-тиркеме:
Мекеменин кассасында накталай акча каражатынын калдыгы тууралуу маалымат

 

 

Эл е мент

Жыйы н тыгы

Бюдж еттик ка ражат

Атайын к аражат

Код

Аталышы

Башталышына калдык

Аягына калдык

Башталышына калдык

Аягына калдык

Башталышына калдык

Аягына калдык

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               

Бардыгы 

 

 

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

Түшүндүрмө катка 5-тиркеме:
Акча каражатынын жана материалдык байлыктардын кем чыгышы жана уурдалышы жөнүндө маалымат

 

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

Жылдын башталышына карыздын калдыгы - бардыгы, анын ичинде:

010

 

 

 

Сот тарабынан кесилди

011

 

 

 

Тергөө органдарында турат

012

 

 

 

Башка карыз

013

 

 

 

Таанылган кем чыгуулар, уурдоолор, негизсиз сарптоолор - бардыгы, а.и.:

020

 

 

 

Сот чечимине ылайык күнөөлүү адамга ыйгарылды

021

 

 

 

Тергөө органдарында турат

022

 

 

 

Башка карыз

023

 

 

 

Тындырылган кем чыгуулар, уурдоолор, негизсиз сарптоолор - бардыгы, а.и.:

030

 

 

 

Күнөөлүү адамдардан өндүрүлдү

031

 

 

 

Мекеменин эсебинен жараксыздыкка чыгарылды

032

 

 

 

Аякталышына карыздын калдыгы - бардыгы (010+020-030), а.и.:

040

 

 

 

Сот тарабынан кесилди

041

 

 

 

Тергөө органдарында турат

042

 

 

 

Башка карыз

043

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

Түшүндүрмө катка 6-тиркеме:
Дебитордук жана кредитордук карыз боюнча маалымат

 

Карыздын түрү ____________________________________________________ (дебитордук, кредитордук)

Эл е мент

Жыйы н тыгы

Бюдж е ттик кар ажат

Атайын к аражат

Код

Аталышы

Башталышына калдык

Аягына калдык

Башталышына калдык

Аягына калдык

Башталышына калдык

Аягына калдык

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               

Эсеп-чот жыйынтыг ы боюнча

 

 

 

 

 

 

               
               

Эсеп-чот жыйынтыг ы боюнча

 

 

 

 

 

 

               
               

Бардыгы

 

 

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

Түшүндүрмө катка 6.1-тиркеме:
Кызматкерлердин дебитордук жана кредитордук карызы жөнүндө маалымат

 

Аталышы

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

32171 110 Кызматкерлердин дебитордук карызы

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

010

 

 

 

Таанылган карыз, анын ичинде: (021+022+023+024+025)

020

     

Иш сапарына чыгымдар

021

 

 

 

Запастар

022

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөр жана жумуштар

023

 

 

 

Негизги фонддор

024

 

 

 

Башкалар

025

 

 

 

Тындырылган карыз, анын ичинде: (031+032+033+034+035)

030

 

 

 

Иш сапарына чыгымдар

031

 

 

 

Запастар

032

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөр жана жумуштар

033

 

 

 

Негизги фонддор

034

 

 

 

Башкалар

035

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (010+020-030)

040

 

 

 

33171 110 Кызматкерлердин кредитордук карызы

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

050

 

 

 

Таанылган карыз, а.и: (061+062+063+064)

060

 

 

 

Иш сапарына чыгымдар

061

 

 

 

Запастар

062

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөр жана жумуштар

063

 

 

 

Негизги фонддор

064

 

 

 

Тындырылган карыз, а.и.: (071+072+073+074)

070

 

 

 

Иш сапарына чыгымдар

071

 

 

 

Запастар

072

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөр жана жумуштар

073

 

 

 

Негизги фонддор

074

 

 

 

Мезгилдин аягына калдык (050+060-070)

080

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

Түшүндүрмө катка 7-тиркеме:
Отчеттук мезгилдин аякташы боюнча эсеп-чотту жабуу боюнча маалымат

 

Элемент

Жыл дын башталышындагы жүгүртүү

Код

Аталышы

Бюджеттик каражаттар

Атайын к аражаттар

Дебет боюнча

Кредит боюнча

Дебет боюнча

Кредит боюнча

1

2

3

4

5

6

           
           
           
           

Бардыгы

 

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

Түшүндүрмө катка 8.1-тиркеме:
Мамлекеттик сектордун башка бирдигине алынган жана өткөрүлүп берилген активдер жана милдеттенмелер жөнүндө маалымкат

 

Каражат а луучу

Конт р агент

Э л емент

Бюдж еттик кара ж аттар

Ат а йын кара ж аттар

Аталышы

Классификация ведомосту

Аталышы

Классификация ведомосту

Код

Аталышы

Дебет боюнча

Кредит боюнча

Дебет боюнча

Кредит боюнча

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   

Элемент жыйынтыг ы б оюнча

x

x

           

Бардыгы

 

x

x

           

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

Эскертүү: Өткөрүлүп берилген жана алынган негизги фонддор баштагасы наркы боюнча көрсөтүлөт, ошондой эле тийиштүү код боюнча топтолгон амортизация өзүнчө сап менен көрсөтүлөт

 

 

 

Түшүндүрмө катка 8.2-тиркеме:
Бюджеттен тышкары уюмдун акысыз алынган жана өткөрүлүп берилген активдери жана милдеттенмелери жөнүндө маалымкат

 

Каража алуучу

Контрагент

Э л емент

Бюдж е ттик кара ж аттар

А т айын кар а жаттар

Аталышы

Классификация ведомосту

Аталышы

Код

Аталышы

Дебет боюнча

Кредит боюнча

Дебет боюнча

Кредит боюнча

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 

Элемент жыйынтыг ы б оюнча

x

 

 

 

 

 

 

Бардыгы

 

x

 

 

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү ______________________________________________________________

Эскертүү : Өткөрүлүп берилген жана алынган негизги фонддор баштапкы наркы боюнча көрсөтүлөт, ошондой эле тийиштүү код боюнча топтолгон амортизация өзүнчө сап менен көрсөтүлөт.

 

 

 

Түшүндүрмө катка 9-тиркеме:
Ведомстволук классификация боюнча республикалык бюджеттен ачык кредиттер тууралуу маалымат _____-ж.

 

 

Бюджет т ик каражаттарды алуучу

Каржылоо

Код

Аталышы

 

1

2

3

     
     
     

Бардыгы

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

 

 

 

Түшүндүрмө катка 10-тиркеме:
Борбордук казыналык тарабынан жүргүзүлгөн тикелей чыгаша аткарымдары жөнүндө маалымат

 

Элемент

Каржылоо

Кассалык чыгым

Калдык

Код

Аталышы

1

2

3

4

5

         
         
         

Бардыгы

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү _____________________________________________________________

2-глава. Мамлекеттик башкаруу секторундагы бухгалтердик отчеттуулукту түзүү, тапшыруу жана консолидациялоо тартиби

§ 1. Жалпы жоболор

592. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин бюджеттик мекемелери, аймактык бөлүмдөрү (мындан ары текст боюнча - финансы органдары) ушул Жобонун тиркемесине ылайык кварталдык жана жылдык бухгалтердик отчеттуулукту формалар боюнча түзүшөт.

593. Бюджеттик мекемелер, финансы органдары бухгалтердик отчетторду 30-июнга, 30-сентябрга жана 31-декабрга жыл башынан улам көбөйтүү жыйынтыгы боюнча сом менен түзүшөт.

594. Отчеттогу (кварталдык, жылдык) маалыматтар отчеттук мезгилге тийиштүү (кварталдык, жылдык) бардык операциялар жана окуялар, анын ичинде кийинки оңдолуучу окуяларды, эгер бюджетти аткаруу боюнча отчеттуулукту даярдоо эрежелерине каршы келбеген оңдоолор болсо аларды эсепке алуу менен берилет.

595. 1-январдан 31-декабрга чейинки календарлык жыл отчеттук жыл болуп саналат. Кайра түзүлгөн бюджеттик мекемелер үчүн биринчи отчеттук жыл болуп, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте, алар катталган датадан тартып алар түзүлгөн жылдын 31-декабры эсептелет.

596. Каржылоосу бюджеттин бир деңгээлинен башка деңгээлине берилген же бир баш ийдирүүдөн башкасына берилген мекеме, ошондой эле мекеме жоюлганда өткөрүлгөн же жоюлган күнгө жылдык бухгалтердик отчеттуулуктун формасынын көлөмүндө бухгалтердик отчеттуулук түзүлөт жана аны мурдагы баш ийдирүүсү боюнча да, ошондой эле жаңы баш ийдирүүсү боюнча бюджеттик каражаттын өзүнүн тескөөчүсүнө берет жана ошондой эле тийиштүү бюджеттердин аткарылышы үчүн жооптуу органдарга да берет. Берилген мекемелер боюнча чыгашаларды каржылоо жыл башынан баштап толугу менен жаңы баш ийдирүүсү боюнча көрсөтүлөт. Мында тийиштүү бюджеттик ассигнование такталат.

597. Мекемени кайра уюштурууда (кошууда, бириктирүүдө, бөлүштүрүүдө, бөлүп чыгууда, өзгөртүүдө) өткөрүп берүү актысынын же бөлүштүрүү балансынын курамына акыркы отчеттук күнгө жылдык бухгалтердик отчеттуулуктун көлөмүндө түзүлгөн кирешелер жана чыгашалар сметасынын аткарылышы тууралуу бухгалтердик отчеттуулук кошулат жана мурдагы баш ийдирүүсү боюнча да, ошондой эле жаңы баш ийдирүүсү боюнча да каражатты башкы тескөөчүгө жана тийиштүү бюджеттердин аткарылышы үчүн жооптуу органдарга берилет. Жылдык бухгалтердик отчеттуулукка баланстардын айрым статьяларынын далилдүүлүгүн тастыктаган мүлк жана милдеттенмелерди инвентарлаштыруу актысы тиркелүүгө тийиш.

598. Республикалык бюджетте турган министрликтер жана ведомстволор бюджеттик мекемелердин бухгалтердик отчеттуулук негизинде консолидирленген бухгалтердик отчеттуулукту түзүшөт жана аны Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине белгиленген мөөнөттө беришет.

599. Финансы органдары жергиликтүү бюджетте турган бюджеттик мекемелер тапшырган негизде консолидерленген бухгалтердик отчеттуулукту түзүшөт жана аны Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине белгиленген мөөнөттө беришет.

600. Бюджеттик мекеме бухгалтердик отчетуулукту өзүнөн жогору турган министрликке же ведомствого белгиленген мөөнөттө тапшырат.

601. Бухгалтердик отчеттуулук Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык маалыматты милдеттүү коргоонун камсыздоо менен кагазга түшүрүлүп жана электрондук документ түрүндө электрондук булактар же телекоммуникациялык канал байланышы боюнча берүү жолу менен берилет.

602. Аларды берүү үчүн кварталдык, жылдык бухгалтердик отчеттуулук курамында бухгалтердик отчеттуулуктун кошумча формалары белгиленүүсү мүмкүн:

- Финансы министрлиги тарабынан - министрликтер жана ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин түзүмдүк жана Борбордук аймактык бөлүмдөр үчүн;

- министрликтер жана ведомстволор тарабынан - ведомстволорго караштуу бюджеттин каражатын түшкөндөр, алуучулар үчүн;

- аймактык финансылык органдар тарабынан - жергиликтүү бюджеттерде турган бюджеттик мекемелер үчүн.

603. Бухгалтердик отчеттуулукка төмөндөгүлөр кол коюшат:

- министрликтер жана ведомстволордун, бюджеттик мекемелердин жетекчиси жана башкы бухгалтери (бухгалтери), ал эми штатта финансы-экономикалык кызмат болсо, ошол кызматтын жетекчилери кол коет;

- Финансылык органдардын, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин структуралык бөлүмдөрү жетекчиси жана аткаруучусу.

604. Бюджеттик каражатты алуучу бюджеттик эсепке алуунун жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктарды башка мамлекеттик (муниципалдык) мекемеге (мындан ары - борборлошкон бухгалтерия) өткөрүп берген учурда бухгалтердик отчеттуулук ушул Жободо жана макулдашууда каралган тартипте түзүлөт жана тапшырылат. Борборлошкон бухгалтерия түзгөн бухгалтердик отчеттуулукка эсепти жүргүзүү боюнча ыйгарым укукту өткөрүп берген бюджеттик каражаттарды алуучунун жетекчиси жана бюджетти эсепке алуунун жүргүзгөн борборлошкон бухгалтериянын башкы бухгалтери (бухгалтери) тарабынан кол коюлат.

605. Бухгалтердик отчеттуулукту даярдоо, түзүүнүн ишенимдүүлүгү жана тапшыруу үчүн министрликтердин жана ведомстволордун, бюджеттик мекемелердин, финансылык органдардын, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин айрым бөлүмдөрүнүн жетекчилери жооптуу болушат.

606. Мекеменин бухгалтердик отчеттуулугу тактоо документтери менен тастыкталган бухгалтердик жазуулардын негизинде түзүлөт. Баланс түзүлгөнгө чейин талдоо эсеп-чоттору боюнча жүгүртүүлөрдү жана калдыктарды синтетикалык эсептин эсеп-чоттору боюнча жүгүртүүлөр жана калдыктар менен салыштырып чыгуу, дебиторлор, кредиторлор башка милдеттенмелер боюнча тактоолор жүргүзүлөт.

607. Жылдык баланс статьясы инвентарлаштыруу маалыматтарына негизделет. Инвентаризацияда табылган материалдык байлыктардын иш жүзүндөгү калдыктары менен бухгалтердик эсептин маалыматтары боюнча калдыктардын ортосунда айырмачылыктар тийиштүү түрдө бухгалтердик эсепте көрсөтүлүүгө тийиш.

608. Жыл аягына карата эсеп берүүчү адамдар, дебиторлор жана кредиторлор менен бардык эсептешүүлөр аякталууга тийиш. Эсеп берүүчү адамдан өз убагында аванстык отчетту, ошондой эле пайдаланылбаган суммалардын калдыгын талап кылуу зарыл. Милдеттүү аванстарды кошпогондо дебитордук карыздын суммасы толугу менен өндүрүлүүгө тийиш. Ал эми кредитордук карыз тындырылышы керек. Аякталып бүтпөгөн эсептешүүлөр белгиленген тартипте салыштырып чыгышы жана тастыкталышы тийиш.

609. Бухгалтердик отчеттордо өчүрүп жазууларга, чиймелеп булгоого жол берилбейт. Жаңылыштыктарды (ката) оңдогондо тийиштүү эскертүү жасалат, ал отчетко жана баланска кол койгон адамдар тарабынан күбөлөндүрүлөт.

610. Консолидацияланган отчеттуулук министрликтер жана ведомстволор, бюджеттик мекемелер тарабынан бир аталыштагы көрсөткүчтөр (статьялар) суммалоо жолу менен жалпыланган бухгалтердик отчеттуулук формаларынын көрсөткүчтөрү негизинде түзүлөт. Жыйнактуу (консолидацияланган) отчеттуулукту даярдоодо ведомстволук мекемелер жана министрликтер менен ведомстволук мекемелер ортосунда активдер ортосундагы кыймыл боюнча (финансылык, финансылык эмес) өз ара амалдар жана милдеттенмелер (ички эсептешүүлөр) алынып салынат.

611. Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин финансылык отчеттуулукту түзүү функциясына кирген структуралык бөлүмү жана ведомстволору, финансы органдары, Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин структуралык бөлүмдөрү берген бухгалтердик отчеттулуктун негизинде бир аталыштагы көрсөткүчтөрдү (статьялар) суммалоо жолу менен өз ара аткарымдарды жокко чыгарган консолидацияланган отчеттуулукту түзөт.

§ 2. Бюджеттик мекемелердин отчеттуулугун түзүүнүн тартиби

612. Баланс 3 бөлүктөн турат: активдер, милдеттенмелер жана таза активдер. Активдерге финансылык эмес жана финансылык активдер киргизилген. Финансылык эмес активдер балансты түзүүдө топторго бөлүнөт (б.а. 3-деңгээл боюнча).

613. "Баланс" (мындан ары - Баланс) 1-формасындагы көрсөткүчтөр отчеттук мезгил аягына жана жыл башталышына карай жыйынтыктоочу көрсөткүчтөр (5, 4-графалар), бюджеттик (6, 7-графалар) жана атайын каражаттар (8, 9-графалар) боюнча чагылдырылат.

614. "Башталышы" графасында активдер, милдеттенмелер, таза активдердин жыл башталышындагы көрсөткүчтөрү көрсөтүлөт, ал кайра уюшулуу боюнча (эгер ал жүргүзүлсө) отчеттук жыл башталышын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өзгөртүлгөн баланс көрсөткүчтөрүн эсепке алуу менен мурунку жылдын "Аягы" графасынын маалыматтарына ылайык келүүгө тийиш.

615. 010 "Негизги фонддор" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 31111 "Турак жай имараты жана жайы", 31112 "Турак жай эмес имарат", 31113 "Курулма", 31121 "Транспорт каражаты", 31122 "Механизмдер жана өндүрүштүк жабдуулар", 31123 "Эмерек, кеңсе жабдуулары жана шаймандары", 31124 "Башка негизги каражат", 31131 "Өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды кошкондо өстүрүлүүчү активдер", 31132 "Материалдык эмес активдер", 31133 "Китепкана фонду", 31141 "Бүтпөй калган курулуш".

616. 020 "Запастар" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 31211 "Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун запастары", 31221 "Чийки зат жана материалдар", 31122 "Бүтпөй калган өндүрүш", 31223 "Даяр продукция", 31224 "Кайра сатуу үчүн товарлар", 31225 "МБП".

617. 030 "Баалуулуктар" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 31311 "Баалуу металлдар жана асыл таштар", 31321 "Маданий мурас активдер", 31331 "Зергер буюмдар".

618. 040 "Өндүрүлбөгөн активдер" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 31411 "Айыл чарбасына жарактуу жерлер", 31412 "Айыл чарбасына жараксыз жерлер".

619. 050 "Финансылык эмес активдердин жыйынтыгы" сабына 010, 020, 030 жана 040 саптарынын арифметикалык суммасы көрсөтүлөт. Финансылык активдер ички жана тышкы финансы активдерине бөлүнөт. Ички финансылык активдер майда топторго бөлүнөт (б.а. 4 деңгээл боюнча).

620. 060 "Валюта жана депозиттер" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 32121 "Кыргыз Республикасынын Казыналык системасындагы эсеп-чот", 32122 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарда жана чет өлкөлөрдөгү эсеп-чоту", 32123 "Мекеменин кассасында накталай акча каражаты".

621. 070 "Акциялардан тышкары баалуу кагаздар" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 32131 "Акциялардан тышкары, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар", 32132 "Акциялардан тышкары узак мөөнөттүү баалуу кагаздар".

622. 080 "Кредиттер, ссудалар жана зайымдар" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 32141 "Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине ссудалар", 32142 "Ишканаларга, финансылык мекемелерге жана калкка ссудалар".

623. Сап 090 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдык киргизилет: 32151 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары".

624. 100 "Башка ички дебитордук карыз" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 32171 "Башка ички дебитордук карыз", 32172 "Салыктарды төлөө боюнча талап кылуу укугу", 32173 "Алууга карата пайыздар жана дивиденддер", 32174 "Алынган ички аванстар". 625. 110 "Үмүт үздүргөн карыздарга резерв" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 32191 "Үмүт үздүргөн карыздарга резерв". Тышкы финансылык активдер майда топторго бөлүнөт (б.а. 4 деңгээл боюнча).

626. 120 "Валюта жана депозиттер" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 32221 "КР Өкмөтүнүн чет өлкөлөрдөгү депозиттери".

627. 130 "Акциялардан тышкары баалуу кагаздар" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 32231 "Акциялардан тышкары, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар", 32232 "Акциялардан тышкары узак мөөнөттүү баалуу кагаздар".

628. 140 "Кредиттер жана зайымдар" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 32241 "Башка мамлекеттердин өкмөттөрүнүн кредиттери".

629. 150 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдык киргизилет: 32251 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары".

630. 160 "Башка тышкы дебитордук карыз" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 32271 "Башка тышкы дебитордук карыз", 32272 "Төлөнгөн тышкы аванстар".

631. 170 "Финансылык активдердин жыйынтыгы" сабында 060, 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 саптардын арифметикалык суммасы көрсөтүлөт.

632. 180 "Активдер жыйынтыгы" сабында 050 жана 170 саптардын арифметикалык суммасы көрсөтүлөт.

633. 190 "Акциялардан тышкары, баалуу кагаздар" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 33131 "Акциялардан тышкары кыска мөөнөттүү ички баалуу кагаздар", 33132 "Акциялардан тышкары узак мөөнөттүү ички баалуу кагаздар".

634. 200 "Ички карыз алуулар" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 33141 "Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен карыз алуулар", 33142 "Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар".

635. 210 "Башка ички милдеттенме" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 33171 "Башка ички кредитордук карыз", 33172 "Эмгек акы боюнча милдеттенме", 33173 "Акыга карата пайыздар", 33174 "Акыга карата эсеп-чот", 33175 "Социалдык жөлөкпул боюнча милдеттенме", 33176 "Алынган ички авансалар", 33177 "Бюджет менен эсептешүүлөр".

636. 220 "Тышкы карыз алуулар" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 33241 "Эки тараптуу карыздык макулдашуу", 33242 "Көп тараптуу карыздык макулдашуу", 33243 "Чет өлкөлүк финансылык институттар", 33249 "Башка тышкы карыз".

637. 230 "Башка тышкы милдеттенме" сабына төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 33251 "Акыга карата пайыздар", 33252 "Акыга карата эсеп-чот", 33253 "Башка тышкы милдеттенме", 33233 "Эл аралык уюмдарга жана КМШ алкагындагы бирикмелерге төлөмдөр".

638. 240 "Милдеттенменин жыйынтыгы" сабында 190, 200, 210, 220, 230 саптардын арифметикалык суммасы көрсөтүлөт.

Таза активдерге активдердин таза наркы кошулган. Балансты түзүүдө активдердин таза наркы эсеп-кысап боюнча (б.а. 5-деңгээл боюнча) агрегатталат.

639. 250 "Активдердин таза наркы" сабында төмөнкүдөй эсеп-чот боюнча калдыктар киргизилет: 41111 "Финансылык натыйжа", 41112 "Резервдер", 41113 "Мамсектордун башка субъекттери киргизген капитал".

640. "Жыйынтык: таза активдер" 260 сабында 250 саптагы маалымат чагылдырылат.

641. "Жыйынтык: милдеттенмелер жана таза активдер" 270 сабында 240, 260 саптардын арифметикалык сумма чагылдырылат. 270 сап боюнча чагылдырылган маалымат, 180 сапта чагылдырылган көрсөткүчтөргө барабар болууга тийиш.

§ 3. Баланска тиркемелер

642. Тиркемелердин максаты - отчеттук мезгил ичинде активдер менен милдеттенмелердин баланстык наркынын өзгөрүшүн чечмелөө. Активдер менен милдеттенмелердин көбөйүшү (түшүүсү) боюнча маалымат өзүнчө жана алардын азаюусу (чыгаруу) боюнча маалымат өзүнчө ачылып берилет. Отчеттук мезгилдин башындагы жана аягындагы активдер менен милдеттенмелердин баланстык наркы тиркемелерде баланстын маалыматтары менен дал келүүгө тийиш.

643. Ар бир тиркемеде мекеменин толук аталышы, баланс берилип жаткан күн жана ага карата (отчеттук күнгө) тиркеме, отчеттуулук формасы даярдалган мезгил - жарым жыл, 9 ай, жыл (отчеттук мезгил), ченөө бирдиги, ведомстволук жана функционалдык классификациялардын тийиштүү коду көрсөтүлөт.

644. Баланска бардык тиркемелер бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча өзүнчө түзүлөт. Тыйыны көрсөтүлбөгөн сом ченөө бирдиги болуп саналат. Мекеме жетекчиси менен башкы бухгалтер тарабынан кол коюлат.

645. Тиркемелерде активдердин чыгарылышы баштапкы наркы боюнча, ал эми ТМЗ ТМЗны жараксызга чыгаруу ыкмасын эсепке алуу менен баштапкы нарк боюнча көрсөтүлөт.

646. Консолидирленген балансты түзүүчү мамлекеттик башкаруу секторунун бирдиги да ага консолидирленген тиркемелерди даярдайт, алардан ведомстволорго караштуу мекемелер ортосунда өз ара амалдарды чыгарып таштайт. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн консолидациялашкан балансты даярдоодо министрликтер менен ведомстволордун ортосундагы өз ара амалдар ошондой эле бир министрликтин же ведомствонун ичиндеги бөлүмдөр ортосундагы же өз ара амалдар кайталанган бухгалтердик жазуулар жокко чыгарылат.

§ 3-1. "Негизги фонддор" 1-тиркеме

647. "Негизги фонддор" 1-тиркемесиндеги (мындан ары 1-тиркеме) маалымат негизги фонддордун кыймылы жөнүндөгү маалыматтар отчеттук мезгил ичиндеги жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада код жана көрсөткүчтөрдүн аталышы, 2-графада 1-тиркемедеги саптардын коддору көрсөтүлөт. 3-графада негизги фонддор боюнча жыйынтык маалыматтары, 4 жана 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

648. 1-тиркеме үчүн маалыматтар төмөндөгүдөй түзүлөт:

Код

Көрсөткүчтүн аталышы

Сапты түзүү тартиби

 

3111. Имараттар жана курулмалар

 

010

Мезгил башталышындагы баштапкы нарк

Сапка 3111 "Имараттар жана курулмалар" тобундагы бардык элементтердин отчеттук жыл башындагы сальдосу киргизилет (топтолгон амортизация эске алынган элементтерден башкасы), атап айтканда: 31111 110, 31111 120, 31111 190, 31112 110, 31112 120, 31112 130, 31112 190, 31113 110, 31113 120, 31113 130, 31113 190

020

Мезгил башталышындагы топтолгон амортизация

Сапка 3111 "Имараттар жана курулмалар" тобундагы бардык элементтердин отчеттук жыл башындагы сальдосу киргизилет (топтолгон амортизация эске алынган элементтерден башкасы), атап айтканда: айтканда: 31111 910, 31111 920, 31111 990, 31112 910, 31112 920, 31112 930, 31112 990, 31113 910, 31113 920, 31113 930, 31113 990

030

Мезгил башталышындагы баланстык нарк (010-020)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын эсептен чыгаруу натыйжасы катары эсепке алынат: 010-020

040

Сатып алуулар

Сапка 3111 "Имараттар жана курулмалар" тобуна кирүүчү элемент боюнча имараттар же курулмалар катары аныкталган жана классификацияланган баштапкы наркы чагылдырылган активдерди жабдуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар кошулат. Отчеттук датага карата иш жүзүндө төлөнбөгөн аванстык төлөмдөр бул сапка киргизилет

050

Мамбашкаруу секторунан башка бирдикти алуулар

Сапка отчет берүүчү дарекке башка бюджеттик мекемелерден өткөрүлүп берилген имараттар жана курулмалардын баштапкы наркынын суммасы кошулат

060

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчет берүүчү дарекке (бюджеттик уюмдардан башкасы) ар башка адамдар өткөрүп берүүчү (төлөөсүз) өткөрүлүп берилген имараттар жана курулмалардын баштапкы суммасы кошулат

070

Сатып алуулар

Сапка отчеттук мезгил ичинде сатылган, акча каражаттары алынганына же акча каражаттарынын жоктугуна (же башка сый акы) мындай берүүлөр үчүн имараттардын жана курулмалардын баштапкы наркы кошулат

080

Мамсектордун башка бирдигине өткөрүп берүүлөр

Сапка отчеттук мезгил ичинде башка мекемеге өткөрүлүп берилеген (төлөөсүз), имараттардын жана курулмалардын баштапкы наркы суммасы кошулат

090

Башка акысыз өткөрүп берүүлөр

Сапка отчеттук мезгил ичинде башка адамдарга (бюджеттик уюмдардан башкасы) өткөрүлүп берилген (төлөөсүз), имараттардын жана курулмалардын баштапкы наркы суммасы кошулат

100

Капиталдык оңдоо

Сапка отчеттук мезгил ичинде имараттарды жана курулмаларды оңдоо боюнча жүргүзүлгөн, имараттарды жана курулмалардын өзүлөрүнүн наркына капиталдаштырылган (кошулган) чыгымдар суммасы кошулат

111

Амортизацияга кошуп эсептөөлөр

Сапка отчеттук мезгил ичинде амортизацияга, ошондой эле башка бюджеттик мекемелерден алынган имараттар жана курулмалар боюнча эсепке алынган амортизацияга эсептелген сумма кошулат

112

Эсептен чыгарылган амортизация

Сапка отчеттук мезгил ичинде имараттар жана курулмалар сатуу же эсептен чыгаруу учурунда топтолгон амортизация суммасы кошулат

120

Баанын түшүүсү

Сапка имараттар жана курулмалар баланстык жана акыйкат (базар) наркы отчеттук датага карай акыйкат (базар) наркы алардын баланстык наркынан төмөндүгүнүн ортосундагы айрымага тең суммасы кошулат. Имараттардын жана курулмалардын түздөн-түз пайдаланууга жараксыздыгын (толук же жарым-жартылай) ырастоочу фактылар баанын түшүү белгиси катары чыгуусу мүмкүн

130

Эсептен чыгаруу

Саптын мааниси Сапка бекитилген тартипте эсептен чыгарылган имараттардын жана курулмалардын баштапкы суммасы кошулат

141

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшкөн каражаттар

Сапка инвентаризация натыйжасында ашыкча болуулар табылса имараттардын жана курулмалардын баштапкы наркынын суммасы кошулат. Эгер мындай имараттардын жана курулмалардын баштапкы наркы белгисиз болсо активдер наркын акыйкат (базар) аныктоо жол-жоболорун жүргүзүү зарыл

142

Инвентаризация натыйжасы боюнча эсептен чыгаруу

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуу боюнча имараттардын жана курулмалардын баштапкы суммасы кошулат

150

Мезгил аягына баштапкы нарк (010+040+050+060-070-080-090+100-120-130+140+141-142)

Саптын мааниси төмөндөгү саптарды кошуунун жана алуу натыйжасы катары эсептелет 010+040+050+060-070-080-090+ 100-120-130+140+141-142. Алынган маани отчеттук мезгилине аягындагы 3111 "Имараттар жана курулмалар" тобунун бардык элементтеринин сальдосу менен (топтолгон амортизация эсепке алынган элементтерден башкасы), атап айтканда 31111 110, 31111 120, 31111 190, 31112 110, 31112 120, 31112 130, 31112 190, 31113 110, 31113 120, 31113 130, 31113 190

160

Мезгил аягына топтолгон амортизация (020+111-112)

Саптын мааниси төмөндөгү саптарды кошуунун жана алуунун натыйжасы катары эсептелет 020+111-112. Алынган маани отчеттук мезгилине аягындагы 3111 "Имараттар жана курулмалар" тобунун бардык элементтердин сальдосу менен туура келүүгө тийиш, аларга карата топтолгон амортизация эсепке алынат, атап айтканда 31111 910, 31111 920, 31111 990, 31112 910, 31112 920, 31112 120, 31112 930, 31112 990, 31113 910, 31113 920, 31113 930, 31113 990

170

Мезгил аягына баланстык нарк (150-160)

Сап мааниси төмөндөгү саптардын алуу натыйжасы катары эсептелет: 150-160

 

3112. Машиналар жана жабдуулар

 

180

Мезгил башталышына баштапкы нарк

Сапка 3112 "Машиналар жана жабдуулар" тобунун бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат (топтолгон амортизация эсептелген элементтерден башкасы), атап айтканда: 31121 110, 31121 120, 31121 130, 31121 140, 31121 150, 31121 160, 31121 190, 31122 110, 31122 120, 31122 190, 31123 110, 31123 120, 31123 130, 31123 190, 31124 110

190

Мезгил башталышына топтолгон амортизация

Сапка 3112 "Машиналар жана жабдуулар" тобунун бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына топтолгон амортизация эске алынган суммалары кошулат, атап айтканда: 31121 910, 31121 920, 31121 930, 31121 940, 31121 950, 31121 960, 31121 990, 31122 910, 31122 920, 31122 990, 31123 910, 31123 920, 31123 930, 31123 990, 31124 990

200

Мезгил башталышына баштапкы нарк (180-190)

Саптагы маани төмөндөгү саптардын кемитүү натыйжасы катары эсептелет: 180-190

210

Сатып алуулар

Сапка машина жана жабдуулар катары аныкталган жана классификацияланган активдерди жеткирүү үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар 3112 "Машиналар жана жабдуулар" тобуна кирүүчү элемент боюнча чагылдырылган баштапкы наркы кошулат. Авансылык төлөмдөр, отчеттук датага фактылай жабдылбаса бул сапка кошулбайт

220

Мамлекеттик башкаруу секторунан башка бирдигинен алуу

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) ар бир адам өткөрүп берген (төлөөсүз) машиналар жана жабдуулардын баштапкы наркынын суммасы кошулат

230

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) ар бир адам өткөрүп берген (төлөөсүз) машиналар жана жабдуулардын баштапкы наркынын суммасы кошулат

240

Сатуулар

Сапка мындай жабдуу үчүн акча каражаттары алынганына карабастан (же башка сый акы) отчеттук мезгил аралыгында машиналар жана жабдуулардын баштапкы наркынын суммасы кошулат

250

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүп берүү

Сапка отчеттук мезгил аралыгында башка мекемеге өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) машиналар жана жабдуулардын баштапкы наркынын суммасы кошулат

260

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчеттук мезгил аралыгында ар кандай адам (бюджеттик мекемелерден башкасы) өткөрүп берген (төлөөсүз) машиналар жана жабдуулардын баштапкы наркынын суммасы кошулат

270

Капиталдык оңдоо

Сапка машиналар жана жабдуулар наркына капитализациялануучу (кошулуучу) чыгымдар боюнча отчеттук мезгил аралыгында машиналар жабдууларга жүргүзүлгөн оңдоолор боюнча чыгымдар суммасы кошулат

281

Эсептелген амортизация

Сапка отчеттук мезгил ичинде эсептелген, ошондой эле бюджеттик мекемелерден алынган машиналар жана жабдуулар боюнча эсептөөнү кабыл алган амортизация суммалары кошулат

282

Эсептен чыгарылган амортизация

Сапка отчеттук мезгил аралыгында машиналар жана жабдууларды сатуу же эсептен чыгаруу учурунда топтолгон суммалар кошулат

290

Баанын түшүүсү

Сапка отчеттук датага карай акыйкат наркы (базар) алардын баланстык наркынан төмөн болгон машиналар жана жабдуулардын баланстык жана акыйкат (базар) наркы ортосундагы айырмага тең сумма кошулат

300

Эсептен чыгаруу

Сапка бекитилген тартипте эсептен чыгарылган машина жана жабдуулардын баштапкы суммасы кошулат

311

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуу болууда машиналар жана жабдуулардын баштапкы суммасы кошулат. Эгер мындай машиналардын жана жабдуулардын баштапкы наркы белгисиз болсо активдер наркын акыйкат (базар) аныктоо жол жоболорун жүргүзүү зарыл

312

Инвентаризация натыйжасы боюнча эсептен чыгаруу

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуу болууда машиналар жана жабдуулардын баштапкы суммасы кошулат

320

Мезгил аягына баштапкы нарк (180+210+220+230-240-250-260+270-290-300+311-312)

Төмөндөгү саптар кошуу жана алуу натыйжасы катары сап боюнча мааниси эсептелет: 180+210+220+230-240-250-260+270-290- 300+311-312 Алынган маани отчеттук мезгилине аягындагы сальдо менен 3112 "Машиналар жана жабдуулар" тобунун бардык элементтердин (топтолгон амортизация эсепке алынган элементтерден башкасы), атап айтканда: 31121 110, 31121 120, 31121 130, 31121 140, 31121 150, 31121 160, 31121 190, 31122 110, 31122 120, 31122 190, 31123 110, 31123 120, 31123 130, 31123 190, 31124 110

330

Мезгил аягына топтолгон амортизация 190+281-282)

Төмөндөгү саптар кошуу жана алуу натыйжасы катары сап боюнча мааниси эсептелет: 190+281-282. Алынган маани отчеттук мезгилдин аягындагы сальдо менен 3112 "Машиналар жана жабдуулар" тобунун бардык элементтердин (топтолгон амортизация эсепке алынган элементтерден башкасы), атап айтканда 31121 910, 31121 920, 31121 930, 31121 940, 31121 950, 31121 960, 31121 990, 31122 910, 31122 920, 31122 990, 31123 910, 31123 920, 31123 930, 31123 990, 31124 990

340

Мезгил аягына баланстык нарк (320-330)

Саптагы маани төмөндөгү саптардын алуу натыйжасы катары эсептелет: 320-330

 

3113. Башка негизги фонддор

 

350

Мезгил башталышына баштапкы нарк

Сапка отчеттук жыл башталышына 3113 "Башка негизги фонддор" тобунун бардык элементтери сальдосу (топтолгон амортизация эсепке алынган элементтерден башкасы) кошулат, атап айтканда: 31131 110, 31131 120, 31131 130, 31131 140, 31131 150, 31131 190, 31132 110, 31132 120, 31132 130, 31132 190, 31133 110

360

Мезгил башталышына топтолгон амортизация

Сапка отчеттук жыл башталышына топтолгон амортизация эсепке алынган 3113 "Башка негизги фонддор" тобунун бардык элементтеринин сальдосу кошулат, атап айтканда: 31132 910, 31132 920, 31132 930, 31132 990

370

Мезгил башталышына баштапкы нарк (350-360)

Саптагы маани төмөндөгү саптардын кемитүү натыйжасы катары эсептелет: 350-360

380

Сатып алуулар

Сапка отчеттук мезгил аралыгында активдерди жабдуу үчүн төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар кошулат, ал аныктоого жана классификациялоого кирүүчү негизги фонддор жана 3113 "Башка негизги фонддор" тобуна кирген элементтер чагылдырган элементтер, отчеттук датага фактылай жабдуу бул сапка кошулбайт. Фактылай жабдуулар отчеттук дата боюнча авансылык төлөмдөр болбосо бул сапка кошулбайт

390

Мамлекеттик башкаруу секторунан башка бирдигинен алуулар

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине башка бюджеттик мекемелердин (төлөөсүз) өткөрүлүп берилген башка негизги фонддордун баштапкы наркынын суммасы кошулат

400

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчет берүүчү мекемелерге ар кандай адамдар (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) өткөрүлүп берилген негизги фонддордун (төлөөсүз) баштапкы нарк суммасы кошулат

410

Сатуулар

Сапка мындай жабдуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында сатылган, акча каражаттары алынганбы же алынбаганына карабастан (же башка сый акылар) негизги фонддордон баштапкы нарк суммасы кошулат

420

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүп берүү

Сапка отчеттук мезгил аралыгында башка мекемеге өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) башка негизги фонддордун (төлөөсүз) баштапкы нарк суммасы кошулат

430

Башка акысыз өткөрүүлөр

Сапка отчеттук мезгил аралыгында ар кандай адамдарга (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) өткөрүлүп берилген башка негизги фонддордун (төлөөсүз) баштапкы нарк суммасы кошулат

440

Капиталдык оңдоо

Сапка отчеттук мезгил аралыгында башка негизги фонддорду оңдоо боюнча бул активдердин наркына капитализациялануу боюнча (кошулат) жүргүзүлгөн чыгымдар суммасына кошулат

451

Эсептелген амортизация

Сапка отчеттук мезгилде эсептелген амортизация, ошондой эле башка бюджеттик мекемелерден алынган башка негизги фонддор боюнча эсепке алынган амортизациянын эсептелген суммасы кошулат

452

Эсептен чыгарылгын амортизация

Сапка отчеттук мезгил аралыгында топтолгон амортизациянын сатуу учурунда же башка эсептен чыгарылган суммасы кошулат

460

Баанын түшүүсү

Сапка баланстык жана акыйкат (базар) наркын башка негизги фонддордун ортосундагы отчеттук датада баланстык наркынан төмөн болгон акыйкат (базар) наркы ортосундагы тең айырымаланган суммасы кошулат. Баанын түшүүсүнүн белгилери болуп алардын түз багытталышы боюнча ушул активдердин пайдалануу (толук же жарым-жартылай) жараксыздыгын ырастоочу фактылар болуп саналат

470

Эсептен чыгаруу

Сапка белгиленген тартипте башка негизги фонддордун баштапкы суммасы кошулат

481

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуу болууда башка негизги фонддордун баштапкы суммасы кошулат. Эгер мындай машиналардын жана жабдуулардын баштапкы наркы белгисиз болсо активдер наркын акыйкат (базар) аныктоо жол жоболорун жүргүзүү зарыл

482

Инвентаризация натыйжасы боюнча эсептен чыгуулар

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуулар боюнча башка негизги фонддордун баштапкы наркынын суммасы кошулат

490

Мезгил аягына баштапкы нарк (350+380+390+400-410-420-430+440-460-470+481-482)

Сап мааниси кошуу жана кемитүү натыйжасында төмөндөгү саптар катары эсептелет: 350+380+390+400-410-420-430+440-460- 470+481-482. Алынган маани 3113 "Башка негизги фонддор" топтолгон амортизация эске алынган элементтерден башкасы) тобундагы бардык элементтер отчеттук мезгил аягына сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда 31131 110, 31131 120, 31131 130, 31131 140, 31131 150, 31131 190, 31132 110, 31132 120, 31132 130, 31132 190, 31133 110

500

Мезгил аягына топтолгон амортизация (360+451-452)

Сап мааниси кемитүү жана кошуу натыйжасында төмөндөгү саптар катары эсептелет: 360+451-452. Алынган маани 3113 "Башка негизги фонддор" топтолгон амортизация эске алынган элементтер тобундагы бардык элементтер отчеттук мезгил аягына сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш. Атап айтканда: 31132 910, 31132 920, 31132 930, 31132 990

510

Мезгил аягына баланстык нарк (490-500)

Сап мааниси төмөндөгү саптарды кемитүү натыйжасы катары эсептелет: 490-500

 

3114. Бүткөрүлбөй калган имараттар жана курулмалар курулушу

 

520

Мезгил башталышына аякталбаган курулуш

Сапка 3114 "Бүткөрүлбөй калган имараттар жана курулмалар курулушу" тобундагы бардык элементтер отчеттук жыл башталышына сальдо кошулат, атап айтканда: 31141 110, 31141 120, 31141 130

530

Бүткөрүлбөй калган курулуштар наркына тийиштүү чыгымдар

Сапка 3114 " Бүткөрүлбөй калган имараттар жана курулмалар курулушу" элемент наркы отчеттук мезгилге баштапкы тийиштүү имараттар жана курулмалар курулушу боюнча чыгымдар кошулат. Бул саптын суммасын аныктоо үчүн 3114 "Бүткөрүлбөй калган имараттар жана курулмалар курулушу" топчосунун элементтери боюнча мезгил үчүн дебет жүгүртүүлөрүн талдоо зарыл, атап айтканда: 31141 110, 31141 120, 31141 130

540

Бүткөрүлбөй калган курулуштарды негизги фонд деп таануу

Сапка 3111 "Имараттар жана курулмалар" тобунун тийиштүү элементтерине таандык 3114 "Бүткөрүлбөй калган имараттар жана курулмалар курулушу" тобунун элементтери менен тийиштүү жана отчеттук мезгилде, ошондой болуп таанылган имараттар жана курулмаларга карата суммалар кошулат

550

Мезгил аягына бүткөрүлбөй калган курулуштар (520+530-540)

Сап боюнча мааниси төмөндөгү саптардын кошуу жана кемитүү натыйжасы катары эсептелет: 520+530-540

560

Баардыгы: мезгил башталышына баштапкы нарк (010+180+350+520)

Сап боюнча мааниси төмөндөгү саптардын кемитүү жана кошуу натыйжасы катары эсептелет: 010+180+350+520

570

Баардыгы: мезгил башталышына топтолгон амортизация (020+190+360)

Сап боюнча мааниси төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 020+190+360

580

Баардыгы: мезгил башталышына топтолгон амортизация (030+200+370+520)(560-570)

Сап боюнча мааниси төмөндөгү саптардын кемитүү натыйжасы катары эсептелет:560-570

590

Баардыгы: мезгил аягына баштапкы нарк (150+320+490+550)

Сап боюнча мааниси төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 150+320+490+550

600

Баардыгы: мезгил аягына топтолгон амортизация (160+330+500)

Сап боюнча мааниси төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 160+330+500

610

Баардыгы: мезгил аягына негизги фонддун (170+340+510+550) (590-610)

Сап боюнча мааниси төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 590-610

§ 3-2. "Запастар" 2-тиркеме

649. "Запастар" 2-тиркеме (мындан ары - 2-тиркеме) запастар кыймылы жөнүндө отчеттук мезгилде жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана аталышы, 2-графада - 2-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада запастар боюнча жыйынтыктоочу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

650. 2-тиркеменин маалыматтары төмөнкүчө түзүлөт:

Код

Көрсөткүч аталышы

Сапты түзүү тартиби

 

3121. Стратегиялык запастар

 

 

31211. Мамлекеттик материалдык резерв фондунун запастары

 

010

Мезгил башталышына калдык

Сапка 31211 "Мамлекеттик материалдык фондунун запастары" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат", атап айтканда: 31211 110, 31211 120, 31211 130

020

Сатып алуулар

Сапка Мамлекеттик материалдык фондунун запастары (мындан ары - Фонд) запасы катары аныкталууга жана классификацияланууга тийиштүү активдерди жабдуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар кирет жана 31211 "Мамлекеттик материалдык фондунун запастары" эсебине кирген элементтер боюнча наркы чагылдырылган. Аванстык төлөмдөр, отчеттук датага фактылай жабдуулар болбосо бул сапка кошулбайт

030

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуу

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине башка бюджеттик уюмдардын өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) Фонддун запастарынын наркынын суммасына кошулат

040

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине башка (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) ар кандай адамдардын өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) Фонддун запастарынын наркынын суммасына кошулат

050

Сатуулар

Сапка мындай жабдуулар үчүн отчеттук мезгил аралыгында, акча каражаттары (же башка сый акыбы) алынганына карабастан сатылган Фонд запастары өздүк нарк суммасы кошулат. Нарк эсебиндеги эсептен чыгаруунун тандалган методу мезгилден мезгилге чейин колдонулууга тийиш. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 31211 "Мамлекеттик материалдык фондунун запастары" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүсүн талдоо зарыл. Атап айтканда 31211 110, 31211 120, 31211 190

060

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

Сапка отчеттук мезгил аралыгында башка мекемеге өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) Фонд запастарынын наркынын суммасына кошулат

070

Башка акысыз өткөрүү

Сапка отчеттук мезгил аралыгында башка мекемеге өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) Фонд запастарынын наркынын суммасына кошулат

080

Баанын түшүүсү

Сапка отчеттук датага алардын баланстык наркынан төмөн болгон акыйкат (базар) наркы боюнча Фонд запастарынын баланстык жана акыйкат наркы (базар) ортосундагы айрыманын тең суммасы кошулат. Баанын түшүсүүнүн белгилери болуп, атап айтканда түз багытталышы боюнча мындай запастарды пайдалануунун жараксыздыгын (толук же жарым-жартылай) ырастоочу фактылар чыгышы мүмкүн

090

Эсептен чыгаруу

Сапка, белгиленген тартипте, Фонд запастарынын эсептен чыгаруу суммасы кошулат

101

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

Сапка инвентаризация натыйжасында аныкталган ашыкча болуулар Фонд запастарынын наркынын суммасына кошулат. Эгер Фонддун кайра табылган запастарынын наркы белгисиз болсо бул активдердин акыйкат (базар) наркын аныктоо жолжоболорун жүргүзүү зарыл

102

Инвентаризация натыйжасы боюнча эсептен чыгаруу

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуулар боюнча Фонд запасынын наркынын суммасы кошулат

110

Мезгил аягына калдык (010+020+030+040-050-060- 070-080-090+101-102)

Сап боюнча маани кемитүү жана кошуу натыйжасы катары төмөндөгү саптарда эсептелет: 010+020+030+040-050-060-070-080-090+ 101-102. Алынган маани 31211 "Мамлекеттик материалдык резерв Фондунун запастары" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягынын сальдосуна шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 31211 110, 31211 120, 31211 130

 

3122. Башка запастар 31221. Чийки заттар жана материалдар

 

120

Мезгил башталышына калдык

31221 "Чийки заттар жана материалдар" эсебинин бардык элементтери отчеттук жыл башталышына сальдо кошулат, атап айтканда: 31221 110, 31221 120, 31221 130, 31221 140, 31221 150, 31221 160, 31221 170, 31221 190

130

Сатып алуулар

Сапка 31221 "Чийки зат жана материалдар" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган чийки зат жана материалдар катары аныкталууга жана классификацияланууга тийиштүү активдерди жабдуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар кирет. Аванстык төлөмдөр, отчеттук датага фактылай жабдуулар болбосо бул сапка кошулбайт

140

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуу

Сапка отчет берүүчү мекеменин дарегине ар кандай адамдардын (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) чийки зат жана материалдар наркынын суммасы кошулат

150

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчет берүүчү мекеменин дарегине ар кандай адамдардын (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) чийки зат жана материалдар наркынын суммасы кошулат

160

Сатуулар

Сапка мындай жабдуу үчүн акча каражаттары алынганбы же алынган эместигине карабастан отчеттук мезгил аралыгында чийки зат жана материалдардын сатылган наркынын суммасы кошулат. Нарк эсебиндеги эсептен чыгаруунун тандалган методу мезгилден мезгилге чейин колдонулууга тийиш. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 31221 "Чийки зат жана материалдар" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүсүн талдоо зарыл, атап айтканда : 31221 110, 31221 120, 31221 130, 31221 140, 31221 150, 31221 160, 31221 170, 31221 190

170

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

Сапка отчеттук мезгил ичинде башка мекемеге чийки зат жана материалдарды өткөрүү (төлөөсүз) наркынын суммасы кошулат

180

Башка акысыз өткөрүүлөр

Сапка отчеттук мезгил ичинде ар кандай адамдар тарабынан (бюджеттик мекемелерден тышкары) чийки зат жана материалдарды өткөрүү (төлөөсүз) наркынын суммасы кошулат

190

Баанын түшүүсү

Сапка чийки заттар жана материалдарды баланстык жана акыйкат (базар) наркы отчеттук датага акыйкат (базар) наркы алардын баланстык наркынан төмөн болгон ортосундагы тең айрыма суммасы кошулат. Баанын түшүүсү белгилери, атап айтканда чийки заттар жана материалдарды алардын түз багытталышы боюнча пайдалануу жараксыздыгын (толук же жарым-жартылай) ырастоочу фактылар чыгуусу мүмкүн

200

Эсептен чыгаруу

Сапка белгиленген тартипте эсептен чийки заттар жана материалдарды запастарынан нарк чыгарылган суммасы кошулат

211

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

Сапка инвентаризация натыйжасында ашыкча болуулар табылганда чийки заттар жана материалдарды запастарынан нарк суммасы кошулат. Эгер кайра табылган запастарынын наркы белгисиз болсо бул активдердин акыйкат (базар) наркын аныктоо жол-жоболорун жүргүзүү зарыл

212

Инвентаризация натыйжасы боюнча эсептен чыгаруу

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуулар боюнча чийки заттар жана материалдарды запасынын наркынын суммасы кошулат

220

Мезгил аягына калдык (120+130+140+150-160-170- 180-190-200+211-212)

Сап боюнча маани кемитүү жана кошуу натыйжасы катары төмөндөгү саптарда эсептелет: 120+130+140+150-160-170-180-190-200+ 211-212. Алынган маани 31221 "Чийки заттар жана материалдар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягынын сальдосуна шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 31221 110, 31221 120, 31221 130, 31221 140, 31221 150, 31221 160, 31221 170, 31221 190

 

31222. Бүткөрүлбөгөн өндүрүш

 

230

Мезгил башталышына аякталбаган өндүрүш

Сапка 31222 "Бүткөрүлбөгөн өндүрүш", элементтеринин эсебинин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 31222 110

240

Аякталбаган өндүрүшкө чыгымдарды киргизүү

Сапка отчеттук мезгилге тийиштүү даяр продукция өндүрүшү боюнча чыгымдар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 31222 "Бүткөрүлбөгөн өндүрүш" эсебинин элементтери боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл, атап айтканда: 31222 110

250

Бүткөрүлбөгөн өндүрүштү даяр продукция деп таануу

Сапка отчеттук мезгилде даяр продукция деп таанылган аякталбаган өндүрүшкө карата суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 31222 "Бүткөрүлбөгөн өндүрүш" эсебинин элементтери боюнча кредиттик жүгүртүү мезгилин талдоо зарыл, атап айтканда: 31222 110

260

Мезгил аягына аякталбаган өндүрүш (230+240-250)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кемитүү жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 230+240-250. Алынган маани 31222 "Бүткөрүлбөгөн өндүрүш", эсебинин бардык элементтери отчеттук мезгил аягындагы сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 31222 110

 

31223. Даяр продукция

 

270

Мезгил башталышына даяр продукция

Сапка отчеттук жыл башталышына 31223 "Даяр продукция" эсебинин элементтери" сальдосу кошулат, атап айтканда: 31223 110

280

Даярдалган даяр продукция

Сапка отчеттук мезгилде өндүрүлгөн даяр продукцияга карата суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 31223 "Даяр продукция" эсебинин элементтери боюнча мезгилдин дебеттик жүгүртүүнү талдоо зарыл, атап айтканда: 31223 110

290

Сатылган (эсептен чыгарылган) даяр продукция

Сапка отчеттук мезгилде сатылган даяр продукциянын өздүк наркы кошулат. Өздүк нарк эсебиндеги тандалып алынган эсептен чыгаруу методу мезгилден мезгилге ырааттуу колдонулууга тийиш. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 31223 "Даяр продукция" эсебинин элементтери боюнча мезгилдин дебеттик жүгүртүүнү талдоо зарыл, атап айтканда: 31223 110

300

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

Сапка, инвентаризация натыйжасында ашыкча болуулар боюнча даяр продукция запастарынын наркынын суммасы кошулат

310

Инвентаризация натыйжасы боюнча эсептен чыгуулар

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуулар боюнча даяр продукция запастарынын наркынын суммасы кошулат

320

Мезгил аягына даяр продукция (270+280-290+300-310)

Саптагы маани төмөндөгү саптардын кемитүү жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 270+280-290+300-310. Алынган маани 31223 "Даяр продукция" эсебиндеги бардык элементтер отчеттук мезгил аягынын сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 31223 110

 

31224. Товарларды алып кайра сатуу

 

330

Мезгил башталышына алып сатуу үчүн товарлар

31224 "Алып сатуу үчүн товарлар" эсебинин элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдо кошулат, атап айтканда: 31224 110

340

Сатылып алынган (келип түшкөн) товарлар

Сапка товарларды алып кайра сатуу катары аныкталууга жана классификацияланууга тийиштүү активдерди жабдуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар кирет жана 31224 "Товарларды алып кайра сатуу" эсебине кирген элементтер боюнча наркы чагылдырылган. Аванстык төлөмдөр, отчеттук датага фактылай жабдуулар болбосо бул сапка кошулбайт

350

Сатылган (эсептен чыгарылган) товарлар

Сапка отчеттук мезгил аралыгында мындай жабдуу үчүн акча каражаттары алынганына (же башка сый акы) карабастан алып кайра сатуу үчүн товарлардын өздүк наркынын суммасы кошулат. Өздүк наркты эсептөөдөгү эсептен чыгаруунун тандалып алынган методу мезгилден мезгилге ырааттуу колдонулууга тийиш. Бул саптагы сумманы аныктоо үчүн 31225 "Алып сатуу үчүн товарлар" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүнү талдоо зарыл, атап айтканда:: 31224 110

360

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

Сапка инвентаризация натыйжасында табылган ашыкча болуулар боюнча алып кайра сатуу товарларынын наркынын суммасы кошулат

370

Инвентаризация натыйжасы боюнча эсептен чыгуулар

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуу табылганда алып кайра сатуу үчүн товарлардын өздүк нарк суммасы кошулат

380

Мезгил аягына сатуу үчүн товарлар (330+340-350+360-370)

Саптагы маани кошуу жана алуу натыйжасы катары төмөндөгү саптарда эсептелет: 330+340-350+360-370. Алынган маани алып кайра сатуу үчүн товарлардын 31224 "Алып сатуу үчүн товарлар" эсебинин бардык элементтери отчеттук мезгил аягынын сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 31224 110

 

31225. МБП

 

390

Мезгил башталышына калдык

Сапка отчеттук жыл башталышына 31225 "МБП" эсебинин элементтеринин сальдосу кошулат, атап айтканда 31225 100, 31225 200

400

Сатып алуулар

Сапка 31225 "МБП" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган МБП катары аныкталууга жана классификацияланууга туш келген активдерди жабдуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар кирет. Аванстык төлөмдөр, отчеттук датага фактылай жабдуулар болбосо бул сапка кошулбайт

410

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуу

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине башка бюджеттик мекемелерден өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) МБП наркынын суммасы кошулат

420

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине башка бюджеттик мекемелердин өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) МБП наркынын суммасы кошулат

430

Сатуулар

Сапка отчет мезгили аралыгында сатылган мындай жабдуу үчүн акча каражаттары алынганбы же акча каражаттары жоктугуна карабастан (же башка сый акы) мындай жабдуу үчүн МБП өздүк наркы кошулат. Өздүк наркты эсептөөдө эсептен чыгаруунун тандалып алынган методу мезгилден мезгилге ырааттуу колдонулууга тийиш. Бул сап боюнча сумманы аныктоо 31225 "МБП" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүнү талдоо зарыл, атап айтканда 31225 110

440

Мамбашкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

Сапка отчеттук мезгил аралыгында башка мекемеге өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) МБП наркынын суммасы кошулат

450

Башка акысыз өткөрүүлөр

Сапка отчеттук мезгил аралыгында (бюджеттик мекемелерден тышкары) ар кандай адамдарга (төлөөсүз) МБП өткөрүлүп берилген наркынын суммасы кошулат

460

Баанын түшүүсү

Сапка МБП запастарынын баланстык жана акыйкат (базар) наркы ортосундагы тең айрыма отчеттук датага акыйкат (базар) наркы алардын баланстык наркынан төмөн болгон боюнча сумма кошулат. Баанын түшүүсүнүн белгилери, атап айтканда мындай запастарды пайдалануу алардын тикелей пайдаланылышы жараксыз болгондо (толук же жарым-жартылай) ырастоочу фактылар болушу мүмкүн

470

Эсептен чыгаруу

Сапка белгиленген тартипте эсептен чыгарылган МБП наркынын суммасы кошулат

480

Инвентаризация натыйжасы

Сапка инвентаризация натыйжасында ашыкча болуулар

651. "Баалуулуктар" 3-тиркемедеги (мындан ары - 3-тиркеме) маалымат отчеттук мезгилде баалуулуктар кыймылы жөнүндө маалыматтардын жалпыланган маалыматтары камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана аталышы, 2-графада - 3-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада баалуулуктар боюнча жыйынтыктоочу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда бюджеттин жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

652. 3-тиркеменин маалыматтары төмөнкүчө түзүлөт:

Код

Көрсөткүчтөр аталышы

Сапты түзүү тартиби

 

3131. Баалуу металлдар жана асыл таштар

 

 

31311. Баалуу металлдар жана асыл таштар

 

010

Мезгил башталышына калдык

Сапка 31311 "Баалуу металлдар жана асыл таштар" эсебинин элементтери отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда 31311 110

020

Сатып алуулар

Сапка баалуу металлдар жана таштар катары аныкталууга жана классификацияланууга тийиштүү активдерди жабдуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар кирет жана 31311 "Баалуу металлдар жана асыл таштар" эсебине кирген элементтер боюнча наркы чагылдырылган. Аванстык төлөмдөр, отчеттук датага фактылай жабдуулар болбосо бул сапка кошулбайт

030

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуу

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине башка бюджеттик мекемелер берген (төлөөсүз) баалуу металлдар жана таштар наркынын суммасы кошулат

040

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине башка (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) ар кандай адамдардын өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) баалуу металлдар жана таштар наркынын суммасы кошулат

050

Сатуулар

Сапка баалуу металлдар жана таштардын отчеттук мезгил аралыгында сатылган акча каражаттары (же башка сый акыбы) алынганына карабастан мындай жабдуулар үчүн сатылган өздүк нарк суммасы кошулат. Нарк эсебиндеги эсептен чыгаруунун тандалган методу мезгилден мезгилге чейин ырааттуу колдонулууга тийиш. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 31311 "Баалуу металлдар жана таштар" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн насыялоо жүгүртүүсүн талдоо зарыл. Атап айтканда: 31311 110

060

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

Сапка баалуу металлдар жана таштардын отчеттук мезгил аралыгында башка мекемеге өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) Фонд запастарынын наркынын суммасы кошулат

070

Башка акысыз өткөрүүлөр

Сапка отчеттук мезгил аралыгында ар кандай адамдарга (төлөөсүз) (бюджеттик мекемелерден тышкары) баалуу металлдар жана таштардын өткөрүлүп берилген наркынын суммасы кошулат

080

Баанын түшүүсү

Сапка отчеттук датага алардын баланстык наркынан төмөн болгон акыйкат (базар) наркы боюнча баалуу металлдар жана таштардын баланстык жана акыйкат наркы (базар) ортосундагы айрыманын тең суммасы кошулат

090

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

Сапка инвентаризация натыйжасында аныкталган ашыкча болуулар баалуу металлдар жана таштардын наркынын суммасына кошулат. Эгер Фонддун кайра табылган запастарынын наркы белгисиз болсо бул активдердин акыйкат (базар) наркын аныктоо жол-жоболорун жүргүзүү зарыл

100

Инвентаризация натыйжасы боюнча эсептен чыгуулар

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуулар боюнча баалуу металлдар жана таштардын наркынын суммасы кошулат

110

Мезгил аягына калдык (010+020+030+040-050-060- 070-080+090-100)

Сап боюнча маани кемитүү жана кошуу натыйжасы катары төмөндөгү саптарда эсептелет: 010+020+030+040-050-060-070-080+ 090-100. Алынган маани 31311 "Баалуу металлдар жана таштар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягынын сальдосуна шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 31311 110

 

3132. Маданий мурас активдери

 

 

31321. Маданий мурас активдери

 

120

Мезгил башталышына калдык

Сапка 31321 "Маданий мурас активдери" эсебинин бардык элементтери отчеттук жыл башталышына сальдо кошулат, атап айтканда: 31321 110

130

Сатып алуулар

Сапка 31321 ""Маданий мурас активдери" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган маданий салт активдери катары аныкталууга жана классификацияланууга тийиштүү активдерди жабдуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар кирет. Аванстык төлөмдөр, отчеттук датага фактылай жабдуулар болбосо бул сапка кошулбайт

140

Мамбашкаруу секторунун башка бирдигинен алуу

Сапка отчет берүүчү мекеменин дарегине ар кандай адамдардын (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) маданий мурас активдери наркынын суммасы кошулат

150

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчет берүүчү мекеменин дарегине ар кандай адамдардын (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) өткөрүлүп берилген маданий салт активдеринин нарк суммасы кошулат

160

Сатуулар

Сапка мындай жабдуу үчүн сатылган акча каражаттары (же башка сый акыбы) алынганына карабастан мындай жабдуулар үчүн сатылган өздүк нарк суммасы кошулат. Нарк эсебиндеги эсептен чыгаруунун тандалган методу мезгилден мезгилге чейин ырааттуу колдонулууга тийиш. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 31321 "Маданий салт активдери" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн насыялоо жүгүртүүсүн талдоо зарыл. Атап айтканда: 31321 110

170

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

Сапка отчеттук мезгил ичинде башка мекемеге "маданий мурас активдери өткөрүлгөн (төлөөсүз) наркынын суммасы кошулат

180

Башка акысыз өткөрүү

Сапка отчеттук мезгил ичинде ар кандай адамдар тарабынан (бюджеттик мекемелерден тышкары) маданий мурас активдери өткөрүү (төлөөсүз) наркынын суммасы кошулат

190

Баанын түшүүсү

Сапка маданий мурас активдери баланстык жана акыйкат (базар) наркы отчеттук датага акыйкат (базар) наркы алардын баланстык наркынан төмөн болгон ортосундагы тең айрыма суммасы кошулат

200

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

Сапка инвентаризация натыйжасында ашыкча болуулар боюнча маданий мурас активдери нарк суммасы кошулат. Эгер мындай запастардын баштапкы наркы белгисиз болсо активдер маалыматын акыйкат (рынок) наркын аныктоонун жол-жобосун өткөрүү зарыл

210

Инвентаризация натыйжасы боюнча эсептен чыгаруу

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуулар боюнча маданий мурас активдери наркынын суммасы кошулат

220

Мезгил аягына калдык (120+130+140+150-160-170-180-190+200-210)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кемитүү жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 120+130+140+150-160-170-180-190+200- 210. Алынган маани 31321 "Маданий мурас активдери" эсебинин бардык элементтери отчеттук мезгил аягындагы сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 31321 110

 

3133. Зергер буюмдары

 

 

31331. Зергер буюмдар

 

230

Мезгил башталышына калдык

Сапка 31331 "Зергер буюмдары", элементтеринин эсебинин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 31331 110

240

Сатып алуулар

Сапка зергер буюмдар катары аныкталган жана классификацияланган активдерди жеткирүү үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар 31331 "Зергер буюмдар" тобуна кирүүчү элемент боюнча чагылдырылган баштапкы наркы кошулат. Авансылык төлөмдөр, отчеттук датага фактылай жабдылбаса бул сапка кошулбайт

250

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуу

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине башка бюджеттик мекемелер өткөрүп берген (төлөөсүз) зергер буюмдардын баштапкы наркынын суммасы кошулат

260

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчет берүүчү мекеменин дарегине (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) ар бир адам өткөрүп берген (төлөөсүз) зергер буюмдардын баштапкы наркынын суммасы кошулат

270

Сатуулар

Сапка мындай жабдуулар үчүн отчеттук мезгил аралыгында, акча каражаттары (же башка сый акыбы) алынганына карабастан сатылган зергер буюмдарынын өздүк нарк суммасы кошулат. Нарк эсебиндеги эсептен чыгаруунун тандалган методу мезгилден мезгилге чейин ырааттуу колдонулууга тийиш. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 31331 "Зергер буюмдары" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүсүн талдоо зарыл. Атап айтканда: 31331 110

280

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

Сапка отчеттук мезгил аралыгында башка мекемеге өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) зергер буюмдарынын наркынын суммасы кошулат

290

Башка акысыз өткөрүүлөр

Сапка отчеттук мезгил аралыгында ар кандай берилген (төлөөсүз) зергер буюмдарынын наркынын суммасы кошулат

300

Баанын түшүүсү

Сапка отчеттук датага алардын баланстык наркынан төмөн болгон акыйкат (базар) наркы боюнча чийки зат жана материалдар запасынын баланстык жана акыйкат наркы (базар) ортосундагы айрымага тең сумма кошулат

310

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

Сапка инвентаризация натыйжасында аныкталган ашыкча болуулар зергер буюмдарынын наркынын суммасы кошулат. Эгер активдердин кайра табылган наркы белгисиз болсо бул активдердин акыйкат (базар) наркын аныктоо жол-жоболорун жүргүзүү зарыл

320

Инвентаризация натыйжасы боюнча эсептен чыгаруулар

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуулар боюнча зергер буюмдарынын наркынын суммасы кошулат

330

Мезгил аягына калдык (230+240+250+260-270-280- 290-300+310-320)

Сап боюнча маани кемитүү жана кошуу натыйжасы катары төмөндөгү саптарда эсептелет: 230+240+250+260-270-280-290-300+310- 320. Алынган маани 31331 "Зергер буюмдарынын" эсебинин бардык элементтерин отчеттук мезгил аягынын сальдосуна шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 31331 110

340

Мезгил башталышына баалуулуктардын бардыгы (010+120+230)

Саптагы маани төмөндөгү саптарды кошуу натыйжасы катары эсептелет: 010+120+230

350

Мезгил аягына баалуулуктардын бардыгы (110+220+330)

Саптагы маани төмөндөгү саптарды кошуу натыйжасы катары эсептелет: 10+220+330

§ 3-4. "Өндүрүлбөгөн активдер" 4-тиркеме

653. "Өндүрүлбөгөн активдер" 4-тиркемеси (мындан ары - 4-тиркеме) запастар кыймылы жөнүндө отчеттук мезгилде жер участкаларынын жана башка өндүрүлбөгөн активдердин кыймылы жөнүндө жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана аталышы, 2-графада 4-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада баалуулуктар боюнча жыйынтыктоочу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

654. 4-тиркеме үчүн маалыматтар төмөнкүчө түзүлөт:

Код

Көрсөткүч аталышы

Сапты түзүү тартиби

 

3141. Жерлер

 

 

31411. Айыл чарба жерлери

 

010

Мезгил башталышына калдык

Сапка 31411 "Айыл чарба жерлери" эсебинин элементтери отчеттук жыл башталышына сальдо кошулат, атап айтканда: 31411 110

020

Сатып алуулар

Сапка 31411 "Айыл чарба жерлерине" кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган айыл чарба жерлери катары аныкталууга жана классификацияланууга тийиштүү активдерди жабдуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар кошулат. Авансылык төлөмдөр, отчеттук датага фактылай жабдылбаса бул сапка кошулбайт

030

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуу

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине башка бюджеттик мекемелер өткөрүп берген (төлөөсүз) айыл чарба жерлеринин баштапкы наркынын суммасы кошулат

040

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) ар бир адамдар өткөрүп берген (төлөөсүз) айыл чарба жерлеринин баштапкы наркынын суммасы кошулат

050

Сатуулар

Сапка отчеттук мезгил аралыгында сатылган мындай жабдуу үчүн акча каражаттары алынганбы же акча каражаттары жоктугуна карабастан (же башка сый акы) айыл чаба жерлеринин өздүк наркы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо 31411 "Айыл чарба жерлери" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүнү талдоо зарыл, атап айтканда 31411 110

060

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

Сапка отчеттук мезгил аралыгында башка мекемеге өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) айыл чаба жерлеринин наркынын суммасы кошулат

070

Башка акысыз өткөрүүлөр

Сапка отчеттук мезгил аралыгында (бюджеттик мекемелерден тышкары) (төлөөсүз) айыл чарба жерлерин ар кандай адамдар өткөрүлүп берилген наркынын суммасы кошулат

080

Баанын түшүүсү

Сапка айыл чарба жерлеринин баланстык жана акыйкат (базар) наркы менен отчеттук датага карай акыйкат (базар) наркынын ортосундагы айырмага тең сумма кошулат

090

Инвентаризация натыйжалары боюнча түшүүлөр

Сапка инвентаризация натыйжасында ашыкча болуулар боюнча айыл чарба жерлеринин наркынын суммасы кошулат. Эгер мындай кайра табылган активдердин наркы белгисиз болсо бул активдердин акыйкат (рынок) наркын аныктоонун жол-жобосун өткөрүү зарыл

100

Инвентаризация натыйжалары боюнча эсептен чыгаруулар

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуулар боюнча айыл чарба жерлеринин наркынын суммасы кошулат

110

Мезгил аягына калдык (010+020+030+040-050-060- 070-080+090-100)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 010+020+030+040-050-060-070-080+090- 100. Алынган маани 31411 "Айыл чарба жерлери" эсебинин бардык элементтери отчеттук мезгил аягындагы сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 31411 110

 

31412. Айыл чарбалык эмес жерлер

 

120

Мезгил башталышына калдык

Сапка 31412 "Айыл чарбалык эмес жерлер" эсебинин элементтери отчеттук жыл башталышына сальдо кошулат, атап айтканда: 31412 110, 31412 120, 31412 130,31412 140

130

Сатып алуулар

Сапка 31412 "Айыл чарбалык эмес жерлер" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган айыл чарбалык эмес жерлер катары аныкталууга жана классификацияланууга тийиштүү активдерди жабдуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар кирет. Авансылык төлөмдөр, отчеттук датага фактылай жабдылбаса бул сапка кошулбайт

140

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуулар

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине башка бюджеттик мекемелер өткөрүп берген (төлөөсүз) айыл чарбалык эмес жерлердин баштапкы наркынын суммасы кошулат

150

Башка акысыз түшүүлөр

Сапка отчет берүүчү мекемелер дарегине (башка бюджеттик мекемелерден тышкары) ар бир адамдар өткөрүп берген (төлөөсүз) айыл чарбалык эмес жерлеринин баштапкы наркынын суммасы кошулат

160

Сатуулар

Сапка отчет мезгили аралыгында сатылган мындай жабдуу үчүн акча каражаттары алынганбы же акча каражаттары жоктугуна карабастан (же башка сый акы) мындай жабдуу үчүн айыл чарбалык эмес жерлеринин өздүк наркы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо 31412 "Айыл чарбалык эмес жерлер" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүнү талдоо зарыл, атап айтканда 31412 110, 31412 120, 31412 130, 31412 140

170

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

Сапка отчеттук мезгил аралыгында башка мекемеге өткөрүлүп берилген (төлөөсүз) айыл чарбалык эмес жерлердин наркынын суммасы кошулат

180

Башка акысыз өткөрүү

Сапка отчеттук мезгил аралыгында (бюджеттик мекемелерден тышкары) (төлөөсүз) айыл чарбалык эмес жерлерин ар кандай адамдарга өткөрүп берилген наркынын суммасы кошулат

190

Баанын түшүүсү

Сапка айыл чарбалык эмес жерлеринин баланстык жана акыйкат (базар) наркы менен отчеттук датага карай акыйкат (базар) наркынан ортосундагы айырмага тең сумма кошулат

200

Инвентаризация натыйжалары боюнча түшүүлөр

Сапка инвентаризация натыйжасында ашыкча болуулар боюнча айыл чарбалык эмес жерлеринин наркынын суммасы кошулат. Эгер мындай кайра табылган активдердин наркы белгисиз болсо бул активдердин акыйкат (рынок) наркын аныктоонун жол-жобосун өткөрүү зарыл

210

Инвентаризация натыйжалары боюнча эсептен чыгаруулар

Сапка инвентаризация натыйжасында кем чыгуулар боюнча айыл чарбалык эмес жерлеринин наркынын суммасы кошулат

220

Мезгил аягына калдык (120+130+140+150-160-170-180-190+200-210)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 120+130+140+150-160-170-180-190+200- 210. Алынган маани 31412 "Айыл чарбалык эмес жерлер" эсебинин бардык элементтери отчеттук мезгил аягындагы сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 31412 110, 31412 120, 31412 130, 31412 140

230

Башталышына өндүрүлбөгөн активдердин бардыгы (010+120)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуунун натыйжасы катары эсептелет: 010+120

240

Аягына өндүрүлбөгөн активдердин бардыгы (110+220)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу натыйжасы катары эсептелет: 110+220

§ 3-5. "Валюта жана депозиттер" 5-тиркеме

655. "Валюта жана депозиттер" 5-тиркемеси (мындан ары - 5-тиркеме)

отчеттук мезгилде акча каражаттары кыймылы жөнүндө жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана көрсөткүчтөр аталышы көрсөтүлөт, 2-графада - 5-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада акча каражаттары боюнча жыйынтыктоочу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

656. 5-тиркеме үчүн маалыматтар төмөнкүчө түзүлөт:

Код

Көрсөткүч аталышы

Сапты түзүү тартиби

 

3212. Валюта жана депозиттер (ички)

 

 

32121. Кыргыз Республикасынын Казыналык системасынын эсептери

 

010

Мезгил башталышына калдык

Сапка отчеттук жыл башталышына карай 32121 "Кыргыз Республикасынын Казыналык системасынын эсептеринин" бардык элементтеринин сальдосу кошулат атап айтканда: 32121 110, 32121 120, 32121 130, 32121 140, 32121 150, 32121 160, 32121 170, 32121 180, 32121 190, 32121 210, 32121 220, 32121 230, 32121 240, 32121 250

020

Акча каражаттарынын кириш агымы

Сапка казыналык ачылган эсептерге отчеттук мезгилде түшкөн суммалар кошулат. Бул сап боюнча суммаларды аныктоо үчүн 32121 "Кыргыз Республикасынын Казыналык системасынын эсептери" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл.

030

Акча каражаттарынын чыгыш агымы

Сапка казыналык системасында ачылган эсептерден отчеттук мезгилде эсептен чыгарылган суммалар кошулат. Бул сап боюнча суммаларды аныктоо үчүн 32121 "Кыргыз Республикасынын Казыналык системасынын эсептери" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

040

Мезгил аягына калдык (010+020-030)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 010+020+030. Алынган маани 32121 "Кыргыз Республикасынын Казыналык системасынын эсептери" эсебинин бардык элементтери отчеттук мезгил аягындагы сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32121 110, 32121 120, 32121 130, 32121 140, 32121 150, 32121 160, 32121 170, 32121 180, 32121 190, 32121 210, 32121 220, 32121 230, 32121 240, 32121 250

 

32122. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы эсептер

 

050

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32122 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктардагы эсептер" бардык элементтер эсеби отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 32122 110, 32122 120

060

Акча каражаттар кириш агымы

Сапка Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында ачылган эсептерге отчеттук мезгилде түшкөн суммалар кошулат. Бул сап боюнча суммаларды аныктоо үчүн 32122 "Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардагы эсептер" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

070

Акча каражаттар чыгыш агымы

Сапка Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында ачылган эсептерден отчеттук мезгилде эсептен чыгарылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча суммаларды аныктоо үчүн 32122 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктардагы эсептери" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

080

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына кайра эсептөөнүн натыйжасы (улуттук валюта) (+/-)

Сапка Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында ачылган валюталык эсептерде акча каражаттарынын кайра баалоо натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат.

090

Мезгил аягына калдык (050+060-070+080)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 050+060-070+080. Алынган маани 32122 "Кыргыз Республикасынын Казыналык системасынын эсептери" эсебиндеги бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягындагы сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда 32122 110, 32122 120

 

32123. Мекеме кассасындагы акчалай болгон каражаттар

 

100

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32123 "Мекеме кассасындагы акчалай болгон каражаттар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда 32123 110, 32123 120, 32123 130, 32123 140

110

Акча каражаттарынын кириш агымы

Сапка мекеме кассасынан отчеттук мезгилде берилген суммалар кошулат. Бул сап боюнча суммаларды аныктоо үчүн 32123 "Мекеме кассасындагы акчалай болгон каражаттар" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

120

Акча каражаттарынын чыгыш агымы

Сапка мекеме кассасынан отчеттук мезгилде берилген суммалар кошулат. Бул сап боюнча суммаларды аныктоо үчүн 32123 "Мекеме кассасындагы акчалай болгон каражаттар" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

130

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка мекеме кассасында акчалай болгон чет элдик валютада билдирилген акча каражаттарын кайра баалоо натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат

140

Мезгил аягына калдык (100+110-120+130)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 100+110-120+130. Алынган маани 32123 "Мекеме кассасындагы акчалай болгон каражаттар" эсебиндеги бардык элементтери отчеттук мезгил аягындагы сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда 32123 110, 32123 120, 32123 130, 32123 140

150

Баардыгы: мезгил башталышына валюта жана депозиттер (ички) (010+050+100)

Сап боюнча маани кошуу натыйжасы катары эсептелет: 010+050+100

160

Баардыгы: мезгил аягына валюта жана депозиттер (ички) бардыгы (040+090+140)

Сап боюнча маани кошуу натыйжасы катары эсептелет: 040+090+140

 

3222. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкөлөрдөгү депозиттери

 

 

32221. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкөлөрдөгү депозиттери.

 

170

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32221 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкөлөрдөгү депозиттери" эсебинин бардык элементтери отчеттук жыл башталышына кошулат, атап айтканда: 32221 110, 32221 210

180

Акча каражаттардын келип түшүшү

Сапка чет өлкөдө ачылган Өкмөт депозиттеринин эсебине отчеттук мезгилде келип түшкөн суммалар кошулат. Бул сап боюнча суммаларды аныктоо үчүн 32221 "Чет өлкөлөр үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

190

Акча каражаттардын чыгымдалышы

Сапка чет өлкөдө ачылган Өкмөттүн депозиттер эсебинен эсептен чыгарылган суммалар кошулат. Бул сап боюнча суммаларды аныктоо үчүн 32221 "Чет өлкөлөр үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери" эсебинин элементтери боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

200

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка чет өлкөлөр үчүн Өкмөтүнүн депозиттери чет элдик валютадагы акча каражаттарын кайра баалоо натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат

210

Мезгил аягына калдык (170+180-190+200)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу жана алуу катары эсептелет 170+180-190+200. 32221 "Чет өлкөлөр үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттеринин" бардык элементтери отчеттук мезгил аягындагы сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда 32221 110, 32221 210

220

Мезгил башталышына бардык валюта жана депозиттер (150+170)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу катары эсептелет: 150+170

230

Мезгил аягына бардык валюта жана депозиттер (160+210)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу катары эсептелет: 160+210

§ 3-6. "Акциялардан тышкары баалуу кагаздар" 6-тиркеме

657. "Акциялардан тышкары баалуу кагаздар" 6-тиркемесиндеги маалыматтар (мындан ары - 6-тиркеме) отчеттук мезгилде баалуу кагаздар кыймылы жөнүндө жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана көрсөткүчтөр аталышы көрсөтүлөт, 2-графада - 6-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада акча каражаттары боюнча жыйынтыкточу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

658. 6-тиркеме үчүн маалыматтары төмөнкүчө түзүлөт:

Код

Көрсөткүчтөр аталышы

Сап түзүү тартиби

 

3213. Акциялардан тышкары баалуу кагаздар (ички)

 

 

32131. Акциялардан тышкары кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар (ички)

 

010

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32131 "Акциялардан тышкары, кыска мөөнөттүү кагаздар" эсебинин бардык элементтерин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда 32131, 110, 32131 210, 32131 910. Бирок 32131 910 элементи боюнча - кредиттик

020

Сатып алуулар

Сапка 32131 "Акциялардан тышкары, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган (акциялардан тышкары) кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар катары аныкталган жана классификациялоого туш келген ички финансылык активдерди алуу үчүн отчет мезгили аралыгында тийиштүү акча каражаттары төлөнгөнбү же төлөөгө тийиштүү суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32131 110 жана 32131 210 элементтери боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү жана 32131 910 элементи боюнча кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

030

Сатуу

Сапка 32131 "Акциялардан тышкары, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар катары аныкталган жана классификациялоого туш келген ички финансылык активдердин сатылган баланстык наркы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32131 110 жана 32131 210 элементтери боюнча мезгил кредиттик жүгүртүүлөрдү жана 32131 210 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

040

Тындыруу

Сапка 32131 "Акциялардан тышкары, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган мөөнөттүү баалуу кагаздар катары (акциялардан тышкары) аныкталган жана классификациялоого туш келген ички финансылык активдердин тындырылган эмитенттеринин баланстык наркы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32131 110 жана 32131 210 элементтери боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүлөрдү жана 32131 910 элементи боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

050

Сый акыларды амортизациялоо

Сапка отчеттук мезгил үчүн ички кыска мөөнөттүү кагаздар сый акыларды амортизациялоонун эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32131 210 элементи боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

060

Дисконтторду амортизациялоо

Сапка отчеттук мезгил үчүн ички кыска мөөнөттүү кагаздар дисконтуна сый акыларды амортизациялоонун эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32131 910 элементи боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

070

Баанын түшүүсү

Сапка отчеттук датага баланстык нарктан төмөн болгон акыйкат (базар) наркы боюнча ички кыска мөөнөттүү баалуу кагаздардын (акциялардан тышкары) баланстык жана акыйкат (базар) наркы ортосундагы айырмага тең сумма кошулат

080

Мезгил аягына калдык (010+020-030-040-050+060-070)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 010+020-030-040-050+060-070. Алынган маани 32131 "Акциялардан тышкары кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсептин бардык элементтери отчеттук мезгил аягындагы сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32131 110, 32131 210, 32131 910

 

32132. Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар (ички)

 

090

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32132 "Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебинин бардык элементтери отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат, атап айтканда: 32132 110, 32132 210, 32132 910. Андан тышкары 32132 910 элемент боюнча сальдо-кредиттик

100

Сатып алуу

Сапка 32132 "Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебине кирүүчү элементтер чагылдырылган боюнча узак мөөнөттүү баалуу кагаздар (акциялардан тышкары) аныктоого жана классификацияланууга туш келген ички финансылык активдерди сатып алуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөөгө же төлөөгө тийиш суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32132 110 жана 32132 210 элементтери боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү жана 32132 910 элементи боюнча кредиттик жүгүртүүсүн талдоо зарыл

110

Сатуу

Сапка 32132 "Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар акциялардан тышкары" эсебине кирүүчү элементтер чагылдырылган узак мөөнөттүү баалуу кагазда (акциялардан тышкары) аныктоого жана классификацияланууга туш келген ички финансылык активдердин сатылган баланстык наркынын суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32132 110 жана 32132 210 элементтери боюнча насыялык кредиттик жүгүртүүлөрдү жана 32132 910 дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

120

Тындыруу

Сапка 32132 "Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебине кирүүчү элементтер чагылдырылган узак мөөнөттүү баалуу кагазда (акциялардан тышкары) аныктоого жана классификацияланууга туш келген ички финансылык активдердин тындырылган эмитенттеринин баланстык наркынын суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32132 110 жана 32132 210 элементтери боюнча кредитти жүгүртүүлөрдү жана 32132 910 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

130

Сый акыларды амортизациялоо

Сапка отчеттук мезгил үчүн ички узак мөөнөттүү кагаздарга сый акыларды амортизациялоонун эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32131 210 элементи боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

140

Дисконтторду амортизациялоо

Сапка отчеттук мезгил үчүн ички узак мөөнөттүү кагаздар дисконтуна сый акыларды амортизациялоонун эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо 32132 910 элементи боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

150

Баанын түшүүсү

Сапка отчеттук датага баланстык нарктан төмөн болгон акыйкат (базар) наркы боюнча ички узак мөөнөттүү баалуу кагаздардын (акциялардан тышкары) баланстык жана акыйкат (базар) наркы ортосундагы айырмага тең сумма кошулат

160

Мезгил аягына калдык (090+100-110-120-130+140-150)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 090+100-110-120-130+140-150. Алынган маани 32132 "Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебинин бардык элементтери отчеттук мезгил аягындагы сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32132 110, 32132 210, 32132 910

170

Мезгил башталышына акциялардан тышкары баалуу кагаздардын бардыгы (010+090)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу катары эсептелет: 010+090

180

Мезгил аягына акциялардан тышкары баалуу кагаздардын бардыгы (080+160)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу катары эсептелет: 080+160

 

3223. Акциялардан тышкары баалуу кагаздар(тышкы)

 

 

32231. Акциялардан тышкары кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар (тышкы)

 

190

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32231 "Акциялардан тышкары, кыска мөөнөттүү кагаздар" эсебинин бардык элементтерин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда 32231 110, 32231 210, 32231 910. Бирок 32231 910 элементи боюнча сальдо - кредиттик

200

Сатып алуулар

Сапка 32231 "Акциялардан тышкары, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган (акциялардан тышкары) кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар катары аныкталган жана классификацияланган, туш келген ички финансылык активдери үчүн отчет мезгили аралыгында тийиштүү акча каражаттары төлөнгөнбү же төлөөгө тийиштүү суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32231 110 жана 32231 210 элементи боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү жана 32231 910 элементи боюнча кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

210

Сатуу

Сапка 32231 "Акциялардан тышкары, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган, аныкталган жана классификацияланган кыска мөөнөттүү баалуу туш келген тышкы финансылык активдери сатылган баланстык наркынын суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32231 110 жана 32231 210 элементи боюнча кредиттик жүгүртүүнү жана 32231 910 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

220

Тындыруу

Сапка 32231 "Акциялардан тышкары, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган, аныкталган жана классификацияланган кыска мөөнөттүү баалуу туш келген ички финансылык активдердин тындырылган эмитенттеринин баланстык наркы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо учүн 32231 110 жана 32231 210 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү жана 32231 910 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

230

Сый акыларды амортизациялоо

Сапка отчеттук мезгил үчүн ички кыска мөөнөттүү кагаздарга сый акыларды амортизациялоонун эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32231 210 элементи боюнча кредиттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

240

Дисконтторду амортизациялоо

Сапка отчеттук мезгил үчүн ички кыска меөнөттүү кагаздар дисконтуна сый акыларды амортизациялоонун эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32231 910 элементи боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

250

Баанын түшүүсү

Сапка отчеттук датага баланстык нарктан төмөн болгон акыйкат (базар) наркы боюнча тышкы кыска мөөнөттүү баалуу кагаздардын (акциялардан тышкары) баланстык жана акыкат (базар) наркы ортосундагы айырмага тең сумма кошулат

260

Мезгил аягына калдык (190+200-210-220-230+240-250)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын алуу жана кошуу натыйжасы катары эсептелет: 190+200-210-220-230+240-250. Алынган маани 32231 "Акциялардан тышкары, кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебинин бардык элементтери отчеттук мезгил аягындагы сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32231 110, 32231 210, 32231 910

 

32232. Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар (тышкы)

 

270

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32232 "Акциялардан тышкары узак мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебинин бардык элементтери отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 32232 110, 32232 210, 32232 910. Бирок, 32232 910 элементи боюнча сальдо-кредитик

280

Сатып алуу

Сапка 32232 "Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган узак мөөнөттүү баалуу кагаздар катары (акциялардан тышкары) аныктоого жана классификацияланууга туш келген тышкы финансылык активдерди сатып алуу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөнүүгө тийиш суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32232 110 жана 32232 210 элементтери боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү жана 32232 910 элементи боюнча кредиттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

290

Сатуу

Сапка 32232 "Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебине кирүүчү элементтер чагылдырылган узак мөөнөттүү баалуу кагаздардын (акциялардан тышкары) аныктоого жана классификацияланууга туш келген тышкы финансылык активдердин сатылышынын баланстык наркынын суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32232 110 жана 32232 210 элементтери боюнча кредиттик жүгүртүүлөрдү жана 32232 910 элементти боюнча дебеттик жүгүртүүлөр талдоо зарыл

300

Тындыруу

Сапка 32232 "Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебине кирүүчү элементтер чагылдырылган узак мөөнөттүү баалуу кагаздар катары (акциялардан тышкары) аныктоого жана классификацияланууга туш келген ички финансылык активдердин тындырылган эмитенттеринин баланстык наркынын суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32232 110 жана 32232 210 элементтери боюнча кредиттик жүгүртүүлөрдү жана 32232 910 элементтери боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

310

Сый акыларды амортизациялоо

Сапка отчеттук мезгил үчүн тышкы узак мөөнөттүү кагаздарга сый акыларды амортизациялоонун эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо 32232 210 элементи боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

320

Дисконтторду амортизациялоо

Сапка отчеттук мезгил үчүн тышкы узак мөөнөттүү кагаздар дисконтуна сый акыларды амортизациялоонун эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо 32232 910 элементи боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

330

Баанын түшүүсү

Сапка отчеттук датага баланстык нарктан төмөн болгон акыйкат (базар) наркы боюнча тышкы узак мөөнөттүү баалуу кагаздардын (акциялардан тышкары) баланстык жана акыйкат (базар) наркы ортосундагы айырмага тең сумма кошулат

340

Мезгил аягына калдык (270+280-290-300-310+320-330)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын алуу жана кошуу натыйжасы катары эсептелет: 270+280-290-300-310+320-330. Алынган маани 32232 "Акциялардан тышкары, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар" эсебинин бардык элементтери отчеттук мезгил аягындагы сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32232 110, 32232 210, 32232 910

350

Мезгил башталышына акциялардан тышкары (тышкы) бардык баалуу кагаздар (190+270)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу катары эсептелет: 190+270

360

Мезгил аягына акциялардан тышкары (тышкы) бардык баалуу кагаздар (260+340)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу катары эсептелет: 260+340

370

Мезгил башталышына акциялардан тышкары бардык баалуу кагаздар (170+350)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу катары эсептелет: 170+350

380

Мезгил аягына акциялардан тышкары бардык баалуу кагаздар (180+360)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу катары эсептелет: 180+360

§ 3-7. "Кредиттер, ссудалар" 7-тиркеме

659. "Кредиттер, ссудалар" 7-тиркемесиндеги маалыматтар (мындан ары - 7-тиркеме) отчеттук мезгилде кредиттер жана ссудалар кыймылы жөнүндө жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана көрсөткүчтөр аталышы көрсөтүлөт, 2-графада - 7-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада акча каражаттары боюнча жыйынтыктоочу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

660. 7-тиркеме үчүн маалыматтары төмөнкүчө түзүлөт:

Код

Көрсөткүчтөр аталышы

Сап түзүү тартиби

 

3214. Ички кредиттер, ссудалар, зайымдар

 

 

32141. Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине ссудалар

 

010

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32141 "Мамлекеттик башкаруу деңгээлиндеги башка ссудалар" эсебиндеги бардык элементтердин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 32141 110, 32141 190

020

Берилген кредиттер, ссудалар, зайымдар

Сапка мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине, анын ичинде жергиликтүү башкаруу органдары жана башка мамлекеттик башкаруу органдарына берилген кредиттер, ссудалар жана зайымдар отчеттук мезгил аралыгында (акча каражаттары, башка активдер) кошулат

030

Тындырылган кредиттер, ссудалар, займдар

Сапка мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине, анын ичинде жергиликтүү башкаруу органдары жана башка мамлекеттик башкаруу органдарына берилген кредиттер, ссудалар жана зайымдар отчеттук мезгил аралыгында (акча каражаттары, башка активдер өз ара чегерүү талаптары жолу) менен тындырылган суммалар кошулат

040

Эсептен чыгарылган кредиттер, ссудалар, займдар

Сапка отчеттук мезгил аралыгында карыз алуучулардын эсептен чыгарылган, анын ичинде кредиттерди реструктуризациялоо натыйжасындагы суммалары кошулат

041

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын (улуттук валютага) отчеттуулук валютасына кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине берилген акча каражаттарын кайра баалоонун натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат

050

Мезгил аягына калдык (010+020-030-040+050)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу жана алуу катары эсептелет: 010+020-030-040+050. Алынган маани 32141 "Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине ссудалар" эсебиндеги бардык элементтердин отчеттук мезгил аягындагы сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 110, 32141 190

 

32142. Ишканаларга, финансылык мекемелерге жана калкка ссудалар

 

060

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32142. "Ишканаларга, финансылык мекемелерге жана калкка ссудалар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 32142 110, 32142 120, 32142 130

070

Берилген кредиттер, ссудалар, зайымдар

Сапка ишканаларга, финансылык мекемелерге жана калкка отчеттук мезгил аралыгында (акча каражаттары, башка активдер) берилген суммалар кошулат

071

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын (улуттук валютага) отчеттуулук валютасына кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка ишканаларга, финансылык мекемелерге жана калкка берилген акча каражаттарын байлоонун натыйжасында алынган бардык суммалар киргизилет

080

Тындырылган кредиттер, ссудалар, займдар

Сапка отчеттук мезгил аралыгында ишканалар, финансылык мекемелер жана калк тындырган кредиттердин, ссудалардын жана зайымдардын (акча каражаттары, башка активдер, өз ара талаптарды чегерүү жолу менен) суммалары кошулат

090

Эсептен чыгарылган кредиттер, ссудалар, займдар

Сапка кредиттерди реструктуризациялоо натыйжасындагы заемчулардын отчеттук мезгил аралыгындагы эсептен чыгарылган суммалары кошулат

100

Мезгил аягына калдык (070+080+090-100-110)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 070+080+090-100-110. Алынган маани 32142 "Ишканаларга, финансылык мекемелерге жана калкка ссудалар" эсебиндеги бардык элементтердин отчеттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32142 110, 32142 120, 32142 190

110

Мезгил башталышына бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (ички) (010+060)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 010+060

120

Мезгил аягына бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (ички) (050+100)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 050+100

 

3224. Кредиттер жана зайымдар (тышкы)

 

130

Мезгил башталышына калдык

Сапка 3224 "Кредиттер жана займдар" топчосунун бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 32241 110

140

Берилген кредиттер, ссудалар, займдар

Сапка отчеттук мезгил аралыгында башка мамлекет өлкөлөрү тарабынан кредиттер жана зайымдар берилген суммасы кошулат

141

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка башка мамлекеттердин өкмөттөрү берген акча каражаттарын кайра бөлүүнүн натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат

150

Тындырылган кредиттер, ссудалар, займдар

Сапка отчеттук мезгил аралыгында башка мамлекеттердин өкмөттөрүнүн тындырылган кредиттеринин жана зайымдарынын суммасы кошулат

160

Эсептен чыгарылган кредиттер, ссудалар, займдар

Сапка заемчулардын отчеттук мезгил аралыгында, анын ичинде кредиттерди реструктуралоо натыйжасында эсептен чыгарылган суммалары кошулат

170

Мезгил аягына калдык (130+140+141-150-160)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 130+140+141-150-160. Алынган маани 32224 "Кредиттер жана зайымдар" топчосундагы бардык элементтердин отчеттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32241 110

180

Мезгил башталышына бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (110+130)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу натыйжасы катары эсептелет: 110+130

190

Мезгил аягына бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (120+170)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 120+170

§ 3-8. "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" 8-тиркеме

661. "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" 8-тиркемесиндеги маалыматтар (мындан ары - 8-тиркеме) отчеттук мезгилде акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары кыймылы жөнүндө жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана көрсөткүчтөр аталышы көрсөтүлөт, 2-графада 8-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада - акча каражаттары боюнча жыйынтыктоочу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

662. 8-тиркеме үчүн маалыматтары төмөнкүчө түзүлөт:

Код

Көрсөткүчтөр аталышы

Сап түзүү тартиби

 

3215. Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары (ички)

 

010

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32151 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" эсебинин бардык элементинин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 32151 110, 32151 190

020

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу

Сапка 32151 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган отчеттук мезгил аралыгында сатылып алынган акциялар же жергиликтүү компаниялардын капитал үлүшүнө катышууга төлөнгөн же төлөөгө тийиш болгон суммалар кошулат. Саптагы маалыматтарды аныктоо үчүн аныктоо үчүн 32151 110 жана 32151 190 элементтери боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

030

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу

Сапка 32151 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган мезгил аралыгында сатылып алынган акциялар же жергиликтүү компаниялардын капитал үлүшүнүн баланстык наркынын суммасы кошулат. Бул сап боюнча маалыматтарды аныктоо үчүн 32151 110 жана 32151 190 элементтери боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

040

Мезгил аягына калдык (010+020-030)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу жана алуу катары эсептелет: 010+020-030. Алынган маани 32151 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" эсебинин бардык элементтери отчеттук мезгил аягына сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32151 110,32151 190

 

3225. Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары (тышкы)

 

050

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32251 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 32251 110, 32251 190

060

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатып алуу

Сапка 32251 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" эсебине кирүүчү элементтер боюнча наркы чагылдырылган акциялар сатылып алынгандыгы же чет элдик компаниялардын капиталга катышуусу үчүн отчеттук мезгил аралыгында төлөнгөн же төлөөгө тийиштүү суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32251 110 жана 322551 190 элементери боюнча мезгилиндеги ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

070

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу

Сапка 32251 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" эсебине кирүүчү элементтер боюнча чагылдырылган нарктын сатылган акциялар жана чет элдик компаниялардын капиталдагы үлүшүнүн баланстык наркынын суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32251 110 жана 32251 190 элементтери боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

080

Мезгил аягына калдык (050+060-070)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын алуу жана кошуу натыйжасы катары каралат 050+060-070. Алынган маани 32251 "Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары" эсебинин бардык элементтердин отчеттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32251 110, 32251 190

090

Башталышына акциялардын жана капиталга катышуунун башка формаларынын баардыгы (010+050)

Сап мааниси төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 010+050

100

Бардык акциялардын капиталга катышуунун башка формаларынын бардыгы (040+080)

Сап мааниси төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 040+080

§ 3-9. "Башка дебитордук карыздар" 9-тиркеме

663. "Башка дебитордук карыздар" 9-тиркемесиндеги маалыматтар (мындан ары - 9-тиркеме) отчеттук мезгилде акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары кыймылы жөнүндө жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана көрсөткүчтөр аталышы көрсөтүлөт, 2-графада - 9-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада акча каражаттары боюнча жыйынтыктоочу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

664. 9-тиркеме үчүн маалыматтары төмөнкүчө түзүлөт:

Код

Көрсөткүчтөр аталышы

Сап түзүү тартиби

 

3217. Ички дебитордук карыздар

 

 

32171. Башка ички дебитордук карыздар

 

010

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32171 "Башка ички дебитордук карыздар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда 32171 110, 32171 190

020

Кызматкерлердин таанылган дебитордук карызы

Сапка кызматкерлерге отчеттук мезгилде берилген жана дебитордук карыз катары таанылган суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32171 110 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

030

Таанылган кем чыгуулар, уурдоолор, жок кылуулар

Сапка отчеттук отчеттук мезгилде табылган кем чыгуулар, уурдоолор, жок кылуулар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32171 120 элементи боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

040

Ички ведомстволук эсептерди таануу

Сапка отчеттук мезгилде таанылган ички ведомстволук эсептерге карта суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32171 130 элементи боюнча мезгил үчүн дебитордук жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

050

Башка ички дебитордук карыздарды таануу

Сапка отчеттук мезгилде таанылган ички ведомстволук эсептерге карата суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32171 190 элементи боюнча мезгил үчүн дебитордук жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

060

Кызматкерлердин дебитордук карыздарын тындыруу

Сапка отчеттук мезгилде тындырылган же өз ара талаптарды чегерүү жүргүзүлгөн кызматкерлердин дебитордук карыздарынын суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо ичиндеги 32171 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

070

Тындырылган кем чыгуулар, уурдоолор, жок кылуулар

Сапка кем чыгуулар, уурдоолор, жок кылуулар отчеттук мезгилде тындырылган же алар боюнча өз ара чегерүү талаптары жүргүзүлгөн суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32171 120 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

080

Ички ведомстволук эсептешүүлөр боюнча чегерүүлөр

Сапка отчеттук мезгилде өз ара чегерүү талаптары жүргүзүлгөндөр боюнча ички ведомстволук эсептешүүлөргө карата суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32171 130 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

090

Тындырылган башка ички дебитордук карыздар

Сапка отчеттук мезгилде тындырылган, кызматкерлердин дебитордук карыздарынан жана кем чыгуу, уурдоо, жок кылуулардан айрымаланган же алар боюнча өз ара талаптарды эсептөө жүргүзүлгөн суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32171 190 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

100

Мезгил аягына калдык (010+020+030+040+050-060- 070-080-090)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын алуу жана кошуу натыйжасы катары каралат: 010+020+030+040+050-060-070-080-090. Алынган маани 32171 "Башка ички дебитордук карыздар" эсебинин бардык элементтери отчеттук мезгил аягына сальдо менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32171 110, 32171 120, 32171 130, 32171 190

 

32173. Алууга пайыздар жана дивиденддер

 

110

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32173 "Алууга пайыздар жана дивиденддер" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 32173 100, 32173 200, 32173 300, 32173 400

120

Баалуу кагаздар боюнча алууга эсептелген пайыздар

Сапка баалуу кагаздар боюнча пайыздарды отчеттук мезгилде эсептелген суммасы кошулат. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32173 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

130

Кредиттер жана зайымдар боюнча алууга эсептелген пайыздар

Сапка кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды отчеттук мезгилде эсептелген суммасы кошулат. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32173 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

140

Алууга эсептелген дивиденддер

Сапка отчеттук мезгилде дивиденддерди алууга эсептелген сумма кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32173 300 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

150

КРУБнын пайданы алууга эсептелген үлүшү

Сапка Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы пайда үлүшүн алууга эсептелген сумма кошулат. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32173 400 элементи боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

160

Баалуу кагаздар боюнча алууга тындырылган пайыздар

Сапка баалуу кагаздар боюнча пайыздардын отчеттук мезгилде тындырылган суммасы кошулат. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32173 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

170

Кредиттер жана зайымдар боюнча алууга тындырылган пайыздар

Сапка берилген кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды отчеттук мезгилде тындырылган суммасы кошулат. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32173 200 элементи боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

180

Алууга тындырылган дивиденддер

Сапка алууга дивиденддердин отчеттук мезгилге тындырылган суммалары кошулат. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32173 300 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

190

КРУБ пайда үлүшүнүн тындырылышы

Сапка КРУБ пайда үлүшүнүн тындырылган суммасы кошулат. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32173 400 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

200

Кредиттер жана зайымдар боюнча эсептен чыгарылган пайыздар

Сапка кредиттер, зайымдар, а.и.: кредиттер жана зайымдар реструктуралоо себеби боюнча алууга отчеттук мезгилде эсептен чыгарылган суммалар кирет. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32173 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

210

Мезгил аягына калдык (110+120+130+140+150-160- 170-180-190-200)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын алуу жана кошуу натыйжасы катары каралат: 110+120+130+140+150-160-170-180-190- 200. Алынган маани 32173 "Алууга пайыздар жана дивиденддер" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягындагы сальдосуна шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32173 100, 32173 200, 32173 300, 32173 400

 

32174. Төлөнгөн ички аванстар

 

220

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32174 "Төлөнгөн ички аванстар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат, атап айтканда: 32174 100, 32174 200, 32174 300, 32174 900

230

Запастарга карата төлөнгөн аванстар

Сапка запастарга карата отчеттук мезгилде төлөнгөн суммалар кошулат. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32174 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

240

Кызматтар жана ишке карата төлөнгөн аванстар

Сапка кызматтар жана ишке карата аванстар отчеттук мезгилде төлөнгөн суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32174 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

250

Негизги фонддорго карата төлөнгөн аванстар

Сапка негизги фонддорго карата отчеттук мезгилдеги төлөнгөн суммалар кошулат. Бул статья боюнча сумманы аныктоо үчүн 32174 300 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

260

Башка төлөнгөн аванстар

Сапка башка аванстарга отчеттук мезгилдеги төлөнгөн суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн элементтердин мезгили үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

270

Запастар деп таанылган төлөнгөн аванстар

Сапка отчеттук мезгилде мурда запастарга жабдуу жүргүзүлгөн сумма кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32174 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

280

Иштерге жана кызматтарга карата чыгашалар деп төлөнгөн

Сапка мурда төлөнгөн, алар боюнча отчеттук мезгилде, аванстар иштерди жана кызматтарды көрсөтүү жүргүзүлгөн жана чыгымдар деп таянылган суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32174 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

290

Негизги фонд деп таанылган төлөнгөн аванстар

Сапка негизги фонддорду отчеттук мезгилде жабдуу жүргүзүлгөн, мурда төлөнгөн аванстар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32174 300 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

300

Башка таанылган аванстар

Сапка тийиштүү элементтер боюнча отчеттук мезгилде чыгашалар деп таанылган, мурда төлөнгөн аванстар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн мезгил ичинде тийиштүү элементтер боюнча кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

310

Мезгил аягына калдык (220+230+240+250+260-270-280-290-300)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын алуу жана кошуу натыйжасы катары эсептелет 220+230+240+250+260-270-280-290-300. Алынган маани 32174 "Төлөнгөн ички аванстар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат, атап айтканда: 32174 100, 32174 200, 32174 300, 32174 900

320

Мезгил башталышына башка ички дебитордук карыздар (010+110+220)

Сап боюнча төмөндөгү саптарды кошуу натыйжасы катары эсептелет: 010+110+220

330

Мезгил аягына башка ички дебитордук карыздар (100+210+310)

Сап боюнча төмөндөгү саптарды кошуу натыйжасы катары эсептелет: 100+210+310

 

3227. Тышкы дебитордук карыздар

 

 

32271. Башка тышкы дебитордук карыздар

 

340

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32271 "Башка тышкы дебитордук карыздар" эсебинин элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 32271 110

350

Таанылган дебитордук карыз

Сапка запастарга карата тышкы аванстардын отчеттук мезгилде төлөнгөн суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32271 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

360

Тындырылган дебитордук карыз

Сапка тышкы дебитордук карыздардын отчеттук мезгилде тындырылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32271 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

361

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валюта) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка тышкы дебитордук карыздарды кайра баалонун натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат

370

Мезгил аягына калдык (340+350-360+361)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары каралат: 340+350-360+361. Алынган маани 32271 "Башка тышкы дебитордук карыздар" эсебинин элементтеринин отчеттук мезгил аягындагы сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32271 100

 

32272. Төлөнгөн тышкы аванстар

 

380

Мезгил башталышына калдык

Сапка 32272 "Төлөнгөн тышкы аванстар" эсебинин элементтеринин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат, атап айтканда: 32272 100, 32272 200, 32272 300

390

Запастарга карата төлөнгөн аванстар

Сапка запастарга карата тышкы аванстын отчеттук мезгилде төлөнгөн суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32272 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

400

Кызматтарга жана иштерге карата төлөнгөн аванстар

Сапка кызматтарга жана иштерге карата отчеттук мезгилде төлөнгөн тышкы аванстардын суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32272 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

410

Негизги фонддорго карата

Сапка кызматтарга жана иштерге карата негизги фонддорго карата төлөнгөн аванстар төлөнгөндүн аванстар суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32272 300 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

420

Башка төлөнгөн аванстар

Сапка башка аванстардын отчеттук мезгилде төлөнгөн суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн тийиштүү элементтер боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

430

Запастар деп таанылган төлөнгөн аванстар

Сапка отчеттук мезгилде запастарды жабдуу боюнча жүргүзүлгөн мурда тышкы аванстарга төлөнгөн сумма кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32272 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

440

Чыгашалар деп таанылган төлөнгөн аванстар

Сапка отчеттук мезгилде иштер жана кызматтарга жабдуу жүргүзүлгөн жана чыгашалар деп таанылган боюнча мурда тышкы аванстарга төлөнгөн сумма кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32272 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

450

Негизги фонд деп таанылган төлөнгөн аванстар

Сапка отчеттук мезгилде негизги фонддорго жабдуу жүргүзүлгөн, мурда тышкы аванстарга төлөнгөн сумма кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 32272 300 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

460

Таанылган башка аванстар

Сапка тийиштүү элементтер боюнча отчеттук мезгилде чыгашалар деп таанылган мурда төлөнгөн аванстар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн тийиштүү элементтер боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

461

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка төлөнгөн тышкы аванстарды кайра баалоо натыйжасындагы бардык суммалар кошулат

470

Мезгил аягына калдык (380+390+400+410+420-430-440-450-460+461)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын алуу жана кошуу натыйжасы катары эсептелет: 380+390+400+410+420-430-440-450-460+461. Алынган маани 32272 "Төлөнгөн тышкы аванстар" эсеп-чотунун бардык элементтеринин аягындагы калдыкка туура келүүгө тийиш, тактап айтканда: 32272 100, 32272 200, 32272 300

480

Мезгил башталышына башка тышкы дебитордук карыздар (340+380)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 340+380

490

Мезгил аягына башка тышкы дебитордук карыздар (370+470)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 370+470

500

Мезгил башталышына башка дебитордук карыздардын бардыгы (320+480)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 320+480

530

Мезгил аягына: башка дебитордук карыздардын бардыгы (330+490)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 330+490

§ 3-10. "Акциялардан тышкары, баалуу кагаздар (милдеттенмелер)" 10-тиркеме

665. "Акциялардан тышкары, баалуу кагаздар" 10-тиркемесиндеги маалыматтар (мындан ары - 10-тиркеме) отчеттук мезгилде акциялардан тышкары, чыгарылган баалуу кагаздардын кыймылы жөнүндө жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана көрсөткүчтөр аталышы көрсөтүлөт, 2-графада - 10-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада акча каражаттары боюнча жыйынтыктоочу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

666. 10-тиркеме үчүн маалыматтары төмөнкүчө түзүлөт:

Код

Көрсөткүчтөр аталышы

Сап түзүү тартиби

 

3217. Ички дебитордук карыздар

 

 

3313. Акциялардан тышкары баалуу кагаздар

 

 

33131. Акциялардан тышкары, мамлекеттик кыска мөөнөттүү ички баалуу кагаздар

 

010

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33131 "Акциялардан тышкары, мамлекеттик кыска мөөнөттүү ички баалуу кагаздар" эсебинин бардык элементинин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 33131 110, 33131 190, 33131 210, 33131 910

020

Чыгарылган баалуу кагаздар

Сапка отчеттук мезгилде чыгарылган мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар, а.и. мамлекеттик казыналык векселдер суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33131 110, 33131 190 33131 210 жана элементтери боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүлөрдү жана 33131 910 дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

030

Тындырылган баалуу кагаздар

Сапка отчеттук мезгилде чыгарылган мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар суммасы кошулат, а.и. мамлекеттик казыналык векселдер. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33131 110, 33131 190 жана 33131 210 элементтери боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү жана 33131 910 кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

040

Баалуу кагаздарга сый акыларды амортизациялоо

Сапка мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарга, а.и. мамлекеттик казыналык векселдер, сый акыларды амортизациялоо мезгили ичиндеги эсептелген суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33131 210 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

050

Баалуу кагаздарга дисконтторду амортизациялоо

Сапка мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздарга, а.и. мамлекеттик казыналык векселдер, сый акыларды амортизациялоо мезгили ичиндеги эсептелген суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33131 910 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

060

Мезгил аягына калдык (010+020-030+040-050)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын алуу жана кошуу натыйжасы катары эсептелет: 010+020-030+040-050. Алынган маани 33131 "Акциялардан тышкары, мамлекеттик кыска мөөнөттүү ички баалуу кагаздар" эсептөөнүн отчеттук мезгилдин аягындагы сальдосуна туура келүүгө тийиш: 33131 110, 33131 190, 33131 210, 33131 910

 

33132. Акциялардан тышкары, мамлекеттик кыска мөөнөттүү ички баалуу кагаздар

 

070

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33132 "Акциялардан тышкары, мамлекеттик узак мөөнөттүү ички баалуу кагаздар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат, атап айтканда: 33132 110, 33132 190, 33132 210, 33132 910

080

Чыгарылган баалуу кагаздар

Сапка акциялардан тышкары, мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар, а.и. мамлекеттик казыналык векселдер, отчеттук мезгилде чыгарылган суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо 33132 110, 33132 190 жана 33132 210 элементтери боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү жана 33132 910 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

090

Тындырылган баалуу кагаздар

Сапка мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар, а.и. мамлекеттик казыналык векселдер, отчеттук мезгилде тындырылган суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо 33132 110, 33132 190 жана 33132 210 элементтери боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү жана 33132 910 элементи боюнча кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

100

Баалуу кагаздарга сый акыларды амортизациялоо

Сапка мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар, а.и. мамлекеттик казыналык векселдер, мезгил үчүн сый акыларды амортизациялоонун эсептелген сумма кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33132 210 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

110

Баалуу кагаздарга дисконтторду амортизациялоо

Сапка мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар а.и. мамлекеттик казыналык векселдер, мезгил үчүн дисконтторду амортизациялоонун эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33132 910 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

120

Мезгил аягына калдык (070+080-090+100-110)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары каралат: 070+080-090+100-110. Алынган маани 33132 "Акциялардан тышкары, мамлекеттик узак мөөнөттүү ички кагаздар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягындагы сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33131 110, 33131 190, 33132 210, 33132 910

 

Башталышына карата акциялардан тышкары мамлекеттик ички баалуу кагаздардын бардыгы (010+070)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 010+070

 

Башталышына карата акциялардан тышкары мамлекеттик ички баалуу кагаздар бардыгы (060+120)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 060+120

§ 3-11. "Карыз алуулар" 11-тиркеме

667. "Карыз алуулар" 11-тиркемесиндеги маалыматтар (мындан ары - 11-тиркеме) отчеттук мезгилде ички жана тышкы карыз алуулар кыймылы жөнүндө жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана көрсөткүчтөр аталышы көрсөтүлөт, 2-графада 11-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада акча каражаттары боюнча жыйынтыктоочу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

668. 11-тиркеме үчүн маалыматтар төмөнкүчө түзүлөт

Код

Көрсөткүчтөр аталышы

Сап түзүү тартиби

 

3314. Ички карыз алуулар

 

 

33141. Мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен карыз алуулар

 

010

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33141 "Мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен карыз алуулар" эсебинин элементтеринин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат, атап айтканда: 33141 110

020

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен алынган карыз алуулар

Сапка мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен отчеттук мезгилде ички карыз алуулар суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33141 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

030

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен карыз алуулардын тындырылганы

Сапка мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен ички карыз алуулардын отчеттук мезгилде тындырылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33141 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

040

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен карыз алуулар эсептен чыгарылганы

Сапка мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен ички карыз алуулардын отчеттук мезгилде эсептен чыгарылган суммалары кошулат (а.и.карыз алууларды реструктуралоо натыйжасында). Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33141 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

041

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка мамлекеттик башкаруу башка бирдигинен ички карыз алууларды кайра баалоонун натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат

050

Мезгил аягына калдык (010+020-030-040+041)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары каралат: 010+020-030-040+041. Алынган маани 33141 "Мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен карыз алуулар" эсебинин элементтеринин отчеттук мезгил аягындагы сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33141 110

 

33142. Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар

 

060

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33142 "Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар" эсебинин элементтеринин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат, атап айтканда: 33142 110

070

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден тындырылган карыз алуулар

Сапка отчеттук мезгилде ишканалардан, уюмдардан, алынганы карыз алуулар финансылык мекемелерден ички карыз алуулардын суммасы кошулат. Алынган маанини аныктоо үчүн 33142 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

080

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден тындырылган карыз алуулар

Сапка ишканалардан, уюмдардан жана финансы мекемелеринин отчеттук мезгилде карыз алуулардын тындырылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33142 110 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

090

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар эсептен чыгарылганы

Сапка ишканалардан, уюмдардан жана финансы мекемелерден отчеттук мезгилде карыз алуулардын (а.и. карыздарды реструктуралоо натыйжасында) эсептен чыгарылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33142 110 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

091

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден ички карыз алуулардын натыйжасында алынган бардык сумма кошулат

100

Мезгил аягына калдык (060+070-080-090+091)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет 060+070-080-090+091. Алынган маани 33142 "Ишканалардан, уюмдардан жана финансы мекемелерден карыз алуулар" эсебинин элементтеринин отчеттук мезгил аягындагы сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33142 110

110

Мезгил башында ички карыз алуулардын бардыгы (010+060)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 010+060

120

Мезгил аягына ички карыз алуулардын бардыгы (050+100)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 050+100

 

3324. Тышкы карыз алуулар

 

 

33241. Эки тараптуу карыз келишимдери

 

130

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33241 "Эки тараптуу карыз келишимдер боюнча карыз алуулар" эсебинин элементтеринин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат, атап айтканда: 33241 110

140

Эки тараптуу келишим боюнча карыз алуулар

Сапка эки тараптуу карыз макулдашуулары боюнча чет өлкө өкмөттөрүнүн, ишканалардан, уюмдардан жана финансы мекемелеринин отчеттук мезгилде алынган тышкы карыз алуулар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33241 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

150

Эки тараптуу келишим боюнча карыз алуулардын тындырылганы

Сапка чет элдик өкмөттөрдөн, ишканалар, уюмдар жана финансылык мекемелерден отчеттук мезгилде тышкы карыз алуулардын тындырылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33241 110 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

160

Эки тараптуу келишим боюнча карыз алуулар боюнча эсептен чыгаруулар

Сапка чет элдик өкмөттөрдөн, ишканалар, уюмдар жана финансылык мекемелерден отчеттук мезгилде тышкы карыз алуулар боюнча (а.и. карыздарды реструктуралоо натыйжасында) тындырылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33241 110 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

170

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка эки тараптуу келишимдер боюнча чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнөн, ишканалар, уюмдар жана финансылык мекемелерден отчеттук мезгилде тышкы карыз алуулардын тындырылган бардык суммасы кошулат

180

Мезгил аягына калдык (130+140-150-160+170)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 130+140-150-160+170. Алынган маани: 33241 "Эки тараптуу карыз келишимдер боюнча карыз алуулар" элементинин отчеттук мезгил аягындагы сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда 33241 110

 

33242. Көп тараптуу карыз келишимдер

 

190

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33242 "Көп тараптуу карыз келишимдер боюнча карыз алуулар" эсебинин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат, атап айтканда: 33242 110

200

Көп тараптуу келишим боюнча алынган карыз алуулар

Сапка көп тараптуу карыз келишимдери боюнча чет элдик өкмөттөрдөн, ишканалардын, уюмдардан жана финансылык мекемелерден отчеттук мезгилде алынган тышкы карыз алуулар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33242 110 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

210

Көп тараптуу келишим боюнча тындырылган карыз алуулар

Сапка көп тараптуу карыз келишимдери боюнча чет элдик өкмөттөрдөн ишканалардан, уюмдардан жана финансылык мекемелерден алынган отчеттук мезгилде тындырылган тышкы карыз алуулар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33242 110 элементи боюнча дебеттик жүтүртүүлөрдү талдоо зарыл

220

Көп тараптуу келишим боюнча карыз алуулар эсептен чыгарылганы

Сапка көп тараптуу келишимдер боюнча чет элдик өкмөттөрдөн, ишканалар, уюмдар жана финансылык мекемелерден отчеттук мезгилде тышкы карыз алуулар боюнча (а.и. карыздарды реструктуралоо натыйжасында) эсептен чыгарылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33242 110 элементи боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

230

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка көп тараптуу келишимдер боюнча чет элдик өкмөттөрдөн, финансылык мекемелерден отчеттук мезгилде алынган карыз суммаларын кайра баалоо натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат

240

Мезгил аягына калдык (190+200-210-220+230)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 190+200-210-220+230. Алынган маани 33242 "Көп тараптуу келишимдер боюнча карыз алуулар" элементинин отчеттук мезгил аягындагы сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33242 110

 

33243. Чет элдик финансы институттары

 

250

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33243 "Чет элдик финансы институттарынан карыз алуулар" элементинин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат, атап айтканда 33243 110

260

Чет элдик финансы институттарынан алынган карыз алуулар

Сапка чет элдик финансы институттарынан отчеттук мезгилде тышкы карыз алуулар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33243 110 элементи боюнча кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

270

Чет элдик финансы институттарынан карыз алуулардын тындырылганы

Сапка чет элдик финансы институттарынан отчеттук мезгилде тышкы карыз алуулардын тындырылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33243 110 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

280

Чет элдик финансы институттарынан карыз алуулардын эсептен чыгарылганы

Сапка чет элдик финансы институттарынан отчеттук мезгилде тышкы карыз алуулардын (а.и. карыз алууларды реструктуралоо натыйжасында) эсептен чыгарылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33243 110 элементи боюнча дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

290

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка чет элдик финансы институттарынан алынган зайым суммаларын кайра баалоо натыйжасында алынган суммалар кошулат

300

Мезгил аягына калдык (250+260-270-280+290)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 250+260-270-280+290. Алынган маани 33243 "Чет элдик финансы институттарынан карыз алуулар" эсебинин элементинин отчеттук мезгил аягындагы сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33243 110

 

33249. Башка тышкы карыздар

 

310

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33249 "Башка тышкы карыз алуулар" эсебинин элементинин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат. Атап айтканда: 33249 110

320

Тышкы башка карыз алуулар

Сапка отчеттук мезгилде башка тышкы карыз алуулардын суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33249 110 элементи боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

330

Тышкы башка карыз алуулардын тындырылганы

Сапка отчеттук мезгилде башка тышкы карыз алуулардын тындырылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33249 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

340

Тышкы башка карыз алуулардын эсептен чыгарылганы

Сапка башка тышкы карыз алуулардын (а.и. реструктуралоо натыйжасында) отчеттук мезгилде эсептен чыгарылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33249 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

350

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка чет элдик валютада билдирилген башка тышкы карыз алууларды кайра баалоо натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат

360

Мезгил аягына калдык (310+320-330-340+350)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 310+320-330-340+350. Алынган маани 33249 "Башка тышкы карыз алуулар" эсебинин элементинин отчеттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33249 110

370

Мезгил башталышына тышкы карыз алуулардын бардыгы (130+190+250+310)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 130+190+250+310

380

Мезгил аягына тышкы карыз алуулардын бардыгы (180+240+300+360)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 180+240+300+360

390

Мезгил башталышына карыз алуулардын бардыгы (110+370)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 110+370

400

Мезгил аягына карыз алуулардын бардыгы (120+380)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 120+380

§ 3-12. "Башка милдеттенмелер" 12-тиркеме

669. "Башка милдеттенмелер" 12-тиркемесиндеги маалыматтар (мындан ары - 12-тиркеме) отчеттук мезгилде ички жана тышкы карыз алуулар кыймылы жөнүндө жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана көрсөткүчтөр аталышы көрсөтүлөт, 2-графада - 11-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада акча каражаттары боюнча жыйынтыктоочу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

670. 12-тиркеме үчүн маалыматтар төмөнкүчө түзүлөт

Код

Көрсөткүч аталышы

Сап түзүү тартиби

 

3317. Башка ички кредитордук карыздар

 

 

33171. Башка ички кредитордук карыздар

 

010

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33171 "Башка ички кредитордук карыздар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышындагы сальдосу кошулат, атап айтканда: 33171 110, 33171 120, 33171 130, 33171 140, 33171 150, 33171 190

020

Кызматкерлердин таанылган кредитордук карыздары

Сапка кызматкерлер алдында ички кредитордук карыздардын отчеттук мезгилде таанылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33171 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

030

Стипендиялар боюнча таанылган милдеттенмелер

Сапка стипендиялар боюнча милдеттенмелердин отчеттук мезгилде эсептелген суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33171 120 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

040

Ички ведомстволук таанылган эсептер

Сапка отчеттук мезгилде таанылган ички ведомстволук эсептер суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33171 130 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

050

Убактылуу пайдаланууга алынган каражаттар боюнча таанылган милдеттенмелер

Сапка ички милдеттенмелер боюнча убактылуу пайдаланууга алынган каражаттар боюнча отчеттук мезгилде эсептелген суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33171 140 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

060

Компенсациялык төлөмдөр боюнча таанылган милдеттенмелер

Сапка компенсациялык төлөмдөр боюнча милдеттенмелерге отчеттук мезгилде эсептелген суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33171 150 элементи боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

070

Субсидиялар боюнча таанылган милдеттенмелер

Сапка субсидиялар боюнча милдеттенмелерге карата отчеттук мезгилде эсептелген сумма кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33171 160 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

080

Гранттар боюнча таанылган милдеттенмелер

Сапка гранттар боюнча милдеттенмелерге карата отчеттук мезгилде эсептелген суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 3171 170 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

090

Таанылган башка ички кредитордук карыздар

Сапка башка ички кредитордук карыздар боюнча милдеттенмелердин отчеттук мезгилде эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 3171 190 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

100

Кызматкерлердин тындырылган кредитордук карыздары

Сапка кызматкерлердин кредитордук карыздарына карата (а.и. өз ара талап кылуу чегеришүү жолу) отчеттук мезгилде же башка түрдө ички милдеттенмелердин тындырылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 3171 110 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

110

Стипендиялар боюнча тындырылган милдеттенмелер

Сапка стипендияларга карата (а.и. өз ара талап кылууларды чегертүү жолу менен) отчеттук мезгилде же башка түрдө ички милдеттенмелердин тындырылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 3171 120 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

120

Ички ведомстволук эсептешүүлөр боюнча чегерүүлөр

Сапка ички ведомстволук эсептешүүлөргө карата (а.и. өз ара талап кылууларды чегертүү жолу менен) отчеттук мезгилде же башка түрдө ички милдеттенмелердин тындырылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 3171 130 элементи боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

130

Убактылуу пайдаланууга алынган каражаттар боюнча тындырылган милдеттенмелер

Сапка убактылуу пайдаланууга алынган каражаттарга карата (а.и. өз ара талап кылууларды чегертүү жолу менен) отчеттук мезгилде же башка түрдө ички милдеттенмелердин тындырылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо ичиндеги 3171 140 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

140

Компенсациялык төлөмдөр боюнча тындырылган милдеттенмелер

Сапка компенсациялык төлөмдөргө карата (а.и. өз ара талап кылууларды чегертүү жолу менен) отчеттук мезгилде же башка түрдө ички милдеттенмелердин тындырылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 3171 150 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

150

Субсидиялар боюнча тындырылган милдеттенмелер

Сапка субсидияларга карата (а.и. өз ара талап кылууларды чегертүү жолу менен) отчеттук мезгилде же башка түрдө ички милдеттенмелерди тындырылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 3171 160 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

160

Гранттар боюнча тындырылган милдеттенмелер

Сапка гранттарга карата (а.и. өз ара талап кылууларды чегертүү жолу менен) отчеттук мезгилде же башка түрдө ички милдеттенмелердин тындырылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 3171 130 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

170

Тындырылган башка ички кредитордук карыз

Сапка тындырылган башка ички кредитордук карызга карата (а.и. өз ара талап кылууларды чегертүү жолу менен) отчеттук мезгилде же башка түрдө ички милдеттенмелердин тындырылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 3171 190 эсебинин элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

180

Мезгил аягына калдык (010+020+030+040+050+060+070+080+090-100-110-120-130-140-150-160-170)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 010+020+030+040+050+060+070+080+090- 100-110-120-130-140-150-160-170. Алынган маани 33171 "Тындырылган башка ички кредитордук карыз" эсебинин элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл, атап айтканда 33171 110, 33171 120, 33171 130, 33171 140, 33171 150, 33171 190

 

33172. Эмгек акы боюнча милдеттенмелер

 

190

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33172 "Эмгек акы боюнча милдеттенмелер" эсебинин бардык элементтери отчеттук жыл башталышына сальдо кошулат, атап айтканда: 33172 100, 33172 200, 33172 300, 33172 400, 33172 500, 33172 600

200

Эмгек акы боюнча эсептелген милдеттенмелер

Сапка эмгек акы боюнча (а.и. өз ара талап кылуу чегеришүү жолу) отчеттук мезгилде же башка түрдө ички милдеттенмелердин тындырылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 3172 "Эмгек акы боюнча милдеттенмелер" элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл, атап айтканда: 33172 100, 33172 200, 33172 300, 33172 400, 33172 500, 33172 600

210

Эмгек акы боюнча тындырылган милдеттенмелер

Сапка эмгек акы боюнча (а.и. өз ара талап кылууларды чегертүү жолу менен) отчеттук мезгилде же башка түрдө ички милдеттенмелердин аткарууда тындырылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 3172 "Эмгек акы боюнча милдеттенмелер" элементи боюнча мезгил үчүн дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл, атап айтканда: 33172 100,33172 200, 33172 300, 33172 400, 33172 500, 33172 600

220

Мезгил аягына калдык (190+200-210)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 190+200-210. Алынган маани 3172 "Эмгек акы боюнча милдеттенмелер" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33172 100 ,33172 200, 33172 300, 33172 400, 33172 500, 33172 600

 

33173. Төлөөгө пайыздар

 

230

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33173 "Төлөөгө пайыздар" эсебинин бардык элементтери отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 33173 100, 33173 200

240

Баалуу кагаздар боюнча төлөөгө эсептелген пайыздар

Сапка ички баалуу кагаздар боюнча отчеттук мезгилде эсептелген пайыздар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33173 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

250

Кредиттер жана зайымдар боюнча төлөөгө эсептелген пайыздар

Сапка ички кредиттер жана зайымдар боюнча отчеттук мезгилде эсептелген пайыздар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33173 200 элементи боюнча мезгил үчүн кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

260

Баалуу кагаздар боюнча төлөөлөргө пайыздардын тындырылганы

Сапка ички баалуу кагаздар боюнча отчеттук мезгилде эсептелген пайыздар суммасы кошулат. Бул сап боюнча, сумманы аныктоо үчүн 33173 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

270

Төлөөгө тындырылган пайыздар

Сапка ички кредиттер жана зайымдар боюнча отчеттук мезгилде тындырылган пайыздар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33173 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл, 33173 200

280

Кредиттер жана зайымдар боюнча төлөөгө пайыздардын эсептен чыгарылганы

Сапка ички кредиттер жана зайымдар боюнча отчеттук мезгилде тындырылган пайыздар суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33173 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

281

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка чет элдик валютада билдирилген төлөнгөн пайыздардын суммалары кошулат

290

Мезгил аягына калдык (230+240+250-260-270-280+281)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 230+240+250-260-270-280+281. Алынган маани 33173 "Төлөөгө пайыздар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33173 100, 33173 200

 

33174. Төлөөгө эсептер (ички)

 

300

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33174 "Төлөөгө пайыздар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 33174 100, 33174 200, 33174 300

310

Запастарга карата төлөөгө таанылган эсептер

Сапка запастарга төлөө боюнча ички милдеттенмелердин отчеттук мезгилде таанылган суммалары кошулат. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33174 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

320

Кызмат көрсөтүүлөргө жана иштерге карата төлөөгө таанылган эсептер

Сапка кызмат көрсөтүүлөргө жана иштерге төлөө боюнча ички милдеттенмелердин отчеттук мезгилде таанылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33174 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

330

Негизги фонддорго карата төлөөгө таанылган эсептер

Сапка негизги фонддорго төлөө боюнча ички милдеттенмелердин отчеттук мезгилде таанылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33174 300 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

340

Запастарга карата төлөөгө тындырылган эсептер

Сапка запастарды төлөө боюнча ички милдеттенмелердин отчеттук мезгилде таанылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33174 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

350

Кызмат көрсөтүүлөргө жана иштерге карата төлөөгө тындырылган эсептер

Сапка отчеттук мезгилде тындырылган же кызмат көрсөтүүлөргө жана иштерге төлөө боюнча ички милдеттенмелердин аткарылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33174 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

360

Негизги фонддорго карата төлөөге тындырылган эсептер

Сапка отчеттук мезгилде тындырылган же негизги фонддорду төлөө боюнча ички милдеттенмелердин аткарылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33174 300 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

370

Мезгил аягына калдык (300+310+320+330-340-350-360)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 300+310+320+330-340-350-360. Алынган маани 33174 "Төлөөгө эсептер" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33174 100, 33174 200, 33174 300

 

33175. Социалдык жөлөкпулдар боюнча милдеттенмелер

 

380

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33175 "Социалдык жөлөкпулдар боюнча милдеттенмелер" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 33175 100, 33175 200, 33175 300, 33175 400

390

Социалдык жөлөкпулдар боюнча эсептелген милдеттенмелер

Сапка социалдык жөлөкпулдар боюнча милдеттенмелердин отчеттук мезгилде эсептелген суммалары кошулат. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33175 "Социалдык жөлөкпулдар боюнча милдеттенмелер" эсебинин бардык элементтеринин мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл, атап айтканда: 33175 100, 33175 200, 33175 300, 33175 400

400

Социалдык жөлөкпулдар боюнча тынырылган милдеттенмелер

Сапка социалдык жөлөкпулдар боюнча отчеттук мезгилде тындырылыган же аткарылган милдеттенмелер суммасы кошулат. Сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33175 "Социалдык жөлөкпулдар боюнча милдеттенмелер" эсебинин бардык элементтеринин мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл: 33175 100, 33175 200, 33175 300, 33175 400

410

Мезгил аягына калдык (380+390-400)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 390+400-410. Алынган маани 33175 "Социалдык жөлөкпулдар боюнча милдеттенмелер" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33175 100, 33175 200, 33175 300, 33175 400

 

33176. Алынган ички аванстар

 

420

Мезгил аягына калдык

Сапка 33176 "Алынган ички аванстар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда 33176 100, 33176 200, 33176 300, 33176 400, 33176 500

430

Алынган аванстар

Сапка отчеттук мезгилде алынган суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33176 "Алынган ички аванстар" эсебинин элементтеринин мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл, атап айтканда: 33176 100, 33176 200, 33176 300, 33176 400, 33176 500, 33176 600, 33176 700

440

Алынган аванстардын киреше деп таанылышы

Сапка отчеттук мезгилде алынган аванстык түрүндөгү төлөмдөр жана киреше деп таанылган суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33176 "Алынган ички аванстар" эсебинин мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл, атап айтканда: 33176 100, 33176 200, 33176 300, 33176 400, 33176 500, 33176 600, 33176 700

450

Мезгил аягына калдык (420+430-440)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын алуу жана кошуу натыйжасы катары каралат: 420+430-440. Алынган маани 33176 "Алынган ички аванстар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33176 100, 33176 200, 33176 300, 33176 400, 33176 500, 33176 600, 33176 700

 

33177. Бюджетке төлөмдөр боюнча эсептер

 

460

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33177 "Бюджетке төлөмдөр боюнча эсептер" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 33177 100, 33177 900

470

Бюджетке төлөмдөр боюнча таанылган милдеттенмелер

Сапка бюджетке төлөмдөр боюнча милдеттенмелердин отчеттук мезгил ичиндеги тындырылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33177 "Бюджетке төлөмдөр боюнча эсептер" эсебинин бардык элементтеринин мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл, атап айтканда: 33177 100, 33177 900

480

Бюджетке төлөмдөр боюнча тыныдырылган милдеттенмелер

Сапка бюджетке төлөмдөр боюнча милдеттенмелердин отчеттук мезгил ичиндеги эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33177 "Бюджетке төлөмдөр боюнча эсептер" эсебинин бардык элементтеринин мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл, атап айтканда 33177 100, 33177 900

490

Мезгил аягына калдык (460+470-480)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын алуу жана кошуу натыйжасы катары каралат: 460+470-480. Алынган маани 33177 "Бюджетке төлөмдөр боюнча эсептер" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33177 100, 33177 900

500

Мезгил башталышына ички милдеттенмелердин бардыгы (010+190+230+300+380+420+460)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу натыйжасы катары эсептелет: 010+190+230+300+380+420+460.

510

Мезгил аягына ички милдеттенмелердин бардыгы (180+220+290+370+410+450+490)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу натыйжасы катары эсептелет: 180+220+290+370+410+450+490

 

3325. Башка тышкы кредитордук карыздар

 

 

33251. Төлөөгө пайыздар

 

520

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33251 "Төлөөгө пайыздар" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 33251 100, 33251 200

530

Баалуу кагаздар боюнча эсептелген пайыздар

Сапка тышкы баалуу кагаздар боюнча пайыздардын отчеттук мезгилде эсептелген суммалары кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 33251 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

540

Кредиттер жана зайымдар боюнча төлөөгө эсептелген пайыздар

Сапка тышкы кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздардын отчеттук мезгилде эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33251 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

550

Баалуу кагаздар боюнча төлөөгө тындырылган пайыздар

Сапка тышкы баалуу кагаздар боюнча пайыздарды отчеттук мезгилде эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33251 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

560

Кредиттер жана зайымдар боюнча төлөөгө тындырылган пайыздар

Сапка тышкы кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздардын отчеттук мезгилде тындырылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33251 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

570

Кредиттер жана зайымдар боюнча төлөөгө эсептен чыгарылган пайыздар

Сапка тышкы кредиттер жана зайымдар боюнча (а.и. кредиттерди жана зайымдарды реструктуралоо натыйжасында) пайыздардын отчеттук мезгилде эсептен чыгарылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33251 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

571

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка төлөөгө пайыздарды кайра баалоонун натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат (тышкы)

580

Мезгил аягына калдык (520+530+540+550-560-570+571)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 520+530+540+550-560-570+571. Алынган маани 33251 "Төлөөгө пайыздар", эсебинин бардык элементтеринин отчетттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33251 100, 33251 200

 

33252. Төлөөгө эсептер (тышкы)

 

590

Мезгил аягына калдык

Сапка 33252 "Төлөөгө эсептер" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 33252 100, 33252 200, 33252 300

600

Запастарга карата төлөөгө таанылган эсептер

Сапка запастарды төлөө боюнча тышкы милдеттенмелердин отчеттук мезгилде таанылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33252 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

610

Кызмат көрсөтүү жана иштерге карата төлөөгө таанылган эсептер

Сапка кызмат көрсөтүүлөрдү жана иштер боюнча тышкы милдеттенмелерин отчеттук мезгилде таанылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33252 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

620

Негизги фонддорго карата төлөөгө таанылган эсептер

Сапка негизги фонддорду төлөө боюнча тышкы милдеттенмелердин отчеттук мезгилде таанылган суммалары кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33252 300 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

630

Запастарга карата төлөөгө тындырылган эсептер

Сапка отчеттук мезгилде тындырылган же запастарды төлөө боюнча тышкы милдеттенмелердин аткарылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33252 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

640

Кызмат көрсөтүүлөр жана иштерге төлөөгө тындырылган эсептер

Сапка отчеттук мезгилде тындырылган же кызмат көрсөтүүлөр жана иштерге төлөө боюнча башкача түрдө тышкы милдеттенмелердин аткарылган суммасы кошулат: Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33252 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

650

Негизги фонддорго карата карата төлөөгө тындырылган эсептер

Сапка отчеттук мезгилде тындырылган же негизги фонддорду төлөө боюнча тышкы милдеттенмелердин аткарылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33252 300 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

651

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+А)

Сапка чет өлкөлүк валютада билдирилген төлөнгөн (тышкы) эсептер кошулат

660

Мезгил аягына калдык (590+600+610+620-630-640-650+651)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 590+600+610+620-630-640-650+651. Алынган маани 33252 "Төлөөгө пайыздар", эсебинин бардык элементтеринин отчетттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 32252 100, 32252 200, 32252 300

 

33253. Эл аралык уюмдарга жана КМШ алкагындагы бирикмелерге төгүмдөр

 

670

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33253 "Эл аралык уюмдарга жана КМШ алкагындагы бирикмелерге төгүмдөр" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 33253 100, 33253 200, 33253 300

680

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр боюнча таанылган милдеттенмелер

Сапка эл аралык уюмдарга төгүмдөр боюнча милдеттенмелердин отчеттук мезгилде эсептелген суммалары кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33253 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

690

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр боюнча таанылган милдеттенмелер

Сапка КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр боюнча милдеттенмелеринин отчеттук мезгилде эсептелген суммасы кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33253 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

700

Башка төгүмдөр боюнча таанылган милдеттенмелер

Сапка башка акысыз которуулар боюнча милдеттенмелердин отчеттук мезгилде эсептелген суммалары кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33253 300 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

710

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр боюнча тындырылган милдеттенмелер

Сапка эл аралык уюмдарга төгүмдөр боюнча милдеттенмелердин отчеттук мезгилде тындырылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33253 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

720

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр боюнча тындырылган милдеттенмелери

Сапка КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр боюнча милдеттенмелердин отчеттук мезгилде тындырылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33253 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдүталдоо зарыл

730

Башка төгүмдөр боюнча милдеттенмелердин тындырылганы

Сапка башка акысыз которуулар боюнча милдеттенмелердин отчеттук мезгилде тындырылган суммасы кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33253 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

731

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка Эл аралык уюмдарга жана КМШ алкагындагы бирикмелерге төгүмдөр боюнча милдеттенмелерди кайра балоонун натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат

740

Мезгил аягына калдык (670+680+690+700-710-720-730+731)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуу жана алуу натыйжасы катары каралат: 670+680+690+700-710-720-730+731. Алынган маани 33253 "Эл аралык уюмдар жана КМШ алкагындагы бирикмелер төгүмдөрү" эсебинин бардык элементтеринин отчеттук мезгил аягына сальдосу менен шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33253 100, 33253 200, 33253 300

 

33259. Башка тышкы милдеттенмелер

 

750

Мезгил башталышына калдык

Сапка 33259 "Башка тышкы милдеттенмелер" эсебинин элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 33259 100

760

Башка тышкы милдеттенмелердин таанылышы

Сапка башка тышкы милдеттенмелер боюнча отчеттук мезгилде эсептелген суммалар кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33259 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

770

Башка тышкы милдеттенмелердин тындырылганы

Сапка башка тышкы милдеттенмелер боюнча отчеттук мезгилде тындырылган суммалар кошулат. Бул сап боюнча маанини аныктоо үчүн 33259 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

771

Чет элдик валютадагы акча каражаттарын отчеттуулук валютасына (улуттук валютага) кайра эсептөөнүн натыйжасы (+/-)

Сапка башка тышкы милдеттенмелер кайра баалоонун натыйжасында алынган бардык суммалар кошулат

780

Мезгил аягына калдык (750+760-770+771)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 750+760-770+771. Алынган маани 33259 "Башка тышкы милдеттенмелер" эсебинин элементтеринин отчеттук мезгил аягына сальдосу шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 33259 100.

790

Мезгил башталышына тышкы милдеттенмелердин бардыгы (520+590+670+750)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу натыйжасы катары эсептелет: 520+590+670+750

800

Мезгил аягына тышкы милдеттенмелердин бардыгы (580+660+740+780) бардыгы (500+790)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу натыйжасы катары эсептелет: 580+660+740+780 катары эсептелет: 500+790

820

Мезгил башталышына башка тышкы милдеттенмелердин бардыгы (510+800)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу натыйжасы катары эсептелет: 510+800

§ 3-13. "Таза активдер" 13-тиркеме

671. "Таза активдер" 13-тиркемесиндеги маалыматтар (мындан ары - 13-тиркеме) отчеттук мезгилде башка милдеттенмелердеги өзгөрүүлөр тууралуу жалпыланган маалыматтарды камтыйт. 1-графада көрсөткүчтөр коду жана көрсөткүчтөр аталышы көрсөтүлөт, 2-графада 13-тиркеменин саптар коду көрсөтүлөт. 3-графада - акча каражаттары боюнча жыйынтыктоочу маалыматтар, 4 жана 5-графаларда - бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү маалыматтар көрсөтүлөт.

672. 13-тиркеме үчүн маалыматтар төмөнкүчө түзүлөт:

Код

Көрсөткүчтөр аталышы

Сапты түзүү тартиби

 

4111. Таза активдер

 

 

41111. Финансылык натыйжа

 

010

Отчеттук мезгил башталышына калдык

Сапка 41111 "Финансылык натыйжа" эсебинин элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 41111 100, 41111 200

020

Мезгил чыгашалары жыйынтыгы

Сапка чыгашалардын отчеттук мезгилде таанылган бүт суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 2 "Чыгашалар" бөлүгүнүн убактылуу эсебин талдоо зарыл

030

Мезгил кирешелери жыйынтыгы

Сапка кирешелердин отчеттук мезгилде таанылган бүт суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 1 "Кирешелердин" бөлүгүнүн убактылуу эсебин талдоо зарыл

040

Отчеттук мезгил аягына калдык (010-020+030)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 010-020+030. Алынган маани 41111 "Финансылык натыйжа" эсебинин элементтеринин отчеттук мезгил аягына сальдосуна шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 41111 100, 41111 200

 

41112. Резервдер

 

050

Отчеттук мезгил башталышына калдык

Сапка 41112 "Резервдер" эсебинин элементинин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда: 41112 100

060

Кайра баалоо резервин көбөйтүү

Сапка кайра баалоо резервин отчеттук мезгилде көбөйтүү суммасы кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 41112 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

070

Кайра баалоо резервин азайтуу

Сапка отчеттук мезгилде кайра баалоо резервинин азайтылган болсо сумма кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 41112 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүлөрдү талдоо зарыл

080

Отчеттук мезгил аягына калдык (050+060-070)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптарды кошуу жана алуу натыйжасы катары эсептелет: 050+060-070. Алынган маани 41112 "Резервдер" эсебинин элементтеринин отчеттук мезгил аягына сальдосуна шайкеш келүүгө тийиш

 

41113. Мамбашкаруу секторунун башка субъекттери киргизген капитал

 

090

Отчеттук мезгил башталышына калдык

Сапка 41113 "Мамбашкаруу секторунун башка субъекттери киргизген капитал" элементтеринин отчеттук жыл башталышына сальдосу кошулат, атап айтканда, 41113 100

100

Мамлекеттик бюджеттен алынган каржылоолор

Сапка мамлекеттик бюджеттен отчеттук мезгилде каржылоого алынган фактылай суммалар кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо үчүн 41113 100 элементи боюнча мезгил ичиндеги кредиттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

110

Мамлекеттик бюджеттен алынган каржылоону киреше деп таануу

Сапка мамлекеттик бюджеттен каржыланган отчеттук мезгилде кирешелер деп таанылган сумма кошулат. Бул сап боюнча сумманы аныктоо 41113 200 элементи боюнча мезгил ичиндеги дебеттик жүгүртүүнү талдоо зарыл

120

Мамлекеттик бюджетке каржылоону кайтаруу

Сапка отчеттук мезгилде мамлекеттик бюджетке кайрылып берилген сумма кошулат

130

Отчеттук мезгил аягына калдык (090+100-110-120)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуусу жана алуусу катары эсептелет: 090+100-110-120. Алынган маани 41114 "Мамсектордун башка субъекттери кошкон капитал" эсебинин бардык элементтерин отчеттук мезгил аягына сальдосуна шайкеш келүүгө тийиш, атап айтканда: 41114 100

140

Отчеттук мезгил башталышындагы таза активдер (010+050+090)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуусу катары эсептелет: 010+050+090

150

Отчеттук мезгил аягындагы таза активдер (040+080+130)

Сап боюнча маани төмөндөгү саптардын кошуусу катары эсептелет: 040+080+130

§ 4. Түшүндүрмө кат

673. Түшүндүрмө кат төмөнкүлөрдү камтыйт:

- ведомстволорго караштуу мекемелер саны жөнүндө маалымат (1-тиркеме) жана отчеттук мезгилде бюджеттик мекеме уюштуруу структурасына маанилүү таасир берүүчү анын ичинде көмөкчү чарбалардын болуусу жөнүндө жана отчеттук мезгилде болуп өткөн алардын санынын өзгөрүшү жөнүндө башка маалыматтар;

- инвентаризация жүргүзүлүшү жөнүндө маалыматтар (2-тиркеме);

- запастар жөнүндө маалыматтар (3-тиркеме);

- Кыргыз Республикасынын Казыналык системасындагы эсептердеги акча каражаттар калдыгы жана кыймылы тууралуу маалымат (4-тиркеме);

- мекеменин кассасында накталай акча каражатын жеткирип берүү жөнүндө маалымат (4.1-тиркеме);

- мекеменин кассасындагы акча каражаттарынын калдыктары жана кыймылы тууралуу маалымат (4.2-тиркеме);

- акча каражаттарын жана материалдык баалуулуктарды кем чыгуулары жана уурдоолор жөнүндө маалымат (5-тиркеме);

- дебитордук жана кредитордук карыздар боюнча маалымат (6-тиркеме);

- кызматкерлердин башка дебитордук жана кредитордук карыздар боюнча маалымат (6.1.-тиркеме);

- отчеттук мезгил аяктоосунда эсептерди жабуу боюнча маалымдама (7-тиркеме);

- мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине алынган жана өткөрүлүп берилген активдер жана милдеттенмелер жөнүндө маалымат (8.1-тиркеме);

- бюджеттен тышкары уюмга алынган жана өткөрүлүп берилген активдер жана милдеттенмелер жөнүндө маалымат (8.2-тиркеме);

- ведомстволук классификация боюнча республикалык бюджеттен кредиттерди ачуу тууралуу маалымат (9-тиркеме);

- Борбордук казыналык тарабынан жүргүзүлгөн түз чыгаша операциялары жөнүндө маалымдама (10-тиркеме);

- тиркемелерде чагылдырылбаган бухгалтердик отчеттуулуктун көрсөткүчтөрүнө маанилүү таасир берүүчү жана мүнөздөөчү башка маалыматтар.

§ 4-1. 1-тиркеме "Ведомстволорго караштуу мекемелер саны жөнүндө маалымат"

674. 1-тиркеме ведомстволорго караштуу бюджеттик каражаттарды алуучулардын сандык курамы жөнүндө жалпыланган маалыматтарды камтыйт.

675. 1, 2-графада бюджеттик каражаттарды алуучуларга ыйгарылган ведомстволук жана функционалдык коддор көрсөтүлөт.

676. 3, 4-графада отчеттук мезгил башталышына жана аягына карай бюджеттик каражаттарды алуучулар саны көрсөтүлөт.

677. 5- графада отчеттук мезгил аягында бюджеттик каражаттарды алуучулар санын өзгөртүүгө алып келүүчү себептер көрсөтүлөт (жоюу, кайра уюштуруу ж.б.).

678. "Бардыгы" сабында отчеттук мезгилдин башталышына жана аягына карай бюджеттик каражаттарды ведомстволорго караштуу алуучулардын жалпы саны чагылдырылат.

§ 4-2. 2-тиркеме "Инвентаризация жүргүзүлүшү жөнүндө маалыматтар"

679. 2-тиркеме отчеттук мезгилде жүргүзүлгөн мүлктү инвентаризациялоону жана милдеттенмелер бөлүгүндөгү табылган айрымачылыктарды мүнөздөйт.

680. 1-4 графада инвентаризацияны жүргүзүүнүн себептери (жылдык бухгалтердик отчет түзүү, материалдык жооптуу адамдардын алмашылышы, уурдоо фактылары ачуу, мүлккө кыянаттык кылуу же бузуу, чукул кырдаалдар, инвентаризацияны жүргүзүүнү талап кылуучу кайра уюштуруу же бюджеттик мекемени жоюу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка шарттар), инвентаризация жүгүртүү датасы жана аны жүргүзүү жөнүндө буйруктун реквизиттери көрсөтүлөт.

681. 5, 6-графаларда бухгалтердик эсепке алуу маалыматтарынын айырма суммасын көрсөтүлгөн жана табылган айырмалар боюнча бухгалтердик эсепке алуу элементинин коду көрсөтүлөт.

682. 7-графада 32171 120 "Кем чыгуу, уурдоо, орунсуз жоготуу" элементине чагылдырылган кем чыгуулар көрсөтүлөт.

683. 8-графада тийиштүү элементтерге таандык такталган суммалар көрсөтүлгөн.

§ 4-3. 3-тиркеме "Запастар жөнүндө маалыматтар"

684. 3-тиркеме чийки зат жана материал түрүндөгү запастардын келип түшүүсү жана сарпталышынын калдыктары тууралуу маалыматтарды камтыйт.

685. 1, 2-графаларда 31221 "Чийки зат жана материал" эсебиндеги тийиштүү элементтердин коду жана аталышы көрсөтүлөт, анда отчетгук датага запастар калдыгы чагылдырылган.

686. 3, 6-графаларда отчеттук мезгил башталышына жана отчеттук мезгил аягына карай запастардын калдыктарынын жыйынтык суммасы (жыйынтыктарды жүргүзүү менен) ("Бардыгы" сабы) көрсөтүлөт.

687. 4, 5-графаларда жыйынтыгын чыгаруу менен отчеттук мезгилде запастардын келип түшүүсүнүн жана чыгымдалышынын жыйынтык суммасы тийиштүү түрдө көрсөтүлөт.

688. 7, 10, 11, 14-графаларда жыйынтыгын чыгаруу менен бюджеттик (графа 7, 10) жана атайын (11, 14 графалар) каражаттар боюнча отчеттук мезгилдин башындагы жана аягындагы запастардын калдыгы көрсөтүлөт.

689. 8, 9, 12, 13-графаларда жыйынтыгын чыгаруу менен бюджеттик (графа 8, 9) жана атайын (12, 13 графалар) каражаттар боюнча отчеттук мезгилде запастардын келип түшүүсү жана чыгымдалышы тийиштүү түрдө көрсөтүлөт.

690. Запастар жөнүндө маалыматтын 3, 7, 11-графаларында "Бардыгы" сабы боюнча чагылдырылган маалымат тийиштүү түрдө "Запастар" 2-тиркемесинин 3, 4, 5-графаларындагы 120 сабы боюнча чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

691. Запастар жөнүндө маалыматтын 4, 8, 12 графаларында "Бардыгы" сабы боюнча чагылдырылган маалымат "Запастар" 2-тиркемесинин 3, 4, 5-графаларындагы 130, 140, 150, 211 саптарынын суммардык жыйынтыгында ылайык келүүгө тийиш.

692. Запастар жөнүндө маалыматтын 5, 9, 13 графаларында "Бардыгы" сабы боюнча чагылдырылган маалымат "Запастар" 2-тиркемесинин 3, 4, 5-графаларындагы 160, 170, 180, 200, 212 саптарынын суммардык жыйынтыгына ылайык келүүгө тийиш.

693. Запастар жөнүндө маалыматтын 6, 10, 14-графаларында "Бардыгы" сабы боюнча чагылдырылган маалымат тийиштүү түрдө "Запастар" 2-тиркемесинин 3, 4, 5-графаларындагы 220 сабы боюнча чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

§ 4-4. 4-тиркеме. "Кыргыз Республикасынын Казыналык системасында эсептердеги акча каражаттар калдыгы жана кыймылы тууралуу маалымат"

694. 4-тиркеме Кыргыз Республикасынын Казыналык системасында ачылган казыналык эсеп-чот аркылуу акча каражатынын калдыгы, түшүүсү жана чыгымдалышы тууралуу маалыматтарды камтыйт.

695. Чет өлкөлүк валютадагы акча каражатынын калдыгы, түшүүсү жана чыгымдалышы тууралуу маалымат отчеттук датага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген курс боюнча сом эквивалентинде чагылдырылат.

696. Министрликтер, ведомстволор жана финансылык органдар тарабынан берилүүчү Кыргыз Республикасынын Казыналык системасынын эсеп-чотунда акча каражатын жүгүртүү жөнүндө Маалыматта чагылдырылган көрсөткүчтөр казыналыктын регионалдык бөлүмдөрү тарабынан салыштырылууга жана тастыкталууга тийиш.

697. 1, 2-графаларда 32121 "Кыргыз Республикасынын Казына системасында эсеп-чоттор" эсеп-чотунун тийиштүү элементинин аталышы жана коду көрсөтүлөт.

698. 3-графада акча каражатынын жыйынтык суммасы көрсөтүлөт. 4, 5-графаларда бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча тийиштүү көрсөткүчтөр көрсөтүлөт. Депозиттик жана эсепке алуу эсеп-чоту боюнча жүгүртүүлөр акча каражатынын түшүүсү жана чыгымдалышы боюнча ачык түрдө көрсөтүлөт.

699. Бюджеттин кирешесине атайын каражаттар боюнча киргизилген сумма, эсептик суммалар жөнүндө маалымат маалымдама түрүндө көрсөтүлөт.

700. Кыргыз Республикасынын Казыналык системасынын эсеп-чотундагы акча каражатынын калдыгы тууралуу маалыматтын 3, 4, 5-графаларындагы 490-сабы боюнча чагылдырылган маалыматтар "Валюта жана депозит" 5-тиркемесинин 3, 4, 5-графаларындагы 010 сабы боюнча тийиштүү түрдө чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

701. Кыргыз Республикасынын Казыналык системасынын эсеп-чотундагы акча каражатынын калдыгы тууралуу маалыматтын 3, 4, 5-графаларындагы 520-сабы боюнча чагылдырылган маалымат "Валюта жана депозит" 5-тиркемесинин 3, 4, 5-графаларындагы 040 сабы боюнча тийиштүү түрдө чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

§ 4-5. 4.1-тиркеме "Калыбына келтирилген кассалык чыгымдар жөнүндө маалымат"

702. 4.1-тиркеме түшүндүрмө катта казыналык эсеп-чотто калыбына келтирилген кассалык чыгашалар жөнүндө маалыматты ачык түрдө камтыйт: акча каражатынын түшүүсү жана чыгымдалышы.

703. 1, 2-графаларда кассалык чыгашаларды калыбына келтирүү боюнча Бюджеттик классификациянын чыгашаларынын тийиштүү элементинин аталышы жана коду көрсөтүлөт.

704. 3, 4, 5-графаларда калыбына келтирилген кассалык чыгашалардын: түшүүлөрдүн, чыгымдоонун жана калдыктын жыйынтык суммасы көрсөтүлөт.

705. 6-11-графаларда жыйынтыгын чыгаруу менен бюджеттик (графа 6-8) жана атайын (9-11-графалар) каражаттар боюнча калыбына келтирилген кассалык чыгашалардын келип түшүүсүнүн, чыгымдалышынын жана калдыгынын суммасы көрсөтүлөт.

706. Кыргыз Республикасынын Казыналык системасынын эсеп-чотуна акча каражатын жүгүртүү жөнүндө Маалыматтын 3, 4, 5-графаларында 500, 570 саптарынын суммардык жыйынтыгы жана Калыбына келтирилген кассалык чыгашалар жөнүндө маалыматтын 3, 6, 9-графаларында "Бардыгы" сабы "Валюта жана депозиттер" 5-тиркемесинин 3, 4, 5-графаларындагы 020 сабы боюнча тийиштүү түрдө чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

707. Кыргыз Республикасынын Казыналык системасынын эсеп-чотуна акча каражатын жүгүртүү жөнүндө Маалыматтын 3, 4, 5-графаларында 510, 570 саптарынын суммардык жыйынтыгы жана Калыбына келтирилген кассалык чыгашалар жөнүндө маалыматтын 4, 7, 10-графаларында "Бардыгы" сабы "Валюта жана депозиттер" 5-тиркемесинин 3, 4, 5-графаларындагы 030 сабы боюнча тийиштүү түрдө чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

§ 4-6. 4.2-тиркеме. "Мекемелердин кассасындагы акча каражатынын калдыгы жана кыймылы тууралуу маалымат"

708. 4.2-тиркеме мекеменин кассасында накталай акча каражатынын калдыгы тууралуу маалыматты камтыйт.

709. Чет өлкөлүк валютада акча каражатынын калдыгы жөнүндө маалымат отчеттук датага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген курс боюнча сомдун эквивалентинде чагылдырылат.

710. 1, 2-графаларда отчеттук датага карата акча каражаттарынын калдыгы көрсөтүлгөн бюджеттик классификациянын тийиштүү элементтеринин аталышы менен коду көрсөтүлөт.

711. Мекеменин кассасындагы накталай акча каражатынын калдыгы тууралуу маалыматтын 3, 5, 7-графаларында "Бардыгы" сабы боюнча чагылдырылган маалымат "Валюта жана депозиттер" 5-тиркемесинин 100 сабы боюнча тийиштүү түрдө чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

§ 4-7. 5-тиркеме "Акча каражаттарынын жана материалдык баалуулуктардын кем чыгуу жана уурдоолору жөнүндө маалымат"

712. 5-тиркеме 32171 120 "Кем чыгуу, уурдоолор, негизсиз пайдалануу" элементи боюнча жазуулардын негизинде отчеттук мезгилде жалпыланган кем чыгуулар менен негизсиз пайдалануулардын көлөмдөрү жөнүндө талдоо маалыматын камтыйт.

713. 1, 2-графаларда көрсөткүчтөрдүн аталышы жана тиркеме саптарынын коду көрсөтүлөт.

714. 3-графада жыл башындагы дебитордук карыздын калдыгы боюнча кем чыгуу, уурдоо, негизсиз пайдалануу боюнча (4-графада жана 5-графада сумма) жыйынтык маалыматтар (010 сап), кем чыгуу, уурдоо, негизсиз пайдалануу боюнча дебитордук карыздын көбөйүшү (020 сап), кем чыгуу, уурдоо, негизсиз пайдалануу боюнча дебитордук карыздын азайышы (030 сап) жана отчеттук мезгилдин акырында кем чыгуу, уурдоо, негизсиз пайдалануу боюнча дебитордук карыздын калдыгы (040 сап) көрсөтүлөт.

715. 4, 5-графаларда тиркемелер саптарынын жогоруда көрсөтүлгөнү боюнча тийиштүү түрдө бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча кем чыгуу, уурдоо, негизсиз пайдалануу боюнча маалымат көрсөтүлөт.

716. Акча каражаттарынын жана материалдык байлыктардын кем чыгуулары жана уурдоо жөнүндө маалыматтын 3, 4, 5-графаларында 020 сабы боюнча чагылдырылган маалыматтар "Башка дебитордук карыз" 9-тиркеменин 3, 4, 5-графаларында 030 сабы боюнча тийиштүү түрдө чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

717. Акча каражаттарынын жана материалдык байлыктардын кем чыгуулары жана уурдоо жөнүндө маалыматтын 3, 4, 5-графаларында 030 сабы боюнча чагылдырылган маалыматтар "Башка дебитордук карыз" 9-тиркеменин 3, 4, 5-графаларында 070 сабы боюнча тийиштүү түрдө чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

§ 4-8. 6-тиркеме. "Дебитордук жана кредитордук карыздар боюнча маалымат"

718. 6-тиркеме эсептешүүлөр түрү боюнча дебитордук жана кредитордук карыздар боюнча эсептешүүлөрдүн абалы жөнүндө отчеттук мезгилдин ичинде жалпыланган маалыматтарды камтыйт.

719. Дебитордук жана кредитордук карыздар боюнча маалымат дебитордук карыз боюнча айрым жана кредитордук карыз боюнча айрым түзүлөт.

720. 1, 2-графаларда эсеп-чоттун тийиштүү элементтеринин коду менен аталышы көрсөтүлөт, алар боюнча отчеттук датада дебитордук (кредитордук) карыз боюнча калдык чагылдырылган.

32173

Проценттерди жана дивиденддерди алууга

32174

Төлөнгөн ички аванстар

32271

Башка тышкы дебитордук карыздар

32272

Төлөнгөн тышкы аванстар

33172

Эмгек төлөмү боюнча милдеттенмелер

33173

Төлөөгө пайыздар

33174

Төлөөгө эсептер

33175

Социалдык жөлөкпулдар боюнча милдеттенмелер

33176

Алынган ички аванстар

33177

Бюджетке төлөмдөр боюнча эсеп-кысап

33251

Төлөөгө пайыздар

33252

Төлөөгө эсептер

33253

Эл аралык уюмдарга жана КМШ алкагындагы бирикмелерге төгүмдөр

33259

Башка тышкы милдеттенмелер

721. 3, 4-графаларда отчеттук датага жана мезгил башталышына карата абал боюнча элементтин тийиштүү коду боюнча эсепке алынуучу дебитордук (кредитордук) карыз боюнча жыйынтык маалымат көрсөтүлөт.

722. 5, 6, 7, 8-графаларда отчеттук датага жана мезгил башталышына карата абал боюнча бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча дебитордук (кредитордук) карыз маалыматы көрсөтүлөт.

723. Дебиторлор жана кредиторлор менен эсептешүүлөр көрсөткүчү элементтин жана эсеп-чоттун ар бир коду боюнча орто аралык жыйынтык чыгарылуу менен түзүлөт - тийиштүү түрдө "элемент боюнча жыйынтык", "эсеп-чот боюнча жыйынтык" саптары.

724. "Бардыгы" сабында отчеттук датага жана мезгил башталышына карата дебитордук (кредитордук) карыздын жыйынтык суммасы көрсөтүлөт.

725. Дебитордук карыз боюнча маалыматтын 4, 6, 8-графаларында "Эсеп-чот боюнча жыйынтык" (тийиштүү эсеп-чотто) сабында чагылдырылган маалымат тийиштүү түрдө "Башка дебитордук карыз" 9-тиркеменин 3, 4, 5-графаларында 170, 270, 330, 430-саптары боюнча чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш. Дебитордук карыз боюнча маалыматтын 3,5, 7-графаларында "Эсеп-чот боюнча жыйынтык" (тийиштүү эсеп-чотто) сабында чагылдырылган маалымат тийиштүү түрдө "Башка дебитордук карыз" 9-тиркеменин 3, 4, 5 графаларында 110, 180, 300, 340-саптары боюнча чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

726. Кредитордук карыз боюнча маалыматтын 4, 6, 8-графаларында "Эсеп-чот боюнча жыйынтык" (тийиштүү эсеп-чотто) сабында чагылдырылган маалымат тийиштүү түрдө "Башка милдеттенмелер" 12-тиркеменин 3, 4, 5-графаларында 120, 190, 270, 310, 350, 390, 480, 560, 640, 680-саптары боюнча чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш. Кредитордук карыз боюнча маалыматтын 3, 5, 7-графаларында "Эсеп-чот боюнча жыйынтык" (тийиштүү эсеп-чотто) сабында чагылдырылган маалымат тийиштүү түрдө "Башка милдеттенмелер" 12-тиркеменин 3 ,4, 5-графаларында 090, 130, 200, 280, 320, 360, 420, 490, 570, 650-саптары боюнча чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

§ 4-9. 6.1-тиркеме. "Кызматчылардын башка дебитордук жана кредитордук карыздары жөнүндө маалымат"

727. 6.1-тиркеме кызматчылардын дебитордук жана кредитордук карызы боюнча эсептешүүлөрдүн абалы жөнүндө отчеттук мезгилдин ичинде жалпыланган маалыматты камтыйт.

728. 1, 2-графаларда-тийиштүү эсеп-чот элементтеринин коду менен аталышы көрсөтүлөт, ал боюнча отчеттук датада кызматчылардын дебитордук, кредитордук башка карызы боюнча калдыктар чагылдырылган.

729. "Башка дебитордук жана кредитордук карыз жөнүндө маалыматтын" 3, 4, 5-графаларында 020 жана 030-саптары боюнча чагылдырылган маалымат "Башка дебитордук карыз" 9-тиркеменин 3, 4, 5-графаларында 020 жана 060 саптары боюнча тийиштүү түрдө чагылдырылган көрсөткүчтөргө ылайык келүүгө тийиш.

730. 060 жана 070-саптары боюнча чагылдырылган маалыматтар 3, 4, 5-графаларын "Башка дебитордук жана кредитордук карыздар жөнүндөгү маалымат" 3, 4, 5-графалардагы 12-тиркемедеги "Башка милдеттенмелер" 020 жана 100-саптар боюнча чагылдырылган көрсөткүчтөр менен дал келүүгө тийиш.

§ 4-10. 7-тиркеме. "Отчеттук мезгил аяктагандыгы боюнча эсептерди жабуу боюнча маалымдама"

731. 7-тиркемеде бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча белгиленген тартипте отчеттук мезгил аяктагандан кийин жабууга тийиштүү элементтер боюнча жүгүртүүлөр чагылдырылат.

732. 1, 2-графаларда тийиштүү элементтердин коду жана аталышы көрсөтүлөт: "Кирешелер","Чыгашалар" бөлүктөрү боюнча эсептер, 41111 100 " Кирешелер жана чыгашалар жыйынтыгы" элементи отчеттук мезгил аягына жабуу жүргүзүлүүсү боюнча.

733. 3, 4, 5, 6-графаларда бюджеттик (3, 4-графа) жана атайын (5, 6-графа) каражаттары боюнча дебет (кредит) боюнча финансылык жыл башталышына көбөйүүчү жыйынтык элементтеринин жүгүртүүлөрү көрсөтүлөт.

734. "Бардыгы" сабында жыйынтык сумма көрсөтүлөт.

735. "Бардыгы" сабы боюнча чагылдырылган маалыматтар 3, 5-графалардагы отчеттук мезгил аяктагандыгы боюнча эсептердин жабылышы боюнча маалымдама "Таза активдер" 13-тиркемесинин 4, 5-графаларында 030-сабы боюнча тийиштүү чагылдырылган көрсөткүчтөр менен шайкеш келүүгө тийиш.

736. "Бардыгы" сабы боюнча чагылдырылган маалыматтар 4, 6-графалардагы отчеттук мезгил аяктагандык боюнча эсептердин жабылышы боюнча маалымдама "Таза активдер" 13-тиркемесинин 4, 5-графаларында 020 сабы боюнча тийиштүү чагылдырылган көрсөткүчтөр менен шайкеш келүүгө тийиш.

§ 4-11. 8.1-тиркеме. "Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине алынган жана өткөрүлүп берилген активдер жана милдеттенмелер жөнүндө маалымат"

737. 8.1-тиркемесинде бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине алынган жана берилген активдер жана милденттенмелер жөнүндө маалыматтар чагылдырылат.

738. 1, 2-графаларда бюджеттик мекеменин ведомстволук аталышы жана классификациясы көрсөтүлөт, ал бул маалымдаманы түзөт, негизги фондду, запасты башка бюджеттик мекемеге алат же өткөрүп берет.

739. 2, 3-графада бюджеттик мекеменин ведомстволук аталышы жана классификациясы көрсөтүлөт, ал же негизги фондду, запасты башка бюджеттик мекемеге алат же өткөрүп берет.

740. 5, 6-графаларда негизги фондду, запасты башка бюджеттик мекемеге алуу же өткөрүп берүү боюнча элементтин коду жана аталышы көрсөтүлөт.

741. 7, 9-графаларда бюджеттик (7-графа) жана атайын (9-графа) каражаттары боюнча негизги фонд, запастарга алынган сумма көрсөтүлөт.

742. 8, 10-графаларда бюджеттик (8-графа) жана атайын (10-графа) каражаттары боюнча негизги фонд, запастарга өткөрүлүп берилген сумма көрсөтүлөт.

743. Берилген жана алынган негизги фонддор баштапкы наркы боюнча көрсөтүлөт, ошондой эле өзүнчө сап менен тийиштүү код боюнча топтолгон амортизация көрсөтүлөт.

§ 4-12. 8.2-тиркеме. "Бюджеттен тышкары уюмдарга алынган жана өткөрүлүп берилген активдер жана милдеттенмелер жөнүндө маалымат"

744. 8.2-тиркемеде бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча бюджеттен тышкаркы уюмдарга алынган жана берилген активдер жана милдеттенмелер жөнүндө маалыматтар чагылдырылат.

745. 1, 2-графаларда бюджеттик мекеменин ведомстволук аталышы жана классификациясы көрсөтүлөт, ал бюджеттен тышкаркы негизги фондду, запасты алат же өткөрүп берет.

746. 2-графаларда негизги фондду, запасты алган же өткөрүп берген бюджеттен тышкаркы уюмдун аталышы көрсөтүлөт.

747. 4, 5-графаларда бюджеттик мекеменин негизги фондду, запасты алган же өткөрүп берген боюнча коду жана аталышы көрсөтүлөт.

748. 6, 8-графаларда бюджеттик (6-графа) жана атайын (8-графа) каражаттары боюнча негизги фонд, запастарды алган суммалар көрсөтүлөт.

749. 7, 9-графаларда бюджеттик (6-графа) жана атайын (8-графа) каражаттары боюнча негизги фонд, запастарды өткөрүлүп берилген суммалар көрсөтүлөт.

750. Өткөрүлүп берилген жана алынган негизги фонддор баштапкы наркы боюнча көрсөтүлөт, ошондой эле тийиштүү код боюнча топтолгон амортизация көрсөтүлөт.

§ 4-13. 9-тиркеме. "Классификация боюнча республикалык бюджеттен кредиттерди ачуу тууралуу маалымат"

751. 12-тиркемеде ведомстволук классификация боюнча республикалык бюджеттен кредиттерди ачуу тууралуу маалыматта республикалык бюджеттен ачылган кредиттер боюнча маалыматтар чагылдырылат.

752. 1, 2-графаларда ведомстволук классификациянын коду бюджеттик мекемелердин аталышы.

753. 3-графада финансылык жыл башталышына жыйынтыктарды жүргүзүү менен көбөйүүчү жыйынтык (баардыгы) суммасы көрсөтүлөт.

§ 4-14. 10-тиркеме. "Борбордук Казыналык тарабынан жүргүзүлгөн түз чыгаша операциялары жөнүндө маалымдама"

754. 10-тиркемеде Борбордук Казыналык тарабынан жүргүзүлгөн түз чыгаша операциялар, түз операциялар боюнча жөнүндө маалыматтар чагылдырылат.

755. 1, 2-графаларда түз операциялар жүргүзүлгөндүгү боюнча тийиштүү элементтердин коду жана аталышы көрсөтүлөт.

756. 3-графада финансылык жыл башталышына көбөйүүчү каржылоо жыйынтыгынын суммасы көрсөтүлөт.

757. 4-графада финансылык жыл башталышына көбөйүүчү кассалык чыгымдардын жыйынтык суммасы көрсөтүлөт.

758. 5-графада каражаттар калдыгы көрсөтүлөт.

759. 3, 4, 5-графалардагы көрсөткүчтүн жыйынтыгынын чыгаруу көрсөтүлөт ("Бардыгы" сабы)

§ 5. Жоюу жана бөлүштүрүүчү балансты түзүү тартиби

760. Жоюу балансы - кредиторлор тараптан мекемеге талап кылууну көрсөтүү үчүн жиберилген мөөнөтү аяктоо учурундагы даярдалган мекеме балансы жана кредиторлордун талаптарын канааттандыруу алдында түзүлөт. Жоюлуучу баланс жоюу мекеменин курамы жана кредиторлор көрсөткөн талаптар тизмеси жөнүндө маалыматты камтыйт. Жоюу балансын түзүүнүн максаты - жоюлуучу мекеменин финансылык реалдуу абалын тактоо болуп саналат.

761. Жоюу жөнүндө кабыл алган органдын талабы боюнча жоюлуучу баланс бекитүү жол-жобосун өткөрөт. Бул жол-жобо жоюу комиссиянын бардык мүчөлөрү менен жоюу балансын макулдашуунун бекитүүнү камтыйт.

762. Жоюу балансын даярдоодо жоюлуучу мекеме өзүнүн балансын, ага тиркеме, түшүндүрмө кат жана түшүндүрмө катка тиркемелерди, Жобонун III бөлүгүндө келтирилген "Бухгалтердик отчеттуулук формасы жана аларды түзүү боюнча колдонмо" формалар боюнча, даярдайт.

763. Жоюу комиссиясынын талабы боюнча мекеме бухгалтердик эсеп-кысап эсептери боюнча башка кошумча аналитикалык маалыматтар даярдалат.

764. Бөлүштүрүү балансы - мекемени бөлүштүрүү анын укуктары жана милдеттери кайра пайда болгон адамдарга өтөт. Бөлүштүрүү балансы анын бардык активдерине жана милдеттенмелерине карата юридикалык адамдын кайра уюштурулган укук улантуучу жөнүндө жобосун камтыйт.

765. Бөлүштүрүү балансынын ар статьясынын айрым позициялар боюнча (аталыштыр, контрагенттер ж.б.) кайра түзүлгөн мекемелердин ар бирине карата чечмелөөлөр даярдалат (натуралай жана акчалай түрүндө) аналитикалык маалыма болуусунда (запастар, негизги фонддор, дебитордук жана кредитордук карыздар ж.б.). Мындай чечмелөөлөр боюнча жыйынтыктоочу сумма баланстын тийиштүү статьясы боюнча көрсөтүлгөн сумма шайкеш келүүгө тийиш.

§ 6. Бөлүштүрүү балансынын даярдоодогу бухгалтердик жазуулар

766. Бөлүштүрүү балансын даярдоодо кайра уюштурулуучу бюджеттик мекеменин эсепке алуу регистринде төмөндөгүдөй бухгалтердик жазуу жүргүзүлөт.

767. Министрликтер же ведомстволор алкагында башка мекемеге өткөрүлүп берилген активдер эсебине карата (негизги каражаттардан тышкары):

- 32171 130 "Ички ведомстволук эсептешүүлөр" дебети;

- 32000 000 "Тийиштүү эсеп активи" кредити.

768. Министрликтер же ведомстволор алкагында башка мекемеге өткөрүлүп берилген активдер эсебине карата (негизги каражаттардан тышкары).

- 41111 100 "Финансылык натыйжа" дебети;

- 32000 000 "Тийиштүү эсеп активи" кредити.

769. Министрликтер же ведомстволор алкагында башка мекемеге өткөрүлүп берилген негизги каражаттар эсебине карата:

- 32171 130 "Ички ведомстволук эсептешүүлөр" дебети;

- 31100 900 "Негизги фонддорду амортизациялоо тийиштүү эсеби" дебети;

- 31100 000 "Тийиштүү эсеп активи" кредити.

770. Министрликтер же ведомстволор алкагында башка мекемеге өткөрүлүп берилген негизги фонддор эсебине карата:

- 41111 100 "Финансылык натыйжа" дебети;

- 31100 900 "Негизги фонддордун тийиштүү эсебинин амортизациясы" дебети;

- 31100 000 "Негизги фонддордун тийиштүү эсеби" кредити.

771. Министрликтер же ведомстволор алкагында башка мекемеге өткөрүлүп берилген милдеттенмелер эсебине карата:

- 33000 000 "Тийиштүү милдеттенмелер эсеби" дебети;

- 33171 130 "Ички ведомстволук эсептешүүлөр" кредити.

772. Министрликтер же ведомстволор алкагында башка мекемеге өткөрүлүп берилген милдеттенмелер эсебине карата:

- 33000 000 "Тийиштүү милдеттенмелер эсеби" дебети;

- 41111 100 "Финансылык натыйжа" кредити.

773. Башка министрликтер же ведомстволор алкагында башка өткөрүлүп берилүүчү таза активдер эсептерине карата:

- 41110 000 "Таза активдер" (бөлүштүрүү датасына кредиттик калдык боюнча элементтер) дебети;

- 33171 130 "Ички ведомстволук эсептер" кредити.

- 32171 130 "Ички ведомстволук эсептер" дебети;

- 41110 000 "Таза активдер" (бөлүштүрүү датасына дебеттик калдык боюнча элементтер) кредити.

774. Башка министрликтер же ведомстволорго өткөрүлүп берилүүчү таза активдер эсептерине карата:

- 41110 000 "Таза активдер" (бөлүштүрүү датасына кредиттик калдык боюнча элементтер дебети;

- 41111 100 "Финансылык натыйжа" кредити.

- 41111 100 "Финансылык натыйжа" дебети;

- 41110 000 "Таза активдер" (бөлүштүрүү датасына дебеттик калдык боюнча элементтер) кредити.

775. Формат Бөлүштүрүү балансынын форматы төмөндө келтирилди:

1-Форма Бөлүштүрүүчү баланс

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук дата: ___________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Өлчөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

Таза активдер наркы

 

 

Кайр уюштуруу мекемеси

Кайра т ү зүлгөн меке м е 1

К а йра түзүл гөн мекеме 2

К айра түзү л гөн мекеме 3

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражаттар

Атайын каражаттар

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражаттар

Атайын каражаттар

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражаттар

Атайын каражаттар

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражаттар

Атайын каражаттар

1

2

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

АКТИВДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансылык эмес активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негизги фонддор

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запастар

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баалуулуктар

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өндүрүлбөгөн активдер

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансылык эмес активдер жыйынтыгы

050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансылык активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ички финансылык активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта жана депозиттер

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акциялардан тышкары, баалуу кагаздар

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиттер жана займдар

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капиталга катышуунун акциялары ж-а ф-ры

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башка ички дебитордук карыздар

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ишенимсиз карыздарга резервдер

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тышкы финансылык активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта жана депозиттер

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акциялардан тышкары, баалуу кагаздар

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиттер жана займдар

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башка тышкы дебитордук карыздар

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансылык активдер жыйынтыгы

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Активдер жыйынтыгы

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА ТАЗА АКТИВДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ички милдеттенмелер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акциялардан тышкары, баалуу кагаздар

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ички карыз алуулар

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башка ички милдеттенмелер

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тышкы милдеттенмелер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тышкы карыз алуулар

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башка тышкы милдеттенмелер

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милдеттенмелер жыйынтыгы

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТАЗА АКТИВДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таза активдер жыйынтыгы

260

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Милдеттенмелер жана таза активдер

260

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Жыйынтыгы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетекчи ________________________________ ________

Башкы бухгалтер ________________________________

Күнү ________________________________ ___________

 

 

 

Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча жобонун
1-тиркемеси