КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

2011-жылдын 11-ноябры N 727

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюу боюнча) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 9-октябрындагы N 700, 2014-жылдын 4-февралындагы N 73, 2016
-жылдын 12 -апрелиндеги № 208  токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Убактылуу эмгекке жарамсыздык, кош бойлуулук жана төрөт учурларында жарандардын социалдык абалын жакшыртуу, ошондой эле расымдык кызмат көрсөтүүлөрдү компенсациялоо максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:

- Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана терөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобо;

- Расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобо;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөөгө чыгымдар жөнүндө юридикалык жактардын отчетунун формасы жана аны толтуруу тартиби;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча патенттин же салык контрактынын негизинде иштеген жеке ишкерлердин чыгымдары жөнүндө отчеттун формасы жана аны толтуруу тартиби;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын чыгымдары жөнүндө отчеттун формасы жана аны толтуруу тартиби;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча юридикалык жактардын, патенттин же салык контрактын негизинде иштеген жеке ишкерлердин, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын жана ишке орноштуруу кызматында эсепте турган адамдардын чыгымдары жөнүндө жыйынды отчеттун формасы жана аны толтуруу тартиби;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча республикалык бюджеттен чыгымдардын ордун толтуруу үчүн муктаждыктын зсебинин формасы жана аны толтуруу тартиби;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча чыгымдар (каржылоо) жөнүндө отчетторду эсепке алуу журналынын формасы.

2. (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-апрелиндеги № 208 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3. "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча пособиелерди, кош бойлуулук жана төрөт боюнча пособиелерди, сөөк коюуга пособиелерди төлөөлөрдү жана ден соолук чыңдоо иш-чараларын каржылоону мамлекеттик бюджетке өткөрүү боюнча чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 19-июлундагы N 300 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- бүткүл текст боюнча ар кандай жөндөмөлөрдөгү "Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдө "Социалдык коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп эсептелсин:

- "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча пособиелерди, кош бойлуулук жана төрөт боюнча пособиелерди, расымдык пособиелерди (сөөк коюуга) дайындоо жана төлөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 14-августундагы N 576 токтому;

- "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча пособиелерди, кош бойлуулук жана төрөт боюнча пособиелерди, расымдык пособиелерди (сөөк коюуга) дайындоо жана төлөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 14-августундагы N 576 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөетүнүн 2008-жылдын 31-июлундагы N 414 токтому.

5. Жогоруда көрсөтүлгөн жоболордо турмушка ашыруу каралган иш-чараларды каржылоо тиешелүү жылга республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жүргүзүлсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 9-октябрындагы N 700 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратындагы социалдык камсыз кылуу, саламаттык сактоо, эмгек жана миграция бөлүмүнө жүктөлсүн.

7. Бул токтом 2011-жылдын 1-ноябрынан тартып күчүнө кирет.

8. Бул токтом расмий жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын.

 


Кыргыз Республикасынын Биринчи вице-премьер-министри, Премьер-министрдин милдетин аткаруучу

 


Ө.Бабанов

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 727 токтому менен
бекитилген

 


Ай сайын отчеттук айдан кийинки айдын 25ине чейин түзүлөт

Составляется ежемесячно, до 25 числа после отчетного месяца

 

Райондук/шаардык социалдык жактан коргоо башкармалыгы/Районное/городское управление социальной защиты

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(район/шаар) (район/город)

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча республикалык бюджеттен юридикалык жактардын, юридикалык жакты түзбөстөн патенттин же салык контрактын негизинде иштеген жеке ишкерлердин, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын жана ишке орноштуруу кызматында эсепте турган жарандардын чыгымдары жөнүндө жыйынды отчеттун
ФОРМАСЫ

ФОРМА
сводного отчета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, работающих на основе патента или налогового контракта, крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица и лиц, состоящих на учете в службе занятости, о расходах по выплате пособий по беременности и родам и на погребение из республиканского бюджета

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 9-октябрындагы N 700 токтомунун редакциясына ылайык)

__________________________ (район/шаар) (район/город)

201__ ж/г. _________________ (ай/месяц)

 

Төлөмдөрдүн коддору/Коды выплат: кош бойлуулук жана төрөт боюнча/по беременности и родам 020; сөөк коюуга/на погребение - 030

N

Юридикалык жактардын аталышы. Жеке ишкердин, дыйкан (фермер) чарбанын мүчөсүнүн, жумушсуздун, социалдык жөлөкпул алуучу адамдын, иштебеген адамдын аты-жөнү/ Наименование юридических лиц, ФИО индивидуального предпринимателя, члена крестьянского (фермерского) хозяйства, безработного, лица, получающего социальное пособие, неработающего лица
 

Юридикалык жак, ишкердиктин түрү/ Юридическое лицо, вид деятельности

Жөлөкпулдун коддору/ Коды пособий

Жылдын башталы- шындагы калдык/ Остаток на начало года, сомов

Жыл башынан бери жөлөкпул алуучулар- дын саны (адам)/ Количество получате- лей пособий с начала года, (чел.)

1

2

3

4

5

6

 


Жыйынтыгы/Итого

 

 

 

 

 


А.и. жеке ишкердин/ В т.ч. индивидуального предпринимателя

 

 

 

 

 


Дыйкан (фермер) чарбасынын мүчөсү/Член крестьянского (фермерского) хозяйства

 

 

 

 

 


Жумушсуз/Безработный

 

 

 

 

 


Социалдык жөлөкпул алуучу адам/Лица, получающие социальное пособие

 

 

 

 

 


Иштебеген адам/ Неработающее лицо

 

 

 

 

 

Иш берүүчү тарабынан жыл башталышынан бери республикалык бюджеттин эсебинен жөлөкпулдар эсептелди/ Начислено пособий работодателем за счет республиканского бюджета с начала года
 

Жыл башталышынан бери республикалык бюджеттен орду толтурулду, сом/ Возмещено из респуб- ликанского бюджета с начала года, сомов

Отчеттук айдын бүткөн күнүнө карата карыздын калдыгы/ Остаток задолженности на конец отчетного месяца, сомов

Юридикалык жактардын банктагы реквизиттери жана дареги/ Адрес, банковские реквизиты юридических лиц

Алуучунун/ РОК банкы/ п.б. Банк/ п/о получателя/ РОК
 

Банктын дареги/ Адрес банка

Алыш-бериш/ жеке эсеби/ Расчетный/ лицевой счет
 

Банктын МФОсу/ МФО банка

Бардыгы, сом/ Всего, сомов

Анын ичинде отчеттук айда, сом/ В т.ч. за отчетный месяц, сомов

           

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетту түзгөн кызматкердин аты-жөнү/ФИО должностного лица, составившего отчет _________________________________________________________

_________________________________ 20__ ж/г. "___" ________________ колу/подпись

Эскертүү: Эгерде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдардын орду толтурулгандыгы жөнүндө юридикалык жактардын маалыматтарын көрсөткөнгө саптар жетишсиз болсо, алар жөнүндөгү маалыматтарды өзүнчө баракка ушул отчеттун формасындагы бардык реквизиттерин көрсөтүү менен тиркөө керек.

Примечание: В случае недостаточности строк для указания данных юридических лиц для возмещения расходов по выплате пособий по беременности и родам и на погребение необходимо приложить сведения на отдельном листе, с указанием всех реквизитов данной формы отчета.

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 727 токтому менен
бекитилген

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча республикалык бюджеттен чыгымдардын ордун толтуруу үчүн муктаждыктын эсебинин формасын толтуруу
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-февралындагы N 73 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча чыгымдардын ордун толтуруу (каржылоо) үчүн муктаждыктын эсеби отчеттук айдан кийинки айдын 1ине чейин жүргүзүлөт жана социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органынын ведомстволук бөлүмүнө жөнөтүлөт.

2. Социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын ведомстволук бөлүмү социалдык өнүгүү башкармалыктарынан алынган эсептердин жана талап кылынган сумманын негизинде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгымдарды республикалык бюджеттен каржылоо (ордун толтуруу) үчүн керектөөнүн жыйынды буйрутмасын (жалпыланган эсепти) отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин түзөт.

Жалпыланган эсеп (буйрутма) түзүмдүк (финансылык) бөлүмгө берилет, ал каржылоону ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Борбордук казыналыкка бюджеттик реестрди даярдайт.

Борбордук казыналык бюджеттик реестрдин негизинде акча каражаттарын социалдык өнүгүү башкармалыктарынын казыналыктын региондук бөлүмдөрүндө ачылган эсептешүү эсептерине которот.

3. Социалдык өнүгүү башкармалыктары республикалык бюджеттен каражаттардын келип түшүшүнө жараша кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга чыгымдарды каржылоого (ордун толтурууга) акча каражаттарын өз учурунда которууну төмөнкүчө уюштурат:

- иш берүүчүлөрдүн банктагы эсептешүү эсептерине банктык төлөм тапшырмалары боюнча;

- бюджеттик уюмдардын эсептешүү эсептерине казыналыктар ортосундагы жана ички казыналык тапшырмалар боюнча;

- иш берүүчүлөргө, арыз ээлерине, жумушсуздарга, патенттин же салык контрактынын негизинде иштеген жеке ишкерлерге, дыйкан (фермер) чарбанын мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин "Кыргызпочтасы" мамлекеттик ишканасынын райондук байланыш филиалдарынын эсептешүү эсептерине же алуучунун жашаган жери боюнча банкка (анын ичинде убактылуу жашаган жери боюнча).

1) Мында байланыш филиалдарына жөнөтүлүүчү ф. П-2м тапшырмаларында жана ведомосттордо же жөлөкпулдарды төлөөгө банктык тапшырмада социалдык өнүгүү башкармалыктары кызмат көрсөтүү үчүн комиссиялык акынын суммасын алып салуу менен жөлөкпулдун өлчөмүн көрсөтөт.

2) Байланыш бөлүмдөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө социалдык өнүгүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин "Кыргызпочтасы" мамлекеттик ишканасынын жана банктын ортосунда түзүлгөн келишимдин шарттарына ылайык жүргүзүлөт.

4. Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулдарды төлөө Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин "Кыргызпочтасы" мамлекеттик ишканасынын байланыш филиалдары жана социалдык өнүгүү башкармалыктары аркылуу мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды, кош бойлуулук жана төрөт боюнча, сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөөнүн тартибин жөнгө салган ченемдик укуктук актыга ылайык жүргүзүлөт.

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 727 токтому менен
бекитилген

 


Ар бир отчеттук айдан кийинки 1-числого чейин түзүлөт

Составляется ежемесячно до 1 числа после отчетного месяца

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча республикалык бюджеттен чыгымдардын ордун толтуруу үчүн муктаждыктын эсебинин
ФОРМАСЫ

ФОРМА
расчета потребности для возмещения расходов по выплате пособий по беременности и родам и на погребение из республиканского бюджета

___________________________________________________________

(райондук/шаардык социалдык жактан коргоо башкармалыгы/районное/городское управление социальной защиты)

 

20__ ж/г. _________________ (ай/месяц)

Төлөмдөрдүн коддору Коды выплат

Жөлөкпулдун аталышы Наименование пособий
 

Жылдын башталышындагы калдык Остаток на начало года

   

Алуучулардын саны, адам Кол-во получат., чел.

Сумма, сомов

1

2

3

4


020


Кош бойлуулук жана төрөт боюнча/По беременности и родам

 

 


030


Сөөк коюуга/На погребение

 

 

 


Жыйынтыгы/Итого:

 

 

 


Республикалык бюджеттин эсебинен жөлөкпулдар эсептелди Начислено пособий за счет средств республиканского бюджета


Жыл башталышынан бери республикалык бюджеттен орду толтурулду Возмещено из средств республиканского бюджета с начала года


Отчеттук айдын бүткөн күнүнө карата карыздын калдыгы Остаток задолженности на конец отчетного месяца


Жыл башталышынан бери бардыгы Всего с начала года


Анын ичинде отчеттук айда В т.ч. за отчетный месяц


Алуучулардын саны, адам Кол-во полу- чат., чел.


Сумма, сомов


Алуучулардын саны, адам Кол-во получат., чел.


Сумма, сомов


Алуучу- лардын саны, адам Кол-во полу- чат., чел.


Сумма, сомов


Алуучу- лардын саны, адам Кол-во получат., чел.


Сумма, сомов


5


6


7
 


8
 


9
 


10
 


11
 


12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкармалыктын жетекчиси/

Руководитель управления __________________ ____________________

                                       (Аты-жөнү/ФИО) (колтамгасы/подпись)

Башкы (улук) бухгалтер/

Главный (старший) бухгалтер ________________ ____________________

                                          (Аты-жөнү/ФИО) (колтамгасы/подпись)

М.О./М.П. 20__ ж/г. "___" ________________

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 727 токтому менен
бекитилген

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөөгө чыгымдар жөнүндө юридикалык жактардын отчетунун формасын толтуруу
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-февралындагы N 73 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөөгө чыгымдар жөнүндө юридикалык жактардын отчету уюштуруу-укуктук формаларына жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар (мындан ары - иш берүүчүлөр), анын ичинде юридикалык жакты түзүү менен жеке ишкерлер, дыйкан (фермер) чарбалары (мындан ары - ДФЧ) тарабынан түзүлөт.

2. Салык органдарында катталган жана салык төлөгөн иш берүүчүлөр кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгымдар жөнүндө отчетту чыгымдардын ордун республикалык бюджеттин каражаттарынан толтуруу үчүн отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин эки нускада социалдык өнүгүү башкармалыктарына берет.

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды алуучулардын Ф.А.Ж. көрсөтүү үчүн саптар жетишсиз болгон учурда ушул формадагы отчеттун бардык реквизиттерин көрсөтүү менен өзүнчө барактагы маалыматтарды тиркөө керек.

3. Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулду төлөөгө чыгымдар жөнүндө отчетту социалдык өнүгүү башкармалыгына беришет:

- иш берүүчүлөр - өздөрү салык органдарында катталган жер боюнча;

- иш берүүчүлөрдүн, республиканын бүткүл аймагы боюнча өздөрүнүн өзгөчөлөнгөн бөлүмдөрү (же филиалдары) бар, бөлүмдөрү салык органдарында өз алдынча катталган жана кызматкерлерге эмгек акыны эсептөөнү борбордоштуруп жүргүзгөн иш берүүчүлөр - бул бөлүмдөр салык органдарында катталган жер боюнча;

- борбордук (же башкы офиси) бийик тоолуу жана алыскы зоналарга кирбеген региондо турган өздөрүнүн өзгөчөлөнгөн бөлүмдөрү (же филиалдары) бар иш берүүчүлөр - борбордук офис салык органдарында катталган жер боюнча;

- жеке ишкерлер, ДФЧнын мүчөлөрү - жашаган (катталган), анын ичинде убактылуу жашаган жери боюнча.

1) Отчетко эмгекке жарамсыздык баракчаларынын, каза тапкандыгы жөнүндө маалымкаттын (түп нускасы) жана каза тапкандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөлөрү тиркелет.

2) Эмгек акынын өлчөмү жагынан түшүнүксүз суроолор же шектенүүнү пайда кылган маселелер келип чыккан учурда социалдык өнүгүү башкармалыктарынын талабы боюнча иш берүүчүлөр отчетко кошумча түрдө ырастаган документтерди (кызматкерлердин эмгек акысынын өлчөмү жөнүндө маалымкатты, ишке кабыл алуу жана бошотуу жөнүндө буйруктардын, жумуш убактысын эсепке алуу табелинин, эмгек келишиминин көчүрмөлөрүн) берет. Айрым учурларда социалдык өнүгүү башкармалыктарынын кызматкерлери жерине баруу менен иш берүүчүлөр берген ырастоочу документтердин тууралыгын кайчы текшерүүнү жана саламаттык сактоо органдары эмгекке жарамсыздык баракчаларын беришин уюштурууга укуктуу.

4. Социалдык өнүгүү башкармалыгына алгачкы жолу кайрылганда иш берүүчүлөр отчетторго төмөнкүдөй документтердин көчүрмөлөрүн тиркейт:

- статистика органдарынан каттоо жөнүндө күбөлүктүн;

- салык кызматынын органдарынан каттоо карточкасынын;

- банктагы эсептешүү эсебинин реквизиттерин.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер иш берүүчү тарабынан жаңыртылат жана жыл сайын социалдык өнүгүү башкармалыктарына берилет, ал эми дарек, банктагы эсептешүү эсебинин номери же каттоо номери өзгөргөн учурда көрсөтүлгөн кырдаалдар болушуна жараша берилет.

5. Түзүлгөн отчетторго тиешелүү иш берүүчүнүн эсептешүү эсептери ачылган финансы-кредиттик мекемелерде (банктарда) колтамгаларынын үлгүлөрү бар жетекчи (биринчи кол коюу укугу бар адам) жана башкы бухгалтер кол коет, мөөр менен күбөлөндүрүлөт жана ар бир отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин социалдык өнүгүү башкармалыгына берилет.

Отчеттун социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан күбөлөндүрүлгөн бир нускасы юридикалык жакка кайра кайтарылат.

6. Иш берүүчүлөр кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга эсептелген жана республикалык бюджеттен төлөнгөн жөлөкпулдардын өзүнчө эсебин жүргүзөт.

7. Иш берүүчү зарыл документтердин жана отчеттун өз учурунда берилиши, отчеттун маалыматтарынын ишенимдүүлүгү жана жөлөкпулдарды төлөөгө каражаттардын туура чыгымдалышы үчүн жоопкерчилик тартат.

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 727 токтому менен
бекитилген

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулдарды жана сөөк коюуга жөлөкпулду төлөө боюнча республикалык бюджеттен чыгымдар (финансылоо) жөнүндө отчеттордун журналынын
ФОРМАСЫ

ФОРМА
журнала учета отчетов о расходах (финансировании) по выплате пособия по беременности и родам и пособия на погребение из республиканского бюджета

N

Мекеме-уюмдун, ишкананын аталышы/ Наименование организации, предприятия, учреждения, ИНН, эсеп счету, дареги, телефон, жеке ишкердин, дыйкан (фермер) чарбанын мүчөсүнүн, жумушсуз адамдардын аты-жөнү/ИИН, расчетный счет, адрес, телефон, ФИО индивидуального предпринима- теля, члена крестьянского (фермерского) хозяйства, безработного

Отчетту кабыл алуу күнү/ Дата приема отчета, Отчет берүү- чүнүн кызматы/ долж- ность, сдавшего отчет

Жылдын башталышындагы жөлөкпулдардын суммасынын калдыгы/Остаток сумм пособий на начало года

Количество листков нетрудоспособности
 

кош бойлуулук жана төрөт боюнча/по беременности и родам

сөөк коюуга/на погребение

жыйынтыгы/ итого:

саны/численность

суммасы/ сумма

саны/численность

суммасы/ сумма

саны/ численность

суммасы/сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 


Айдын жыйынтыгы/Итого за месяц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество справок (на погребение)

Начисленная сумма пособий Жөлөкпулдарга төлөнгөн сумма
 

Жөлөкпулдарды республикалык бюджет эсебинен каржылоо (толтуруу)/Финансирование (возмещение) пособий из республиканского бюджета
 

кош бойлуулук жана төрөт боюнча/по беременности и родам

сөөк коюуга/на погребение

жыйынтыгы/ итого:

төлөм тапшырманын же ведомостун күнү/дата платежного поручения или ведомости

төлөм тапшырманын же ведомостун N/N платежного поручения или ведомости

саны/численность

суммасы/сумма

саны/численность

суммасы/сумма

саны/численность

суммасы/сумма

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук мөөнөттүн бүткөн күнүнө карата жөлөкпулдардын суммасынын калдыгы/Остаток сумм пособий на конец отчетного периода
 

кош бойлуулук жана төрөт боюнча/по беременности и родам

сөөк коюуга/на погребение

жыйынтыгы/итого:

кош бойлуулук жана төрөт боюнча/по беременности и родам

сөөк коюуга/на погребение

жыйынтыгы/итого:

саны/численность

суммасы/сумма

саны/численность

суммасы/сумма

саны/численность

суммасы/сумма

саны/численность

суммасы/сумма

саны/численность

суммасы/сумма

саны/численность

суммасы/сумма

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 727 токтому менен
бекитилген

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча патенттин же салык контрактынын негизинде иштеген жеке ишкерлердин чыгымдары жөнүндө отчеттун формасын толтуруу
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-февралындагы N 73 токтомунун редакциясына ылайык)

Патенттин же салык контрактынын негизинде иштеген жеке ишкерлер республикалык бюджеттен кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюга жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгымдар жөнүндө отчетту, отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин эки нускада түзөт.

Социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылган учурда жеке ишкерлер көрсөтүлгөн отчетко төмөнкүдөй документтерди тиркейт:

- эмгекке жарамсыздык баракчасын;

- паспорттун көчүрмөсүн;

- патенттин көчүрмөсүн (патенттин негизинде иштеген адамдарга);

- статистика органдарынан каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн жана салык кызматынын органдары менен салык контрактынын же салыкты төлөө жөнүндө маалымкаттын (Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин күбөлүгүнүн негизинде иштеген адамдарга) көчүрмөсүн;

- каза тапкандыгы жөнүндө маалымкатты (түп нускасы) жана күбөлүктүн көчүрмөсүн.

Социалдык өнүгүү башкармалыгы күбөлөндүргөн отчеттун бир нускасы жеке ишкерге кайра кайтарылат.

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 727 токтому менен
бекитилген

 

Ар бир отчеттук айдан кийинки 15-числого чейин түзүлөт, сом менен

Составляется ежемесячно, не позднее 15 числа после отчетного месяца в сомах

__________________________________________________________________

(район/шаар)/(район/город)

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча юридикалык жакты түзбөстөн патенттин негизинде иштеген жеке ишкерлердин чыгымдары жөнүндө отчеттун
ФОРМАСЫ

ФОРМА
отчета индивидуальных предпринимателей, работающих на основе патента или налогового контракта, о расходах по выплате пособий по беременности и родам и на погребение из республиканского бюджета

Жалпы маалымат/Общие сведения

Жеке ишкердин аты-жөнү/ФИО индивидуального предпринимателя ________________________________

Патенттин N же ИНН/ИНН или N патента или налогового контракта _____________________________

Патенттин мөөнөтү/Срок действия патента или налогового контракта _________________________________

Улуттук статкомитетинин күбөлүгүнүн N жана берилген датасы/N и дата выдачи свидетельства Нацстаткома: __________________________________

Дареги/Адрес: ____________________________________________________

Почта индекси/Почтовый индекс: ___________________________________

Телефон: _____ Жүргүзгөн иштин түрү/Вид деятельности: ____________

Паспорт _____________________________ паспорттун N/N паспорта ким берген/кем выдан

_______________________________________________________________________

                                                     качан берген/когда выдан

Мезгил/Период ____________________________________________________

Отчетту тапшыруу мөөнөтү/Срок представления отчета _______________

I. Республикалык бюджеттен чыгымдардын ордун толтуруу боюнча эсептер Расчеты по возмещению расходов из средств республиканского бюджета

N

Көрсөткүчтөрдүн аталышы/Наименование показателей
 

Сумма, сомов


1


Жылдын башталышындагы калдык/Остаток на начало года

 

2

Жыл башталышынан бери республикалык бюджеттин эсебинен жөлөкпулдар эсептелди, бардыгы/Всего начислено пособий за счет республиканского бюджета с начала года

 


анын ичинде/в том числе за ___________ айы үчүн/месяц

 


3


Текшерүүнүн натыйжасы боюнча жөлөкпулдардын суммасынын көбөйтүлүшү (+), азайтылышы (-)/Увеличение (+), уменьшение (-) суммы пособий по результатам проверки

 

4


Жыл башталышынан бери республикалык бюджеттен орду толтурулду/Возмещено республиканским бюджетом с начала года

 

5

Отчеттук айдын бүткөн күнүнө карата карыздын калдыгы/Остаток задолженности на конец отчетного месяца

 

II. Кошумча маалыматтар/Дополнительные сведения

N

Көрсөткүчтөр/Показатели

Сумма, сомов

1

Патенттин же салыктын акыркы эки айдагы суммасы Сумма патента или налога за один месяц

 


2


Жөлөкпулдун өлчөмүн эсептөө үчүн орточо бир айлык эмгек акы Среднемесячная заработная плата для расчета размера пособия

 

3

Жөлөкпулдун өлчөмүн эсептөө үчүн орточо бир күндүк эмгек акы Среднедневная заработная плата для расчета размера пособия

 

III. Кош бойлуулук жана төрөт жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгымдар жөнүндө маалымат Сведения о расходах по выплате пособий по беременности и родам и на погребение

N

Жөлөкпулдун аталышы Жөлөкпулду алуучулардын аты-жөнү

Наименование пособий, ФИО получателей пособий

Эмгекке жарамсыздык баракчасынын сериясы, N, каза болгондугу тууралуу маалымат

Серия, N листка нетрудоспособности, справки о смерти

Эмгекке жарамсыздык мезгили жана каза болгон дата
 

Период нетрудоспособ ности и дата смерти
 

Аптадагы иш күндөрдүн саны

Количество рабочих дней в неделю

Иштен бошотулган күндөрдүн саны (иш күндөрү)

Количество дней освобождения от работы (рабочие дни)

Чыгымдар

Расходы

Бар- дыгы Все-

анын ичинде/в том числе

го, сомов

Өздүк каража- тынын эсеби- нен За счет собст- венных средств предъ- явите- ля, сомов

Респуб- ликалык бюджет- тин эсеби- нен За счет респуб- ликан- ского бюдже- та, сомов

1

2

3

4

5

6

7

8

9


а

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча/По беремен- ности и родам

 

 

 

 

 

 

 


б

Сөөк коюуга/На погребе- ние

 

 

 

 

 

 

 

 


Жыйынты- гы/Итого:

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет тапшыруучу (кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул алуучу же каза болгон адамдын жакын тууганы, же чындыгында көмгөн башка адам)

Предъявитель отчета (получатель пособия по беременности и родам или член семьи умершего, или лицо, фактически осуществившее похороны)

_________________ ____________________ 20__ ж/г. "___" ___________ (Аты-жөнү/ФИО) (колтамгасы/подпись)

М.О./М.П.

______________________________________ 20__ ж/г. "___" ___________

Отчетту кабыл алган жана текшерген кызматкердин аты-жөнү жана отчетту кабыл алган дата/ФИО должностного лица, принявшего и проверившего отчет, и дата принятия отчета.

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 727 токтому менен
бекитилген

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын чыгымдары жөнүндө отчеттун формасын толтуруу
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-февралындагы N 73 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбанын мүчөлөрү кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгымдар жөнүндө отчетту отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин эки нускада түзөт.

Социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылган учурда дыйкан (фермер) чарбанын эмгекке жарамдуу мүчөлөрү көрсөтүлгөн отчетко төмөнкүдөй документтерди тиркейт:

- эмгекке жарамсыздык баракчасын же каза тапкандыгы жөнүндө маалымкатты, (түп нускасы) жана күбөлүктүн көчүрмөсүн;

- паспорттун көчүрмөсүн;

- статистика органдарынан же салык органдарынан каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

- жер участкасына жеке менчик укугу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн;

- жер салыгын төлөгөндүгү жөнүндө маалымкатты.

1) Дыйкан (фермер) чарбага мүчө болгондор бир региондон башкасына көчкөн учурда отчетко мурда жашаган жеринен жер участкасына жеке менчик укугу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн жана жер салыгын төлөгөндүгү жөнүндө маалымкатты тиркейт.

2) Социалдык өнүгүү башкармалыгы күбөлөндүргөн отчеттун бир нускасы дыйкан (фермер) чарбанын мүчөсүнө кайра кайтарылат.

2. Дыйкан (фермер) чарбанын мүчөлөрү зарыл документтерди жана отчетторду өз учурунда берүү, отчеттун маалыматтарынын ишенимдүүлүгү үчүн жоопкерчилик тартат.

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 727 токтому менен
бекитилген

 


Ар бир отчеттук айдан кийинки 15-числого чейин түзүлөт сом менен


Составляется ежемесячно, не позднее 15 числа после отчетного месяца, в сомах

__________________________________________________________________

(район/шаар)/(район/город)

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын чыгымдары жөнүндө отчеттун
ФОРМАСЫ

ФОРМА
отчета крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица о расходах по выплате пособий по беременности и родам и на погребение из республиканского бюджета

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарба жөнүндө маалымат/

Сведение о крестьянском (фермерском) хозяйстве без образования юридического лица

Дыйкан (фермер) чарбасынын мүчөсүнүн аты-жөнү/ФИО члена крестьянских (фермерских) хозяйств:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ИНН крестьянского (фермерского) хозяйства: _______________________

Дыйкан (фермер) чарбасынын мүчөсүнүн жашаган дареги/Домашний адрес члена крестьянского (фермерского) хозяйства: __________________________

Телефон: __________ Почта индекси/Почтовый индекс: _______________

Жүргүзгөн иштин түрү/Вид деятельности: ___________________________

Паспорттун маалыматтары/Данные паспорта: N ______________________________________________ Кимдер тарабынан жана качан берилген/Кем и когда выдан

I. Республикалык бюджеттен чыгымдардын ордун толтуруу боюнча эсептер Расчеты по возмещению расходов из средств республиканского бюджета

N

Көрсөткүчтөрдүн аталышы/Наименование показателей
 

Сумма, сомов


1


Жылдын башталышындагы калдык/Остаток на начало года

 


2


Жыл башталышынан бери республикалык бюджеттин эсебинен жөлөкпулдар эсептелди, бардыгы/Всего начислено пособий за счет республиканского бюджета с начала года

 анын ичинде/в том числе за ___________ айы үчүн/месяц

 


3


Текшерүүнүн натыйжасы боюнча жөлөкпулдардын суммасынын көбөйтүлүшү (+), азайтылышы (-)/Увеличение (+), уменьшение (-) суммы пособий по результатам проверки

 


4


Жыл башталышынан бери республикалык бюджеттен орду толтурулду/Возмещено республиканским бюджетом с начала года

 

5

Отчеттук айдын бүткөн күнүнө карата карыздын калдыгы/Остаток задолженности на конец отчетного месяца

 

II. Жалпы маалымат/Общие сведения

N

Көрсөткүчтөр/Показатели

Сумма, сомов


1


Кош бойлуулук жана төрөт жана сөөк коюу болоор алдында төлөөчү тарабынан өткөн жыл үчүн төлөгөн жер салыгынын суммасы/Сумма земельного налога, выплаченная плательщиком за предыдущий год перед наступлением беременности и родов и на погребение

 


2


Жөлөкпулдун өлчөмүн эсептөө үчүн дыйкан (фермер) чарбанын бир мүчөсүнүн орточо бир айлык эмгек акысы/Среднемесячная заработная плата на одного члена крестьянского (фермерского) хозяйства для расчета пособия

 


3


Жөлөкпулдун өлчөмүн эсептөө үчүн дыйкан (фермер) чарбанын бир мүчөсүнүн орточо бир күндүк эмгек акысы Среднедневная заработная плата на одного члена крестьянского (фермерского) хозяйства для расчета пособия

 

III. Кош бойлуулук жана төрөт жана сөөк коюуга жөлөкпулду төлөө боюнча чыгымдар жөнүндө маалымат Сведения о расходах по выплате пособий по беременности и родам и на погребение

N

Жөлөкпулдун аталышы, Жөлөкпулду алуучулардын аты-жөнү

Наименование пособий, ФИО получателей пособия
 

Эмгекке жарамсыздык баракчасынын сериясы, N, каза болгондугу тууралуу маалымат

Серия, N листка нетрудоспособности, справки о смерти

Эмгекке жарамсыздык мезгили жана каза болгон дата

Период нетрудоспособ- ности и дата смерти
 

Аптадагы иш күндөрдүн саны

Количество рабочих дней в неделю

Иштен бошотулган күндөрдүн саны (иш күндөрү)

Количество дней освобождения от работы (рабочие дни)

Чыгымдар/Расходы

Бардыгы

Всего, сомов

анын ичинде/в том числе

Өздүк каражатынын эсебинен

За счет собственных средств предъявите- ля, сомов

Республикалык бюджеттин эсебинен

За счет республиканского бюджета, сомов
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

а

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча/По беремен- ности и родам

 

 

 

 

 

 

 

б

Сөөк коюуга/На погребе- ние

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгы Итого:

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет тапшыруучу (кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул алуучу же каза болгон адамдын жакын тууганы, же чындыгында көмгөн башка адам)

Предъявитель отчета (получатель пособия по беременности и родам или член семьи умершего, или лицо, фактически осуществившее похороны)

_________________ ____________________ 20__ ж/г. "___" ___________

   (Аты-жөнү/ФИО)      (колтамгасы/подпись)

М.О./М.П.

______________________________________ 20__ ж/г. "___" ___________

Отчетту кабыл алган жана текшерген кызматкердин аты-жөнү жана отчетту кабыл алган дата/ФИО должностного лица, принявшего и проверившего отчет, и дата принятия отчета.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 727 токтому менен
бекитилген

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча юридикалык жактардын, патенттин же салык контрактын негизинде иштеген жеке ишкерлердин, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын жана ишке орноштуруу кызматында эсепте турган адамдардын чыгымдары жөнүндө жыйынды отчеттун формасын толтуруу
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-февралындагы N 73 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жыйынды отчет кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулдарды жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча иш берүүчүлөрдүн чыгымдарынын ордун кийин толтуруу үчүн, ошондой эле эсепке алуу жана контролдоо үчүн ар бир отчеттук айдан кийинки айдын 25ине чейин эки нускада түзүлөт.

Социалдык өнүгүү башкармалыктары:

- алынган отчеттордун негизинде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча юридикалык жактардын, патенттин же салык контрактынын негизинде иштеген жеке ишкердин, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын мүчөлөрүнүн жана ишке орноштуруу кызматында эсепте турган жумушсуз адамдардын чыгымдары жөнүндө жыйынды отчетту түзөт;

- кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду жана сөөк коюуга жөлөкпулду төлөө боюнча чыгымдар (каржылоо) жөнүндө отчеттордун журналында каттоону жүргүзөт;

- отчеттор өзүнчө папкага көктөлөт.

2. Жумушсуздук расмий статусу бар, иш менен камсыз кылуу кызматында эсепте турган адамдар кош бойлуулук жана төрөт боюнча же расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпул алуу үчүн жашаган жери боюнча социалдык өнүгүү башкармалыгына төмөнкүдөй документтер менен кайрылат:

- паспорттун көчүрмөсү;

- эмгекке жарамсыздык баракчасы;

- иш менен камсыз кылуу кызматынан маалымкат;

- каза тапкандыгы жөнүндө маалымкат (түп нускасы) жана каза тапкандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү.

 

 

 


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 11-ноябрындагы
N 727 токтому менен
бекитилген

 

Ар бир отчеттук айдан кийинки 25-числого чейин түзүлөт

Составляется ежемесячно, до 25 числа после отчетного месяца

Райондук/шаардык социалдык жактан коргоо башкармалыгы/

Районное/городское управление социальной защиты

__________________________________________________________________

(район/шаар) (район/город)

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча республикалык бюджеттен юридикалык жактардын, юридикалык жакты түзбөстөн патенттин же салык контрактын негизинде иштеген жеке ишкерлердин, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын жана ишке орноштуруу кызматында эсепте турган жарандардын чыгымдары жөнүндө жыйынды отчеттун
ФОРМАСЫ

ФОРМА
сводного отчета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, работающих на основе патента или налогового контракта, крестьянских (фермерских) хозяйств вез образования юридического лица и лиц, состоящих на учете в службе занятости, о расходах по выплате пособий по беременности и родам и на погребение из республиканского бюджета

__________________________ (район/шаар) (район/город)

2011 ж/г. _________________ (ай/месяц)

 

Төлөмдөрдүн коддору/Коды выплат: кош бойлуулук жана төрөт боюнча/по беременности и родам 020; сөөк коюуга/на погребение – 030

 

N
 

Юридикалык жактардын аталышы Наименование юридических лиц, ФИО индивидуального предпринимателя, члена крестьянского (фермерского) хозяйства, безработного

Юридикалык жак, ишкердиктин түрү, Юридическое лицо, вид деятельности
 

Жөлөкпулдун коддору Коды пособий


Жылдын башталышындагы калдык Остаток на начало года, сомов

Алуучулардын саны, адам Количество получателей пособий с начала года, (чел.)

Иш берүүчү тарабынан жыл башталышынан бери республикалык бюджеттин эсебинен жөлөкпулдар эсептелди Начислено пособий работодателем за счет республиканского бюджета с начала года

Жыл башталышынан бери республикалык бюджеттен орду толтурулду Возмещено из республиканского бюджета с начала года, сомов

Отчеттук айдын бүткөн күнүнө карата карыздын калдыгы Остаток задолжен- ности на конец отчетного месяца, сомов

Юридикалык жактардын банктагы реквизиттери жана дареги


Адрес, банковские реквизиты юридических лиц

 

Алуучунун банкы Банк/п/о получа- теля/РОК

Банктын дареги Адрес банка

Эсептик/ энчилүү счету Расчетный/ лицевой счет

Банктын МФОсу МФО банка

 

Бардыгы

Всего, сомов

Анын ичинде отчеттук айда В т.ч. за отчетный месяц, сомов

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

Жыйынтыгы/ Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


В т.ч. индивидуаль- ного предпринима- теля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Член крестьянского (фермерского) хозяйства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безработный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетту түзгөн кызматкердин

аты-жөнү/ФИО должностного

лица, составившего отчет _______________________________________

                                                   колтамгасы/подпись

20__ ж/г. "___" ______________

Эскертүү: Эгерде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдардын орду толтурулгандыгы жөнүндө юридикалык жактардын маалыматтарын көрсөткөнгө саптар жетишсиз болсо, алар жөнүндөгү маалыматтарды өзүнчө баракка ушул отчеттун формасындагы бардык реквизиттерин көрсөтүү менен тиркөө керек.

Примечание: В случае недостаточности строк для указания данных юридических лиц для возмещения расходов по выплате пособий по беременности и родам и на погребение необходимо приложить сведения на отдельном листе с указанием всех реквизитов данной формы отчета.