1-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 25-декабрындагы
N 855 токтому менен
бекитилген

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 873 токтомунун редакциясына ылайык)

Ушул Жобо мамлекеттик жана муниципалдык кызматчынын, ошондой эле анын жакын туугандарынын кирешелери, чыгымдары, милдеттенмелери жана мүлкү жөнүндө декларацияларды берүү шартын жана мөөнөттөрүн, эсепке алуу жана сактоо тартибин жана андагы камтылган маалыматтарды жарыялоону аныктайт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 873 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобонун күчү "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" жана "Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматтарды ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга (мындан ары - декларант) жайылтылат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 873 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Декларация берүү тартиби жана мөөнөттөрү

2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелери, чыгымдары, милдеттенмелери жана мүлкү жөнүндө декларация (мындан ары - декларация) төмөнкүдөй мөөнөттөрдө берилет:

1) декларант кызматка шайланган же дайындалган учурда - аталган кызматты ээлеген күндөн тартып отуз календардык күндүн ичинде, жумушка кирген жылдан мурунку отчеттук жыл үчүн, шайланган же дайындалган учурга карата жана учурдагы жылдын мезгили үчүн;

2) бир кызматтан экинчи кызматка өтүүнү кошкондо, кызматта турган мезгилде - жыл сайын, отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-мартынан кечиктирбестен. Отчеттук жыл деп 1-январдан 31-декабрга чейинки мезгил эсептелет;

3) кызматтан бошотулган учурда - учурдагы жылдын мезгили үчүн отуз күндүн ичинде. Учурдагы жыл деп 1-январдан тартып декларация берилген күнгө чейинки мезгил эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 873 токтомунун редакциясына ылайык)

3. "Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматтарды ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-статьясында көрсөтүлгөн адамдар кызматтан бошотулганда алар кызматтан бошотулган учурдан тартып кийинки эки жылдын ичинде жылдык декларацияларды берип турууга милдеттүү.

Эгерде кызматтан бошотулган адам жогоруда аталган Мыйзамдын 1-статьясында каралган башка кызматка кайрадан дайындалса (шайланса) аталган ченем колдонулбайт.

Эгерде декларант башка кызматка кайрадан дайындалса (шайланса), ал дайындалган (шайланган) учурга декларация берүүгө милдеттүү.

4. Декларацияларды берүү декларация берүүчүнү Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган декларацияларды берүү милдеттеринен бошотпойт.

5. Декларанттар декларацияны Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү форма (бланк) боюнча толтурушат.

6. Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) декларациянын бланкын жана аны толтуруу боюнча колдонмону өзүнүн веб-сайтына жайгаштырат.

7. Мамлекеттик органдын жетекчиси мамлекеттик кызматчыларды (анын ичинде кызматтан бошотулгандарды) декларациялардын бланкы менен камсыз кылууга, декларацияларды чогултууга жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өз убагында берүүгө жооптуу кызмат адамын дайындайт.

8. "Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматтарды ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-статьясында көрсөтүлгөн декларанттар декларацияларды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга беришет.

9. Администрациялык мамлекеттик кызматты ээлеген декларанттар декларацияны мамлекеттик кызмат орду боюнча, андан кийин мамлекеттик орган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүү үчүн беришет.

Мамлекеттик органдын жооптуу адамы отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-июнуна чейин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга декларация берүүгө тийиш адамдардын жалпы саны жана декларация берүүгө тийиш эмес адамдардын саны тууралуу маалыматты камтыган коштоочу кат менен декларациялардын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн берет.

3. Декларацияда көрсөтүлүүгө тийиш кирешелер, чыгымдар, мүлк жана милдеттенмелер жөнүндө маалыматтар

10. "Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматтарды ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-статьясында көрсөтүлгөн декларанттар аталган Мыйзамдын 3-4-статьяларына ылайык декларацияда аларга жана алардын жакын туугандарына таандык кирешелер, чыгымдар, мүлк жана милдеттенмелер жөнүндө маалыматтарды көрсөтүшөт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 873 токтомунун редакциясына ылайык)

11. "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 33-статьясында көрсөтүлгөн декларанттар декларацияда аларга жана алардын үй-бүлөлөрүнүн жакын мүчөлөрүнө таандык кирешелерди жана мүлктү көрсөтүшөт.

12. Декларация берүүдө кандайдыр бир ырастоочу документтер тиркелбейт, буга талап кылуу укугу жайылтылган чарбакер субъекттердин уставдык капиталындагы мүлктү, ошондой эле жарандар жана юридикалык жактардын алдында финансылык милдеттенмелерди (ссудалар, кредиттер, карыздар) башка адамдын ишенимдүү башкаруусуна берүү учуру кирбейт.

13. Декларанттын жакын туугандарынын жана багуусундагы адамдардын мүлкү, кирешелери жана чыгымдары жок болсо, декларациянын бланкынын VI, VI-A, VII-А, VII-Б, VIII жана IX бөлүмдөрү толтурулбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 873 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Декларация берүү тартибин бузгандык үчүн жоопкерчилик

14. Декларациялардын тууралыгы жана толук толтурулушу үчүн жоопкерчилик декларанттарга жүктөлөт.

Декларацияларды белгиленген мөөнөттөрдө бербеген же декларациялоодон кирешелерди, мүлктү жана чыгымдарды атайылап жашырган же атайын чындыкка туура келбеген маалыматтарды берген учурда, администрациялык мамлекеттик кызматты ээлеген адамдар "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте жоопкерчилик тартышат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 873 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Декларацияларды аны берүү мөөнөттөрүн бузуу менен берген, берилген декларацияда толук эмес жана туура эмес маалыматтар бар болгон учурда, "Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматтарды ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бул адамдар жөнүндө маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт.

5. Декларацияда камтылган маалыматтардын купуялуулугунун кепилдиктерин жана алардын коомчулукка жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу

16. "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" жана "Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматтарды ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурдан тышкары, декларацияда камтылган маалыматтар ачыкка чыгарылууга жана жарыяланууга тийиш эмес.

Мамлекеттик органдар декларацияда көрсөтүлгөн маалыматтардын купуялуулугунун сакталышын камсыз кылышат.

17. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган юридикалык жана жеке жактардын суроо-талабы боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматчынын декларациясында камтылган кирешелер, чыгымдар, мүлк жана милдеттенмелер жөнүндө топтомо маалыматты берет.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 873 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Суроо-талапта төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

1) маалыматты сурап жаткан адамдын аты-жөнү, иштеген жери жана кызматы, ал эми суроо-талап кызыкдар адамдын өкүлү аркылуу келсе, анда өкүлү жөнүндө ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтар;

2) суроо-талаптын предмети жана маалыматты берүүнүн максаты (максат негизделиши керек жана зарыл учурда тиркелген документтер менен ырасталышы керек);

3) арыз ээсинин жана/же анын өкүлүнүн почта дареги, ошондой эле башка байланыш маалыматтары;

4) сурап жаткан адамдын же анын өкүлүнүн колу.

19. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген мөөнөттөрдө арыз ээсине суралып жаткан топтомо маалыматтарды берет.

20. Топтомо маалыматтар декларанттын жана анын жакын туугандарынын (анын үй-бүлөсүнүн жакын мүчөлөрүнүн) кирешелери, чыгымдар, жана мүлкү жөнүндө маалыматты камтыйт, анын ичинде төмөнкү түрдө:

1) акча каражаттары - алынган кирешенин жана чыгымдардын жыйынтыктоочу суммасы;

2) кыймылсыз мүлк - мүлктүн аталышы, мүлктүн аянты, талап кылуу укугу жайылтылган чарбакер субъекттердин уставдык капиталындагы мүлкү;

3) кыймылдуу мүлк - мүлктүн аталышы, талап кылуу укугу жайылтылган чарбакер субъекттердин уставдык капиталындагы мүлкү, анын ичинде:

- транспорт үчүн - маркасы, модели, чыккан жылы, транспорт каражатынын кыймылдаткычынын көлөмү;

- чарбакер субъекттердин уставдык капиталындагы мүлкү үчүн - үлүштүн өлчөмү пайыз менен.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 873 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Суроо-талап боюнча маалыматтарды берүүдөн төмөнкү негиздер болгондо баш тартылышы мүмкүн:

1) суралып жаткан маалыматтар жашыруун же купуя мүнөздөгү категорияларга киргенде;

2) суроо-талап ушул Жобонун 18-пунктунда каралган талаптарды бузуу менен түзүлгөндө;

3) аталган адамдын суроо-талабы ушул эле маселе боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кароосунда болгондо.

22. Маалыматты берүүдөн баш тартуу маалыматты берүүдөн баш тартууга негиз болгон ченемдик укуктук актыларга шилтемени камтышы керек.

23. Декларацияда камтылган купуя маалымат мамлекеттик органдар жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан төмөнкүлөрдөн башка учурларда таркатылууга тийиш эмес:

1) декларация берген адамдын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн макулдугун алганда;

2) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык козголгон кылмыш иштери боюнча укук коргоо органдарынын кат жүзүндөгү суроо-талабын алганда;

3) декларант тарап катары чыккан талаш-тартыштын маңызына түздөн түз тиешелүү болгон бөлүктөрүндө соттук териштирүүнүн жүрүшүндө соттун талабы боюнча;

4) Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген түзүлгөн эл аралык келишимдерге ылайык башка өлкөнүн мамлекеттик органдарынын суроо-талабы боюнча.

24. Кызматтык милдетине декларацияларды чогултуу, эсепке алуу, сактоо жана талдоо кирген мамлекеттик кызматчылар купуя маалыматты ачыкка чыгаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик жана башка жоопкерчиликке тартылышат.

7. Декларацияларды сактоо мөөнөттөрү

25. "Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматтарды ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-статьясында көрсөтүлгөн мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын декларациялары алты жыл сакталат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-декабрындагы № 873 токтомунун редакциясына ылайык)

26. Администрациялык мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдардын декларациялары мамлекеттик кызматчы иштеген мамлекеттик органда үч жыл сакталат.

27. Ушул Жобонун 25 жана 26-пункттарында көрсөтүлгөн мөөнөттөр аяктаганда декларациялар белгиленген тартипте жок кылынууга тийиш.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр

 

Н.Момуналиев